Zpráva o činnosti Klubu psychotroniky a UFO

(1998)

 

Každý rok naše organizace řeší klíčové otázky, jejichž řešení ovlivňuje chod a fungování po celé následující období.

V roce 1992 jsme uhájili svoji samostatnost po rozpadu Čs. archeoastronautické asociace a zatímco se ostatní kluby a spolky rozpadly, stali jsme se jedinou opravdu fungující organizací tohoto druhu u nás.

V roce 1993 jsme museli čelit snahám přeměnit nás z badatelské organizace na polonáboženskou sektu, vnutit do základů našeho fungování víru místo vědeckých metod.

V roce 1994 náš klub přesáhl hranice našeho regionu a řešili jsme otázku, zda zůstat místním nebo větším celkem. Poté, co se nepodařilo založit celostátní sdružení stávajících klubů, stali jsme se organizací celostátní. Během jednoho roku se počet členů zdvojnásobil a dosáhl 200 členů.

V roce 1995 jsme začali dosahovat prvních úspěchů, klub vešel do širšího povědomí veřejnosti jako uvážlivá a seriózní badatelská organizace. V takových chvílích se objeví snahy o přiživení se na práci druhých, pramenící z touhy po popularitě a z negativních stránek lidské osobnosti. Tyto snahy byl vyřešeny organizačním oddělením, a další fungování klubu si přes snahy o rozbíjení a odporné pomluvy získalo respekt a uznání řady dalších poctivých badatelů. Během následujícího roku se počet členů oproti roku 1994 ztrojnásobil.

V roce 1997 již nebylo okresu, kde by nebyli členové KPU. Věnovali jsme značné úsilí na propojení jednotlivých členů a začali činit první kroky na založení jednotlivých poboček na území některých okresů.

tomto roce docházíme k závěru, že je nutno vedle organizačního upevnění stávajících poboček a vzniku nových také propojit badatele po dalších liniích, zejména programových a zájmových. Doba dětských nemocí již musí skončit. Činnost KPU a jeho jednotlivých složek je nutno dostat na kvalitativně novou, vyšší a odbornou úroveň.

Z těchto požadavků vyplývají nové požadavky v organizační, ale zejména v programové oblasti.

Je nutné vymezit si v zájmové sféře tu oblast, ve které je možno seriózně pracovat a dosahovat jasných a konkrétních výsledků. Činnost je pochopitelně ovlivněna a determinována materiálně technickými možnostmi, a proto hlavní sféra činnosti je v informační a analytické oblasti, myšlenkové kreativitě a vyplňování mezer při hledání hypotéz a interpretaci objevů. V této práci je nutno vycházet z interdisciplinarity anomálních jevů a ze spolupráce a závěrů řady speciálních vědních oborů.

V oblasti sledování jevů UFO a Poltergeist došlo po 8 letech k vytvoření vhodné databáze a k jejímu naplnění na úrovni požadavků, které se podařilo během těchto let vymezit. Ty představují zachycení daného jevu, místa, kde k úkazu došlo a k úloze pozorovatele. Unifikace a propojení databází umožňuje komplexně sledovat na daném území a v daném čase výskyt různých druhů anomálních jevů, jejich pozorovatelů i stanovit badatelský aktiv k jejich následnému sledování či prověření. Doposud zachycené zprávy se v průběhu zpracování dále upřesňují a doplňují, podle všech dostupných údajů, i za pomoci zpětného dotazování pozorovatelů. Byl vytvořen již šestý vzor dotazníku a to za spoluúčasti profesionálních sociologů a psychologů.

Nové i stávající pobočky vedle sběru aktuálních zpráv by měly pomáhat při ověřování a doplňování údajů k již uplynulým případům. Náležitý, i několikaletý odstup pomáhá v ucelení si pohledů, tříbení přístupů a činnost není řešena pod tlakem času. Navíc se tak lze i náležitě naučit správným postupům při dokumentační práci.

Řešili jsme před časem způsob zprostředkování údajů z naší databáze všem členům a badatelům. Nejvhodnějším způsobem se nabízí využití Internetu, kde by mohly být přístupné některé údaje členům po přihlášení se určitými vstupními kódy. Předpokládáme, že k vyřešení tohoto úkolu dojde v příštím roce a o způsobu provedení budeme členy informovat.

