Teslův skalární interferometr - paprsky smrti
Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 ve Smiljaně v Dalmácii v dnešním Chorvatsku (tehdy Rakousko-Uhersku), v rodině pravoslavného kněze. Zemřel v New Yorku 7. ledna 1943 ve věku 87 let. Geniální elektroinženýr a vynálezce, pracující (na rozdíl od svého současníka Edisona) v oboru střídavých proudů. Na své vynálezy publikoval nejméně sto, ale uvádí se až 700 patentů. Studovat začal nejdříve na polytechnice ve Štýrském Hradci (dnes Graz v Rakousku). Později studoval i v Praze, kde roku 1880 studia dokončil. Po ukončení pražské techniky pracoval v Budapešti u telefonní společnosti, kde na sebe upozornil několika vynálezy. Proto dostal nabídku od pařížské filiálky Edisonovy společnosti (Continental Edison Company). Nabídku skutečně přijal a roku 1882 odešel do Paříže, kde o rok později zkonstruoval indukční elektromotor. Roku 1884 odjel s prázdnou kapsou do Ameriky. Tam zpočátku spolupracoval přímo s Edisonem. Teslu však zajímal střídavý proud, zatímco Edison preferoval proud stejnosměrný; proto se oba géniové pro názorové rozdíly rozešli. Tesla přesto v oboru střídavých proudů v Americe získal řadu patentů – například na vícefázové proudy a vysokofrekvenční aplikace. V roce 1887 si v New York City zřídil vlastní laboratoř. Velice efektní se například stal jeho pokus o bezdrátový přenos elektrické energie, kdy se mu podařilo na vzdálenost 40 km rozsvítit 200 lamp. Jako člověk byl Tesla především vynálezcem. Nedokázal se postarat o komerční využití svých vynálezů a svět financí mu byl cizí. Proto se také po celý život potýkal s finančními problémy. Kvůli Edisonovi odmítl Nobelovu cenu, na kterou byl spolu s ním navržen. Osud mnoha patentů a vynálezů je dodnes nejasný; nejasné jsou i poslední chvíle jeho života.

Ve 30. letech 20. století Tesla oznámil další bizarní a strašné zbraně: paprsky smrti, což je zbraň schopná zničit stovky nebo dokonce tisíce letadel na vzdálenost stovek mil, a jeho absolutní zbraň, která je schopna ukončit všechny války - Teslův štít, kterým nic nepronikne. Avšak v té době nikdo tomuto zapomenutému velkému géniovi nevěnoval pozornost. Tesla zemřel v roce 1943, aniž odhalil tajemství těchto významných zbraní a vynálezů.

Naneštěstí Sovětský svaz již dávno objevil účinky Teslových skalárních vln a dokázal je využít jako zbraně. Zde máme místo podrobně se zabývat pouze jednou, a to nejmocnější z těchto děsivých Teslových zbraní, o nichž Brežněv nepochybně hovořil v roce 1975, když sovětská strana při rozhovorech SALT náhle navrhla omezení vývoje nových zbraní "děsivějších než si lidská mysl dokáže představit". Jednou z těchto zbraní je Teslova houfnice, jejíž stavba byla na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století dokončena na raketové střelnici v Saryšaganu a je považována buď za velmi výkonný laser, nebo za paprskovou částicovou zbraň. (Viz Aviation Week & Space Technology, 28. července, 1980, str. 48.)

Saryšaganská houfnice je ve skutečnosti obrovský Teslův skalární interferometr se čtyřmi režimy činnosti. Jeden spojitý režim je Teslův štít, který umísťuje tenkou, neproniknutelnou polokulovou slupku energie nad velkou chráněnou oblast. Třírozměrná slupka je vytvořena interferencí dvou Fourierových rozvojů, třírozměrných skalárních polokulovitých vzorců (Fourier-expansion, 3-dimensional scalar hemispherical patterns) v prostoru, které jsou párově sdružené do intenzivní kopulovité slupky obyčejné elektromagnetické energie. Molekuly vzduchu a atomy jsou totálně ionizovány, a tedy vysoce vybuzeny, a vyzařují intenzivní světlo. Jakýkoli hmotný předmět, který do slupky narazí, je zasažen ohromným výbojem elektrické energie a okamžitě se vypaří - jako moucha, která narazí na dnes tak oblíbený elektrický zabíječ much.

Pokud je několik těchto kopulovitých slupek koncentricky navrstveno, dokonce ani gama záření a EMP (elektromagnetický impuls) z jaderného výbuchu ve velké výšce nad Teslovým štítem nemůže proniknout všemi slupkami vlivem opakované absorpce, odrazů a r ozptylu ve vrstvené plazmě.

V režimu spojitého štítu je Teslův interferometr napájen několika Morayovými generátory volné energie (Moray free energy generators), aby pro štít bylo k dispozici enormní množství energie. Kresbu interferometru od Hala Crawforda vidíte v úvodu článku.

