Z Á Z N A M

z jednání na místě "Les "Sněm" (k.ú. Horní Metelsko) - kruhové objekty typu "henge" z důvodu narušení lokality 

Termín: 11. listopad 2005

Přítomni:

NPÚ ú,o.p. Plzeň - Lodrová, Linda Foster 

Muzeum Chodska Domažlice - Krausová

MěÚ Horšovský Týn - F. Pospíšil 

LS Trhanov, polesí Obora - Václav Tesař

Zpč. Muzeum Plzeň - P. Braun

Lesy ČR, LS, Horš. Týn - K. Přibáň, V. Hodan

Klub psychotroniky a UFO, Plzeň - L. Šafařík, V. Drobečková, P. Kroupa

I. Přítomní provedli terénní prohlídku lokality, na které došlo k vytěžení vzrostlých stromů (borovice). Klest byl nahrnut na těleso valu a do příkopu, který byl zároveň narušen přejížděním mechanizace. Lokalita není označena informační tabulí.

II. Lesní správa je ochotna odklidit hrubý klest z příkopu (ca 35m). Před zahájením prací je nutné kontaktovat archeologa (PhDr. P. Braun, tel.: 377 449 880) a práce provádět za jeho dozoru.

III. Pro lokalitu je přínosnější její zalesnění, vhodnější by bylo osázení mělce kořenícími dřevinami. Na základě žádostí NPÚ ú.o.p. v Plzni požádá lesní správa o změnu výsadby z borovice na smrk. Během výsadby nesmí dojít k dalšímu narušení přikopu.

IV. Archeologové předají lesní správě mapu archeologických lokalit v dotčeném polesí. Na těchto lokalitách musí vlastník zajistit opatrnější způsob těžby dřeva, odvozu kmenů, pohybu techniky s ohledem na co nejmenší narušení historických terénních reliktů (mohyly, příkopy, valy).

V. Změna oblastního plánu rozvoje lesů je plánována až v roce 2010. NPÚ ú.o.p. v Plzni prověří možnosti změny kategorie lesa z hospodářsky těženého na les se zvláštním určením.

VI. NPÚ ú.o.p. v Plzni zkompletuje materiály k prohlášení lokality za kulturní památku. Prohlášení znamená ochranu lokality dle platných zákonů a z toho vyplývajících postihů. Veškeré práce na takové lokalitě by pak vyžadovaly vyjádření příslušného orgánu památkové péče a oznámení zahájení zemních prací archeologům. Vlastník (Lesy ČR) bude v průběhu řízení osloven Ministerstvem kultury, které památku prohlašuje. Zároveň bude zahájen pokus o oficiální označení památky v terénu.

VII. Zúčastněné strany prověří grantové možnosti na celkové využití lokality a její průzkum, zejména nedestruktivními metodami.