MA.33.ČR.RA - Kounov

 

Archeologický výzkum Roviny

Kounovské kamenné řady se nacházejí v centru soustavy hradišť Rovina, Džbán, Dřevíč, Výrov, Markvarec a Louštín, k nimž pravděpodobně lze přičíst také lokality Bor a Pravda.

Hradiště na Rovině je od řad vzdáleno necelý kilometr, ale prokazatelný přímý vztah mezi oběma objekty zatím nebyl potvrzen. Z hradiště se dochovaly valy a příkopy vymezující poměrně velký prostor 8 hektarů. Místo bylo osídleno již v eneolitu, dnešní podoba je však pozůstatkem činnosti protokeltských obyvatel z pozdní doby halštatské (6. stol. př.n.l.) Zničeno bylo násilně kolem roku 500 př. n. 1., nejspíše v mezikmenových válkách. Dokládají to kromě datované keramiky stopy požáru a destrukce opevnění. Poslední odpor obránců hradiště ilustrují muniční zásoby nalezené v troskách valu (hromady přitesaných opukových valounků).

Archeologický průzkum hradišlě na Rovině provádělo v roce 1969 Národní muzeum v Praze pod vedením M. Slabiny a v letech 1976 -1977 také Krajské muzeum v Teplicích pod vedením J. Waldhausera.  Vlastní funkce hradiště však není beze zbytku objasněna, neboť i přes poměrně značný rozsah výzkumu nebyl nalezen jediný sídlištní objekt, s ohledem na neobvyklý obdélníkový obrys, připomínající pozdější keltské svatyně, mohlo hradiště hrát nějakou roli při konání kultovních obřadů.  (4, 5, 6)

 

Jak vyplývá z hojných povrchových nálezů, nejbližší okolí Roviny bylo osídleno takřka nepřetržitě od paleolitu až po současnost (7). S tím kontrastuje poměrně nepatrný nálezový materiál z vlastní plochy kamenných řad a jejich nejbližšího okolí; potvrdily to nejen povrchové sběry, ale také archeologické sondy. Při zemních pracích v roce 1981 byla na poli východně od kamenných řad provedena skrývka ornice až na podloží, a to na ploše více než 300 m2. Ani při této příležitosti nebyl učiněn sebenepatrnější archeologický nález.

Datování kounovských řad bylo cílem prováděného v roce 1976 Krajským muzeem v Teplicích (J. Waldhauser) ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze (E. Pleslová). Sondáž byla provedena u řad číslo 11 a 12 (celkem na ploše 78 m2) a menší sondy poskytly profily u řad číslo 8 a 14, dále u dvou největších kamenů (Gibbon, Pegas) a u nepojmenovaného balvanu (vše v jihovýchodní části areálu). Mezi kameny byly zjištěny stopy po orbě, která respektovala kamenné řady a byla vedena rovnoběžně s jejich směrem. Stopy orby byly v superpozici vůči valovitému náspu, zčásti kryjícímu spodní části kamenů. Orbu nebylo možno přesně datovat. V prostoru ale byly registrovány středověké (konec 15. století) a novověké úlomky keramiky, vždy v úrovních prokazatelně mladších, než byla doba konstrukce řad. Z doby, kdy byla prováděna orba, mohou také pocházet ojedinělá nakupení opukových kamínků, nalezená v superpozici vůči místy zachované humusovité mezivrstvě  nad kamennými řadami nebo u nich (8).

Z uvedených výsledků archeologických sondáží tedy vyplývá jistý časový rozdíl mezi dobou stavby vlastních řad a dobou vzniku nakupenin opukových kamínků (čištění půdy při kultivaci). Výzkum také poprvé podrobně dokumentoval způsob konstrukce kamenných řad, neboť povrchový vzhled lokality je značně neúplný (patrné jsou pouze velké kameny). Sondáží byly zjištěny v podstatě dva způsoby ukládání kamenů do řad.

V prvním případě byly převážně větší kameny v různých intervalech uloženy do málo patrného žlabu a přebývající vyhrabaná zemina byla přihrnuta ke kamenům v podobě vatovitého násypu (řada číslo 12).

V druhém případě byly užity středně velké a malé kameny, ukládané do nezřetelného žlabu ve dvou až čtyřech souběžných řadách a ve dvou či třech vrstvách nad sebou; byly pozorovány i náznaky lícování kamenů (řady číslo 8 a 11).

Ve všech případech byla hloubka žlabu asi 30 centimetrů. U dvou největších kamenů (Gibbon a Pegas) nebylo možné určit, zda jejích současná poloha je původní, nebo zda kdysi stály na užší straně. Pouze na obvodu kamene Gibbon bylo zjištěno vědomé opracování - výřez ve tvaru rozevřeného písmene V.

Doplňkem kopaných sond bylo magnetometrické měření provedené docentem F. Markem z přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze dne 23. září 1977. Profil byl veden podél řady číslo 10 a kolmo na tuto řadu. Důvod některých zjištěných anomálií však již dalším terénním výzkumem ověřen nebyl.

Tyto poznatky z výzkumu řad v roce 1976 lze doplnit o výsledky archeologického výzkumu Spolku českého muzea v Žatci roku 1935 (9). Tehdy bylo vyzdviženo několik větších kamenů. Jednalo se především o samostatný menhir stojící uprostřed pásu mezi řadami číslo 3 a 4 od východu. Byl tehdy na malém návrší, větší částí pod zemí, přičemž se jednou stranou opíral o půlkruh menších křemencových kamenů. Průměr tohoto půlkruhu činil asi 140 centimetrů. Toto pozoruhodné seskupení se bohužel do dnešní doby nezachovalo.

U všech dalších kamenů vyzdvižených v roce 1935 bylo zjištěno, že  stály v lůžkách z úplných kruhů menších kusů horniny. Nejednalo se však o zbytky popraskaných spodin velkých balvanů, neboť všechny kusy hornin byly zřetelně zaoblené a často se lišily nejen strukturou, ale i zbarvením. Toto zjištění dokumentuje záměr stavitelů co nejpečlivěji usadit velké kameny.

Je škoda, že neznáme osud archeologických nálezů učiněných při těžbě na schwarzenberském lomu na Rovině. Koncem minulého století zde byly údajně získány zbraně, podkovy a další předměty shromažďované v muzeu Ohrada v Hluboké nad Vltavou a později snad převezené do muzea v Českých Budějovicích.

Před druhou světovou válkou nalezl tehdejší zřízenec žateckého muzea L. H. Karpatějev v blízkosti řad několik střepů, opukový přeslen a váleček. Od téhož pochází také zpráva o nálezu pravěkého ohniště pod jedním z kamenů. Popelovitá vrstva se v řadách často vyskytuje i ve vývratech stromů a v nejvyšších vrstvičkách profilů malých opukových lomů. Její stáří však nelze jednoznačně určit. Může se jednat o pozůstatky žďáření, náhodného lesního požáru nebo jiného způsobu pálení dřeva. Lákavou je i představa signálních ohňů a v některých případech lze uvažovat i o místním použití ohně k rozrušování velkých křemenců při konstrukci řad (viz dále). Spolehlivá interpretace popelovité vrstvy nebo případných místních pozůstatků ohnišť je závislá na použitelnosti a dostatečném množství dřevěných uhlíků pro absolutní datování.

S velkou rezervou musíme hodnotit údajný nález destičky z pálené hlíny, která byla již v době svého objevu řazena mezi falza.

K tomuto problému se podařilo nalézt v soukromém archívu bývalého ředitele žateckého muzea F. Kopeckého autentickou rukopisnou poznámku J. Koreluse, z níž vyplývá autorství nálezu:

,,…našel jsem zlomek destičky, který snad bude klíčem a zjeví nám tajemství vzniku těchto řad, jež by pak byly výtvorem lidským. Destička v rozměrech 13 x 10 x 0,5 cm jest vypálena z hlíny. Skládá se ze dvou vrstev na lomu ostře od sebe ohraničených, svrchní jemnější černé a spodní z hrubé hlíny červené. Spodní vrstva je na okrajích přehnuta, takže tvoří okraj destičky. Na destičce jsou tři řádky písma a skupina značek. Na dolejší části jest zobrazen pádící kůň se sedlem a kresba znázorňující pravděpodobně strom. V levém dolním rohu jest znak levé svastiky, vpravo před koněm je jiný znak:  svislá čára zakončená nahoře dvojitým háčkem a přes ni dvě vodorovné čárky. Na rubu (červeném) je zobrazeno slunce s paprsky a nezřetelně zbytky písma.

Josef Korelus, Unhošť, 1936."

Josef Korelus, řídící české školy v Kounově a spolupracovník českého muzea v Žatci, byl uznávaným amatérským archeologem. Z jeho publikovaných prací vyplývá solidní přístup ke zkoumaným problémům a je nepravděpodobné, že by se zabýval vědomým podvrhem. Na druhé straně však vyvstává to otázka, proč tento nález oficiálně nezveřejnil. Snad později sám připustil možnost podvrhu cizí rukou. Kde je samotná destička, původně chovaná ve sbírkách žateckého muzea, není dnes známo. Zachovala se jen fotografie jedné její strany (obr. 4), na jejímž základě i dnešní odborníci soudí, že jde o falzum.

 

Neolitické kamenné nástroje a ojedinělé předměty z doby bronzové pocházejí z prostoru mezi hradištěm na Rovině a kamennými řadami (10). V těsné blízkosti řad byl pak nalezen neolitický artefakt z medově žlutého pazourku (11).

Pro úplnost je nutno uvést ještě dvě kusé a neověřené zprávy. V zápiscích z pozůstalosti amatérského archeologa S. Wernera z Mutějovic je poznámka: ,,Mám ve své sbírce kamennou modlu, nalezenou 7. 5. 1943 na Rovině při povrchovém sběru.“ Bližšího nic. Předmět odpovídající modle ve Wernerově sbírce není. Druhá zpráva pochází od obyvatel hájovny Na Rovinách. Na podzim roku 1975 údajně nalezla nezjištěná náhodná návštěvnice mezi řadami a neurčitý artefakt, podle hrubého popisu připomínající snad předmět pravěkého původu. Nález však nebyl později nikde ohlášen …

 

Pamětnické zprávy

Původní obraz lokality kounovských řad dokreslují některé pamětnické zprávy. Podle nich zde původně stály podstatně vyšší kameny, které by již bylo možno nazvat menhiry. Některé z nich údajně dosahovaly výšky lidské postavy. Tak například ještě v roce 1934 píše J. Neustupný z Národního muzea v Praze toto: ,,… kamenné řady jsou velmi porušené, ale i tak stojí některé kameny v původní výši přes jeden metr…" (12).

Přibližně z téhož období pochází i další pamětnické zpráva, která Neustupného informaci potvrzuje. Pan Hess z Domoušic, bývalý majitel chmelnice na Rovině, vzpomínal, že ještě před druhou světovou válkou napočítal v jedné řadě čtrnáct stojících kamenů, některé prý dosahovaly výšky až 150 centimetrů! Toto svědectví považujme za velmi významné, neboť v dnešní době kameny v kounovských řadách přesahuji okolní terén nejvýše 50 až 60 centimetrů.