V pulsním režimu je vypálen jeden třírozměrný impuls skalárního pole j používající dvě oříznuté Fourierovy transformace (truncated Fourier transforms), z nichž každá obsahuje několik frekvencí, aby bylo dosaženo žádoucího třírozměrného tvaru. To je důvod, proč jsou třeba dvě antény, které jsou od sebe vzdáleny na určitou vzdálenost. Po časové prodlevě vypočítané pro konkrétní cíl je z druhé antény vystřelen další, rychlejší impuls stejného tvaru. Druhý impuls dohoní ten první nad cílovou zónou a dojde k jejich párovému sdružení za okamžitého vytvoření EMP obyčejné vektorové elektromagnetické energie. Mezi houfnicí a cílem nedochází tedy ke ztrátám způsobeným vektorovým přenosem energie. Dále, doba sdružování vln je extrémně krátká a elektromagnetický impuls (EMP) má účinky podobné jako EMP impuls jaderné zbraně.

Tento typ zbraně je to, co ve skutečnosti způsobilo záhadné záblesky nad jihozápadním pobřežím Afriky, zaznamenané v letech 1979 a 1980 satelity Vela. Druhý záblesk byl v infračervené oblasti, takže nebyl viditelný pouhým okem. Záblesky jaderných výbuchů toto nedělají, stejně jako blesky, meteority, atd. Kromě toho, jeden z vědců v ionosferické observatoři Arecibo pozoroval poruchy gravitačních vln, které vykazovaly znaky oříznutého Fourierova rozvoje a efektu stlačení času Teslovy potenciálové vlny, jež se šířily do okolí exploze.

Interferometr v impulsním režimu může být napájen buď Morayovými generátory (Moray generators), nebo - pokud by Morayovy generátory selhaly - obyčejnými agregáty se spalovacími motory. Teslova houfnice tedy může vždy fungovat v impulsním režimu, ale v případě, že Morayovy generátory selžou, bude její použití omezené.

Ve spojitém režimu jsou emitovány dvě spojité skalární vlny - jedna je rychlejší než druhá - a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá, a toto je tajemství bezdrátového přenosu energie na dálku beze ztrát. To je také tajemství "kontinuálních ohnivých koulí", zbraní schopných zničit stovky letadel nebo raket na jakoukoli vzdálenost. Objem Teslovy ohnivé koule může být značně zvětšen a takto může být vytvořena koule, která nezpůsobí vypaření fyzických dopravních prostředků, ale dodá jim EMP, který zničí jejich elektroniku. (Viz také Gwynne Roberts, "Witness to a Super Weapon?", London Sunday Times, 17. srpna 1980). V tomto článku je uvedeno svědectví britského TV kameramana a bývalého válečného korespondenta Nicka Downieho, který z Afghanistánu viděl několik dalších testů zbraně v Saryšaganu v tomto režimu.)

Pokud Morayovy generátory anomálně selžou, potom je použit spojitý režim s omezeným napájecím výkonem, ve kterém lze napájení interferometru zajistit pomocí konvenčnějších zdrojů energie, jako jsou magnetohydrodynamické generátory.


Menší systémy Teslových houfnic, používané jako obrana proti taktickým balistickým raketám, mohou používat dvojice nebo trojice radarů konvenčního vnějšího vzhledu, které pracují v režimu skalárního interferometru.

S Morayovými generátory jako zdroji energie a mnohonásobně rozmístěná návratová vozidla (multiply deployed reentry vehicles) se skalárními anténami a vysílači se návratové systémy (reentry systems) ICBM nyní mohou stát "ničiteli" ("blasters") cílových oblastí s velkým dosahem, řádově tisíců kilometrů. Teslova technologie doslova umožňuje "hvězdné války". A při vzdušném útoku se rušičky a letadla ECM stávají "Teslovými blastery". S Teslovou technologií se zářiče elmag. vln stávají prvořadými bojovými komponentami ohromující síly.

Potenciál mírového využití Teslových vln je také enormní. Využitím efektu "stlačení času" můžeme dostat antigravitaci, materializaci a dematerializaci, transmutaci a úžasný medicínský užitek. Můžeme také získat podprahovou a nadprahovou komunikaci, například skrze zemi, oceán, atd. Nový pohled na pole také poskytuje unifikovanou teorii pole, vyšší řád reality a novou super-relativitu, ale podrobnosti těchto možností by obsáhla velká kniha.

Se svými mozkovými hemisférami je lidská bytost také skalárním interferometrem. A protože mozek a nervový systém vytváří lavinovité výboje, může produkovat (a detekovat) Teslovy skalární vlny přinejmenším v omezeném stupni. Takže člověk může někdy produkovat anomální časoprostorové efekty na dálku a v čase. Poskytuje exaktní mechanismus pro psychokinezi, levitaci, psychické léčení, telepatii, prekognici, postkognici, vnímání na dálku (remote viewing), atd. To také vysvětluje princip proutkaření a Hieronymova stroje (který zpracovává skalární vlny), když obyčejné detektory nic nedetekují. Bohužel zde není prostor pro rozvinutí důsledků této Teslovy interferometrie pro člověka do všech podrobností.

