.

 

Záhady na Zvíkově

Připomínky, názory

 Stavbu hradu Zvíkov zahájil král Václav I., dostavěn byl až za vlády Přemysla Otakara I.

Nejstarší a nejzajímavější stavbou na hradě je tzv. Hlízová věž, zvaná Markomanka, 20 metrů vysoká, široká 12,5 m, sestavená z 44 řad hrubě opracovaných kvádrů. Téměř všechny kameny mají na vnější straně vyryté zvláštní znaky.

  Hypotézy o původu

Rožmberský kronikář Vilém Břežan zapsal roku 1616, že věž dal postavit roku 760 přemyslovský kníže Nezamysl.

V 19. století vyšel ve vídeňském časopise pro umění, literaturu divadlo a módu článek profesora Maxmiliána Millauera "Pravděpodobně markomanská věž na Zvíkově", ve které se původ věže odvozuje od germánských Markomanů, kteří ji vystavěli již v 1. stol. n.l. Tajemné značky jsou prý germánské runy.

Český profesor Jan Erazim Vocel tvrdil, že Hlízová věž mohla pocházet od Římanů. Ti, podle zpráv římského dějepisce Dia Cassia, v době válek s Markomany, nechali z rozkazu Marka Aurelia vystavět před římskou hranicí tvrze s posádkami. Ty byly z rozkazu jeho nástupce Commoda opuštěny. Zbytky podobných staveb lze nalézt v okolí Dunaje, na Rýně i v Bavorsku. Vocel dospěl k názoru, že jde o římskou stavbu, která byla později goticky upravená.

Podle oficiální historiografie je věž jen o málo starší než hrad a bezpochyby jde o středověkou stavbu. 

Podle Vl. Šišky mohli věž postavit Keltové, kteří zde v 6. - 5. století př. n.l. sídlili. Věž postavili proto, že to odpovídalo jejich povaze napodobovat a zdokonalovat vše, co viděli. Znaky jsou odrazem jejich smyslu pro magično a snahou vybavit věž ochranou symbolů. Tento názor opírá o keltský výklad pověstí, jež se vážou k místu.  
Tajemné značky.

 Jde celkem o 36 druhů značek, což naznačuje spojitost s abecedou. S germánskými runami se shodují jen 3 znaky. Runy nebyly však písmem, ale magickými znaky. Se starým italickým písmem, nalezeným v Pompejích, nalezl Vocel 13 podobností, shodu ani jedinou. Znaky lze také porovnávat se středověkými kamenickými značkami.  

Podle názoru z článku (3) může jít o znaky, upravující zvláštní energii místa, na kterém byla věž postavena.

Místo činu.

 V místnosti, kde byly uschovány kdysi korunovační klenoty je ze stropu zavěšen řetěz, na  kterém byla uchycena svatováclavská koruna. Pod ním je na podlaze dlaždice, která se ničím neliší od jiných dlaždic v místnosti. Údajně zde vystupuje proud tajemné energie, díky kterému se zde odehrávají všechny záhady. Někteří badatelé, psychotronici a záhadologové ji označují za proud inteligence, jiní ji považují za  kosmickou energii. Proud má prý spirálovou formu. 

Podivné úkazy v minulosti i současnosti.

Na zdi vedle vchodu je nápis: "K tomuž pondělí na auterý, před narozením Panny Marie, v noci věřte jistě, p.m. pokušení jsem měl od zlého ducha takové, že pode mnou tažen, tak hrubě užasl jsem, až jsem ven z komnaty utéci musel!"   

. Jak bylo uvedeno v pořadu (4) při natáčení filmové pohádky "Marie Růžička" ve věži zvíkovské Markomanky několikrát záhadně selhala technika. Na monitoru kamery se najednou začala rozlévat shora ostře červená barva, až došlo ke zničení dvou monitorů. Navíc, představitel hlavní role Jiří Kuldan a režisér Aleš V. Horal do roka po natáčení zemřeli - první spáchal sebevraždu, druhý zemřel za podivných okolností. 
. Při natáčení pořadu "Záhady a mystéria" zde došlo k vybití baterie v kameře. Baterie, která má vydržet 30 minut, se vybila za několik minut a navíc byla velmi horká. Na pomocných televizních monitorech náhle zde obraz zbledl a zbělel, až docela zmizel, celkem šestkrát, pokud byl zabírán střed věže. V jiné místnosti monitory pracovaly normálně.
.

Podle různých názorů jde o vliv, který byl v minulosti personifikován do postavy tzv. "zvíkovského raráška". Psychotronici uvádí, že uprostřed věže je patrný jakýsi sloup "kosmické energie". Při pokusech s amatérským přístrojem na detekci vysokofrekvenčních  vln zde byla naměřena nad dotyčnou dlaždicí zvýšená koncentrace elektromagnetického vysokofrekvenčního pole - přístroj reaguje zřetelně silnějším zvukovým signálem než u stěn. Detektor kovů zjišťuje pod dlaždicí jakýsi kovový předmět. Ten zřejmě působí jako anténa, díky kterému zde také lépe přijímá rozhlasovou stanici tranzistorový přijímač.  

Tajná chodba

 Na Zvíkově je prý i tajná chodba. Její původ je jednak připisován templářům, a to proto, že nádvoří hradu připomínalo rajský dvůr klášterů, jednak Římanům kvůli podobě zdiva nejstarší části hradu se zdivem římských pevností.

Pod běžnými sklepy je další patro sklepů, z nich vede úzká šíje dále do skály, což je právě ona tajná chodba, která často mění směr, ale vede k jihu. (8) 

Průzkum podzemních prostor na hradě se uskutečnil v roce 2012 za pomocí georadaru. (9)

 (-va-)

Podle :.

(1) Šiška, V.: Zvíkovská Markomanka - dílo Keltů ? FF, č. 10/1998

(2) Šiška, V.: Duchové hradu Zvíkov. FF, č. 10/1999

(3) Vokáč, P.: Je vinen zvíkovský rarášek ? Haló magazín, únor 2001

(4) Zvíkovský rarášek. Pořad ze seriálu "Záhady a mystéria". TV Prima, 1999 

(5) Jiránek, J.: Rarášek na Zvíkově nestrašil. (Spirit)      

(6) Hrad Zvíkov. Informace od společnosti Luna (HK)

(7) Šiška, V.: Tajemné runy na Zvíkově. (UFO.CZ)

(8) Zvíkov. (Speleo.CZ)

(9) Kol. aut.: Průzkum podzemních prostor na hradě Zvíkov. (2012)

.
.

Foto (c) KPUFO, 2016

.

(c) Klub psychotroniky a UFO - Písek (2016)