Jak je patrno z výše citované zprávy Žateckého muzea (1935), stály původně některé kameny i mezi liniemi kamenných řad. Další nejméně tři menhiry pak stály v poli asi 300 metrů východně od řad, odkud byly až roku 1953 odtaženy na okraj svahu. Dva z nich zde leží dodnes, jeden je však následkem nešetrného transportu přeražený.

Pozoruhodné jsou rovněž zprávy o kamenných kruzích mezi ni. Již v původním článku A. Patejdla se v dodatku uvádí, že ještě "v devadesátých letech minulého století byl zachován u jedné řady úplný kamenný kruh v průměru 5 metrů…" (2). Tento údaj poněkud zpřesňuje a časově posouvá výpověď pamětníka O. Drechslera z Filipova, který se narodil v roce 1907: ,,Jako školák jsem chodíval pravidelně na pouť do kapličky svatého Vojtěcha. Cestou jsme odpočívali a snídali vždy v lese s kamennými řadami, a to v jižní části, poněvadž se tam mezi řadami nacházely kamenné kruhy. Na těch kamenech, seřazených do kruhu o průměru asi 5 metrů, jsme sedávali, protože kameny byly právě tak velké, že na nich dítě mohlo pohodlně sedět …"

V poznámkách F. Hammera jsme nalezli vzpomínku jistého pana Ma- reše, který s jistotou tvrdil, že ještě v zimě 1936 narazil zhruba uprostřed severní části řad na kamenný kruh o průměru pěti až sedmi metrů. Zda byly původně kamenné kruhy v jižní i severní části areálu, či si poslední jmenovaný pamětník spletl světové strany, nevíme. Kruhy v jižní části jsou však pravděpodobnější už proto, že tudy vede nejkratší cesta z Filipova ke kapličce sv. Vojtěcha, což by dávalo za pravdu zprávě O. Drechslera.

Podivné na celé věci je, že kruh (či kruhy) první badatelé nepostřehli. Profesor A. Lustig, autor prvního plánu řad z roku 1937, rozhodně již žádné takové seskupení kamenů nezakreslil. Nelze ovšem vyloučit, ze se zaměřil pouze na zachycení dispozice kamenných řad nebo že si objektů mimo řady nevšiml z toho důvodu, že je kryla bujná vegetace.

Z citovaných pamětnických zpráv tedy vyplývá, že právě nejdůležitější zvláštnosti lokality na Rovině - kamenné kruhy a menhiry - byly již zničeny. Přitom mohly být pro interpretaci celého objektu významné, neboť ve své původnější podobě by kamenná seskupení mohla být srovnána s některými západoevropskými či severskými megalitickými stavbami snáze než dnešní silně narušené a zubožené torzo.

 

Geomorfologie návrší Rovina

 

Z geomorfologického hlediska můžeme Rovinu označit za půdorysně značně členitou svědeckou horu, omezenou až několik desítek metrů vysokými a místy velmi strmými skalními či suťovými svahy. Spolu s plošinami na vrcholech Výrova (509 m), Pravdy (484 m), Džbánu (535 m), Králky (516 m), Opuky (509 m), Kopaniny (506 m), Louština (537 m) a Žalého (506 m) tvoří plató Roviny skupinu vysoko položených zbytků někdejší předmiocénní paroviny, označované někdy také jako masív Džbánu. Tato soustava je součástí členitého reliéfu jihozápadního okraje vltavsko-berounské oblasti české křídové tabule. Na svém severním okraji je masiv Džbánu rozbrázděn hluboce zaříznutými údolími severního a severovýchodního směru, vyznívajícími v okraji oháreckého zlomového pásma a v krajině dolního Poohří. Směrem k severovýchodu a k východu pozvolna stupňovitě přechází v dílčí plošinu Perucké tabule a stýká se s reliéfem Pražské plošiny, jež jsou rovněž pozůstatky zmíněné paroviny.

Jižní omezení je velmi výrazné, zejména díky mohutnému výškovému skoku nad úrovní Rakovnické plošiny, oddělující masív Džbánu od Křivoklátské vrchoviny, Plzeňské pahorkatiny a Tepelské plošiny. K západu pak přechází popisovaná oblast opět členitým okrajem do Žatecké plošiny.

Vznik původní předmiocémí paroviny byl podmíněn horotvornými procesy v alpsko-karpatské oblasti, jež vedly k výzdvihu celé severovýchodní části Českého masívu, k ústupu svrchnokřídového moře (ilsedská fáze vrásnění), erozi a odnosu jeho uloženin a k peneplenizaci krajiny středních Čech až někam do oblasti dnešních hřebenů Krušných hor.

Další závažné tektonické pohyby se v této oblasti projevily snad již v oligocénu (konec starších třetihor), ale zcela určitě počátkem mladších třetihor (neogénu), kdy během helvetské a sávské fáze alpinského vrásnění byla středočeská a severočeská parovinná souše opětovně poněkud vyzvednuta, rozlámána v dílčí kry a propadliny a kdy v důsledku těchto pochodů také došlo k oživení tvorby krajinného reliéfu. Nastupující klimatické změny, eroze a odnos zvětralin vedly k izolaci jednotlivých bloků někdejší souvislé paroviny. Tyto geomorfologické procesy, trvající nejméně 23 milióny let a neustávající dodnes, modelovaly krajinu džbánského masívu do současné podoby. Vysoko nad okolí zdvižené zbytky paroviny byly na severu odděleny oháreckým zlomovým pásmem a sníženinou podkrušnohorských hnědouhelných pánví, na jihu pak soustavou zlomů vytvářející výrazný terénní stupeň nad kotlinou v okolí Rakovníka. Právě vlivem popsaných procesů v zemské kůře se do dnešních dnů zachovaly náhorní plošiny Džbánu, Pravdy, Roviny a dalších okolních návrší (13).

 

Geologická stavba návrší Rovina

 

Horninové složení a vrstevní sled budující vlastní Rovinu a její dílčí části (Písečný vrch, Velkou horu) jsou poměrně jednoduché a byly ověřeny jak na přirozených výchozech, tak vrtným průzkumem a důlními pracemi (14, 15).

Měkčí část reliéfu svahů a údolí je dána vlastnostmi hornin permokarbonského stáří, jež tvoří hlubší podloží a k nimž náležejí převážně červeně či okrově zbarvené slepence, pískovce, arkózové pískovce a jíly líňského souvrství. Zvětralinový plášť a sutě tohoto souvrství lze dobře pozorovat v zářezech silnic a v roklích severně Roviny, v území mezi Špičákem, Výrovem, Pnětluky a Solopysky, ale také na polích jižního úpatí Roviny (v okolí Kounova aj.).

Nad horninami permokarbonu jsou uloženy až 25 metrů mocné polohy slepenců, pískovců a jílovců, náležejících perucko-korycanskému souvrství svrchnokřídového stáří a představujících nejstarší uloženiny někdejšího křídosvrchnokřídového stáří a představujících nejstarší uloženiny někdejšího křídového moře. Jíly a jílovce byly zejména v první polovině našeho století předmětem zájmu těžařů (viz kapitolu Pozůstatky těžební činnosti). Bloky a balvany poměrně měkkých, kvádrovitě odlučných pískovců lze místy nalézt také ve svahových uloženinách, například v okolí Písečného vrchu, který pravděpodobně odvozuje své pojmenování právě od těchto hornin.

Pokračující postup svrchnokřídového moře do vnitrozemí českého masívu a jeho prohlubování v této oblasti vedly k ukládání bělavých či nažloutlých pevných spongilitů, známých všeobecně pod technickým názvem opuky. Jde v podstatě o slinité prachovce mořského původu, obsahující značný podíl mikroskopických jehlic křemitých hub (silicispongií). Opuky, tvořící dnes v mocnosti asi 20 metrů vlastní vrcholovou plošinu Roviny i dalších okolních návrší, jsou spod- noturonského stáří. Představují denudační zbytek mocnější pokrývky, jež byla do současné mocnosti redukována již zmíněnou peneplenizací pozdně křídového a starotřetihorního krajinného reliéfu paroviny.

V souvislosti s procesy peneplenizace je nutno zmínit se ještě také o dalším fenoménu geologického vývoje krajiny v okolí džbánského masívu - o kruslifikaci, vlivem velmi teplého podnebí (subtropy až tropy) se střídáním vlhkých i suchých období došlo totiž ve starších třetihorách (paleogénu) ke vzniku nepříliš mocných sladkovodních uloženin štěrků, písků a jílů vyplňujících během peneplenizace mělké sníženiny, koryta vodoteči, zátočiny a jezírka. Tyto horniny spolu s obnaženým povrchem starších horninových celků (permokarbonských a křídových) byly místně postiženy více či méně hlubokým prokřemeněním (silicifikací), vedoucím k tvorbě charakteristické pevné povrchové kůry (durikrusty čili silkrítu). Podle posledních výsledků geologických a ložiskových výzkumů je pravděpodobné, že hlavním obdobím vzniku této durikrusty byl mladší paleogén (zejména eocén a spodní oligocén), avšak krustifikace začala místy jistě i dříve, snad ještě koncem svrchní křídy (13). Produktem krustifikace byly více či méně souvislé polohy a čočky křemenců a prokřemenělých pískovců, známých dnes jako izolované bloky ("sluňáky") či ložiska ("dinasové křemence").

Nastupující změny, spojené s výše zmíněným rozlámáním paroviny a dalším členěním krajiny od počátku neogénu (miocénu), vedly k rozrušení durikrusty a ke vzniku ojedinělých, asi okolo jednoho metru mocných zbytků křemencového pokryvu. Tam, kde byla durikrusta zasažena povrchovým odnosem zvětralin, dostávaly se bloky křemenců i jednotlivé úlomky či balvany do svahových sutí a koryt vodotečí nebo byly na krátkou vzdálenost přemísťovány do uloženin jezer, říčních tišin apod. Pod jižními svahy Roviny jsou známy říční uloženiny miocénního stáří tvořící takřka souvislý pruh ve směru 0d Rakovníka k Žatci. V jejich spodních partiích nalézáme dodnes křemencové balvany různých barev a různé zrnitosti (Hlavačov, Milostín, Nesuchyně aj.). Naproti tomu tam, kde byly křemencové polohy neporušeny a překryty mladšími horninami, zachovala se do dnešní doby ložiska kvalitní suroviny pro hutní a sklářský průmysl (např. v okolí Podbořan).

Podrobný výzkum horninového složení kamenů v kounovských řadách nasvědčuje, že byl použit výhradně křemencový materiál. Vzhledem k některým hypotézám o původu tohoto materiálu bylo třeba zkoumat také otázku, zda kounovské řady nejsou tvořeny výhradně místními horninami, tj. kameny sbíranými na povrchu Roviny.

 

Pro posouzení této otázky je nutno si všimnout spongilitového spodnoturonského souvrství podrobněji.

