Osobnosti

Druhy a rozdělení megalitických památek, znaky

Přehled
Obsah Druhy

 

Druhy a rozdělení megalitických památek, znaky (1)

 zvosloví 

Megality  =  jednotlivé kameny, sestavy kamenů a kamenné stavby, které vděčí za své umístění, polohu nebo  tvar  lidské činnosti a existují alespoň nějaké racionální důvody pro domněnku, že vznikly před rokem 550 n.l. (konec doby stěhování národů). - pouze a výhradně u této kategorie používat termíny : menhir, dolmen, kromlech, aligments, trilit, henge apod.

Kamenná díla = jednotlivé kameny, sestavy kamenů a kamenné stavby, o kterých se lze důvodně domnívat, že  vznikly činností člověka od r. 550 až do konce 18. století  (křížové kameny, pamětní desky a pod.)

Pseudomegalit  = podle termínu použitém M. Špůrkem (pseudomenhir) pro kameny vztyčené v posledních 200 letech

- vzhledem k tomu, že se jedná téměř výhradně o jednotlivé kameny není myslím třeba zavádět termíny jako pseudodolmen atd. i když i tady existují některé zvláštní případy (kamenné stoly apod.)

- podchycení těchto  případů je nezbytné  pro zabránění pozdějším omylům, protože časem se identifikace těchto případů velmi ztěžuje.

Přírodní výtvory = kameny, jejich seskupení a skalní útvary vytvořené výhradně přírodními silami

Přírodní svatyně = přírodní výtvory u kterých lze důvodně předpokládat jejich využití našimi prapředky pro kultovní a jiné účely. Dosud však nejsou známa kritéria, jak to stanovit, a proto nejsou nijak označena.  


Označení míst s megalitickými památkami

M M X . 00 . CZ . KO - Tismice
M - Megalit - obecná příslušnost k  problému

M - menhir - osamocený kámen

nemusí být

číslo - pořadí zařazení do databáze

stát

okres

název obce, kam umístění katastrálně spadá.

D - dolmen

X - sporný případ

C - kruhy

A - aligments  - řady

Y - již neexistuje

T - trilit
H - henge
Přírodní výtvory   N
Pseudomegality   Q
Kamenná díla   K
Sporné případy, o kterých zatím není nic známo X X

Obsah 

Druhy a rozdělení megalitických památek, znaky (2)


Znaky pravosti megalitů a jejich obecná determinace


- zásah lidských rukou:

a)    umělé vztyčení kamene, příp. jeho uložení do uměle vytvořeného lůžka

b)    opracování kamene:

1.     patrné umělé oddělení od většího celku

2.     obvodové opracování (např. plochá základna, kónický vrchol, nebo horní výřez u vizíru

3.     vytesané znaky či značky, jejichž původ by však měl posoudit odborník (známe spíše ze středomořských oblastí)

4.     dodatečné vsazení křesťanské symboliky (např.kříže) - pokřesťanštění pohanského objektu

c)    doprava na stávající místo - materiál kamene neodpovídá místnímu geologickému prostředí

 - umístění:

a)    prostorová příbuznost s pravěkými objekty, jako např. součást archeologicky doložené svatyně, součást hrobu či pohřebiště (střed mohylového pohřebiště, apod.), těsné sousedství pravěkých sídlišť či hradišť (kamenné řady apod.)

b)    součást astronomického nebo dostatečně prokazatelného geometrického systému (místa na jedné slunovratové aj. linii)


Zahraniční lokality s megalitickými památkami Celkový přehled lokalit v ČR Hledání podle okresů ČR