Historie


Setkání milovníků záhad - Morkovice 2005 - ohlasy
Datum   Jiné články Fotografie  
27.-29.05.2005 Jaké bylo setkání v Morkovicích

Ve dnech 27. - 29.5.2005 se v Morkovicích konalo již tradiční "Setkání milovníků záhad".

Letos se sešel prý rekordní počet návštěvníků, i když podle skupinek, které se brzo začaly utvářet, šlo povětšinou o sestavu, která se zde schází každý rok. Mezi návštěvníky bylo 14 členů KPUFO z různých koutů ČR.

Oficiální program, sestávající z přednášek doplněných prezentacemi nebo promítáním filmů, začal v pátek po večeři. Petr Dědič z Projektu Záře připomněl některé řešené případy z minulosti, ale diskusi vyvolala hlavně problematika tzv. "orbů" - zvláštních kulatých světlých objektů na fotografiích. P. Dědič popsal pokusy, které členové Záře provedli na ověření hypotézy, že jde o osvit malých částeček prachu apod., a to za pomoci sypaného pepře, soli a prachu z papírových kapesníků. Výsledkem těchto pokusů bylo dosažení podobných efektů, jako na fotografiích s "orby".

To vyvolalo odpor některých diskutujících, trvajících na tom, že orby jsou odrazem ještě dalších procesů, zejména nějakých dosud neznámých energií a jevů. I když ani toto nebylo členy Záře odmítnuto, s tím, že určité procento případů lze vysvětlit přirozenými způsoby, část diskutujících opustilo místnost.

Případ předznamenal postupující diferenciaci účastníků setkání a vzdalování jednotlivých názorových proudů, které pokračovalo až do úplné krajnosti v následujících dnech.

Stanislav Motl, který měl mít přednášku na téma "Apoštolové temných sil - mystické kořeny nacismu u nás", se bohužel nedostavil.

Mimo program tedy vystoupil pan Hladík z Diskusního klubu mimozemských civilizací, který se svojí skupinkou příznivců švýcarského kontaktéra Eduarda Billyho Meiera vyprávěl o stycích s Plejáďany. Jak uvedl v další diskusi, informoval o kontaktech s mimozemšťany Akademii věd ČR. Jaká byla její reakce, už neuvedl.

Úplně mimo program vystoupil i jistý Dan Newman o vampýrismu. Bylo zjevné, že veškerá jeho znalost pocházela z jediné knihy, a to knihy "Dracula" od B. Stokera, kterou se poté snažil převyprávět. Zajisté zajímavé téma přilákalo řadu návštěvníků, hlavně ty, kteří jmenovaného neznali z předchozích vystoupení. Pravidlo, že záleží také na formě podání obsahu, se potvrdilo i zde.

Na závěr vystoupila Ilona Podhrázská, která výjimečně nepředvedla komunikaci s EBE, ale orientální břišní tance.

Poté následovala volná zábava po skupinkách mnohdy až do 3 hodin ráno.

V sobotu dopoledne pokračoval program vyprávěním Fr. Libici aj. J. Černého o psychotronickém zkoumání loňských agrosymbolů ve východních Čechách a na Moravě, doplněné pěknou a také vtipnou prezentací.

O činnosti UFO klubu Trnava přednášel jediný slovenský host, M. Karlík. Na prezentaci předložil veškeré případy agrosymbolů v SR a některé případy UFO. Velký úspěch měla jeho hračka z Anglie - krásně létající a svítící, dálkově ovládané "UFO".

Po obědě vystoupil Vladimír Šiška z projektu Záře s přednáškou "Mimozemský život - možnosti a hypotézy" s precizním přehledem názorů, hypotéz a vývojem vědeckých poznatků v této oblasti, vzešlých z výzkumu vesmíru.

Následovalo vystoupení L. Šafaříka z KPUFO na téma "Neverbální komunikace z hlediska psychotroniky" a Pavla Kroupy (KPUFO) o megalitech v Čechách a souvislostech s cizími stavbami.

Odpolední program završil Ivan Mackerle (KPUFO) vyprávěním o svých expedicích za neznámými zvířaty s promítáním filmových ukázek.

Již během dne probíhaly přípravy skupinky kolem doc. Chudáčka, alias Martina Setoxe na vrcholnou akci - pokus o spojení s mimozemšťany a jejich přílet. Mezi účastníky kolovaly pokyny na 2 stránkách, převážně obsahující upozornění na možnost přistání mimozemské lodě, zamezení paniky a zmatku a také prohlášení, že se pokusu každý účastní na své riziko, pokud dojde k jeho úmrtí nebo snad únosu. Byli také upozorněni na to, aby sledovali veškeré okolní jevy a pocity, zejména tzv. "klobouk" - prý jakýsi tlak na hlavu - neklamná známka přítomnosti nebo blízkosti mimozemšťanů.

Před chatou se soustřeďovaly nezbytné přístroje pro pokus. Byla to hlavně na trojnožce novodurová trubka o průměru asi 5 cm, jaká je i na toaletách, a krabice s jakýmsi ukazatelem. Auru zájemcům měřil M. Setox kyvadlem na pravítku, na jehož jednom konci byla ruka pokusné osoby a na opačném konci malá pyramida.