V červenci 1981na výroční konferenci Psychotronické asociace USA v Daytonu, Ohio, jsem prezentoval první hrubou práci o Teslově tajemství a skalární interferometrii. Z této prezentace byla nahrána videokazeta a brzy bude k dispozici. Také jsem si na říjen téhož roku naplánoval udělat speciální prezentaci na konferenci o alternativní energii v Torontu, Kanada. Profesionální dvouhodinová prezentace na toto téma, která bude nahrána na video, se také připravuje. Je také zajištěna široká distribuce materiálu prostřednictvím mezinárodní sítě podzemní fyziky a technologie. Nyní, dá-li Bůh, Teslovo tajemství nebude dalších 80 let potlačováno!

A snad ještě není příliš pozdě. Tento materiál mě stál nějakých 16 let úmorné práce a téměř 100.000 dolarů z mých vlastních peněz. Žádná ortodoxní univerzita, vědecká skupina, nadace, nebo vládní organizace by takové úsilí nepodporovala, ani finančně, ani jinak. Vlastně ani nejběžnější časopisy by nepřijaly materiál o takových věcech. Přesto se jedná o oblast obrovského významu a doopravdy věřím, že Teslova ztracená tajemství zakrátko ovlivní životy všech lidských bytostí na Zemi.

Možná, že po volném a otevřeném vydání Teslových tajemství, budou vědečtí a vládní byrokraté šokováni a probudí se ze svého spánku a my budeme moci vyvinout obranu dříve, než dojde k Armagedonu. Možná je zde přece jen naděje -- protože dokonce Brežněv ve svém podivném návrhu při rozhovorech SALT v roce 1975 pravděpodobně vyjádřil pochopení, že ve válce a zbraňových systémech může být dosaženo bodu obratu, a že lidská představivost není schopna zabývat se schopností totálně konstruovat samotnou realitu. Sověti, když testovali zbraně, si museli být vědomi, že nebezpečné oscilace toku času ovlivňují mozek a myšlení - a samotnou podstatu života a dokonce kolektivní nevědomí všech životních forem na Zemi. Musí vědět, že tyto zbraně jsou meče s dvojím ostřím, a že zpětný účinek jejich používání může být strašnější pro uživatele než jejich původní účinek na oběť.

Pokud je možné vyhnout se Apokalypse, fantastické tajemství Nikoly Tesly může být zapojeno do uzdravení a pozvednutí člověka, ne do jeho zabíjení. Teslův objev může nakonec odstranit všechna představitelná vnější lidská omezení. Pokud my lidé budeme schopni pozvednout své pochopení pro správné využití Teslova elektromagnetismu, potom Nikola Tesla - který nám především dal elektrické dvacáté století - nám přinese fantastickou novou budoucnost, která bude zářivější a nádhernější než si všichni velcí vědci a učenci dokáží představit.

 

Teorie skalárního pole v elektrodynamice vychází z přesvědčení, že skalární pole vznikne poté, co dojde k destruktivní interferencí dvou elektromagnetických vln. Tuto teorii vytvořil Thomas E. Bearden, Ph.D

Zdroj: http://www.cheniere.org 


 

Přestože naše oficiální civilní věda dodnes považuje generátor skalárních vln za sci-fi, jak jste mohli přečíst v článku - je toto zařízení ve vojenských kruzích více než reálné. Nejen Sovětský svaz, ale i USA takovými zařízeními disponují již velmi dlouho, čehož důkazem je i na přelomu tisíciletí mnohokráte diskutovaný onen kontroverzní projekt USA o obranném protiraketovém deštníku. Nejen to, ale dokonce jsou prokazatelně dva tyto generátory v provozu - nedávný televizní dokument toho je svědkem - na palubách dvou dopravních letadel Boeing 747 prezidenta USA - Air Force One. Jak podotknuli technici prezidentovi "stáje", jsou tato dvě letadla skutečně imunní vůči raketám, EMP, i ostatním působením blízkého jaderného výbuchu. Otázku "jaké zařízení tyto nadstandardní vlastnosti zabezpečuje" odmítli technici komentovat. Autor předchozích informací uvádí, že Teslovy vynálezy nám přinesou fantastickou budoucnost, aler zatím to vypadá, že tato fantastická budoucnost se týká jen pár vyvolených jedinců - pokud je mezi tím lidstvo nevyužije ke svému vlastnímu zničení. Zatím takto končí všechny významné vynálezy - zneužitím vojenskými kruhy militantních velmocí. My můžeme jenom doufat, že snad konečně jednou začnou používat ten svůj skalární generátor ve svých hlavách a lidstvo přežije......

-Franta J.-