Návod k průzkumu agrosymbolů

Dozvíte-li se o výskytu kruhů a obrazců v obilí (přímo, ze styku s lidmi, nebo třeba i z místního tisku), uvědomte neprodleně členy Klubu psychotroniky a UFO na níže uvedených telefonních číslech či e-mailu. Uvědomění prosím neodkládejte, významně tím přispějete k včasnému zachycení potřebných informací. Telefonicky prosím sdělte :

  • místo - obec, u které k objevu došlo.

  • podrobný popis cesty, komunikace k obrazci, orientační body v okolí

  • datum, hodina objevení

  • tvar obrazce, základní rozměry, druh plodiny

  • Vaše jméno, adresu, tel. spojení, jak jste se o výskytu dozvěděli. Pochopitelně uvítáme i další poznatky.

Pak se rozhodne, která naše skupina provede podrobný průzkum. Pochopitelně Vás tím nijak neomezujeme a uvítáme, pokud bude obrazec ve Vaší blízkosti, když provedete prvotní zajištění základních údajů a zadokumentování případu. Cestovné, popř. další výdaje (zhotovení fotografií, atd.) Vám oproti zaslaným dokladům uhradíme. Nespoléhejte se na zprávy, že obrazce už zkoumali "nějací odborníci". U kruhů se vyskytuje řada hochštaplerů a samozvaných expertů, kterým jde jen o to, jak by se za pomoci tohoto jevu zviditelnili, bez jakéhokoliv přínosu pro skutečnou badatelskou činnost. Nedejte se také ovlivnit zprávami, že jde o padělky - tuto skutečnost může prokázat pouze laboratorní průzkum rostlinné tkáně.

1.         Místo obrazce zakreslete do podrobné mapy (turistické 1 : 50.000, min. 1 : 100.000), nakreslete plánek okolí (vzdálenost a směr k okraji pole, k cestě, atd.)

2.         změřte všechny rozměry obrazce (s min. přesností na 0,5 m) - průměry kruhů ve směru sever - jih, východ - západ, vychýlení středů, délka a šířka obdélníků, vzdálenosti jednotlivých obrazců, kruhů, obdélníků atd. od sebe, atd. Při měření složitějších obrazců je nejlépe vycházet z jednoho bodu (např. středu centrálního kruhu) a vzdálenosti okrajů, středů dalších obrazců stupňovitě načítat. Nezapomeňte zaznamenat azimuty k orientačním bodům. Pozor ! Pokud se průzkum provádí brzy po vzniku, může se projevit magnetická anomálie - zkontrolujte, zda v obrazci buzola ukazuje stejně jako mimo něj.

3.         zhotovte fotografii - mimo obrazec (z výšky, ze vzdálenosti, u okrajů), uvnitř (okraje, střed, detaily), totéž i videokamerou, pokud ji vlastníte. Pozor : někdy může dojít k poškození videokamery - proto s ní do obrazce raději nevstupujte.

4.         ke zjištění pravosti obrazce je nutné zajistit vzorky rostlinné tkáně - jde o stěžejní bod průzkumu pro stanovení pravosti agrosymbolu! 

Z každého obrazce je třeba odebrat tři vzorky.  Každý vzorek je tvořen počtem deseti stébel.  Ty odeberte: 1. ze střední polehlé části * 2. z okrajové části těsně při obvodu obrazce (v místech, kde je jistota, že obilí nebylo pošlapáno). * 3. z okolního, nepolehlého porostu (z místa vzdáleného min. 50 m od polehlých částí). Celkem je tedy nutné sebrat minimálně 30 stébel. Každé stéblo je třeba oddělit od kořene – odstřižením těsně nad zemí. Nadzemní část rozdělte dále rozstřižením na tři části - po 10 cm délky stonku, tj. na každé straně od kolénka po 5 cm, nesmí být poškozená (přelomená, atd.) Rozstříhaná stébla, tvořící každý vzorek je třeba vložit do samostatného papírového sáčku a označit. * Vzorek ze střední části piktogramu se označuje písmenem A. * Vzorek z obvodové části piktogramu se označuje písmenem B. * Vzorek kontrolní z okolního stojícího porostu se označuje písmenem C ( control ). Dále mimo to si všímejte a odeberte: zajímavě deformovaná stébla (ohnutí, zkroucení stébel). Prohlédněte kolénka polehnutých rostlin, odeberte viditelně popraskaná a ožehnutá (zvláště v dotyku a křížení jednotlivých obrazců, nebo u první řady nepolehnutých rostlin na okrajích. Tyto vzorky označte D, E, F … atd. Místa odběru všech vzorků zaznamenejte do plánku agrosymbolu. 

Totéž proveďte pro zkoušku klíčivosti - z každého místa, (včetně kontrolních) je nutné min. 50 zrn. Blíže viz: 


Metodika odběru vzorků obilí z piktogramů pro test poškození porostu mikrovlnným zářením

5.         Dále zjistěte podle Vašich možností : kdy a kým byl obrazec objeven, za jakých okolností, zda si někdo z okolí nevšiml něčeho zvláštního či jiného anomálních úkazu (včetně jména a adresy svědka)

6.         Uvítáme i další informace, které se Vám podaří získat - funkce a spolehlivost přístrojů v obrazci, různá měření (radiační úroveň), provádění zvukových nahrávek, příjem a vysílání radiového signálu, nálezy uhynulého hmyzu, nálezy cizích materiálů atd.

Potřebné vybavení : psací potřeby, tiskopis KPUFO, potřeby na měření vzdáleností - pásmo 30 m (pokud nemáte, alespoň dvoumetr), buzola, turistická mapa 1 : 50.000 - min. 1 : 100.000, fotoaparát, (videokamera), nálepky, mikroten. sáčky a nůžky na odběr vzorků.

Poznatky podrobně zaznamenejte a s fotografiemi bezodkladně zašlete na naši adresu. Poštovné Vám obratem uhradíme. Uvítáme, když ustavíte vlastní badatelskou skupinu, případně když přispějete k rozšíření tohoto postupu.

Z výsledků průzkumu předchozích let vznikla publikace KPU : "Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy". Svou činností se můžete stát spoluautory dalších vydání. 

Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů (.pdf)

Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů - návod, tiskopis a hypotézy ( .pdf) ( .zip)