Hlubší, větráním nejméně postižené vrstvy spongilitů tvoří většinou kolmé. Až 10 metrů vysoké nezasucené stěny pod okrajem Roviny. Je to dáno kvádrovitým, až hrubě deskovitým rozpukáním a svislou odlučností horniny náchylné ke tvoření skalních kulis, kaňonovitých roklí, blokovitých sesuvů a kamenných osypů. Ve své svrchní části je tento profil tvořen asi dva metry mocnou polohou silně odvápněných, deskovitě, až dlažbovitě zvětralých spongilitů, jež jsou nápadně lehké a porézní, často s výraznou jemně písčitou příměsí. Směrem vzhůru přibývá v mezerách mezi horninovými úlomky rezavě nažloutlé, prachovito-písčité zvětraliny a vápnitých povlaků. Těsně pod povrchem plošiny přechází zvětralinový plášť v tenkou vrstvu silně písčité, málo humózní prsti, v níž plavou četné, valounkovitě zaoblené úlomky spongilitů. Jedná se o silně vyluhovanou jemnozem, původně patrně vápnitou, bez výraznějšího podílu humusu. Podle V. Ložka (16) se jedná nejspíše o polycyklicky podzolovanou rendzinu.

Na jižním okraji Roviny lze však ve vyšších částech půdního profilu pozorovat i náznaky krasovění, patrně vyvolané tím, že zdejší opukový skelet byl teprve v nedávné době obnažen těžbou a poměrně čerstvá hornina tak byla vystavena účinkům povětrnostních vlivů. Slabou humusovou vrstvičku lze vlastně nalézt jen v místech dnešního zalesnění, kde vzniká rozkladem spadaného listí a jehličí a kde se díky porostům uchovává i vyšší půdní vlhkost.

Podstatným zjištěním také bylo, že během výzkumu na Rovině autoři této práce nikde nenalezli v povrchových vrstvách spongilitů žádné pozůstatky silicifikace, jež by alespoň reliktně dokumentovaly nejhlubší partie durikrusty a podpořily tak představu o výhradně místním původu křemencových balvanů v řadách, jak ji předložili např. Žebera a Váně (11, 13).

Při ohledávání okrajových partií Roviny byly však v některých místech nalezeny rumělkově až cihlově zbarvené kousky spongilitů podílejících se na horninovém skeletu povrchové vrstvy. Zbarvení bylo nepochybně způsobeno žárem.

Kousky vypálených opuk lze povrchově sbírat i jinde na plošině Roviny, a to v těsné blízkosti kamenných řad, ne však hlouběji než 15 cm pod humusovou vrstvičkou.

Označit stáří těchto úlomků bez archeologické dokumentace prozatím nelze, i když jde nepochybně o analogii podobně vypálených spongilitů v destruovaném valu halštatsko-laténského stáří (5).

Kromě červenavě vypálených úlomků byly velmi vzácně - především v těžbou porušených místech - nalezeny také kousky spongilitů o průměru do tří centimetrů, zcela zčernalé a prosycené uhelnou hmotou. Ani v tomto případě se zjevně nejedná o původní zbarvení zvětralé horniny, ale o následky intenzivního působení ohně. Uvedená pozorování vedou k závěru, ze na ploše Roviny jsou zachovány stopy žďáření, zakládání ohnišť či lesního požáru, jež však mohou být různého stáří.

Povrchové sběry na polích Roviny a v zalesněné části plošiny rovněž prokazují, že místně byly (patrně v nedávné době) na lokalitu naváženy štěrky a stavební rum. Ve štěrcích, sloužících patrně k údržbě cest a tvořících někdy i plošně rozsáhlou příměs půdního pokryvu do hloubky asi 10 centimetrů, byly nalezeny valounky žilného křemene a lyditů (buližníků), vzácně i dobře zaoblené úlomky čedičových hornin. Z geologického hlediska představuji tyto sedimenty cizorodý prvek, přenesený na Rovinu nedávnou lidskou činností.

 

Otázka původu křemencových valounů na Rovině

 

Nejzávažnějším problémem kamenných řad v lokalitě Rovina - kromě smyslu jejich vytvoření - je především identifikace původních přírodních zdrojů suroviny. Tato otázka zůstává stále nezodpovězenou, jakkoli v posledních letech byly již publikovány odborně fundované hypotézy o výhradně místním původu křemenců (11, 13). Podrobné zkoumání litologických typů křemenců v kounovských řadách i úvahy nad celkovou geologickou situací Roviny a jejího okolí vedou autory této studie k odlišnému názoru a k přesvědčení, že vyjasnění problému nemá jen význam geologický, ale především archeologický.

Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, bloky křemenců jsou v celém území masívu Džbánu, a zejména v jeho severním okolí velmi dobře známým fenoménem. Přitahovaly pozornost geologů již v minulém století (18), avšak první ucelenější představy o jejich výskytu, rozšíření, původu a stáří přinesly teprve výzkumy novější doby (13, 19, 20). Pro potřeby Brejchovy studijní skupiny z Rokycan, působící v rámci archeologického sondování na Rovině v sedmdesátých letech, vypracovali dílčí geologické studie J. Vild a F. Paneš (21). Cenným příspěvkem k poznání rozsahu výskytu křemencových reliktů byla zpráva J. Fialy (22) týkající se zejména okolí Kroučové. Nejvýznamnějšími geologickými fenomény se alespoň okrajově zabýval M. Špůrek (1), který registroval lokality kamenných menhirů a nepřímo tak navázal na studie J. Helšuse (23). Litologický rozbor křemenců a původ kamenů na Rovině však nejdůsledněji analyzoval R. Zejda (24). Tato kapitola je proto věnována diskusi o veškerých dosavadních poznatcích s ohledem na výsledky vlastních terénních výzkumů jak přímo v lokalitě a jejím nejbližším okolí, tak v celém masívu Džbánu, na Slánsku a v Poohří.

Kamenné řady na Rovině jsou tvořeny převážně více či méně zaoblenými bloky křemenců balvanitého vzhledu. Můžeme mezi nimi pozorovat celou řadu horninových typů a litologických přechodů. Nejčastěji se jedná o jemně, až středně zrnité pískovce z různě vyvinutým křemenným tmelem. Jak shodně uvádějí M. Váně a R. Zejda (13, 24), nezřídka lze nalézt na jediném kusu horniny vložky hrubě zrnitého, až štěrčíkovitého křemenného pískovce, v některých případech byly zjištěny prokřemenělé slepence s valounky o průměru několika centimetrů.

Zbarvení horniny není rovněž vždy stejné. Převažují bělavé a nažloutlé křemence (lidově nazývané "sluňáky" či "liťáky"), v nichž se zachovaly válcovité dutinky po rostlinných orgánech. Méně častými jsou tmavě okrové, rudohnědé, až masově červené bloky nebo menší kameny. U některých větších kusů lze dokonce pozorovat pozvolné přechody od světle okrového do narůžovělého zbarvení.

Ve všech případech je zabarvení křemenců způsobeno kolísavým obsahem mikroskopicky rozptýlených oxidů železa. Odstíny žlutavé, až okrové způsobuje minerál limonit (nejčastěji ve formě Fe2O3. 11/2 H2O), rudohnědé a červené odstíny jsou dány přítomností hematitu (Fe2O3). Oba minerály jsou produktem oxidačních a zvětrávacích procesů v době vzniku křemenců a jejich vzájemný poměr indikuje klimatické a chemické podmínky místa vzniku horniny.

Již Vachtl (14) prokázal, že stáří křemencových hornin i jejich zbarvení mohou být různé, a to právě v závislosti na lokálních podmínkách krustifikace v předmiocénní době. V časovém úseku od konce svrchní křídy do středního, až vyššího oligocénu docházelo ve studovaném území nejen k přeměnění tehdy vznikajících říčních a jezerních usazenin v křemence, ale také ke krustifikaci povrchových částí výchozů starších hornin. Zejména pigmenty permských a některých cenomanských pískovců a slepenců mohly významnou měrou přispět k zabarvení zvětralin a křemencové durikrusty.

Z uvedeného tedy vyplývá, že soubor křemenců na Rovině může představovat výběr zrnitostně a barevně různorodých hornin, jež vznikaly na různých místech v závislosti na zdrojových podmínkách, energetickém režimu vody, chemismu zvětralin a lokálních klimatických poměrech.

Na základě makroskopických znaků se Zejda (24) pokusil rozdělit křemence kounovských řad do tří kategorií:

 - křemence šedožluté a nepravidelně načervenalé ("sluňáky", "li-  ťáky", něm. Knollensteine, Fidlingsquarzit či Zementquarzit), u nichž lze předpokládat vrchnokřídové (předpaleogénní) stáří;

 - křemence šedohnědé, až červenohnědé, mezi nimiž mohou být i různě zrnité, až slepencovité typy, datovatelné nejspíše do středního oligocénu;

-          křemence přechodného typu, pravděpodobně rovněž oligocénní.

 

Pro jednotlivé uvedené kategorie jsou v citované práci uvedena následující procentuální zastoupení v materiálu kamenných řad (jako 100 % brán počet 2500kamenů):

Předpaleogénní křemence . . . . . . . . . asi 40 %

Oligocénní křemence . . .. . . . . . . . . . asi 37 %

Přechodné typy křemenců . . . . . . . . . asi 6 %

Prokřemenělé slepence . . . . . . . . . . . asi 17 %

 

I přesto, že navrhované datování a třídění křemenců by bylo nutno ověřit geochemickými rozbory a mikroskopickým vyhodnocením výbrusů, nelze pominout to, že Zejdovy poznatky jsou založeny na pozorováních přímo v lokalitě.

V příloze jsou zachyceny snímky výbrusů křemenných pískovců, až křemenců odebraných J. Helšusem v materiálu řad. Jedná se velmi pravděpodobně o horniny paleogénního (eocén-oligocénního) stáří, představující základní litotypy z Roviny. Pro srovnání jsou zde přiloženy rovněž snímky výbrusu z podložních opuk (spongilitů), jež ukazují typickou strukturu silně odvápněného prachovitého slinovce se zrničky glaukonitu a jehlici křídové silicispongie. z porovnání vysvítá, jak významně se svou zrnitostí a minerálním složením oba typy hornin od sebe odlišují, a že mezi nimi není žádný genetický vztah. Přesto je zde nutno uvést dosud neověřenou informaci o výskytu prokřemenělých opuk ve východní části Roviny nad obcí Filipov. Podle ústního sdělení J. Fencla z Krušovic zde existuje místo, kde tyto horniny vycházejí na povrch a pravděpodobně sloužily k výrobě kamenných nástrojů. Pokud by se tato informace potvrdila, což se zatím autorům nepodařilo, mohl by být v materiálu kounovských řad nalezen i tento horninový typ. Dosud však taková hornina v lokalitě zjištěna nebyla, jakkoli by to mohl být jednoznačný důkaz použití místního zdroje suroviny.