V oblasti psychotroniky se vytvořily úzce zaměřené skupiny osob – léčitelů a praktiků pro vyhledávání geopatogenních zón, vodních zdrojů apod. Činnost v této oblasti je celostátně ztížena neuceleným přístupem, koncepční neujasněností, neexistencí teoretického zázemí. To v podstatě znemožňuje jakoukoli badatelskou práci v této oblasti, neumožňuje pronikat do podstaty těchto jevů. Situace je ztížena i tím, že jednotlivé osoby, pracující v této oblasti, přistupují k jevům z vlastních, hlavně empirických zdrojů, a jsou k jiným názorům, které se jejich pohledům vymykají, nedůvěřiví. Na hledání podstaty jevů nemají čas ani chuť. Naše organizace nemá k dispozici žádné laboratoře, odborná pracoviště, ve kterých by bylo možno cíleně a tedy vědecky pracovat.

Sféra činnosti naší organizace (a v podstatě všech případných badatelů i organizací) se v podstatě zužuje na několik bodů :

Program Zdraví :

·         propagace alternativních léčebných metod a pomoc při jejich zprostředkování zájemcům z řad veřejnosti

·         zachycování zkušeností při léčebné a terapeutické praxi, při které bylo využito alternativních metod

Program Fenomén

·         vyhledávání a sledování výjimečných lidských schopností (biotaxe, jasnovidnosti, telepatických schopností, apod.), zachycení jednotlivých případů, okolností a průvodních jevů

·         provádění jednoduchých experimentů s biopřitažlivostí, telepatickými zprávami, ověřováním informací získaných jasnovidnými metodami, apod.

Využití jednotlivých psychotronických jevů v jiných oblastech :

Program UFO, Poltergeist

·         využití mimořádných metod v případě mimořádných událostí

Paleokontakt, Megalit

- využití psychotronických metod, hlavně proutkaření apod. při řešení archeologických a historických otázek, apod.

Klíčovým problémem při použití jakékoli psychotronické metody je jednak stanovení si cíle, kterého je možné dosáhnout, ale hlavně způsobu ověření získaných informací. Je třeba mít na paměti, že psychotronická metoda může pomoci ve chvílích, kdy panuje nejistota ve směru dalšího postupu, ale musí být i jistota, že takto získané informace odpovídají skutečnosti. V případech, kdy není možné informace ověřit, nelze s nimi dále manipulovat, zveřejňovat bez tohoto upozornění.

Toto pravidlo např. úzce souvisí s příjmem tzv. kontaktů, poselství, apod. získaných různými mimosmyslovými kanály. Upozorňujeme na to, že je sice nutné tento jev studovat po mnoha stránkách, ale v žádném případě není možné na nich stavět jakékoli další konstrukce.

Je pozoruhodné, že situace, se kterou jsme se v našem klubu vyrovnali již v roce 1993, zachvátila celou “ufologickou” scénu v ČR až nyní, po 5 letech. Vyrojily se celé zástupy “kontaktérů”, kteří diskreditují badatelské hnutí ve všech sdělovacích prostředcích. Smířlivecký postoj k jejich činnosti je neslučitelný s postavením Klubu psychotroniky a UFO.

V KPU vznikla skupina mapující výskyt možných megalitických památek na území ČR. Také údaje z programu Megalit budou v rámci zpřístupněné databáze k dispozici na Internetu. Jejím úkolem je soustřeďovat údaje o jednotlivých případech, vyhledávat další možné lokality, prověřovat některé teorie.

Do programu Paleokontakt logicky spadají všechny ostatní činnosti, spojených s historií, archeologickými otázkami, i průzkum dalších přírodních anomálií.

V obou těchto programech je nutné, ba co víc, je nezbytné spolupracovat s odborníky v archeologii, geodézii, geologii, astronomii apod., a podřizovat se jejich závěrům. Není možné tyto odborníky obcházet nebo jejich činnost jakkoli nahrazovat amatérským nadšením.

Úloha našeho klubu je v této oblasti nezastupitelná v oblasti zprostředkování informací, koordinaci postupu jednotlivých badatelů, umožnění kontaktu badatelů s odborníky z řad klubu nebo s klubem spolupracujících.

Je zřejmé, že v programu Paleokontakt je velmi neúčelné pátrat po pozůstatcích archeoastronautických návštěv v ČR. Ucelená koncepce zde chybí a otázky se řeší spíše nárazově, případ od případu. Daleko účelnější je hledání záhadných míst a nevyjasněných otázek v rámci okresů, které se k nim vztahují, včetně sledování anomálních jevů v průběhu času. Právě v této oblasti je možné aktivizovat místní kluby a kroužky, působící v rámci jednotlivých okresů, jejichž členové znají nejlépe své okolí a mohou nejschůdněji získat potřebné informace od starousedlíků, z místních kronik a archivů, a to dříve, než upadnou do zapomenutí nebo se ztratí.

