Zpráva o činnosti Klubu psychotroniky a UFO

za období od minulého zasedání členů ze dne 6.10.1994

 

Každý rok stojí naše organizace před dilematem, před otázkami, při jejichž řešení se tříbí náš charakter a zaměření.

V roce 1992 jsme uhájili svoji organizační a ideovou samostatnost po rozpadu Čs. archeoastronautické asociace a zatímco se ostatní kluby a spolky rozpadly, stali jsme se jedinou opravdu fungující organizací tohoto druhu u nás.

V roce 1993 jsme řešili dilema, zda budeme organizací badatelskou, nebo náboženskou sektou, zda bude v naší práci převládat věda nebo víra. Zvítězila první cesta.

V roce 1994 náš klub přesáhl hranice našeho regionu a řešili jsme otázku, zda zůstat místním nebo větším celkem. Na naši výzvu o založení celostátního sdružení klubů jsme nedostali náležitou odpověď, a tak jsme se stali organizací celostátní.

Letos stojíme před otázkou, jakým stylem bude nadále naše organizace pracovat. Zda budeme přispívat k poznání sebe i druhých, obohacovat náš vnitřní svět, pomáhat sobě i jiným, nebo zda dáme přednost pochybné popularitě ve sdělovacích prostředcích, zda dosažené výsledky budou využity ve prospěch všech nebo se stanou předmětem obchodu samozvaných badatelů.

Je přirozené, že v době, kdy každá organizace začíná dosahovat prvních úspěchů, objeví se rozpory tohoto druhu. Ty pramení z touhy po popularitě a opírají se o negativní stránky lidské osobnosti.

Musíme uvítat současný stav, kdy se podařilo toto dilema zvýraznit i organizačním oddělením a tak demagogická diskuse neohrožuje fungování a způsob činnosti našeho klubu. Jsme také rádi, že se ukázalo, za co každý stojí a o co nám všem jde. Musíme se pozastavit nad způsobem jednání těch, kteří odešli, přičemž u některých jejich další snahy o rozbití naší organizace postrádají jakékoli slušné a morální zázemí.

Činnost KPU se potýká s mnoha problémy, které vystupují zvlášť zřetelně do popředí při našem rozšíření na území celé ČR.

V oblasti UFO centra dochází k dalšímu shromažďování zpráv a hlášení, ale jejich zpracovávání vázne z důvodu nevhodné databáze a vytváření nové, už na úrovni našich požadavků. Ty se v průběhu roku upřesňovaly a doplňovaly a vedly k vytvoření už pátého vzoru dotazníku.

Zpoždění tohoto zpracování vedlo i k posunu při přípravě vydání už třetího souboru těchto zpráv, který měl vyjít v roce 1994.

I když tento úkol nadále trvá, úhly pohledu na zpracování takové publikace se značně rozcházejí. Existují 3 možnosti :

1.      předložení všech případů došlých za určité období už z hlediska nárůstu počtu zpráv již nelze zpracovat.

2.      výběr pouze některých případů a jejich okomentování ve stylu publikace "UFO nad Čechami a Slovenskem", tj. publikace pro neznalou veřejnost sice přitažlivé, ale pro badatele naprosto neúčelné a zbytečné.

3.      vydat statistickou analýzu a souhrn hypotéz a názorů, vzešlých z našich řad a doplnit je ukázkovými případy.

Na základě této analýzy si bude možno vyžádat každý jednotlivý případ k nahlédnutí a dalšímu zpracovávání, popř. prozkoumání. K tomu však musíme stanovit jasná pravidla, která vystupují zvlášť do popředí po zkušenostech s p. Novákem. Jednou z nejdůležitějších pravidel pro předání materiálů je jasná představa zpracovatele a kontrola klubu, k jakým účelům a za jakým cílem tyto materiály použije. To zvlášť vystupuje v případech, kde figurují jména a adresy lidí, kteří nám důvěřovali při sdělení i jejich nejniternějších psychických zážitků.

Předání a použití materiálů klubu musí být závislé na těchto podmínkách a to pro všechny členy klubu, včetně správce archivu.

Musíme umožnit všem, kteří pomáhají se sběrem a zpracováváním prvotních informací, zejména našim členům ve vzdálených regionech, přístup k výsledkům našeho snažení. Tito nesmí být odsouzeni k roli pouhých sběračů informací, jako je tomu na př. v projektu Záře, ale musí mít možnost plnohodnotného styku k jednotlivým badatelským skupinám.

Tatáž situace platí i pro program Poltergeist. I zde se zpracovávají zprávy o objevení neznámých bytostí, případy únosů, kontaktů s mrtvými, atd. I zde se ukládají nejniternější a choulostivé zážitky mnoha osob. I zde stojíme před otázkou, jak velmi závažná fakta předložit veřejnosti.

Velmi důležitým a klíčovým problémem je hlavně vyjasnění si celkového filozofického přístupu a ujasnění si, o co v této oblasti jde.

Také zde se rýsuje vytvoření určité analýzy v podobě samostatné publikace, doplněné hypotézami a filozofickými závěry. Uvažujeme proto o sborníku statí k tomuto problému, a vyzýváme ty členy klubu, kteří se úvahami na toto téma zabývali, aby se na vzniku takové publikace podíleli.

V oblasti psychotroniky se naše činnost dosud spojovala s praktickým prováděním bioterapie a biodiagnostiky, spolu s další pomocí veřejnosti v rámci léčitelské poradny. Bohužel však chybí ucelená koncepce badatelského přístupu, která by vedla k určitým seriozním závěrům. Možností se naskýtá celá řada : 

·         sledovat diagnostické a terapeutické zásahy jednotlivých léčitelů, a vyhodnocovat jejich účinnost,

·         provádět telepatické pokusy s přenosem informací po celé ČR,

·         využívat osoby nadané zvláštními schopnostmi pro řešení otázek v jiných oblastech (UFO, atd.)

