Kamenné řady u Kounova

1. verze obecného scénáře stálé expozice v Kounově

Připravil R. Hartl, kancelář SMOR

A) Cíl expozice

Srozumitelně představit široké veřejnosti kulturní památku Kamenné řady u Kounova, téma pravěkých staveb z obřích kamenů obecně, ukázat kamenné řady v souvislosti k dalším mýtům a historii vrchoviny Džbán, a vést návštěvníky expozice k vlastním úvahám o původu a účelu této ojedinělé pamětihodnosti. Vyvolat v návštěvnících pocit, že sami mohou této záhadě přijít na kloub. 

Dnešní stav kamenných řad nutně vyžaduje od návštěvníka oblasti velkou míru představivosti. Jen tehdy nebudou prohlídkou oblasti ve větší či menší míře zklamáni. Je proto nezbytné, vybavit je předem dostatkem poutavých fakt a domněnek, srozumitelně podaných, vytvořit v nich k památce vztah, kdy nebude rozhodující povrchní dojem (pár kamenů v lese, to je toho!), ale její pozadí a souvislosti viděného.

Nabízí se, využít při tvorbě expozice pověst řad jako „Nejzáhadnějšího místa Česka" (iDnes. MF Dnes - kounovské řady mezi tipy na výlety k 10 nejtajemnějším místům u nás) i nyní módní oblibě románů a filmů s tématikou řešení záhad (Šifra), a této pověsti nejen podřídit /pracování expozice, ale též v expozici rozehrát s návštěvníky hru, která nutné nemusí mít souvislost s řadami a nemusí se nutně odbývat jen v prostoru expozice. Tuto možnost je třeba ještě domyslet.

Zpracování expozice by mělo. pokud možno, mít rodinný charakter, což znamená vyhnout se příliš odborné povaze a „vědeckosti". To však neznamená dětinskost a polopatičnost výkladu, ale hlavně srozumitelnost, jednoduchost a atraktivitu zpracování s výrazným podílem ilustračního (fotografie, kresby, úryvky) materiálu - návštěvník expozice by měl mít představu, o čem je řeč, už jen tím, že si přečte a prohlédne zvýrazněné úryvky textů a fotografie a náčrtky s popiskami. Další dokumenty už budou tento základní přehled jen rozvíjet, to znamená, návštěvník šije přečte nebo prohlédne, jen pokud bude mít o jednotlivé téma větší zájem.

Expozice se bude vyhýbat jednoznačným závěrům, jejím cílem bude přimět návštěvníky k vlastnímu názoru a úvahám o původu a účelu řad a vtáhnout je tak osobně do bádání o této památce. Uvedené informace proto budou spíše vodítkem, jak památku vnímat, než strohým oznámením, oč se jedná.

B) Zpracování

Vzhledem k tomu. že dosud jsem neviděl místnost, kde má být expozice umístěna, je následující text pouze představou, jak by mohla expozice vypadat, konkrétní rozvržení bude záležet až na prohlídce vlastního místa. Vycházím z předpokladu, že požadavkem na expozici bude, aby byla finančně nenáročná a jednoduchá na zpracování. Čili - Vlastní dokumentární část expozice bude umístěna po obvodu místnosti v klipových rámech A2, možná vhodně doplněných o klipové rámy menšího formátu, v nichž by byly pouze fotografie, zřejmě fotografie řad ze současnosti, snad z ročních období mimo hlavní turistickou sezónu (řady na jaře, na podzim, v zimě), popřípadě další snímky, které by dobře vystihli genius loci této oblasti a navodily atmosféru tajemná, která řady provází. Možné je též umístit do novinové a časopisecké články o řadách. Střed místnosti bych využil k trojrozměrnému představení řad, to znamená vytvořit tu buď model řad, popřípadě, což bych upřednostnil, sestavit tu část jedné řady, což by mělo být pro návštěvníky výmluvnější pro srovnání původního stavu řad a toho, co dnes mohou v lese na Rovině vidět. V expozici by též nemělo chybět něco k sezení (dřevěné špalky?, jednoduché lavičky?).

C) Základní rozvržení a posloupnost expozice

1. Stavby z obřích kamenů (megalitické památky)

Úvod do tématu megalitických staveb, tj. jejich charakteristika, rozšíření, domněnky o stáří, účelu. Chápání kamene v kultuře předků. Domněnky o megalitických stavbách u nás (menhiry) atd. 

2. Kamenné řady u Kounova. Kamenné řady v čase

Představit v chronologické posloupnosti dění kolem kamenných řad počínaje Patejdlovým článkem ve třicátých letech až po projekt na obnovu (KPUFO) řad. Osou této části expozice bude průvodní text, který dosavadní bádání a dění kolem kamenných řad shrne - dokázané skutečnosti, domněnky, výmysly a fantazie o řadách atd. Tato, hlavní část expozice by měla návštěvníkům přiblížit kamenné řady především jako jedinečný fenomén, který už několik desetiletí jitří lidskou představivost, než se pokoušet být „vědeckou" studií s množstvím statistických čísel, výpočtů atd. Tyto, doplněné trefným komentářem, by měly jen ilustrovat snahy o pochopení a vyřešení záhady kounovských řad. Půjde o to, představit řady lidsky, což znamená představit například velikost řad nikoliv jako strohý výčet jejich počtu, množství kamenů a hmotnost (ač je sama o sobě fascinující), ale načrtnout návštěvníkům obrázek, jaké úsilí a namáhání stavitelům dalo než něco podobného mohlo vzniknout. Odtud je pak bude snadnější vést k představám, k čemu mohly řady sloužit (tolik práce, to už přece musel být důvod!) a tady opět - zřejmá astronomická orientace řad a souvislosti mezi jednotlivými kameny jsou zajímavé, ale jisté to nebyl cíl stavby, ale pouze prostředek k tomu, co se tu dělo, tak jako bychom prezentaci kostelů chtěli stavět na tom, že jsou obyčejně orientovány v ose východ-západ. Astronomické souvislosti by tedy měly sloužit jen jako úvod k úvahám o využití řad jako místu kultovních obřadů (Jakých? Co se při nich mohlo dít?).

3. Džbánské mýty

Představit kamenné řady jako nikoliv izolovanou součást místní historie. Tato Část expozice bude vycházet především z knihy Džbánské mythy autora (rodáka z blízkých Hředel) L. H. Karpatějeva a prací dalších místních badatelů, např. F. Hammera (archeologie).

4. Kamenné řady a megalitické památky v mínění lidu aneb Na každém šprochu pravdy trochu.

Představit lidové výklady a pověsti, které se váží k vysvětlení původu kamenných řad a k oblasti kamenných řad. Představit pověsti, které se pojí k megalitickým památkám obecně, a to nejen u nás. Pokus o vysvětlení, jak pověsti chápat jako řeč symbolů a rozumět jim..
Součástí této části expozice bude vizitka písmáka P. J. Šťastného, který v Kounově žil. 

5. Obec Kounov

Představení obce Kounov, místní historie, pamětihodností atd.

D) Doplňky

Pro zájemce o bližší poznání problematiky kamenných řad je možné uvažovat o vydání jednoduchého sborníku statí různých autorů, kteří by památku představili z rozmanitých pohledů {archeoastronomie, archeologie, mytologie apod.). Sborník by byl prodejní. Zdarma bude v expozici pro každého průvodce oblastí kamenných řad a pamětihodností v okolí řad (vydal SMOR).