Z Á Z N A M

z místního šetření ve věci stavu archeologické lokality v obci Cehnice.

Termín: 22. září 2005

Přítomni:
Obec Cehnice - H. Sosnová, starostka, O. Aleš - místostarosta
Národní památkový ústav - mgr. Havlice,
Muzeum středního Pootaví - dr. J. Michálek
Městský úřad Strakonice - dr. M. Špecián
Klub psychotroniky a UFO, Plzeň - L. Šafařík a přizvaní členové

Jednání bylo svoláno na základě upozornění Ministerstva kultury ze dne 5.9.2005 ve věci poškození archeologické lokality, k němuž je přiložen dopis tajemníka Klubu psychotroniky a UFO. Podle informací, uvedených v dopise klubu, je archeologická lokalita ohrožena, přes kameny jezdí těžká nákladní auta a pásová technika a je zde zřízena skládka štěrkopísku. Současně požadují objasnění okolností kolem nálezu dvou trojhránků.

Na místě bylo zjištěno, že podél a v blízkosti naleziště přejíždějí nákladní vozy, došlo k zahrnutí či přemístění dvou kamenů, lokalita však dále poškozována není.

Vyjádření účastníků:

Muzeum Strakonice - Záchranný archeologický výzkum byl proveden v roce 2003, publikován v periodiku Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Hrazen byl prováděcí firmou Dřevotrans Josef Jun. V závěru výzkumu nalezl spolupracovník muzea na dně
sterilního podloží trojhránky. Místo nálezu bylo zdokumentováno, po odborných analýzách bylo zjištěno, že jde o akrylát. Předměty jsou uloženy v muzeu a cizí osobou nemohlo dojít k záměně. Po skončeném výzkumu nebyl terén uveden do původního stavu, zástupce muzea se pouze dohodl s Jos. Junem, že kameny zůstanou na místě.

Všichni zúčastnění se shodli, že by tato významná lokalita měla být zachována v původním stavu s dochovanými kameny a přístupná veřejnosti. Plocha by měla být zatravněná, v určitých částech doplněná zemina, některé kameny částečně obnaženy a chybějící doplněny, terénu by měla být vrácena původní konfigurace.

Odbornou pomoc při uvádění lokality do původního stavu a označení zajistí muzeum.

Označení hranic lokality provedou zástupci muzea a obecního úřadu dnes.

Po dohodě s vlastníky pozemků bude lokalita ohraničena plotem či páskami, materiál a způsob dohodnou vlastníci pozemků.

Zástupce MěÚ osloví majitele firmy Dřevotrans ve věci úpravy lokality a zabránění dalšího přejíždění nákladních automobilů.

Zástupci muzea a Klubu psychotroniky a UFO zveřejní společně v odborném tisku zprávu o dalším osudu lokality a dohodnutých krocích.

Záznam obdrží všichni účastníci jednání, firma Dřevotrans a Ministerstvo kultury ČR.