Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů

Metodiku průzkumu agrosymbolů lze rozdělit na

  • fázi přípravnou

  • fázi bezprostředního průzkumu a

  • fázi vyhodnocení výsledků a rozboru informací.

Přípravná fáze zahrnuje zejména : sestavení pracovní skupiny, její vybavení technickými prostředky průzkumu a doprava na místo výskytu agrosymbolu.

Úspěšnost této fáze závisí na vytvoření fungující informační sítě, včasnosti předávaných informací a vybavení pracovní skupiny odpovídajícími telekomunikačními prostředky.

Bezprostřední průzkum představuje změření, topografické zpracování, zhotovení fotodokumentace a videodokumentace. Zároveň, podle stupně technického vybavení následuje radiologický, magnetometrický, biologický, entomologický popř. i zdravotnický průzkum přítomných svědků, dále sběr vzorků rostlin, půdy a hmyzu. Dále zahrnuje i obhlídku okolí, získání informací od přítomných svědků a obyvatel blízkých obcí za účelem zjištění výskytu anomálních jevů. Tato fáze pokračuje i průzkumem v dalších dnech, popř. po celou dobu existence agrosymbolu. Fáze je závislá na technickém vybavení pracovní skupiny, i na odbornosti jejich členů a zejména na jejich časových a dopravních možnostech.

Fáze vyhodnocení znamená soustředění získaných informací vlastních i od dalších badatelů. Představuje rozbor informací docházejících z dalších institucí, na př. výsledky průzkumu vzorků, odpovědi na dotazy místních činitelů, svědků a odborníků různých profesí, na př. pro geologické zhodnocení podloží atd. Fáze zahrnuje studium literatury, zejména regionální historie dané lokality, studium pověstí a tradic, dále příslušné vlastivědné literatury, studium mapového materiálu a pod.

Pro informovanost veřejnosti o základních požadavcích na průzkum agrosymbolů byl sestaven jednoduchý a obecný postup, podle kterého lze v případě nutnosti provést potřebné šetření.


Návod k průzkumu agrosymbolů

Na podrobné zaznamenání informací z průzkumu slouží tiskopis, který z tohoto postupu vychází.

Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů

Významnou pracovní pomůckou pro badatele zaměřené na průzkum agrosymbolů je katalogizační záznam o jednotlivých případech jejich výskytu.

Důležitost tiskopisu spočívá jednak v tom, že ukazuje vedle postupu možného průzkumu těchto úkazů i podstatné výzkumné možnosti, které studium tohoto problému poskytuje.

Za druhé, pečlivě vyplněný tiskopis o každém jednotlivém agrosymbolu se stává nejcennějším dokumentem pro další, pozdější průzkum budoucích badatelů a výzkumníků.

Řádně vyplněné tiskopisy se stávají podkladem pro seriózní vypracování evidence agrosymbolů a pro průzkum jejich podstatných znaků a stránek.

Úplné zpracování a vyplnění tiskopisu předpokládá velmi intenzivní a časově náročnou činnost, která u mnoha případů dosud nebyla úplně dokončena. V určitých případech jde jen o vyplnění torzovité, dané možnostmi badatelů i úplností technického vybavení. Ale i takové informace jsou důležité. Nelze jen spoléhat na údaje z bezprostředního průzkumu, velmi důležitou je i činnost sběru dat z literatury i pozdějšího, následného šetření a studia.

Při sestavování tiskopisu byla vzata v úvahu možnost a zpracování výpočetní technikou. Jde o dotazník, který byl kolektivně zpracován sekcí "Crop circles" Klubu psychotroniky a UFO, i prodiskutován s dalšími badateli. Vychází však především z praktického průzkumu agrosymbolů během uplynulých let, který tato skupina prováděla.


Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů (.pdf)

Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů - návod, tiskopis a hypotézy ( .pdf) ( .zip)