Bohužel, řada takových činností vyžaduje nejen propracovanou metodiku a způsob provádění, ale, na co se zvláště zapomíná, i jejich dokumentační vyhodnocení. Jinými slovy - nejen experimenty, tedy činnost velice zajímavá a přitažlivá, ale i zpracování. Pokud to chybí, jako by k experimentu vlastně ani nedošlo.

Řadu nových i stávajících členů psychotronika zajímá, ale vlastní činnost v této oblasti je více než problematická. I když na př. proutkařský reflex má více jak 70 % populace, pravých a spolehlivých výsledků při práci s virgulí nebo kyvadlem dosahují jen jednotlivci.

Máme i návrhy na provádění dalších experimentů, na př. za pomoci hypnózy aj. změn vědomí, ke kterým však musíme přistupovat, stejně jako k dalším psychotronickým fenoménům, s maximální obezřetností. Přesto budeme takovou činnost podporovat a zapojíme se do ní.

V klubu vznikla i skupina zabývající se kryptozoologií. I když se její činnost směřuje spíše do zahraničí, je její úloha v případě řešení problémů týkajících se biologie nezastupitelná. Čeká ji jen činnost zaměřená na osvětu a vysvětlení podstaty jejich přístupu k této problematice.

V naší činnosti stojí zcela na pokraji zájmů oblasti jako na př. astrologie. Ta již plně přešla do komerční oblasti a pro badatele zde již není volné pole. Můžeme ji však použít v dalších oblastech jako pomocné metody.

Do programu Paleokontakt logicky spadají všechny ostatní činnosti, spojených s historií, archeologickými otázkami, i průzkum dalších přírodních anomálií. Ucelená koncepce zde chybí a otázky se řeší spíše nárazově, případ od případu. Jisté směry bádání se rýsují v oblasti megalitických památek na území ČR, populární je otázka keltského osídlení a jejich kultury, pátrání po esoterické symbolice v církevních aj. památkách, i bádání po činnosti tajných nacistických továren na našem území.

V oblasti průzkumu agrosymbolů bude nutné zpracovat údaje, které se za 2 roky podařilo shromáždit. Musíme také vytvořit publikaci, která by nebyla jen pouhým výčtem objevených úkazů, ale i výsledkem určité analytické činnosti.

Protože můžeme očekávat, že i nadále vědecké kruhy nebudou jevit výraznější zájem o tuto oblast, bude nutné se na příští sezónu ještě lépe připravit, i když lze také konstatovat, že mezí amatérského průzkumu bylo dosaženo. K tomu budou směřovat i další opatření, které zkvalitní činnost klubu po všech stránkách a odrazí se i při řešení jiných otázek. Bude to zejména :

·         nutnost doplnit telefonické aj. spojení s našimi členy ve všech okresech ČR, k tomu vytvářet i síť spolupracovníků mezi uživateli CB vysílaček,

·         pomáhat vytvořit mobilní, plně vybavené badatelské skupiny s akčním rádiem na území bývalých krajů, schopných reagovat v reálném čase a provádět průzkum čehokoli na dobré odborné úrovni.

Určité skupiny se po našem území již rýsují. Musíme však přispět k tomu, aby naši členové v jednotlivých regionech nezůstali osamoceni, ale aby se vzájemně poznali a seznámili. V případě, že vzniknou první kroužky a skupiny, jsme povinni jim poskytnout všestrannou radu i pomoc.

Budeme nadále vydávat časopis ZAZ. Velmi výrazným kontaktním článkem mezi členy se stal Informační bulletin, který v příštím roce bude vycházet jednou měsíčně.

Náš klub, chce-li být celostátní organizací, schopnou vystupovat seriózně a na úrovni, musí být užitečný všem členům a veřejnosti musí ukázat, že shromažďuje osoby znalé své problematiky. Těmto požadavkům musí také přizpůsobit svou organizaci a fungování.

Usnesení (návrh)

Výroční zasedání členů bere na vědomí

·         zprávu o činnosti KPU a perspektivách na další období

·         zprávu o hospodaření

schvaluje

·         návrh rozpočtu

·         návrh směrů působení KPU

ukládá

všem členům :

·         být v kontaktu se členy výboru

·         snažit se o kontakty na případné sponzory a pokoušet se o získání finančních prostředků a technického vybavení

·         rozšiřovat mezi veřejností povědomost o KPU a o jeho badatelských a osvětových programech

·         získávat spolupracovníky mimo klub z odborných institucí

výboru :

·         získávat kontakty na státní organizace do okresních měst v to

získávat kontakty na sdělovací prostředky, včetně místního i celostátního tisku, regionálních TV a rozhlasových stanic

jmenuje čestné členy KPU :

·         Jan Vlasák, organizátor psychotronických kursů od r. 1980, spolupracovník KPU od jeho založení

·         Zdeněk Šmíd,spisovatel (autor knih "Předposlední trubadúr", "Strašidla a krásné panny", atd.

·         Pavel Kozák, ing., (popularizátor hraničních oblastí vědy, autor knihy "Způsob existence")

·         Václav Chovít, kronikář města Sušice, spolupracovník Klubu od roku 1994

stanovuje členský příspěvek na rok 1995 ve výši

·         100 Kč pro řádné členy - zaměstnané, 80 Kč pro nezaměstnané, studenty a důchodce

·         80 Kč pro korespondenční členy

Ke zvýšení čl. příspěvku dochází hlavně z důvodu zabezpečení styku se všemi členy při zasílání inf. bulletinů aj. písemných materiálů klubu.


Informační bulletin 7/1995