Klub psychotroniky a UFO, z.s. v okrese Svitavy(c) Klub psychotroniky a UFO Svitavy, 09.07.2016