Možné směry pátrání se rýsují v oblasti hledání linií ley-lines, po esoterické symbolice v církevních aj. památkách, jejich umístění a architektuře, heraldice, vyhledávat pozůstatky dávného osídlení, pátrat po činnosti tajných nacistických továren na našem území, atd., atp.

V oblasti průzkumu agrosymbolů se ukázalo za 5 let, jaké problémy zde vystupují. Územní rozsah a četnost výskytů každé léto ukazuje, že mezí amatérského průzkumu bylo dosaženo. Ke skutečně vědeckému zkoumání různých projevů a průvodních okolností kolem agrosymbolů není možné objektivně získat potřebné informace z několika důvodů :

·         není jednotné vybavení jednotlivých badatelských skupin

·         vznik agrosymbolů může být i mimo dosah jakkoli dobře vybavené skupiny a průzkum tak zůstává na nejbližším členu či spolupracovníku KPU

·         vzhledem k nejasné době vzniku, komunikačních možnostech, vzdálenosti od badatelských center a způsobu dopravy, se průzkum provádí v různých časových obdobích po vzniku

Avšak díky spolupráci s odborníky je možno určité dílčí zkoušky a testy provádět na odborných pracovištích a na vysoce odborné a profesionální úrovni.

Každý člen by tak proto měl zvládnout základní pravidla pro získání potřebných údajů z průzkumu agrosymbolů a na vyžádání je splnit na co nejlepší úrovni. Budeme dbát na to, aby se tato pravidla dostala ke každému členu, i k širší veřejnosti.

Také údaje z průzkumu agrosymbolů v ČR budou k dispozici na internetu. Je nutné říci, že to byla právě tato oblast, která zapříčinila naši expanzi po celé ČR a je také zkušebním kamenem, při kterém se ukazuje kvalita, schopnost fungování a reakce celé naší organizace.

Z problémů, které se v uplynulých letech vyskytly, i ze zkušeností sekce Crop circles, vyplývají následující úkoly, jejichž splnění ovlivní příznivě i fungování KPU v dalších oblastech :

·         zajistit informovanost veřejnosti o naší organizaci

·         maximálně rozšířit síť členů a spolupracovníků ve všech okresech ČR

·         propojit badatele v rámci jednotlivých okresů – ustavit nové pobočky a kroužky

·         vytvořit elektronické spojení s každým okresem

·         doplnit telefonické aj. spojení s většinou členů ve všech okresech ČR

·         v rámci okresů vytvářet síť spolupracovníků mezi uživateli CB vysílaček

·         stanovit pravidla pro předávání informací – každý člen má za povinnost každou informaci o anomálním jevu co nejrychleji oznámit plzeňskému centru – to zjistí, kdo je situaci nejblíže, a stanoví podle odbornosti a potřebného vybavení, kdo a jakým způsobem provede průzkum

·         pomáhat vytvořit mobilní, plně vybavené badatelské skupiny s akčním rádiem na území okresů, schopných reagovat v reálném čase a provádět průzkum čehokoli na minimálně dokumentační úrovni

Budeme nadále vydávat časopis ZAZ. Bude odrážet názory klubu a přinášet i nadále původní, dosud nikde publikované zprávy a údaje. Velmi výrazným kontaktním článkem mezi členy se stal Informační bulletin, který i v příštím roce bude vycházet jednou za 2 měsíce.

S pochopením a podporou se setkaly návrhy na pravidla poskytování informací a vztahy KPU v této oblasti. Je jasné, že v této činnosti vycházíme z autorského zákona, jehož pravidel budeme dbát a respektovat jeho nařízení. Totéž budeme tvrdě vyžadovat i od ostatních.  

