Protokol z místního šetření

Ve věci: zjištění stavu kulturní památky Kounovských kamenných řad, stanovení způsobu těžby dřeva v dané lokalitě a projednání Projektu na záchranu Kounovských kamenných'řad od Klubu psychotroniky a UFO, Plzeň.

Místní šetřením bylo provedeno dne 13.7.2005 ve 13.00 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny

Obsah jednání:
Místní šetření s přizváním všech zúčastněných bylo svoláno na základě osobní návštěvy pana Helšuse, který předložil památkové péči k posouzení Projekt na záchranu megalitické památky - Kounovské kamenné řady a stanoviska vlastníka kulturní památky k Projektu č.j. 234/182/81/202/2005 z 25.1.2005.

Hodnocení současného stavu památky:
V minulosti pravděpodobně použitím těžké techniky došlo k dislokaci kamenů mimo místo původního uložení a tím k plošnému narušení areálu chráněného památkovým zákonem.

Vyjádření vlastníka:
Je nepochybné, že v minulosti docházelo ke krádeži kamenů. Lesy ČR požádají orgán památkové péče o závazné stanovisko k dalšímu hospodaření na kulturní památce. V zájmu Lesů ČR je zachování kulturní památky a aby nedocházelo k dalšímu poškozování. Lesy ČR nemohou jako vlastník zajistit, aby nedocházelo ke krádežím kamenů.
Navrhujeme místo Projektu, který předpokládá 14 ha plošné odlesnění zviditelnit řady trvalými průseky do 4 m. 

Vyjádření Národního památkového ústavu, Ústí nad Labem:
Upozorňujeme vlastníka na existenci zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a povinnosti pro vlastníka kulturní památky ze zákona vyplývající. Před započetím jakýchkoli prací v dotčené oblasti je vlastník povinen si vyžádat závazné stanovisko. Je však nutné v první řadě zamezit přístupu těžké těžební techniky.
S návrhem vlastníka ohledně zřízení průseků souhlasíme.

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO, Plzeň:
S návrhem vlastníka souhlasíme s tím, že pomůžeme svými lidskými zdroji a pomůžeme s vyznačením všech řad a následnou péčí o kulturní památku. Nebudou násilně odstraňovány pařezy po pokácených stromech. Budeme hledat další finanční zdroje v rámci Projektu námi předloženého.

Obec Domoušice:
Souhlasíme s navrženými opatřeními a nabízíme pomoc při zajištění propagace kulturní památky. 

Vlastník zažádá o závazné stanovisko do 30 dnů.

Skončeno, přečteno, podepsáno v 14.30 hod.

Řízení za správní orgán vedla a zápis zapsala: Kubistova

Podepsaný originál tohoto zapisuje založen ve složce Městského úřadu Louny, odbor rozvoje města - úsek památkové péče.

13.7.2005