NÁŠ KLUB
ZÁHADY
PAMÁTKY
LEGENDY
ANOMÁLIE
UFO
ODKAZY
KONTAKTY
Přírodní anomálie
Vršanské kuličky 
Protokol o vyhodnocení mineralogického složení sulfidických konkrecí na lokalitách severočeské pánve
CÍL ÚKOLU:  Zjistit mineralogické složení konkrecí nacházených na lokalitách Dolů Bílina, Mostecké uhelné společnosti a Dolů Nástup Tušimice.
METODIKA PRŮZKUMU:  V rámci průzkumu bylo řešitelem a geology důlních podniků odebráno několik vzorků z uvedených lokalit. Vzorky byly řešitelem rozřezány na pile, konstatována jejich zonární struktura a odseparovány vzorky jádra a svrchní vrstvy konkrecí. Ty pak byly vyhodnoceny na RTG difraktometru. Záznamy byly snímány na přístroji D 5000 firmy Siemens na PC datastanici Sicomp PC 32 - D pomocí soustavy programů Diffrac - AT. Přístroj patří ve své oblasti ke světové špičce. U deseti zkoumaných vzorků bylo získáno "kvalitativní spektrum" vzorku v práškovém stavu v rozsahu 2 - 80° 2 0 pro informaci o hlavních zastoupených minerálech (viz přílohy 1 - 10 ).
VYHODNOCENÍ:   Na základě získaných difraktogramů bylo vyhodnoceno minerální složení jednotlivých typů vzorků. Je doloženo difraktogramy na přílohách číslo 1 - 10.
" VRŠANSKÉ KOULE "  Dle výsledků difrakční analýzy je vršanská koule typická konkrece tvořená křemenem, pyritem, markazitem a stopami uhelné hmoty (viz příloha č. 1). Po rozříznutí a naleštění konkrece byla zjištěna její poměrně výrazně zonární struktura. Mineralogické složení svrchní vrstvy (viz příloha č. 2) je velmi blízké mineralogickému složení jádra (viz příloha č. 3). Jádro konkrece je oproti svrchní vrstvě mírně, ale prokazatelně obohaceno markazitem na úkor pyritu (viz přílohy č. 4 a 5).
 "BÍLINSKÉ KOULE" Dle výsledků difrakční analýzy je bílinská koule typická konkrece tvořená křemenem, pyritem, markazitem a stopami uhelné hmoty. Všemi hodnocenými vlastnostmi je prakticky totožná s vršanskou koulí. Mineralogické složení její svrchní vrstvy ukazuje příloha č. 6, mineralogické složení jejího jádra příloha č. 7 a nabohacení jádra markazitem oproti pyritu dokumentuje příloha č. 8.
"NÁSTUPÁCKÉ KOULE" Dle výsledků difrakční analýzy jsou koule z DNT značně odlišné oproti objektům z Bíliny a Vršan. Nejde o konkrece v pravém slova smyslu. Jsou tvořeny prakticky čistým pyritem, v jádru se nachází organika. Totožné mineralogické složení vnějších a vnitřních partií dokládá srovnání příloh 9 a 10.
ZÁVĚR:  Na základě vyhodnocení RTG difraktogramů byla určena mineralogie zájmových objektů z lokalit DB, DNT a Vršany. Vršanské a bílinské koule jsou konkrece tvořené křemenem, pyritem, markazitem a stopami organické hmoty. Mají zonární strukturu, přičemž jádro je oproti svrchním vrstvám obohaceno markazitem oproti pyritu. Koule z DNT jsou tvořeny čistým pyritem se zbytky organiky v jádru.
Zpracoval :  RNDr. M. Řehoř, VÚHU Most, a.s. (Most, 19.5.1995)

 

(c) Klub psychotroniky a UFO Most, 2002