č.7/1995

Zpráva o činnosti Klubu psychotroniky a UFO za období od minulého zasedání členů ze dne 6.10.1994

Každý rok stojí naše organizace před dilematem, před otázkami, při jejichž řešení se tříbí náš charakter a zaměření.

V roce 1992 jsme uhájili svoji organizační a ideovou samostatnost po rozpadu Čs. archeoastronautické asociace a zatímco se ostatní kluby a spolky rozpadly, stali jsme se jedinou opravdu fungující organizací tohoto druhu u nás.

V roce 1993 jsme řešili dilema, zda budeme organizací badatelskou, nebo náboženskou sektou, zda bude v naší práci převládat věda nebo víra. Zvítězila první cesta.

V roce 1994 náš klub přesáhl hranice našeho regionu a řešili jsme otázku, zda zůstat místním nebo větším celkem. Na naši výzvu o založení celostátního sdružení klubů jsme nedostali náležitou odpověď, a tak jsme se stali organizací celostátní.

Letos stojíme před otázkou, jakým stylem bude nadále naše organizace pracovat. Zda budeme přispívat k poznání sebe i druhých, obohacovat náš vnitřní svět, pomáhat sobě i jiným, nebo zda dáme přednost pochybné popularitě ve sdělovacích prostředcích, zda dosažené výsledky budou využity ve prospěch všech nebo se stanou předmětem obchodu samozvaných badatelů.

Je přirozené, že v době, kdy každá organizace začíná dosahovat prvních úspěchů, objeví se rozpory tohoto druhu. Ty pramení z touhy po popularitě a opírají se o negativní stránky lidské osobnosti.

Musíme uvítat současný stav, kdy se podařilo toto dilema zvýraznit i organizačním oddělením a tak demagogická diskuse neohrožuje fungování a způsob činnosti našeho klubu. Jsme také rádi, že se ukázalo, za co každý stojí a o co nám všem jde. Musíme se pozastavit nad způsobem jednání těch, kteří odešli, přičemž u některých jejich další snahy o rozbití naší organizace postrádají jakékoli slušné a morální zázemí.

Činnost KPU se potýká s mnoha problémy, které vystupují zvlášť zřetelně do popředí při našem rozšíření na území celé ČR.

V oblasti UFO centra dochází k dalšímu shromažďování zpráv a hlášení, ale jejich zpracovávání vázne z důvodu nevhodné databáze a vytváření nové, už na úrovni našich požadavků. Ty se v průběhu roku upřesňovaly a doplňovaly a vedly k vytvoření už pátého vzoru dotazníku.

Zpoždění tohoto zpracování vedlo i k posunu při přípravě vydání už třetího souboru těchto zpráv, který měl vyjít v roce 1994.

I když tento úkol nadále trvá, úhly pohledu na zpracování takové publikace se značně rozcházejí. Existují 3 možnosti :

  1. předložení všech případů došlých za určité období už z hlediska nárůstu počtu zpráv již nelze zpracovat.
  2. výběr pouze některých případů a jejich okomentování ve stylu publikace "UFO nad Čechami a Slovenskem", tj. publikace pro neznalou veřejnost sice přitažlivé, ale pro badatele naprosto neúčelné a zbytečné.
  3. vydat statistickou analýzu a souhrn hypotéz a názorů, vzešlých z našich řad a doplnit je ukázkovými případy.

Na základě této analýzy si bude možno vyžádat každý jednotlivý případ k nahlédnutí a dalšímu zpracovávání, popř. prozkoumání. K tomu však musíme stanovit jasná pravidla, která vystupují zvlášť do popředí po zkušenostech s p. Novákem. Jednou z nejdůležitějších pravidel pro předání materiálů je jasná představa zpracovatele a kontrola klubu, k jakým účelům a za jakým cílem tyto materiály použije. To zvlášť vystupuje v případech, kde figurují jména a adresy lidí, kteří nám důvěřovali při sdělení i jejich nejniternějších psychických zážitků.

Předání a použití materiálů klubu musí být závislé na těchto podmínkách a to pro všechny členy klubu, včetně správce archivu.

