Husova kazatelna

Husova kazatelna je žulový viklan, nacházející se u Žemličkovy Lhoty nedaleko Petrovic. Balvan je vysoký skoro 3 metry a na horní plošině má asi 50 centimetrovou prohlubeň. Ta byla často nazývána jako obětní mísa.  

Pro archeologii tento viklan roku 1875 nalezl lobkovický stavební rada Jan Pudil. Na něj balvan působil, podle již zmíněné mísy jako obětnice z pohanských dob a snažil se pro toto tvrzení nalézt nějakou pověst, která by to potvrzovala. Bez úspěchu.

Kámen je opředen pouze jedinou pověstí, díky jíž získal i svůj název. Podle ní z tohoto viklanu roku 1413 kázal Jan Hus, když pobýval na nedalekém hradě Zvěřinci. A jak tento viklan vznikl ? Původně jednolité horniny byly rozčleněny při horotvorných pochodech systémem na sebe kolmých puklin. Podél nich zatékala pod zemský povrch voda a docházelo tak k hlubokému zvětrávání hornin. Milióny let trvající pochody přestála jen odolná jádra jednotlivých balvanů, která se postupem času dostala až na povrch.   Husova kazatelna
Na detailní modelaci jejich povrchu se podílely kromě vody i živé organismy - především řasy a lišejníky. Jejich působením vznikly na povrchu balvanů různé prohloubeniny, které označujeme jako obětní mísy.

Husova kazatelna leží v chráněném území a on sám je chráněným přírodním útvarem. V jeho okolí je možné najít i další zajímavé výtvory, které lidská fantazie pojmenovala: Zkamenělá žába, Pecen chleba, Hřib, apod. 

Husova kazatelna
Asi 5 kilometrů jižně od Petrovic je v borovém lese u Hrazan další shluk žulových kamenů, který lidé pojmenovali Kněz. l na těchto kamenech nalezneme několik mis s odtokovými žlábky.  Misky
Od Husovy kazatelny směrem západním jsou roztroušeny jsou četné žulové balvany, malé i velké pravé kamenné pole. Z těchto kamenů nejvíce vynikají svou rázovitostí 'Zkamenělý hřib' a 'Čertův kámen'.  Misky
Čertův kámen je podle fantazie zdejšího lidu ve spojitosti s pověstí o čertových 'zášňorcích´ v blízkých Obděnicích. Když čerti - a bylo jich prý mnoho - ze všech stran snášeli Krčínovi zlato, letěl také jeden mladý čert s pytlem plným zlata zdaleka směrem od Petrovic.  Balvan
Protože byl již unaven a jeho síly ochabovaly, upustil své přetěžké břímě na balvan a rozrazil je ve dví. A tak spatřujeme tu kámen, který je od své špičky téměř rovnoměrně jako pilou rozříznutý, jmenuje se Čertův kámen. Čertův kámen

Foto: Milan Kučera, 2002