Klub psychotroniky a UFO * Megalit


 MAY - kamenná řada, kruh? * MQ - pseudomegality - CZ.LN - Špičák

Původ 

Původně fragment kamenné řady a množství dalších kamenů v okolí.

V roce 2012 se skupina studentů katedry archeologie FF ZČU v Plzni usilovala o odborný průzkum lokality Špičák v rámci ročníkových, příp. diplomové práce. Cílem mělo být, cestou nedestruktivního skenování povrchu, zjistit, zda tu onen kamenný kruh opravdu byl a kde.

Bohužel, po neodborném zásahu nekompetentních nadšenců tzv. "Lovců menhirů" v létě 2012, kdy byly obkopány a očištěny všechny kameny, a poté vztyčeny, navíc bez archeologického dozoru v památkově chráněné lokalitě, čemuž zdárně sekundovaly různé rádobycelebrity, je lokalita k odbornému zkoumání navždy znehodnocena.

V roce 2017 byl tento závěr potvrzen po opětovném odborném prozkoumání lokality. 

Popis a postup zkoumání

Fragment kamenné řady na Špičáku, tedy v nejvyšším bodě slunovratové spojnice kounovských a nečemických řad, se dochoval dodnes. Během terénního výzkumu v roce 1988 bylo nalezeno další seskupení kamenů v této lokalitě. 

Pro lepší orientaci na dosti rozsáhlé zalesněné ploše je možno lokalitu špičák rozdělit na části "západ" a "východ". Popis dokresluji připojené obrázky.

V západní části, tj. ve vysokém smrkovém lese severozápadně od oblouku silnice Kounov - Domoušice, byl zaměřen shluk asi 17 kamenů o velikosti řádově decimetrové, z nichž jeden přesahoval délku dvou metrů. Tento plochý, klínovitý křemencový balvan, o rozměrech asi 230 a 140 cm a tloušťce 50 - 70 cm, je na svém užším konci opatřen výřezem ve tvaru V, velmi pravděpodobně uměle opracovaným. Z pozice balvanu lze soudit, že byl původně vztyčen na způsob vizíru. Ostatní okolní kameny, rovněž převážně křemencové, tvoří nepravidelnou skupinu, jež původně mohla tvořit kamenný kruh o průměru asi padesáti megalitických yardů. Dále směrem k severu, ve vzdálenosti asi 80 m od vizíru, jsme zaměřili další tři křemencové bloky, z nichž jeden se zdá být rozbitým menhirem.

 

Ve východní části lokality lze v hustém jehličnatém porostu sledovat řadu asi třiceti křemencových balvanů řádově decimetrových rozměrů, přičemž většina dosahuje svým jedním rozměrem délky jednoho metru, ale ani dvoumetrové bloky nejsou výjimkou. Řada zachovává v délce asi 100 m azimut 24 st. 30' a na dalších 95 metrech se stáčí k lesní cestě v průseku (azimut 18-20 st.). Na severovýchodním konci řady je shluk kamenů, jež mohly rovněž původně představovat kruhovou sestavu porušenou při zřizování místní lesní školky. 

Podle pamětnické zprávy zde ještě v padesátých letech byl tento kruh dobře patrný. Zmíněný výzkum v roce 1988 přinesl rovněž poznatek, ze západní a východní část lokality mohla být propojena řadou dalších kamenů  ve směru západ-východ. Linii mezi jihozápadním koncem řady a středovým vizírem dnes vytyčuje pouze pět křemencových kamenů, takže předpoklad o její existenci je i tím jen zcela hypotetický. 

Mapa
V západní části, tj. ve vysokém smrkovém lese severozápadně od oblouku silnice Kounov - Domoušice.

Názory
Foto
(2) (2)
   
Literatura
(1) Helšus, J.- Hluštík, A.: Kamenné otazníky. Svojtka a Vašut, Praha, 1991

(2) KPUFO, foto, 2013