Na počátku akce M. Setox popsal zvolenou metodiku: zóna, kterou představovalo pískoviště má měřit neustále psychotronik. Ve vysílači je vložen papír, na kterém je namalováno UFO od paní Hrachové ze Šumavy. Prostorový filtr (trubka) je zaměřen na směr, odkud mimozemšťané přiletí. Každý obdržel "ochranu", kterou představoval papírek 5*5 cm s namalovanými hexagramy.

Na úvod se účastníci spojili a mimozemšťané byli srdečně pozváni. Poté nastalo telefonické spojení s jakousi jasnovidkou, vzdálenou asi 100 km západně. Ta sdělila, že mimozemšťané jsou nad ní už od 9 hodin ráno. Poté se mimozemská loď začala přibližovat, což jednak hlásila jasnovidka z handsfree a jednak to bylo potvrzováno složitým odečítáním času, a měřením kyvadlem. Kyvadlo také určilo nejvýhodnější zaměření trubky do oblak. Vzhledem k tomu, že se tak dělo za pomoci malého školního úhloměru za postupujícího šera v 20 - 21 hodin, přesnost zřejmě nebyla tím stěžejním v tomto pokusu. Loď se nejprve vzdálila na 170 km, pak se začala přibližovat na 50, 30 km a posléze se přiblížila na 3 km. V naznačeném směru bylo údolí s rybníkem, kde vytrvale kvákaly žáby a na obzoru byla stěna lesa. Jasnovidka hlásila, že loď je již v naší blízkosti, popsala jeho tvar jako velký disk s blikajícími okénky a že ji musíme vidět každým okamžikem.

Přesto stále nikdo nic zvláštního neviděl. Pro někoho napjaté chvíle čekání byly přerušovány jen tichým smíchem jedněch, ale také občasnými výkřiky - "Tamhle jsou!", atd. To však byla jen prolétající letadla v koridoru. Po jiném výkřiku bylo bliknutí opět rychle identifikováno jako družice. Bylo otázkou, co by se dělo, kdyby se akce účastnila pouze skupina M. Setoxe. To ukazovala příhoda s jistou paní, která napjatou atmosféru brala zřejmě vážně a pokoušely se o ní mdloby.

Nikdo z přítomných stále nic zvláštního neviděl. Poté bylo zjišťováno, proč se tak děje. Jasnovidka sdělila, že mimozemšťané mají zájem o 4 osoby mužského pohlaví, a jeden její popis (starší, drobný muž) jsme začali vykládat jako zájem ufonů o našeho kolegu Pavla Kroupu :).

Poté bylo sděleno, že se mimozemšťané projeví jen jakýmsi paprskem. To bylo příležitostí pro to, vykládat pás za právě prolétajícím letadlem za tento paprsek.

Pak bylo oznámeno, že mimozemšťanům vadí jednak rozdané "ochrany" - hexagramy na papírkách - ty bylo nutno proto sežmoulat do malé kuličky, a dále zde prý vadila jakási citová vazba (nikdo se nedozvěděl k čemu a jak) jednoho účastníka pokusu.

Ale ani poté se mimozemšťané nezviditelnili. To již byli mimozemšťané dotazováni kyvadlem pana docenta na svůj původ a účastníci se dozvěděli, že pochází z Plejád. To se však již měli mimozemšťané přiblížit úplně - všichni měli utichnout a všechno sledovat, neboť mimozemšťané projdou mezi lidmi aniž se zviditelní. To se prý také údajně stalo - důkazem bylo, že "aura" některých účastníků "úplně zmizela", což zjistil tak, že se mu u nich nekývalo kyvadlo. Tím byl pokus ukončen.

Kdo by se domníval, že po takovém debaklu se vedoucí pokusu nebude k němu hlásit, mýlil by se. V neděli dopoledne byl pokus znovu komentován a účastníci vyzváni, aby sdělili své pocity a poznatky. Jeden účastník sdělil, že se mu zdálo, jako by se zastavil čas, jiný popsal svoji vizi mimozemšťanů, kteří jej úplně obklopili - byl to prý jakýsi "uvítací výbor". Dan Newman se svěřil, že loď mimozemšťanů přesto viděl - bylo to prý krátké probliknutí nad lesem, kterého si nikdo kromě něj nevšiml. Na přetřes se samozřejmě dostalo i kuňkání žab...

Všechny tyto poznatky si Setox pečlivě nahrával. Na závěr oznámil, že se již bude zabývat jedině těmito pokusy, a kromě svého Kosmického střediska v Letovech (okr. Klatovy) bude zakládat další střediska pro kontakty s mimozemšťany. Je si vědom toho, že KPUFO i projekt Záře se k jeho pokusům staví odmítavě, ale očekává, že bude vysílat své zástupce na podobné pokusy, aby se přesvědčili o jeho kontaktech.

Poté byl program ukončen a i když debaty ve skupinkách stále pokračovala, jednotliví účastníci začali postupně odjíždět.

Hlavní přínos setkání byl ve vzájemném seznámení, diskusích a ujasnění si pozic vlastních i cizích. Dalším poznatkem bylo sledování účinků sugesce a počátků davové psychózy v praxi.

 01, 02, 03, 04 01, 02,  
Zdroj Internet: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2005060402, vydáno dne 04. 06. 2005