Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MC – ST. Cehnice – kamenný kruh - dávné kultovní místo knovízské kultury

Původ

Zcela náhodou objevili strakoničtí archeologové v létě 2003 ojedinělé kultovní místo pocházející zhruba z roku 1000 př.n.let. Nalezli kameny ohraničený kruh a v něm množství keramických střepů. Nález přisuzují knovízské kultuře, která na českém území zanechala převážně zemědělská sídliště a pohřebiště.

Popis

Kruh z menších kamenů je kolem největšího, centrálního kamene, postaveného na výšku, v poloměru od něj 3,7 - 4,2 m. Další kameny jsou vzdáleny od kruhu až na 13 m. 
Kameny jsou místního původu; jedná se o hrubozrnnou žilnou žulu, která se v těchto místech bochníkovitě rozpadala. 

Kruhový areál zůstane zapuštěn do břehu budoucího rybníka a připomínat jej budou pouze vrcholky kamenů nad travnatou plochou.

Mapa 

Asi 1 km jihovýchodně od Cehnic, po pravé straně komunikace Cehnice – Drahonice, v mírné depresi na stavbě budoucího rybníka.

Fotografie (2)

Stav naleziště po vykopávkách - Foto (c) KPUFO Strakonice, 16.8.2003

Rekonstrukce kamenné sestavy uprostřed obce - Foto (c) KPUFO Strakonice, 22.07.2007

Okolí

Na Strakonicku byly v druhé polovině 19. století popsány dvě stavby, zbudované z devíti velkých balvanů, sestavených do kruhu.

-          pod vrchem Vůstrá nedaleko vsí Nihošovic a Nemětic jižně od Strakonic; ten byl později zničen, rozebrán a kameny zakopány v poli. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy.

-          na návrší Sedlina, severně od Rovné, severovýchodně od Strakonic. Také tento kruh byl patrně zničen, jak prokázal na počátku minulého století archeologický výzkum zdejšího amatérského archeologa Bedřicha Dubského. Uvnitř kruhu u Rovné našel Bedřich Dubský zlomky nádob a bronzového předmětu ze starší doby železné, tedy z období halštatské kultury - asi ze 6. stol. př.n.l.

Zajímavé je, že u Nihošovic, Rovné i u Cehnic jde vždy o kruh, sestavený z devíti kamenů.  

Průzkumy 

Na východní a západní straně stavby byly objeveny zlomky dvou nádob – velká amforovitá zdobená zásobnice a o něco menší koflík s ouškem. Ve východní části stavby byly objeveny dva tmavozelené vybroušené předměty tvaru nepravidelného trojbokého jehlánku s vybroušenou základnou. Tyto předměty byly považovány odbornou komisí, která byla na lokalitu svolána, za cizorodý minerál – jadeit. V komisi byli zástupci Archeologického ústavu AV ČR v Praze, Národního muzea v Praze, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a dalších jihočeských muzeí. Teprve až rozbor ukázal, že jde o umělou hmotu - akrylát, a tedy o podvrh. 

Přesto cehnické naleziště nemá v knovízské kultuře v Čechách obdoby. Podle archeologických nálezů tyto kameny byly vztyčeny někdy v mladší době bronzové, v období knovízské kultury, tedy asi před 3000 lety. Knovízská kultura je ve středním Pootaví hojně zastoupená na mnoha nalezištích.

Podle jiných názorů jde o kamenný věnec mohyly. Ty však na jihu Čech vypadají poněkud odlišně.

Odkazy, literatura a fotografie

1) Tiscali (12.8.2003) - ČTK (5.8.2003): Objeveno dávné kultovní místo na Strakonicku. http://www.tiscali.cz/mult/mult_center_030805.630991.html

2) Velinský, Frederik: Kamenný kruh z Cehnic - opravdu první datovaný český megalit? Rozhovor s archeologem Janem Michálkem. http://www.rozhlas.cz/planetarium/_zprava/84737   

3) (c) Klub psychotroniky a UFO Strakonice, 16.8.2003