Dalším závažným znakem kounovských kamenných řad je, že i přes údaje J. Fialy (22) a M. Váně (13) nelze nikde v okolí Roviny, Džbánu, Kroučové, Nečemic, Klučku, Chlumčan, Veltěží a na dalších povrchových nalezištích křemencových valounů nalézt tak mohutnou přirozenou koncentraci, jež by odpovídala množství kamenů na Rovině. Jistou výjimkou by mohlo být snad jen jižní a jihozápadní, mírně skloněné úpatí Louštína, kde ve svrchní části tzv. Maxovy obory jsou v přirozeném seskupení bloky prokřemenělých svrchnokřídových (cenomanských] pískovců a slepenců tmavě okrové, až červenohnědé barvy. Nepochybně zde jde o gravitačně rozvlečené trosky asi jeden metr mocné křemencové durikrusty, plovoucí ve zvětralině málo svažitého podloží spongilitových suků obou vrcholů (Louštín a Malý Louštín, okolo 535 m n. m.). Nelze vyloučit, že jde o zbytky parovinného povrchu, avšak od balvanů na Rovině se louštínský materiál liší jednak velikostí bloků (místy jsou to mnohatunové bloky o délce přes dva metry), jednak velmi malým přirozeným ohlazením povrchu a zaoblením hran. Bloky jsou hrubě lavicovité, kvádrovité a připomínají spíš materiál používaný na Lounsku a Slánsku při vztyčování menhirů (1). Jejich tvar a velikost lze jen těžko srovnávat s balvanovitým vzhledem křemencových kamenů na Rovině.

Také rozmístění louštínských bloků v terénu je zcela nepravidelné a nebyla zjištěna jakákoli zákonitost v jejich vzájemné pozici. Je však zajímavé, že na několika zvláště mohutných kusech jsou zachovány stopy po odborném kamenickém pokusu o dělení podle vrstevnatosti. Tyto pokusy nejsou starého data a svědčí o neúspěšnosti.

Na vrcholu Louštína, kde jsou dodnes zachovány zbytky hrazené plochy, podobné hradišti na Rovině, autoři této studie nenašli jediný náznak podobné záměrné konstrukce, jakou jsou kounovské řady, a zdá se, že nebyly ani konány žádné pokusy dopravit na vrcholovou plošinu některý z bloků v Maxově oboře.

Je jisté, že podobných míst s relikty křemencové durikrusty nebo jejích přemístěných zbytků je v masívu Džbánu a jeho okolí více. Snad byly i na Rovině, ale zběžné výpočty na Louštíně ukázaly, že zde je k dispozici snad jen několik desítek různě velikých kusů křemence, vážících od 50 do 2000 kilogramů. Totéž množství můžeme předpokládat snad i u Kroučové, ale na Pravdě, na Výrově a jinde v okolí Roviny a v její nadmořské výšce nikoli. Přesto autoři provedli statistické šetření v lokalitě Mělce u Loun, kde se na polích vyskytuje významné množství křemencových balvanů s přirozeně opracovaným povrchem.

I při nejoptimističtějším odhadu počtu místních balvanů a hranců lze dospět k sotva polovičnímu množství kusů křemenců, než jaké by bylo nutno sesbírat na odpovídající ploše Roviny. Tato úvaha však nebrala v potaz velikostní poměry; v takovém případě by na Mělcích mohlo být získáno jen nepatrné procento velikostně vhodných kamenů, rozměrově srovnatelných s průměrnou velikostí křemencových kamenů kounovských řad!

Poněkud jiná situace je však v takových lokalitách, kde jsou křemencové bloky nebo jejich celé souvislé polohy zachovány pod mladšími uloženinami či pod výlevy čedičových hornin. Taková místa, více čí méně odkrytá mladou erozí nebo využívaná těžbou, existují na Podbořansku, Žatecku, Mostecku i Lounsku (13, 19, 20). Sloužila či ještě slouží jako zdroje kvalitní ohnivzdorné a sklářské suroviny. Patří k nim rovněž příležitostné odkryvy bazálních miocénních uloženin, v nichž se křemencové bloky různého zbarvení a stáří mohou vyskytnout. V případě Roviny se jedná především o již zmíněný pruh neogénních říčních a jezerně říčních usazenin, táhnoucí se ze severního okolí Rakovníka (Hlavačov) k Nesuchyni, Milostínu a do okolí Nové Hospody, kde pravěký tok ústil do tehdejšího žateckého jezera.

V severní části Rakovnické kotliny jsou právě proto tak častými nálezy křemencových balvanů, dnes již většinou jen náhodně vyoraných, v minulosti však v daleko větším množství roztroušených v krajině pod jižními svahy džbánského masívu.

 Aby výčet všech možností byl úplný, nutno zde zmínit ještě výskyty křemenců v akumulačních terasách Ohře a jejích přítoků. Vesměs jde o vodou dobře opracované oblázky nebo větrem vybroušené hrance, velikosti řádově centimetrové, vzácněji větší (např. Na Mělcích u Loun). Jsou promíšeny s valounky porfyrových hornin, rul, čedičů, žilného křemene, lyditů, zkřemenělých dřev různého stáří, železitých pískovců, opuk a dalších hornin z bližšího či vzdálenějšího okolí. Větší bloky „sluňáků" zde nalezneme opravdu jen velmi vzácně (například u Liběšic, Chlumčan aj.). Pokud bychom tedy velké balvany křemenců kamenných řad na Rovině považovali za výhradně místní materiál (11, 13), pak je zarážející, že na ostatních vrcholových plošinách v okolí a v přilehlých údolích nenalézáme buďto křemence vůbec, nebo jen v nesrovnatelně menší četnosti (Kroučová, Louštín). Kdybychom přijali hypotézu Váně (13), pak bychom museli na plošinách džbánského masívu předpokládat existenci značného množství kusů někdejší durikrusty takřka v původní poloze, konzervované na povrchu někdejší paroviny, bez jakéhokoli vlivu snosu vodou či gravitačními pohyby. Spolu s nimi by pak na těchto místech zcela zákonitě bylo i jisté množství větrem obroušených křemencových úlomků, tzv. hranců, či korodovaného křemencového skeletu v půdním profilu. Pomineme-li drobné, několikakilogramové kousky, sloužící k uložení větších kamenů na Rovině, nikde na okolních návrších (ani na Louštíně) není srovnatelné množství takové "drti" ani na povrchu, ani v půdním profilu, svahových hlínách či korytech potoků, právě v depresích a v sutích by se v případě enormního zachování křemenců na Rovině musely vytvářet druhotné koncentrace křemencových úlomků, zčásti splachovaných z erozí postižených okrajů plošiny, zčásti se propadajících gravitačním sesouváním svahovin, soliflukcí, kryogenními pohyby a ronem. Takový lem křemencových úlomků i větších balvanů by mě1 pravděpodobně i značnou vertikální amplitudu, danou rozdílnou hmotností a spádem svahu. Kromě několika málo křemencových bloků v okolí špičáku (viz kapitola o jiných lokalitách) a většího počtu kamenů z řad sházených těsně pod skalní svahy při těžbě v malých opukových lomech, přibližování dřeva a kultivaci pozemků žádné jiné akumulace křemenců v okolí Roviny nejsou. Je možno se o tom přesvědčit jak na Pravdě a Výrově, tak i v údolích mezi Nečemicemi, Pnětluky a Solopysky.

 

Na Rovině se autorům rovněž nepodařilo nalézt jediný kus křemence, jenž by alespoň vzdáleně připomínal hranec. Přitom v okolí lokality lze sbírat větší či menší hrance u Liběšic, Líčkova, Klučku, Nepomyšle, Veltěží, Černčic a na již a několikrát zmiňovaných Mělcích, kde dosahují až několikadecimetrových rozměrů. Zdá se více než pravděpodobné, že podobných objektů by na plató roviny muselo být velké množství, jež by se projevilo i ve tvarech balvanů v řadách a jež by bylo jedním z těžko diskutovatelných argumentů ve prospěch hypotéz o místním původu suroviny. Teoreticky vzato, plošina Roviny i okolní vrcholy byly vystaveny účinkům větrů nejméně dvacetkrát delší dobu než o 300 metrů níže ležící povrch ohárecké terasy u Mětců.

Jedním z posledních důvodů skepse vůči diskutovaným hypotézám je i to, že paleogénní krusta vznikala především v mělkých depresích peneplenizované krajiny, kde byla zaručena dostatečně intenzívní migrace povrchových i spodních vod s mineralizujícími roztoky. Tyto deprese nemusely tvořit souvislý systém, krusta se velmi pravděpodobně tvořila jen místně a sama podléhala rozpouštění. S výjimkou později pohřbených primárních či sekundárních akumulací křemenců ostatní nálezy v Čechách jsou známy jen v podobě velmi řídce roztroušených balvanů, u nichž navíc nemáme jistotu, zda na nynější místo nebyly přepraveny lidskou činností. Není důvodu domnívat se, že by právě na tak malém kousku někdejší paroviny, jakým je plošina Roviny, přervala někdejší durikrusta v podobě tisíců balvanů, roztroušených na povrchu opukové zvětraliny.

Uvedené geologické úvahy vedou autory k závěru, že na Rovině lze jen s obtížemi vysvětlit přirozenou existenci tisíců bloků křemenců převážně paleogénního stáří, jež by byly výhradním zdrojem suroviny suroviny pro konstrukci kamenných řad. Velikost, tvar, zbarvení, faciální pestrost, způsob přirozeného tvarování a poměry v širším okolí lokality dávají přesvědčivé důvody k nesouhlasu s hypotézou o místním původu kamenů.

Můžeme sice předpokládat jisté množství roztroušených kusů kře- menců in silu (okolní vrcholy pro to však nedávají dostatek důkazů!), ale celkový počet kamenů v řadách (nejméně 2500) je nepochybně výsledkem jejich záměrného hromadění a dopravy odjinud. Lze se sice domnívat, že shromažďování suroviny vedlo k odstranění případných dalších balvanů v sousedství Roviny (např. na Pravdě), ale jejich množství mohlo jít nejvýše do několika desítek kusů. Záhy bylo nutné přistoupit k vyhledávání kamenů v nejširším okolí, jejich dobývání a přepravě. Byla to činnost jistě velmi náročná časově i fyzicky, avšak pro stavitele řad mohla být problémem méně závažným. Poloha Roviny jim z nějakého důvodu vyhovovala a v severní části Rakovnické kotliny byly spodní polohy miocénních sedimentů zdrojem tak vydatným, že jen těžko snesl srovnání s několika málo kusy na vrcholových plošinách. Nepochybně zde byl i pestřejší výběr tvarů a velikostí balvanů. Lze jen těžko předpokládat, že na Rovině mohly být sbírány všechny potřebné tvary, které si vyžadoval tak specializovaný výtvor, jakým kounovské řady nepochybně jsou, a jejž můžeme na lokalitě také vidět. Je nejvýše pochybné, že by stavitelé řad a několikatunových menhirů chtěli zůstat odkázanými na náhodné nálezy příhodných kusů horniny. Poslední pozorování na lokalitách českých kamenných památníků spíše dokládají, že jejich stavitelé byli uvědomělými prospektory a že znali i geologické poměry krajiny, která je obklopovala.

 

Křemence jako stavební surovina kamenných řad

 

Prvořadým hlediskem, které můžeme vystopovat jak u kamenných i řad, tak i u menhirů a jiných podobných památek u nás i v zahraničí, je podmínka trvanlivosti horniny. Ať již byli tvůrci řad na Rovině kdokoli, zcela nepochybně kladli důraz na pevnost a odolnost materiálu, tady jsou tvořeny výhradně křemencem, jednou z nejtvrdších hornin, tvořenou prakticky jen kysličníkem křemičitým. Ten se uplatnil jak v případě jednotlivých křemenných zrn původního písku, tak při jejich spojení v masivní horninu (křemenný tmel ze silicifikačních roztoků).

