Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenné řady na Rovině  MA - CZ.RA - Kounov  

Původ  
V polovině 19. století se zde stavěly mezníky na lesní díly a chmelnice. V roce 1937 bylo provedeno první zaměření a kreslení profesorem Lustigem z Prahy, poté, co první zprávu o řadách publikoval místní učitel A. Patejdl v roce 1934. V roce 1964 zde byl proveden záchranný výzkum AÚ ČSAV. Řady poté zkoumal Kosmický klub z Rokycan, který jej od roku 1973 podrobně mapoval a inspiroval k průzkumu vědecké týmy a další instituce. Stále však zde probíhala nešetrná lesní těžba, která byla v roce 1976 zastavena. V letech 1984-85 je lesní těžba obnovena a lokalita je těžkou technikou poničena. Na místě je postavena informační tabule. 

V roce 2005 vyvolané jednání z iniciativy KPUFO a podání projektu na záchranu řad umožnilo dosáhnout dohody o vykácení 2 m koridorů kolem řad. Do konce zimy 2005-2006 vykáceny koridory na jižní straně 4 řad, následovalo očištění dalších řad.

Popis   

14 rovnoběžných kamenných řad až 365 m dlouhých. Materiálem jsou neopracované kameny různých velikostí a tvarů, ve smíšeném lese. Místo je poznamenáno těžební činností po těžbě jak kamene, tak i dřeva. 

Hornina: světle žlutavá až žlutohnědé jemnozrnné křemence s nepravidelnými polohami slepenců s valouny křemene terciérního stáří (okolo 25 mil. let). Na místě návrší se nevyskytuje, je z okolí. 

Mapa

Řady se nacházejí severovýchodně od obce, již na území lounského okresu, na náhorní plošině Rovina (525,2 m n.m.) 

Nákresy

Místo kamenných řad, rekonstrukce podle pamětnických zpráv, současný stav řad

Zkoumání

Výsledky dosavadních výzkumů do roku 1990 shrnuli badatelé Helšus a Hluštík. (1
Dalším podrobnějším amatérským výzkumem kamenných řad na náhorní plošině a v přilehlých lokalitách okolo Roviny (Špičák, Ve Falci, Nečemice 1,2,3, Výrov a další) se zabývá K.Dudek, H.Jakovcová, badatelé MVDr. P.Kroupa a M.Hübner z Prehistorického Odkazu. Nové zjištěné poznatky postupně publikují na webových stránkách. (8)

V roce 1992 se uskutečnilo archeologický výzkum na místech, které byly označeny pomocí psychotronické metody. (2

V roce 1997 byla provedena pylová analýza. Výsledky však nepomohly k objasnění stáří řad. (3) 
V roce 1998 byl proveden průzkum na vyhledávání zlomových struktur pomocí metody molekulární formy prvků. Měřením bylo zjištěno, že zlomy jsou ve směru kamenných řad (sever - jih), dále východ - západ a severovýchod - jihovýchod a protínají se zhruba v bodě kamene Pegas. Z toho se vyslovuje domněnka, že mezi směry řad a tektonickými zlomy existuje souvislost a svědčí o starším původu kamenných řad, než se doposud předpokládalo (středověk). (4) Následný psychotronický průzkum tento závěr nepotvrdil. (5)  
Karel Sklenář se domnívá na základě doložených údajů a zejména neexistence archeologických památek z období pravěku, že asi v polovině 19. století byl les rozparcelován na políčka pro lesní dělníky schwarzenberského panství a kamení bylo postupně vysbíráváno na meze, ze kterých vznikly dnešní řady. Archeologický výzkum zde odhalil pozůstatky staré orby. Nepříliš úrodná pole se opět změnila na les. (6)  
Naproti tomu badatelé Helšus a Hluštík opírají hypotézu o pravosti kamenných řad, tedy o jeho větším stáří než min. středověkém o odlišnost materiálu použitého kamene a dokládá je množstvím vynaložené práce, která je nelogické pro ohraničení úzkých políček, ba spíše záhonů, pokud by kameny sem měly být dopravovány pro tento účel odjinud.   

Podle výsledků měření J. Helšuse a kol. v roce 2001 a 2002, kamenné řady na Klučku, Nečemic I. i II., i u Kounova, směřují do jediného bodu - do obce Lipno (LN). (Obr. J. Helšus, 2002) 

Fotografie  

 

(c) KPUFO 7.5.2016

Literatura
1. Helšus, J.- Hluštík, A.: Kamenné otazníky. Svojtka a Vašut, Praha, 1991

2. Helšus, J.: Archeologický výzkum kounovských řad 21.8.1993. ZAZ č. 5/1993

3. Jankovská, V.: Záhada kamenných řad u Kounova a pylová analýza - první výsledky a jak dále ? Archeologické rozhledy XLIX, Praha 1997, s. 345 - 354 

4. Krčmář, B., Krčmářová, Š.: Kounov - kamenné řady. Vyhledávání zlomových struktur pomocí metody molekulární formy prvků (MFP). Technická zpráva. Praha, květen 1998    

5. Kol. aut.: Psychotronické zkoumání tektonických struktur. Zpráva pro KPUFO, 1998

6. Sklenář, K.: Slepé uličky archeologie. Mht, Praha, 1995

7. Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999

8. MVDr. P.Kroupa a M.Hübner : Prehistorický Odkaz