První konference o hermetismu

Dne 22. března 2014 se na půdě Husitské teologické fakulty University Karlovy (HTF UK) v Praze uskutečnila vůbec první konference o hermetismu v České republice s názvem Hermetické nauky v české společnosti. Organizace konference se ujal Marek Dluhoš, Th. D., právě z HTF UK.

Konference byla jednodenní a byla rozdělena tematicky na dvě sekce. Hermetickou (insiderovskou) a religionistickou. V dopolední části posluchači vyslechli příspěvky jednotlivých hermetiků na různá témata. První dvě přednášky byly zaměřené na astrologii a přednesli je předseda české astrologické společnosti Zdeněk Bohuslav a astrolog a výtvarník Pavel Turnovský. Jako další vystoupil Petr Kalač se svou přednáškou, která byla zaměřená na představení některých osobností z dějin českého hermetismu a jejich boje proti nesvobodě. Lukáš Loužecký se ve svém příspěvku pokusil o reflexi hermetismu samotnými hermetiky.

První větší debata se rozpoutala však až po přednesení příspěvku „Od magie k psychotronice" Ing. Oldřicha Válka. Válek se snažil ukázat, že psychotronika je stejně vědecký obor jako jakýkoli jiný, představil i názory různých badatelů v psychotronice, zmínil se i o armádních experimentech s psychotronickými zbraněmi. Názory jednotlivých účastníků na dané reálie či „fakta" se ovšem v některých ohledech různily. Spíše však šlo o faktografické než o teoreticko-metodické názorové odlišnosti.

Dopolední sekci uzavírali svými příspěvky František Pikard, který mluvil o spirituální alchymii a obnovené společnosti Univerzalia a prof. Milan Nakonečný, jenž svůj příspěvek věnoval vzpomínkám na svého učitele Františka Kabeláka a událostem, které jej v životě navedly k hermetismu. Větší debaty se tak rozpoutaly spíše v dopolední sekci než v odpolední.

Odpoledni religionistickou sekci uvedl doc. Zdeněk Vojtíšek a prvním přednášejícím byl doc. Ivan Štampach (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice - FF UPa), jehož příspěvek byl zaměřen na současné teoretické a metodologické uchopení fenoménu hermetismu religionistikou. Štampach představil současný stav bádání o hermetismu ve světovém kontextu a ukázal některé slibné metodologické přístupy v bádání o hermetismu.

Jako další vystoupil organizátor konference Marek Dluhoš, Th.D. (HTF UK), jehož přednáška byla zaměřena na parapsychologii (v bývalém východním bloku a v Československu známé jako psychotronika) coby součást západní esoterní tradice.

S dalším teoreticko-metodologickým příspěvkem s názvem „Nároky, možnosti a meze hermetického poznání v dnešní době" vystoupil Jakub Hlaváček, Ph.D., který se zabýval tím, jak by mohl samotný hermetismus být inspirací a přínosem pro současné humanitní vědy. Mgr. Jindřich Veselý (ETF UK) ve svém příspěvku představil myšlenky Dane Rudhyara a jeho filosofie operativní celostnosti (v Dingiru 2/2013 je recenze nejnovějšího překladu Rudhyarovy knihy Rytmus celostnosti právě ve Veselého překladu).

Jako předposlední přednášející vystoupil Mgr. Pavel Horák (FF UPa) s tématem vlivu novodobého hermetismu na novopohanství. Konferenci zakončil příspěvek doc. Radka Chlupa (FF UK) na téma theúrgie a její proměny v dějinách.

Na konferenci, která byla díky HTF bez jakýchkoli poplatků či vstupného, zavítal netušený počet posluchačů. Zaplnili celou aulu doslova až k prasknutí. Zájemci se sjeli z celé České republiky a jeden posluchač přiletěl dokonce až ze Švédska. V sále panovala kolegiální atmosféra. Jelikož se jednalo o první konferenci na dané téma, rozmanitost jednotlivých příspěvků byla velká.

Příští konference by však měla být konkrétněji zaměřená pouze na některá témata, či dokonce jen jedno téma. Celkově se však dá bez jakýchkoli zábran tvrdit, že se jednalo o úspěšný počin. Velký dík patří organizátorům.

Pavel Horák, Dingir, č. 2/2014