Křemenec je dodnes špatně opracovatelnou horninou a výtečně odolává povětrnostním vlivům. Z toho vyplývá, že pro tvůrce kamenných řad a doprovodných menhirů, kruhů apod. nemohlo být hledisko opracovatelnosti podmínkou.

Dalším aspektem byla pravděpodobně určitá minimální velikost horninových bloků, případně jejich utřídění do dvou či více velikostních tříd. V případě menhirů se nejčastěji setkáváme s podélnými kvádrovitými kusy, jejichž jeden rozměr zpravidla přesahuje délku jednoho metru. U kounovských řad se naopak zdá, že rozhodovaly tři kategorie. Jednou byl řádově decimetrový průměr i více či méně zaoblených, izometrických balvanů, druhou pak soubor menších kamenů, řádově centimetrových, jimiž byly větší kusy usazovány v mělké rýze nebo kamenném loži. Třetí kategorií byly velmi pravděpodobně velké protáhlé balvany a sloužící ke vztyčení v určitých významných bodech celého systému.

Nezdá se, že by pro sestavení řad byl důležitým diskoidální tvar, avšak jeho častá přítomnost v řadách je vysvětlitelná jako primární znak většiny větších kusů. Původ nutno hledat v plošném vývoji původní krusty, v její čočkovitosti a nepochybně i v selektivním větrání ve smyslu vrstevnatosti. Naproti tomu nelze vyloučil, že u největších kusů (Gibbon a Pegas) mohl být takový tvar požadavkem, neboť mnohé menhiry mají rovněž protáhle diskoidální formu s listovitým, prstovitým nebo figurálním obrysem. V tomto případě můžeme předpokládat i jistou snahu o tvarování surového kusu, tj. zejména uražení přebytečných výčnělků podél přirozených puklin v hornině, vytesání zářezů ve tvaru písmene V (vizíry), záměrně směrovaných rýh, srovnání spodiny kamene apod. V žádném případě však tento typ horniny neumožňoval libovolné tvarování bloků mechanickým opracováním, zvláště ne v prehistorické či raně historické době.

Z toho důvodu jsou občas tradované názory, že byly nalezeny záměrně vytvořené křemencové "obětní mísy", "oltáře" a "obětiště", z praktického hlediska zcela nepodloženými spekulacemi: pokud skutečně křemencové "mísy", "stoly" a podobné útvary ke kultovním účelům sloužily, pak to byly zcela určitě trpělivě vyhledané přírodní útvary. Hledání nebylo jistě snadné a můžeme hovořit spíše o náhodném nálezu či příležitostném využití vhodně utvářeného bloku horniny. Typickou ukázkou takové "obětní mísy" je balvan nalezený Původně východněji v polích a dnes ležící na pozemku hájenky Na Rovinách. Povrch a tvar prohlubně svědčí jednoznačně o přírodním vzniku tohoto objektu, jakési koláčovité křemencové konkrece s nátekovými okraji, jen omezeně dotčené větráním či ohlazením větrem.

V souvislosti s možností umělého zásahu do tvaru kamenů na Rovině je nutno zmínit se o lomných plochách na některých kusech křemenců, zejména menších rozměrů, a v lůžkách větších balvanů. Některé čerstvěji vyhlížející plochy a hrany mohly vzniknout během transportu, ale také přirozeným rozpukáním pod vlivem prudkých změn teplot, působením mrazového větrání a jinými fyzikálně podmíněnými procesy. Je však nutno zvažovat stáří těchto ploch, jež mohly v vzniknout v různé době a mohou mít význam při posuzování zásahů do původní sestavy řad.

V případě velmi starých lomných ploch, tj. ploch vzniklých před staletími a tisíciletími, je zpravidla obvodová hrana jemně zaoblená a povrch lomné plochy jeví stejný stupeň drsnosti jako povrch hrany. V případě velmi mladých lomných ploch lze pouhým hmatem ihned rozpoznat ostrou obvodovou hranu, povrch lomné plochy je zřetelně drsnější než ostatní plochy kamene. Tato vlastnost je dána minerálním složením a značnou homogenitou horniny, jež však věkovitým působením povětrnostních podmínek a chemismu prostředí může mikroskopicky naleptávána, a tím se ztrácí i „čerstvost“ lomných ploch.

V řadě případů nelze vyloučit i značné stáří některých puklin a trhlin založených již během zvětrávání původní durikrusty, nebo později, např. během zalednění v kvartéru.

Ze svědectví pamětníků je známo, že řada křemencových balvanů na Rovině byla svého času rozbita a drť posloužila jako ohnivzdorná či sklářská surovina. Zbytky této činnosti - jak bylo již na jiném místě zmíněno - mohou vést k mylným dohadům a interpretacím. Přesto jsou mezi menšími kameny v řadách i kusy, které jsou prokazatelně omezeny lomnými plochami se zaoblenými hranami.

Jde zpravidla o načervenalé nebo rudohnědé křemence, zbarvené často jen na jedné straně. Také na některých velkých kusech je možno pozorovat místně vyvinuté narůžovělé, až červené zbarvení. Autory této studie bylo experimentálně ověřeno, že žlutavé a šedožluté křemence v ohni velmi rychle a výrazně zčervenají, přičemž pukají v ostrohranné úlomky. Je tu zjevná obdoba s červeným zbarvením vypálených opuk, jež však vyžadují působení většího žáru po delší dobu. U křemenců lze popsané změny dosáhnout pouhým vhozením přirozeně tvarovaného kusu do ohně a ponecháním ve žhavém dřevěném popelu po dobu několika minut.

Hranami mohly být podle potřeby vytvářeny samotnými staviteli řad, a to pouhým vložením velkých kusů křemenců do ohně. Tím získávali potřebný materiál pro obloženi a zajištění velkých bloků. Zdá se to ekonomické i z hlediska dopravy neboť sběr a dovoz malých kousků by značně zaměstnávaly pracovníky a zdržovaly vlastní stavbu. Ohně pro účel dělení křemencových balvanů mohly být zakládány v těsné blízkosti budované řady a mohly žárem ovlivnit i zabarvení přivrácené strany již usazených balvanů. Zde byl žár slabší, a došlo tedy jen k dehydrataci limonitového pigmentu (hnědele) v hematit (krevel).

Tímto způsobem je možno vysvětlit nejen nepravidelné zabarvení ně- kterých křemencových balvanů a vznik červených úlomků se zaoblenými hranami, ale i lokálně zjištěné vrstvičky popelovin a uhlíků, jež mohly být i zdrojem zabarvení zčernalých kousků opuk (viz kapitola o geologické stavbě Roviny). Zároveň se tím naskýtá ovšem i otázka, jaký podíl mezi červenavě zbarvenými křemenci v kounovských řadách tvoří kausticky pozměněné balvany a jaký podíl připadá na přírodně zbarvené, hematitem obohacené kusy. Podrobný archeologický a petrologický výzkum by tuto otázku pomohl objasnit. Vliv lesního požáru, němž se v historii Roviny rovněž hovoří, lze patrně vyloučit nebo omezit jen na některé případy. Jinak by bylo celkem logické, že budou barevně pozměněny ne-li všechny, tedy drtivá většina i těch největších kamenů.

Výše uvedená hlediska - odolnost a velikost - spolu s případnými velmi primitivními metodami opracováni křemenců či jejich rozdružování zdůrazňují předpokládané základní znaky lidské činnosti vedoucí ke vzniku kounovských řad. Jejich stavitelé velmi pravděpodobně prováděli selektivní těžbu a dopravu jednoho z nejtrvanlivějších sedimentů na této planetě. Záměrnost této činnosti potvrzuje i to, že nepoužili svítivě bílých či nažloutlých spongilitů, těžitelných  snadno a v libovolném množství po celém obvodu i na povrchu Roviny. Podélné řady by v takovém případě mohly být budovány v podobě zídek z nasucho kladených plochých kamenů, mohly být vyšší a těžba i přeprava lehké suroviny mohly být mnohonásobně snazší.

 Kromě spongilitů mohli ovšem využít také kusy křídových pískovců perucko-korycanského souvrství vystupujících pod hranou Písečného vrchu i Velké hory ve značné mocnosti a v přímém podloží opuk. Jejich těžba a přeprava by sice přinášely rovněž jisté obtíže, avšak na rozdíl od křemenců jsou dobře opracovatelné (dodnes oblíbený sochařský materiál!). Neznámí lidé se však rozhodli pro těžké křemencové balvany, v této krajině nejméně vhodné pro jakoukoli manipulaci a dopravu. Při práci musela být zaměstnána velká skupina lidí uvyklých těžké námaze. Navíc zde musel být někdo, kdo materiál v krajině vyhledával.

Dospíváme tak ke zjištění, že nejen volba místa, ale také volba suroviny měla přednost před technickou stránkou stavby kamenných řad. Byla to možná právě otázka velikostní kategorizace, jež vedle trvanlivosti byla jedním z kritérií pro tuto stavbu.

 

Historie Roviny

Starší zprávy o území kamenných řad jsou jen kusé a převážně nepřímé. První přímé informace pocházejí až ze šedesátých let minulého století, kdy vznikla samostatná schwarzenberská lesní správa, pod kterou území s řadami spadalo. Bohužel, tyto materiály nebyly do doby sepsání této studie kompletně uspořádány a katalogizací proběhl pouze mapový materiál (Státní oblastní archív v Třeboni) s částí spisového fondu (depozitáře České Budějovice a Český Krumlov).

Některé zajímavé údaje poskytují místní kroniky, psané však většinou až v první polovině našeho století, přičemž historické informace postrádají hodnověrné odkazy či jsou mylně vyloženy. Tak například úvaha autora historické části Lesního hospodářského plánu (Domoušice 1937):

"Krajina, v níž se rozkládají lesy domoušické, byla obývána již v dávnověku, jak o tom svědčí řady bludných balvanů, srovnaných v jakési meze v polesí Rovina, které prý znamenaly božiště našich pohanských předků …"

Ničím nepodložené jsou rovněž zkazky o tom, že areál kamenných řad sloužil - snad v raném středověku, snad v dřívějších dobách pohanských - jako posvátný háj, v němž se i pochovávalo. Tuto verzi podporují pouze některé dřívější pomístní názvy "V lebkách" a "Na božišti". Druhý název může pocházet i z dob nedávných, kdy se lidé začali zajímat o původ kamenů.

Je však pravda, že roku 1039 při tažení Břetislava I. do Polska a při příležitosti vyzvednutí těla biskupa Vojtěcha nařídil Čechům biskup Šebíř nepohřbívat mrtvé porůznu v hájích, lesích a pod posvátnými stromy, ale činit tak v okolí křesťanských kaplí. Tento zákon musel být obnoven roku 1093.