Delší dobu trvalo zpracování nových členských průkazů. Jejich zhotovení je u konce. Zdržení zapříčinila koncepční neujasněnost – jak zajistit způsob kontroly ? To se vyřešilo až nyní, kdy se ujasňuje úloha naší organizace jako badatelské, která bude vycházet vstříc svým členům zejména v oblasti informační a koordinační. Řada údajů, které se podařilo shromáždit díky úsilí mnoha osob, se zpřístupní na internetu, ovšem pouze na vstupní heslo, složené z několika kódů, mj. i z osobního čísla, které dostane každý člen na počátku každého roku až poté, co uhradí čl. příspěvek. Bez tohoto hesla, bez správného kódu, pro každý rok jiného, nebudou i v písemném styku zásilky vyřizovány zdarma, a to až poté, co budou uspokojeni členové KPU, tedy nikoli přednostně. Pochopte Vy všichni, kteří jste naši organizaci tvořili a tvoříte, že se dočkáváte výsledků až po určité době. Vězte však, že vybudovat stabilní, seriózní badatelskou organizaci a její databanku se neobešlo bez potíží a problémů, ale zejména potřebného času. Proto chceme právě Vás, členy KPU, kteří jste naši organizaci věrni a neopustili jste ji přes různé pomlouvačné kampaně a problémy, maximálně zvýhodnit.

Úkoly pro všechny členy :

·         být v kontaktu s kontaktními osobami svého okresu

·         neprodleně oznámit telefonické spojení centru KPU, oznamovat jeho změny, včetně adresy

·         rozšiřovat mezi veřejností povědomost o KPU a o jeho badatelských a osvětových programech

·         získávat spolupracovníky mimo klub

Úkoly pro kontaktní osoby okresu, výbory poboček

·         být v kontaktu se členy výboru KPU

·         najít mezi spolupracovníky elektronické spojení

·         snažit se o kontakty na případné sponzory a pokoušet se o získání finančních prostředků a technického vybavení

·         získávat kontakty na státní organizace do okresních měst v to

·         získávat kontakty na sdělovací prostředky, včetně místního i celostátního tisku, regionálních TV a rozhlasových stanic

Na příští období navrhujeme nezvýšený členský příspěvek v jednotné výši 150 Kč pro každého člena. Je tomu tak díky pomoci mnoha z Vás - děkujeme všem, kdo zasíláte různé dary, prosíme, pokračujte tak i nadále. Tenčí se naše zásoby obálek a kanc. papíru - pokud můžete, urychleně zašlete. Členský příspěvek Klubu psychotroniky a UFO zasílají všichni členové složenkou C na adresu Klubu a to nejpozději do konce letošního roku.

Také Informační bulletin dostává každý člen od centra. Tím se zajišťuje, aby nebyl přerušen kontakt s členem, který se náhle a z různých důvodů nemůže účastnit činnosti své pobočky. Pobočka, působící v určitém okrese, získá tak dotaci podle počtu členů, bez ohledu na to, zda se členové účastní činnosti přímo, nebo zprostředkovaně.

Z dosavadního fungování KPU a jeho několika poboček se ukázalo, že nejvhodnější, nejsnáze kontrolovatelné i spravovatelné je vytvoření takového způsobu, ve kterém existuje na jedné straně určitá centralizace – evidence členů, vyřízení přihlášek a čl. příspěvku, a s tím spojených správních řízení a jednání se státními aj. institucemi, včetně vytvoření centrálního adresáře a banky informací, a na straně druhé značná autonomie poboček, týkající se hlavně obsahového zaměření vlastní činnosti.

Každý zájemce o členství se proto musí obrátit na plzeňský výbor KPU, odtud obdrží přihlášku a po jejím vyplnění a uhrazení čl. příspěvku se stává členem KPU. Není možné se pouze přihlásit k zaběhnuté pobočce a spoléhat na to, že výbor pobočky se bude starat o příjem nových členů. Používání jiných přihlášek, než těch s razítkem KPU a adresou Plzeň, Borská 19, 320 16 je nepřípustné. Pokud by se kdekoli vyskytly a nekontrolovaně se šířily, otevřela by se možnost jejich zneužití.

Na výbor KPU se také obracejí zájemci o kontakty na jednotlivé pobočky a kluby v místech. Z důvodu ochrany soukromí a údajů členů poboček a kontaktních osob postupujeme v těchto případech tak, že kontakt na člena KPU poskytneme pouze se svolením dané osoby a to zcela výjimečně. Obvyklým bude způsob, kdy noví členové KPU budou předáváni pobočkám, kteří způsob jejich zapojení budou řešit společně s nimi.

Tyto a další otázky organizačního charakteru navrhujeme soustředit do zvláštního Organizačního řádu KPU, který by přehledně a srozumitelně upřesňoval a konkretizoval požadavky Stanov. Chápejte tato pravidla nikoli jako diktát, ale jako nezbytné a konkrétní údaje, usnadňující nutnou činnost, která stojí na několika jednotlivcích, kteří mají také své osobní povinnosti i zájmy v oblasti zajímavější a pestřejší badatelské práce.