Musíme umožnit všem, kteří pomáhají se sběrem a zpracováváním prvotních informací, zejména našim členům ve vzdálených regionech, přístup k výsledkům našeho snažení. Tito nesmí být odsouzeni k roli pouhých sběračů informací, jako je tomu na př. v projektu Záře, ale musí mít možnost plnohodnotného styku k jednotlivým badatelským skupinám.

Tatáž situace platí i pro program Poltergeist. I zde se zpracovávají zprávy o objevení neznámých bytostí, případy únosů, kontaktů s mrtvými, atd. I zde se ukládají nejniternější a choulostivé zážitky mnoha osob. I zde stojíme před otázkou, jak velmi závažná fakta předložit veřejnosti.

Velmi důležitým a klíčovým problémem je hlavně vyjasnění si celkového filozofického přístupu a ujasnění si, o co v této oblasti jde.

Také zde se rýsuje vytvoření určité analýzy v podobě samostatné publikace, doplněné hypotézami a filozofickými závěry. Uvažujeme proto o sborníku statí k tomuto problému, a vyzýváme ty členy klubu, kteří se úvahami na toto téma zabývali, aby se na vzniku takové publikace podíleli.

V oblasti psychotroniky se naše činnost dosud spojovala s praktickým prováděním bioterapie a biodiagnostiky, spolu s další pomocí veřejnosti v rámci léčitelské poradny. Bohužel však chybí ucelená koncepce badatelského přístupu, která by vedla k určitým seriozním závěrům. Možností se naskýtá celá řada : 

Bohužel, řada takových činností vyžaduje nejen propracovanou metodiku a způsob provádění, ale, na co se zvláště zapomíná, i jejich dokumentační vyhodnocení. Jinými slovy - nejen experimenty, tedy činnost velice zajímavá a přitažlivá, ale i zpracování. Pokud to chybí, jako by k experimentu vlastně ani nedošlo.

Řadu nových i stávajících členů psychotronika zajímá, ale vlastní činnost v této oblasti je více než problematická. I když na př. proutkařský reflex má více jak 70 % populace, pravých a spolehlivých výsledků při práci s virgulí nebo kyvadlem dosahují jen jednotlivci.

Máme i návrhy na provádění dalších experimentů, na př. za pomoci hypnózy aj. změn vědomí, ke kterým však musíme přistupovat, stejně jako k dalším psychotronickým fenoménům, s maximální obezřetností. Přesto budeme takovou činnost podporovat a zapojíme se do ní.

V klubu vznikla i skupina zabývající se kryptozoologií. I když se její činnost směřuje spíše do zahraničí, je její úloha v případě řešení problémů týkajících se biologie nezastupitelná. Čeká ji jen činnost zaměřená na osvětu a vysvětlení podstaty jejich přístupu k této problematice.

V naší činnosti stojí zcela na pokraji zájmů oblasti jako na př. astrologie. Ta již plně přešla do komerční oblasti a pro badatele zde již není volné pole. Můžeme ji však použít v dalších oblastech jako pomocné metody.

Do programu Paleokontakt logicky spadají všechny ostatní činnosti, spojených s historií, archeologickými otázkami, i průzkum dalších přírodních anomálíí. Ucelená koncepce zde chybí a otázky se řeší spíše nárazově, případ od případu. Jisté směry bádání se rýsují v oblasti megalitických památek na území ČR, populární je otázka keltského osídlení a jejich kultury, pátrání po esoterické symbolice v církevních aj. památkách, i bádání po činnosti tajných nacistických továren na našem území.

V oblasti průzkumu agrosymbolů bude nutné zpracovat údaje, které se za 2 roky podařilo shromáždit. Musíme také vytvořit publikaci, která by nebyla jen pouhým výčtem objevených úkazů, ale i výsledkem určité analytické činnosti.