Zde se naskýtá otázka, zda k prosazení této tendence neměl přispět nedaleký kostelík svatého Vojtěcha, jehož umístění na Písečném vrchu je jinak hůře vysvětlitelné. Dnešní podoba stavby je sice barokní, má však všechny rysy původní románské dispozice. Především samotný tvar rotundovité lodi doplněné asymetrickou barokní dostavbou, použití kvádříkového zdiva a v neposlední řadě i zasvěcení památce českého biskupa Vojtěcha (30). Ve 14. století byl kostelík dokonce obklopen farní vsí Rychleby, bezpečně doloženou pro léta 1352-1399 (25).

Ve středověku byly zcela běžně křesťanské kaple budovány na pohanských božištích, aby byla využita "náboženská síla" místa, nebyly však umísťovány v jejich centrech. Je tomu tak i v případě Roviny. Lidová tradice klade založení kaple sv. Vojtěcha dokonce již do doby jeho života. Údajně, když se vracel poprvé z Říma do Čech (roku 992), zabloudil do lesů kounovských a - jelikož v tomto kraji tehdy panovala po delší dobu velká sucha - obrátil se tento zbožný muž s modlitbou k bohu, aby vyprosil déšť. Z vděčnosti mu místní lidé v oněch místech vystavěli kapli. Zda si biskup Vojtěch zvolil loto místo náhodně či záměrně, nebo zda se jedná o pouhou legendu, nevíme. Podobné legendy se však váží téměř ke každému místu zasvěcenému léto jinak historické postavě.

Kostelík má pestrou historii. Někdy v 15. století se v jeho okolí, nejspíše v již opuštěných rychlebských staveních, združovala loupeživá chasa živící se přepady na tehdy ještě rušné obchodní stezce. Ta vedla z Prahy kolem Džbánu do Žatce a odtud pak dále do Němec. z pramenů dále vyplývá, že později u Sv. Vojtěcha sídlili poustevníci, kteří v nejbližším okolí působili jako duchovní správci a kazatelé. První z nich, podle jména Matyáš, sem přišel ze Žatce roku 1519. Místo bylo pusté a on se zde usadil v době morálního rozkladu církve. Další poustevníci zde pobývali až do 18. století, kdy vykonávali církevní službu v Kounově. Posledními byli Antonín Vacek (zemřel roku 1763) a jeho žák Abrahám (1782), který již pobíral za své služby i pravidelný plat v knížecím statku (26).

V druhé polovině 12. století byla Rovina a okolní území pravděpodobně dominiem vladyky Zvěsta, jehož sídlem byly Pnětluky. Další zprávy o vlastnících pocházejí z období vlády krále Jana Lucemburského, kdy již existovala také blízká osada Domoušice. Ty byly roku 1325 králem věnovány rytíři Chvalovi a jeho synu Oldřichovi. Tou dobou k Domoušicím patřily i pozemky na Rovině, kde například poloha "Čtyři lány" získala své pojmenování od čtyř parcel: dvě patřily Chvalovi a Dětřichovi, jedna místní faře a jedna byla přiřčena obci.

V 15. století náležely Domoušice i s Rovinou Kolovratům. Po nich se roku 1460 stal majitelem Jiří Bírka z Násilé, královský hejtman na Křivoklátě (1491 –1507). Po hejtmanově smrti připadly pozemky jeho synu Václavovi a od roku 1560 Jiřímu, vnukovi pana Bírky. Ten spravoval dědictví do své smrti roku 1597.

Někdy od roku 1599 bylo území v majetku děkanství sv. Apolináře při a metropolitní kapitule u Sv. Vila v Praze a bylo spravováno z Klobuk.

Za třicetileté války se v nebezpečných dobách Domoušičtí ukrývali v lesních skrýších pod Bílou skalou a ve štolách, jejichž propadliny lze dodnes pozorovat v severozápadním svahu Roviny, v poloze nazývané "zadní Roviny". Štoly byly úzké, několik desítek metrů dlouhé chodby, vyražené v opukách. Jejich vznik nejspíše souvisí s těžbou stavebního kamene pro potřeby okolních vsí.

Roku 1754 koupil Domoušice svatovítský děkan Jan Ondřej Kneisl pro svého synovce Jana Augustina Kneisla, apelačního radu. Z doby jeho správy (z roku 1761) pochází záznam o třinácti majitelích pozemků na Rovině (27). Dohromady vlastnili 26 parcel o celkové výměře 39 korců a dva věrtele (tj. asi 11,4 ha), opět v prostoru "Čtyři lány". Podle záznamu byla vegetace na jednotlivých dílech různá: jehličnaté a smíšené lesy různého stáří, březiny, porostliny i pole. Vrchnost se snažila tyto pozemky scelit, a tak roku 1764 nabídl J. A. Kneisl jejich majitelům výměnu za pozemky v rozličných polohách mimo Rovinu. Výměna se částečně uskutečnila a byla i roku 1778 schválena krajským úřadem v Žatci.  K úplnému scelení však nedošlo, takže nový majitel parcely opět pronajal drobným pachtýřům (28).

Někteří badatelé kladou tyto pozemky do prostoru kamenných řad. Celková plocha parcel skutečně zhruba odpovídá území vymezenému první  a poslední řadou kamenů. A pokud by řady severně a jižně od ústřední cesty ohraničovaly samostatné parcely, počet rolí by přibližně potvrzoval výsledky parcelace z roku 1761. Tato verze se tedy zdá být velmi pravděpodobnou, nebýt ovšem jednoznačného situování dělené plochy do polohy "Čtyři lány". Toto se nalézá jinde, ve východní části Roviny.

Rovněž nelze souhlasit s umístěním tzv. "Zádušního lesa" do areálu kamenných řad. Zmínka o něm pochází z roku 1773, kdy jej J. A. Kneisl hodlal vyměnit za jiné pozemky. Došlo však k nesrovnalostem a roku 1781 se na místo dostavila komise, aby znovu vytyčila hranici zmíněného lesa. Jako mezníky byly vysázeny pískovcové kameny s vyrytými křížky (25). Novodobé ohledání však ukázalo, že "Zádušní les" ležel severněji, pod Rovinou, přibližně v místě dnes nazývaném "Pod horou". Táhl se až k Domoušicím a dodnes tam můžeme najít několik zmíněných kamenů s křížky.

Roku 1783 odkoupil Domoušice Václav Jan Paul, který byl úředníkem při katastru. Po jeho smrti byly roku 1790 přiřknuty jeho synovi Leopoldu Paulovi. Od něho je roku 1799 koupil Karel Pruckner, který je 14. března 1802 prodal baronu Jakubu Wimmerovi a ten je takřka obratem 7. prosince téhož roku přenechal knížeti Josefu ze Schwarzenbergu. Jeho rod zde pak provozoval velkostatek; později (od roku 1901) spravoval již jen lesy, neboť polnosti byly předány samostatné domoušické lesní správě. Ta je po pozemkové reformě roku 1921 postoupila domoušickým pachtýřům, avšak odprodej pachtů se týkal pouze území východně od kamenných řad. Zalesněné území řad tak zůstalo i nadále v držen Schwarzenbergů.

Pamětnické zprávy se shodují v tom, že v první polovině 19. století byly parcely mezi řadami přiděleny chudým jako políčka. Bylo to v době, kdy pozemek patřil již zmíněnému knížecímu rodu. První písemné zprávy však máme až ze šedesátých let minulého století, kdy právě vznikla samostatná schwarzenberská lesní správa. Podle hospodářských knih bylo v prostoru řad započato s výsadbou lesa mezi lety 1841 a 1866 a údaje zanesen jako "změna z pole na les" (29). Kniha plánů (31) a mapa z roku 1877 (32) uvádějí již přesnější údaje o stáří stromů. Z těchto pramenů lze usuzovat, že většina plochy byla osázena někdy mezi lety 1853 a 1858, severozápadní část pak v letech 1862-1865. V roce 1863 stihl jižní okraj lesa požár.

Před uvedeným zalesněním byl prostor řad s výjimkou jižní části - veden jako pole a byl pravděpodobně i pronajímán; potvrzuje to poznámka "Eingezogene Zinsgrunde“ z uvedené knihy plánů. Také katastrální mapa z roku 1841 zobrazuje pole po celé ploše Roviny včetně areálu řad (Ústřední archív geodézie Praha).

Může být tedy pravdivou pamětnická zpráva, že kníže Schwarzenberg krátce poté, co koupil Domoušice s pozemky, propůjčil toto místo (kde bylo tolik kamenů!) chudým občanům na padesát let zdarma. Areál byl rozdělen mezi několik rodin, přičemž nelze vyloučit, že počet nájemců byl přizpůsoben přirozenému dělení existujícími řadami kamenů. Výše citovaná katastrální mapa z roku 1841 sice vykazuje prostor řad jako celistvé pole, to však je v souladu se skutečností, že pozemek byl jen propůjčen a jeho majitelem zůstávala jediná osoba.

Kostelík sv. Vojtěcha a území roviny byly údajně oblíbeným místem knížete Josefa ze Schwarzenbergu (1769-1833). I později se vrchnost snad úmyslně postarala o zachování řad  tím, že pozemek po vypršení nájemní lhůty nechala osázet lesem.

Padesátileté propůjčení pozemku můžeme tedy umístit mezi roky 1802 a 1853, tedy do doby, kdy jej získal Josef ze Schwarzenbergu a než začalo zalesňování. V této souvislosti je nutno uvést některé rozporné údaje. Slečna H. Zimmmerová, učitelka ve výslužbě a vnučka hajného na Rovině, uvádí, že podle slov dědečka ,,při vysazování lesa v prostorách nynějších kamenných řad kounovských byly sbírány křemencové balvany tu a tam roztroušené a dány do řad…" (33). To by nesvědčilo o příliš pečlivém obdělávání pozemků, neboť za 50 let by nájemci měli být schopni odstranit vše, co překáželo kultivaci úzkých parcel mezi řadami. Stejně tak je zajímavé, že pamětníci hovoří o kamenných kruzích mezi řadami ještě počátkem našeho století. Jak je možné, že zemědělcům nepřekážely?

Určité vysvětlení nabízí soukromá kronika domoušického rodáka J. Pácala obsahující částečně i opisy starších, blíže neurčených dokumentů. Uvádí se v ní, že některé díly nebyly po propůjčení obdělávány a na některých byl vysázen pouze jehličnatý les. To se mělo týkat především jižních úseků areálu. Tomu by nasvědčovalo i to, že pod jižním svahem Roviny je sházeno nepoměrně méně křemencových balvanů než pod svahem severním. Jako by zde opravdu tolik nepřekážely?

Tím by se možnost zachován í kamenného kruhu (či kruhů), uváděného pamětníky, jevila jako velmi pravděpodobná, a to, díky pozdějšímu zalesnění, až do počátku našeho století.

Jiným znakem areálu kamenných řad je sporadický výskyt hromádek opukového kamení, kterého by při obdělávání parcel muselo být z mělké půdy vybráno značné množství. To se týká i severní, obdělávané části areálu. Okraje podobných plužin bývají hromádkami někdy i velmi hustě lemovány. Nebyla přece jen políčka přidělovaná Schwarzenbergy chudým, v prostoru polohy "Čtyři lány"? V místě, které měli osadníci rozděleno již v 18. století a které přes snahu vrchnosti zůstalo nescelným až do doby nedávné kolektivizace ?