Návrh na složení výboru

Předseda : Ing. Pavel Kalina

Tajemník : Dr. Luboš Šafařík

Hospodář : Věra Drobečková

Mluvčí : Marek Jehlička

Vedoucí sekcí :

·         UFO : Jaroslav Novotný

·         Paleokontakt : Martin Čechura

·         Crop Circles : Martin Šašek

·         Zdraví : Josef Huňát

·         Poltergeist : Marc. Sedláčková

·         Megalit : Ing. Milan Nebehay

·         Fenomén : Ing. Martin Šneberger

·         Hopl. Delc. : Marek Jehlička

Revizní komise:

PhDr. Anna Raupachová (předseda), JUDr. A. Šrámková, Ing. M. Šneberger


Informační bulletin č. 5 / 98

Dopis předsedy Klubu psychotroniky a UFO všem členům (1998)

 

 Vážení kolegové, členové KPUFO a přátelé všeho záhadného !

Naše organizace prodělala v letošním roce několik radikálních změn, a to nejen přenesením svého sídla na novou adresu. Došlo k výraznému posunutí koncepce KPU na badatelskou činnost, nalezení nové tváře a stanovení místa KPUFO v badatelské oblasti. Tomu odpovídají a budou odpovídat změny organizačního charakteru. Jsme rádi, že tyto procesy jsou provázeny posílením naší přítomnosti ve všech okresech, což dokládá vznik nových klubů a kroužků. Také prezentace naší organizace dosáhla vstupem na Internet nové úrovně.

Tyto změny a nové aktivity nás staví do naprosto jiného světla - do oblasti veřejné diskuse a polemiky. Nové názory, teorie, myšlenky a celý proces badatelské práce mají možnost posuzovat široké vrstvy veřejnosti.

Je potěšující, že v naší organizaci ustávají začátečnické potíže a problémy jak obsahového, tak i metodického charakteru, a že se činnost a promýšlení problémů stává stále hlubší.

Při sledování vývoje v této badatelské oblasti můžeme pozorovat, jaké změny proběhly. Nebyly to změny v obsahové náplni nijak radikální. Tyto změny se totiž týkaly pouze organizačních přeměn. Rozličné "společnosti", "projekty", "asociace" a badatelské kluby vznikaly a zanikaly, ale obsahová náplň zůstala stále stejná. Závažnější je poznání, že proces vzniku a zániku těchto badatelských skupin souvisel s příchodem nové, dorůstající generace zájemců o anomální jevy a s jejich vyzráním a zaměřením na jednotlivé speciální obory byl provázen jejich odchod. Jsme rádi, že právě naše organizace dokázala tento proces kvalitně zvládnout a že v našich řadách jsou lidé od 15 - 85 let. I když naším klubem prošly již stovky osob, mnozí připomínají, že účast v KPU byla významným obdobím, ve kterém se podstatně vytříbilo jejich zaměření a pohled na anomální jevy. Je úlohou celého klubu, aby nově příchozí rychle zvládli a pochopili potřebnou hloubku pohledu, kterou účast v této badatelské sféře alespoň minimálně vyžaduje.

Nebudou-li zvládnuty dosavadní poznatky v dostatečné míře, vystavujeme se nebezpečí, že při pohledu veřejnosti naše působení neobstojí kritice. Toho si musíme být vědomi dnes, kdy přehnaná snaha médií o senzace může dovést podobné "badatele", kteří suverénně vystupují bez potřebných znalostí jako všeznalí experti, ke komičnosti i k naprostému fiasku.

Musíme si být vědomi také toho, že se stupňující ekonomickou a sociální krizí lidé upadají k samospasitelným teoriím a sektářství, hledají smysl své ztracené existence u různých pochybných "duchovních vůdců", "kontaktérů" a těch, kteří se ověnčili pomyslnými nevnímatelnými kvalitami. Pravý smysl našeho bytí lze najít pouze v poctivém životě.

Přeji Vám proto, milí členové a příznivci, pevnou vůli a odvahu přijímat věci a události tak, jak je život přináší, dále zdravý úsudek a chuť objevovat stále něco nového, nelpění na dogmatech, dále pohodu, klid a vzájemnou toleranci.

Děkuji Vám všem za pomoc a podporu.

Ing. Pavel Kalina

předseda Klubu psychotroniky a UFO


Informační bulletin č. 6, roč. 1998