Protože můžeme očekávat, že i nadále vědecké kruhy nebudou jevit výraznější zájem o tuto oblast, bude nutné se na příští sezónu ještě lépe připravit, i když lze také konstatovat, že mezí amatérského průzkumu bylo dosaženo. K tomu budou směřovat i další opatření, které zkvalitní činnost klubu po všech stránkách a odrazí se i při řešení jiných otázek. Bude to zejména :

Určité skupiny se po našem území již rýsují. Musíme však přispět k tomu, aby naši členové v jednotlivých regionech nezůstali osamoceni, ale aby se vzájemně poznali a seznámili. V případě, že vzniknou první kroužky a skupiny, jsme povinni jim poskytnout všestrannou radu i pomoc.

Budeme nadále vydávat časopis ZAZ. Velmi výrazným kontaktním článkem mezi členy se stal Informační bulletin, který v příštím roce bude vycházet jednou měsíčně.

Náš klub, chce-li být celostátní organizací, schopnou vystupovat seriózně a na úrovni, musí být užitečný všem členům a veřejnosti musí ukázat, že shromažďuje osoby znalé své problematiky. Těmto požadavkům musí také přizpůsobit svou organizaci a fungování.

Usnesení (návrh)

Výroční zasedání členů bere na vědomí

schvaluje

ukládá

všem členům :

výboru :

jmenuje čestné členy KPU :

stanovuje členský příspěvek na rok 1995 ve výši

Ke zvýšení čl. příspěvku dochází hlavně z důvodu zabezpečení styku se všemi členy při zasílání inf. bulletinů aj. písemných materiálů klubu.

Doplněk k usnesení - hlasovací lístek - připomínky a návrhy

Návrh na složení výboru

Předseda : 1). ing. Pavel Kalina 2).ing. Rudolf Tesař,CSc.‚3) dr.Luboš Šafařík 4.jiný návrh........................

Tajemník : 1). dr. Luboš Šafařík 2). Jaroslav Novotný 3).................

Hospodář : 1). Věra Drobečková 2)............................

Vedoucí sekcí :

- UFO : 1). Karel Houška 2........................

- Paleokontakt : 1). Martin Šašek 2).............................

- Kryptozoologie : 1). Marek Jehlička 2)..............................

- Crop Circles : 1). Martin Čechura 2)..........

- Zdraví : 1). ing.Hana Vinšová 2)............................

- léč. poradny : 1). Josef Huňát 2).....................

- Poltergeist : 1). dr. L.Šafařík 2).............................

Revizní komise:

dr.Anna Raupachová (předseda), Renata Valentová, ing.Rudolf Tesař CSc. jiný návrh :......................

Připomínky, doplňky, návrhy k zprávám, programu, usnesení, stanovám aj. :

 

Od podzimu letošního roku bude zahájen cyklus přednášek, besed a seminářů, který je nazván

Alternativní svět

Cílem bude zprostředkovat širokému okruhu zájemců nevšední pohledy na svět a seznámit je s tím, co je dosud předmětem úvah, hypotéz i spekulací. Půjde zejména o oblast hraničních, anomálních jevů a názorů, které se snaží tyto jevy vysvětlit - to vše v konfrontaci s dosavadními poznatky vědy.

Cyklus předpokládá vysokou připravenost samotných posluchačů a jejich aktivní účast v dialogu s přednášejícími.

1) téma - Vesmír

Literatura : Grygar J.: Vesmír. MF 1979, Hawkins S.: Stručná historie času. MF 1991, Haškovec V.: Potřebuje Vesmír Stvořitele ? Jiné světy. Antologie I. Léto 1992, II. zima 1992, Kozák P.: Způsob existence. DONA 1992

2) téma - Sluneční soustava

Literatura : Pacner K.: Hledání kosmických civilizací, 1978, Pittich, Kalmančok : Obloha na dlani. Bratislava 1980, Donimirski A.: Záhadný svět. Smena 1988, Drossler : Když hvězdy byly ještě bohy. Praha 1977, Buttlar J.: Život na Marse. Bratislava 1992

3) téma : Hledání mimozemských civilizací

Literatura : Souček L.: Tušení souvislostí.Praha 1980, Mostowitz A.: My z kosmu. Praha 1980

4) téma - Země a pozemské civilizace

Literatura : Clark G.: Prehistorie světa. Orbis Praha 1973, Špinar Z.V.: Paleontologie Praha 1986, Souček L.: Tušení stínu. Praha 1980