Na tyto otázky lze těžko jednoznačně odpovědět. Jisté je pouze to, že počínaje rokem 1868 uvádějí vrchnostenské záznamy území kamenných řad na Rovině jako zalesněnou plochu a ze přes postupné zmlazování zde lesní porosty zůstaly dodnes.

V 19. století stály na Rovině čtyři domky: již zmíněná poustevna nad kostelíkem sv. Vojtěcha (zbořena roku 1902), hájovna postavená již za Jana Augustina Kneisla, ovčárna u severozápadního cípu řad (zbořena roku 1924) a domek v jihozápadním cípu. Stavení byla obývána přibližně do konce 19. století. Výjimkou je však hájovna, dodnes stojící a trvale obydlená.

Od roku 1901 je les na Rovině veden jako bažantnice v majetku dr. A. Schwarzenberga (34). V držení mu zůstal až do znárodnění v roce 1947, kdy se na majitele vztahovalo uplatnění tzv. Hradeckého programu.

 

Pozůstatky těžební činnosti na Rovině

 

Horniny křídového stáří tvořící nejvyšší partie návrší byly zejména v první polovině našeho století předmětem zájmu několika těžařských podniků (14, 24). Ložiskový výzkum a těžba se zaměřovaly na polohy kvalitních sklářských písků a keramických jílů perucko-korycanského souvrství. Na obvodu Roviny však můžeme pozorovat také zbytky starších kutacích prací spojených se získáváním deskovitě či bločkovitě odlučných spongolitů (opuk).

Zdá se, že nejstaršími pracemi tohoto druhu byly výkopy a budováni valu halštatsko-laténského hradiště na ostrožně, vybíhající severovýchodním směrem naproti Pravdě. Opuky zde sloužily jako materiál výplně dřevěné konstrukce valu. Důkazem jsou jednak protáhlé sníženiny vně jeho trosek, sloužící pravděpodobně jako obranný příkop a poskytující zároveň surovinu (opukové eluvium) pro výplň, jednak značné množství do červena vypálených úlomků v troskách valu.Vzhledem k poměrně snadné těžitelnosti navětralé horniny nelze vyloučit, že v době existence hradiště mohly být desky opuk používány si k jiným stavebním účelům nebo že byly vyhloubeny i nějaké podpovrchové chodby, studna apod.

V období středověku i novověku byly opuky oblíbenou stavební surovinou. Nacházíme je i ve stěnách kostelíka sv. Vojtěcha, který jako původně románská stavba nepochybně vznikl stavební technikou, známou jako kvádříkové zdivo, a pro jehož pozdější barokní přestavbu byl znovu použit místní materiál.

Opukové zdivo je dodnes v nejširším okolí oblíbeným, jak se můžeme přesvědčit na obytných a hospodářských budovách v okolních obcích. Stopy těžby opuk jsou zachovány podél celého obvodu Roviny, Někdy jsou to strmé lomové stěny, většinou však zbytky těžebních jam, malých lokálních lomů nebo plošných odkryvů různého stáří a stavu zachovalosti.

Nejvýrazněji se příležitostná těžba projevila na jižním a severním okraji návrší, kde lámání kamene postupovalo horizontálně, v mocnosti i několika metrů a do hloubky dvou i více desítek metrů za původní, přírodní omezení plošiny. V souvislosti s těžbou vznikaly na úpatí stěn i umělé valy představující v podstatě odklizenou skrývku a nepoužitelné, příliš navětralé suroviny z horních partii odkryvů. Na Rovinách lze v severní části areálu kamenných řad pozorovat stopy plošné skrývky prováděné patrně v předstihu a obnažující povrch až na skalní skelet, tj. do hloubky 20-40 centimetrů,

O stáří této činnosti lze jen těžko rozhodnout, je však pravděpodobně velmi mladého data a zachovala se především v zalesněném prostoru. Skrývka porušuje severní konce kamenných řad, neboť velké křemencové balvany byly při strhávání půdního profilu přemístěny a svrženy do vytěžených prostorů nebo přímo ze svahu dolů. Z těchto poznatků lze soudit, že balvany ležící na severním úpatí roviny nepocházejí jen z doby kultivace pozemku a jeho zalesňování, ale většinou právě z doby, kdy byla obnovována dočasná těžba opuk.

S těžbou opuk patrně také souvisejí propadliny v severním a západ- ním svahu dílčího vrcholu Písečná (či Písečný vrch), kde byly původně neznámo kým vyraženy chodby o profilu lidské postavy. Zmíněné místní pověsti hovoří o starých úkrytech a chodbách z doby třicetileté války. Je možné, že alespoň část chodeb skutečně vznikla záměrně jako útočiště obyvatel. Dnes jsou tyto prostory většinou propadlé a zasucené, nebo se spolu 5 přirozenou odlučností skalního masívu podílejí na gravitačních rozsedlinách, svahových sesuvech a dalších narušeních okraje plošiny.

V podloží spongilitů je asi 20-25 metrů mocné souvrství pískovců s jílovcovými vložkami, tvořící nesouvislá ložiska sklářských a keramických surovin. Sklářské písky v okolí kostelíka sv. Vojtěcha těžila firma Schottenhammel z Košťan a do roku 1930 je vyvážela až do Teplic. V této části Roviny pak navázala firma Eberle z Chebu těžbou jílovců v celé řadě štol, jejichž ústí byla zhruba na úrovni vrstevnic 480 až 490 metrů. Surovina se prodávala pod obchodním názvem Eberleton.

Po druhé světové válce převzaly těžbu Spojené sedlecko-vildštejnské závody, n. p., a Rakovnicko-poštorenské závody (později známé jako Rakovnické keramické závody, n. p,). Těžba zde byla prováděna až do doby kolem roku 1960, kdy kutací činnost na Rovině skončila. V severním svahu výběžku s hradištěm bylo celkem asi šest štol firmy Rako, z nichž jedna (štola III.) byla situována přímo pod hradištěm (24).

 Ve východní části Roviny, tj. na severních svazích dílčího vrcholu Bílá hora a výběžku k Domoušicím, byly raženy štoly na těžbu keramických jílovců a jílů již od dvacátých let našeho století, nejstarším dílem byla štola firmy Novák z Prahy. Později zde Měcholupské jílové závody vyrazily další tři štoly a v roce 1946 také vznikla jedna štola Rakovnických keramických závodů. Těmito pracemi také odborně vedená těžba keramických surovin zanikla.

V okolí kamenných řad a u cest lze nalézt hromádky křemencových úlomků, jež jsou velmi pravděpodobně pozůstatky rozbíjení a odvážení křemenců pro průmyslové zpracování. Potvrzují to rovněž pamětnické zprávy. Tato činnost pravděpodobně způsobila největší a zcela nenahraditelné škody na původním množství a dispozici kamenných řad, nepoměrně větší, než bylo již zmíněné přemisťování kamenů či jejich odstraňování k okrajům a pod svahy plošiny.

 

Původní rozsah stavby

První pohled na dnešní stav areálu kounovských řad dává tušit, že stavba během věků utrpěla značnou újmu.

Prvními narušiteli řad v novověku (a není vyloučeno, že i dříve) byli pravděpodobně chalupníci z okolních obcí, kteří kameny používali do základů domků a hospodářských stavení. Naposledy se o to pokusili ještě roku 1940 obyvatelé Milostína, ovšem na zákrok tehdejšího domoušického starosty Cihaře byl odvoz zakázán. V této souvislosti je zajímavé, že autoři přímo v Domoušicích nenalezli jediný kus křemence jak v podezdívkách, zdech domů a dalších budov, tak i v zachovaných úsecích kamenného dláždění. Mohlo by i to svědčit o vztahu osadníků k jim jistě dobře známému objektu na Rovině?

Pro dnešní dobu zásadním však byl zásah do podoby řad až při zřizování nájemních polí počátkem minulého století. Tehdy byly pravděpodobně odstraněny celé úseky za účelem scelení některých dílů a další kameny mimo řady byly buďto shozeny ze svahu, nebo neuměle umístěny do existujících řad.

Tak si lze i vysvětlit místy ledabylé sestavení řad, silně kontrastující s pečlivým usazením kamenů v jiných úsecích.

Zásahy nájemců jsou doloženy několika nezávislými svědectvími pamětníků:

-          ,,…když Schwarzenberg propůjčil tento pozemek několika rodinám zdarma na padesát let, přídělci, aby mohli půdu zpracovat: odnášeli překážející kameny na meze …" (Jaroslav Fiala, původem z Domoušic, Litoměřice, 1951);

-          ,,... Při vysazovaní v prostorách nynějších kamenných řad kounovských byly sbírány křemencové balvany tu a tam roztroušené a dány do řad …" (Helena Zimmermanová, učitelka ve výslužbě, Domoušice, 1951);

-          ,,... Když byla pole pronajata za malý poplatek, lidé rovnali malé kameny mezi již stojící velké kameny…" (zpráva nejmenovaného pamětníka z Domoušic zaznamenaná Stanislavem Wernerem z Mutějovic).

Přes jisté nesrovnalosti tedy z výpovědí vyplývá, že zásahy do kamenných sestav zůstaly zachovány v ústní tradici okolních obyvatel.

 

Křemencové balvany z Roviny byly údajně rovněž používány jako mezníky při vyměřování obecních a selských lesů. Podle dokladů V. Náprstka se tak stalo v roce 1860, kdy blíže neznámý vojenský inženýr nechal pomocí kamenů označit hranice parcel pod Rovinou. Kameny lze skutečně nalézt v lese jižně od mutějovického nádraží; jedná se vesměs o menší ploché kameny, jejichž největší rozměr se pohybuje kolem 60 centimetrů. Při jejich objevu jsme je nejprve považovali za součást objektu podobného kounovským řadám.

Teprve studiem archívních materiálů se podařilo objasnit jejich pravý původ, neboť parcelaci potvrzují například i starší katastrální mapy. Kromě toho tyto mezníky dodnes oddělují lesní parcely se stromy různého stáří.

Dalšího "využití" se dostalo kamenům někdy kolem roku 1900 při stavbě chmelnice na Rovině, kdy sloužily k zakotvení napínacích drátů konstrukce. Podle pamětnických zpráv byly použity křemencové bloky převážně z jižní části areálu řad. Chmelnice sama pak byla zrušena roku 1917, nelze však vyloučit, že další kameny byly odváženy i na jižní úpatí Roviny, ke chmelnicím na kounovském katastru.

V roce 1928 byly další bloky křemenců dodávány do sklárny v Horní Bříze, kde z nich vyráběli dinasové cihly pro vyzdívky sklářských pecí a v hutnictví. Dělníci tehdy větší kusy horniny rozbíjeli palicemi a získanou drť odváželi nákladními auty k vlaku na mutějovické nádraží. Celkem byly tímto způsobem získány čtyři vagóny suroviny. Akci zastavil teprve památkový úřad.

V roce 1939 začala lesní správa zavážet místní polní a lesní cesty drobnějšími křemenci z řad, přičemž není vyloučeno, že za tímto účelem padly za oběť další velké bloky. Toto zpevnění cest je místy patrné i na Rovině. I v tomto případě opět zasáhl tehdejší památkový úřad.

