Metodika odběru vzorků obilí z piktogramů pro test poškození porostu mikrovlnným zářením


Princip testování rostlin v piktogramu
 • Test rozliší rostliny poškozené mikrovlnným zářením od rostlin poškozených jinými vlivy.
 • Testovací zařízení srovnává hodnoty naměřené u vzorků z obrazce s hodnotami, které vykazují vzorky kontrolní. V případě, že byl porost poškozen mechanicky nebo jinak, než mikrovlnným zdrojem, hodnoty vzorků z piktogramů i kontrolních jsou shodné.
 • Jedné se tedy o metodu komparativní, při níž má správný odběr vzorků zásadní význam pro bezchybný výsledek.
 • Výsledek je jednoznačný. Buďto pozitivní - porost v rozsahu piktogramu byl vystaven mikrovlnnému záření, nebo negativní - porost byl v rozsahu piktogramu poškozen jiným způsobem ( třeba mechanicky ).

Způsob odběru vzorků
 • Pro účely testování je třeba z obilného stébla oddělit odstřižením kořen těsně nad zemí.
 • Stéblo je třeba rozdělit rozstřižením uprostřed mezi kolénky na tři části. Stěna stébla v rozsahu 3 - 5 cm pod kolénkem a 3 - 5 cm nad kolénkem nesmí být poškozená.
 • Z obilného stébla tak vzniknou po odstranění kořene tři segmenty s kolénky uprostřed o délce 6 - 10 cm.
 • Každý vzorek je tvořen počtem deseti stébel, rozstřiženými na tři části, s kolénky uprostřed.

Počet vzorků a místo odběru vzorků
 • Z každého piktogramu je třeba odebrat dva vzorky z obrazce a jeden vzorek kontrolní z okolního porostu.
 • Z piktogramu se odebírá jeden vzorek ze střední polehlé části obrazce a druhý vzorek z okrajové části těsně při obvodu obrazce (v místech, kde je jistota, že obilí nebylo pošlapáno).
 • Kontrolní vzorek je třeba odebrat z okolního stojícího obilí stejným způsobem. Tedy deset stébel bez kořenů, rozstříhaných vždy na tři části uprostřed mezi kolénky obilných stébel.
 • Rozstříhaná stébla, tvořící každý vzorek je třeba vložit do samostatného papírového sáčku a označit.

Označení vzorků
 • Vzorek ze střední části piktogramu se označuje písmenem A.
 • Vzorek z obvodové části piktogramu se označuje písmenem B.
 • Vzorek kontrolní z okolního stojícího porostu se označuje písmenem C ( control ).

Průvodní přípis
 • K zásilce vzorků, určených k detekci je třeba přiložit orientační nákres piktogramu s označením míst, odkud byly vzorky odebrány. Dále přípis musí obsahovat přibližnou známou dobu vzniku, případně objevení piktogramu. Datum odběru vzorků a kontakt na osobu, která odběr provedla.

Odesílání vzorků
 • Vzorky v papírových sáčcích, označených písmeny A, B, C je třeba vložit do igelitového obalu a s tím do poštovní obálky.
 • Vzorky je třeba odeslat co nejdříve po odběru.
 • Do doby odeslání nesmí být vzorky vystaveny vyšší teplotě (např. za okny auta).
 • Spolu se vzorky je třeba přiložit průvodní přípis s orientačním nákresem piktogramu, údaji o jeho vzniku a kontaktem na osobu, provádějící odběr vzorků.
 • Adresa pracoviště ( zatím jediného ), provádějící detekci rostlin z piktogramů na průkaz vlivu mikrovlnného záření :

MVDr.Pavel Kroupa, Šibanov č. 1, CZ 345 22 Poběžovice


Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů (.pdf)

Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů - návod, tiskopis a hypotézy ( .pdf) ( .zip)