Podle sdělení spolupracovníka Archeologického ústavu ČSAV F. Hammera byly řady poškozovány i během geologického průzkumu na Rovině v letech 1955 a 1957, kdy několik vrtů bylo situováno přímo mezi kamennými řadami.

Neukázněné návštěvníky, výslovně upozorněné orientačními tabulemi, devastuje památku ve velkém sám Lesní závod v Domoušicích, a to jak použitím techniky při těžbě dřeva, tak i při zakládání školek a vysazování semenáčků. Při použití mechanizace odvalují stroje kameny z řady a vlečené kmeny s konečnou platností zahlazují stopy po původním uložení kamenů, směru řad apod. Tímto způsobem byly v letech 1980 - 1982 zničeny jižní úseky čtyř řad ve východní části areálu. Veškeré apelace ze strany bývalého ONV louny měly jen charakter čistě akademický a nijak se neodrazily na činnosti lesního závodu.

Vzhledem k uvedenému rozsahu poškozováni kounovských řad je nutno se pokusit o alespoň hrubý výpočet jejich původního rozsahu. z výše citovaných údajů vyplývá, že některé části řad byly pravděpodobně sestaveny druhotně, tj. při zřizování políček. Zda tyto přemísťované křemence byly do původních řad pouze vráceny, či naopak tvořily jiné objekty mezi řadami (např. již zmiňované kruhy), nelze bez komplexního archeologického výzkumu stanovit. Výpočet může být tudíž zkreslený.

Z tabulky 3, jež tvoří základ početní úvahy, lze vyčíst délky jednotlivých řad, počty kamenů, jejich typ a hmotnost. Délky řad byly zaměřeny geodeticky F. Panešem v roce 1975. Statistické údaje pocházejí z let 1973-1975, kdy na Rovině působil kroužek mladých astronomů z Rokycan, a jsou částečně doplněny pozdějším výzkumem J. Helšuse. Tabulka uvažuje i úseky řad, zachované v podobě terénních valů, bez vyčnívajících kamenů.

Klasifikace kamenů byla provedena kategorizací největších zjištěných rozměrů takto:

Typ A - nad 80 cm

B - 60 - 80 cm

C – 40 - 60cm

D – do 40 cm.

Hmotnost uvedená v tab. 3 byla počítána na základě laboratorně zjištěné měrné hmotnosti křemenců (2740 kg/m3), s použitím demonstrativních objemů pro jednotlivé typy:

A - 100 dm3

B – 50 dm3

C - 20 dm3

D – 3 dm3

 

 

Podle těchto dat je možno dospět k následujícím výsledkům:

kameny typu

 

 

 

S využitím hodnot v tab. 3 je možno sestavit diagram koncentrace kamenů v jednotlivých řadách (tab. 4), z něhož vyplývá, že nejvíce jsou poškozeny krajní řady - č. 11 - 14 a č. 1 - 4. Je to dáno odběrem kamenů v okolí příjezdových cest. Nápadné je však menší množství kamenů v řadách č. 8 a 9, a to i při relativně vysokém procentu kamenů typu A. Je to pravděpodobně důsledek scelování sousedních parcel, při němž byly velké křemencové balvany ponechány na místě. Jejich značná hmotnost byla na překážku transportu běžnými prostředky, které mě1 nájemce pozemku k dispozici.

Při odvozu do sklárny byly naopak nakládány převážně kameny v blízkosti ústřední cesty, kde také zejména u řad č.2, 3 a 10 - 14 vznikly hluché úseky.

 

Nejzachovalejšími se jeví řady č. 6 a 7. Z jejich parametrů rovněž vychází následující výpočet, při němž se uvažuje asi 10 % ztrát odvozem některých zvláště vhodných kusů horniny. Za předpokladu původně pravidelné koncentrace jednotlivých kamenů (typy A-D) ve všech řadách, odpovídající zvolenému vzorku z řad č. 6 a 7, dostáváme následující cyklus:

 

Kameny typu

A - 746 ks (204 t)

B – 828 ks (113 t)

C - 1510 ks (83 t)

0 - 4830 ks (40 t)

celkem v řadách 7914 ks (440 t)

 

Z výpočtu ledy vyplývá, ze dnešní torzo kounovských kamenných řad představuje pouze asi 30 % původního množství a hmotnosti křemencových balvanů (2240 ks a 144,2 t); z původního množství postrádáme téměř 300 t horniny!

Z tohoto množství pravděpodobně 64 t připadají na materiál odvezený do Horní Břízy (čtyři vagóny o nosnosti 16 t), dalších 14 tun se nachází pod severním svahem (viz tab. 5) a zbytek (více než 200 t) bychom pravděpodobně museli hledat v základech stavení okolních obcí, v podloží dnešních cest, pod povrchem a na okrajích někdejších chmelnic, na zahrádkách apod.

Diagram v tab. 5 ukazuje přibližnou situaci a četnost spadaných (sházených) křemencových kamenů pod severním svahem Roviny. Shluky kamen v podstatě odpovídají poloze konců řad. Nápadným je množství kamenů pod řadami č. 1 a 2, u nichž právě severní zakončení chybí, a rovněž shluky na úrovni meziřad č. 5a, 6a i 7a podporují domněnku, že tyto fragmenty byly původně úplnější. Hůře vysvětlitelným je shluk kamenů zjištěný zhruba na úrovni řady č. 10. Zde by se mohlo jednat o kameny z nějakého jiného objektu v její blízkosti, například některého z již zmiňovaných kamenných kruhů. Mezi nejvýchodnější řadou a balvanem označovaným jako Gibbon jsou nápadnější dvě centra kamenných shluků vzdálená přibližně 14 a 38 metrů od poslední, 14. řady. Mohlo by jít o pozůstatky dvou odklizených řad, o nichž se zmiňují některé pamětnické zprávy, avšak počet kamenů pod svahem odpovídá jen asi dvěma třicetimetrovým či jednomu šedesátimetrovému úseku.

Dále k východu se pak pod severním svahem Roviny žádné další křemencové kameny nevyskytují. J. Helšus zde počátkem 80. let napočítal celkem 285 křemencových kamenů o celkové hmotnosti přes 14 t a přibližně v této sestavě: kameny typu A - 13 ks, typu B - 41 ks, typu C - 73 ks a typu D - 185 ks. Sestava odpovídá svým složením a zastoupením jednotlivých kategorií poměrům v existujících zachovaných řadách. Úvaha, že kameny pod severním okrajem Roviny představují pozůstatky kompletních části severního zakončení řad, je proto  celkem opodstatněná. Naproti tomu pod jižním svahem leží jen několik menších kusů křemenců, jejichž úbytek původní situaci zásadně neovlivnil.

 

Vynaložená práce

 

Při výpočtu množství práce potřebné k vybudováni kounovských řad vycházíme z předpokladu, že veškerý použitý materiál pocházel přímo z povrchu vrcholové části Roviny. z geologického hlediska je to situace paradoxní, v tomto případě zcela nepravděpodobná (viz kapitolu o geologii Roviny a původu křemenců) a extrémní. Výslednou hodnotu výpočtů musíme tedy považovat za nejzazší dolní mez teoretického množství vynaložené práce.

Předpokládejme, že křemencové kameny byly rovnoměrně roztroušené po celé plošině. Střední vzdálenost transportu by pak činila asi 1200 metrů. Budeme-li dále vycházet z experimentálních výsledků (36), podle nichž je jeden muž schopen za jeden den a při desetihodinové pracovní době přepravit 375 kg stavebního materiálu na vzdálenost 1000 metrů, získáme v našem případě 14.080 pracovních hodin. Budeme-li však uvažovat užití vozů tažených dobytkem (nejspíše volskými potahy) - což je například u Keltů velmi pravděpodobné -, zkracuje se doba přepravy přibližně na třetinu, tedy pouhých 4700 pracovních hodin.

Při hloubení žlabů pro ukládání kamenů hlubokých asi 25 centimetrů  a širokých asi 40 centimetrů bylo nutno vykopat a přemístit asi 600 m3 zeminy, což představuje asi 900 t materiálu z povrchu Roviny. Podle citovaných experimentů (36) je jeden člověk schopen původními nástroji a při dlouhodobé zátěži vykopat a odstranit asi 600 kg křídového eluvía za hodinu. Tento příklad zcela odpovídá poměrům na Rovině a představuje dalších 1500 pracovních hodin.

Čas potřebný na geodetické práce neuvažujme, neboť je závislý na požadované funkci stavby a s tím související metodice vyměřování. Připočtěme však čas, během něhož byly usazeny jednotlivé kameny do vykopané rýhy. S ohledem na uvedenou kategorizaci kamenů, jejich počet a hmotnost (tab. 2 a 3) můžeme předpokládat následující situaci:

 

Kámen typu

A (hmotnost cca 300 kg) usadilo 6 mužů za 15 min.

B (hmotnost cca 150 kg) usadili 3 muži za 10 min.

C (hmotnost cca 60 kg) usadili 2 muži za 5 min.

D (hmotnost cca 10 kg) usadil 1 muž za 0,5 min.

 

Z toho plyne, že  

422 ks A vyžadovalo 633 pracovních hodin

468 ks B vyžadovalo 234 pracovních hodin

843 ks C vyžadovalo 40 pracovních hodin

2730 ks D vyžadovalo 23 pracovních hodin

Celkem tedy 1 030 pracovních hodin

 

Součtem všech uvažovaných délek pracovního času docházíme ke zjištění, že stavbě kounovských kamenných řad mohlo být věnováno asi 16.610 pracovních hodin při výhradně ruční práci; při použití vozů k dopravě by se tato doba zkrátila jen asi na 7230 pracovních hodin. Podle druhu použité dopravy (ruční či vozy) by tak 10 mužů bylo na stavbě zaměstnáno po dobu 3 - 6 měsíců.

Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly, představují vypočtené údaje pouze dolní mez předpokládaného množství vynaloženého pracovního času a úsilí při využití místního zdroje při transportu z bezprostřední vzdálenosti. Při dopravě kamenů z okolních údolí, či dokonce ze sousedních plošin bylo by množství fyzické práce nesrovnatelně vyšší, neboť překonávání značných výškových rozdílů by přinášelo čelné obtíže a také nároky na délku pracovního času by byly mnohem významnější. Navíc ve výpočtech nejsou zahrnuty největší, až několikatunové balvany křemence, které při přepravě a usazení vyžadovaly zcela zvláštní úsilí.

S ohledem na přírodní podmínky je proto jisté, že sestavení kounovských řad v jejich původní podobě muselo představovat mnohem náročnější problém, než jak je zde teoreticky uvažováno. Znovu se vynořuje otázka, jaký důvod donutil neznámou lidskou komunitu k takovému výkonu? Těžko připustit, že by někdo vynaložil tolik námahy pro malichernost či z nedostatku jiné činnosti. Je také nasnadě, že lze definitivně vyloučit verzi o mezích úzkých políček.  Rolníci by asi těžko obětovali nejméně jednu sezónu na takovéto netypické a nepraktické ohraničení svých parcel.

 

Helšus, J. – Hluštík, A.: Kamenné otazníky. Svojtka a Vašut, Praha, 1991

 

Zpět na Kamenné řady na Rovině  MA - CZ.RA - Kounov