KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO SE SNAŽÍ ZACHRÁNIT KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY 

„Řady jsou přes čtyřicet let památkou, přesto zde památková ochrana nepůsobí. Nešetrná lesní těžba a hluboká orba způsobila devastaci některých řad", říká L. Šafařík


Kounovské kamenné řady jsou sice unikátní a výjimečnou památkou, která patří mezi oblíbené výletní cíle, přesto se jejich stav neustále zhoršuje. Z původního rozsahu kamenných řad zbylo jen torzo, mezi kameny rostou vzrostlé stromy, a proto aktuálně hrozí, že při těžbě stromů budou řady poničeny ještě více. O zachování a záchranu Kounovských kamenný řad usiluje plzeňský Klub psychotroniky a UFO, který se mimo jiné zabývá i megalitickými památkami. Zkoumá je, objevuje a snaží se o jejich záchranu. Klub, jehož tajemníkem je Dr. Luboš Šafařík, má zpracovaný projekt záchrany Kounovských kamenných řad a pracuje na jeho realizaci.

• Jak dlouho Klub psychotroniky a UFO funguje, popište stručně jeho činnost a cíle?

Klub psychotroniky a UFO existuje od roku 1991. Je to badatelská organizace, která pátrá po nejrůznějších anomálních jevech, a snaží se zkoumat jejich příčiny. Vedle toho se členové zajímají o nejasné otázky historie - a mezi ty patří i otázka megalitických památek.

• Je to tedy spíše sdružení nadšenců, nebo se skládá i z některých odborníků, kteří se o Kounovské kamenné řady (KKŘ) zajímají z profesního hlediska?

Anomální jevy jsou právě takové jevy, které lze jen velmi obtížně uchopit dosavadními přístupy a metodami. Proto mohou zaujmout a také zajímají lidi s nejrůznějším vzděláním a odbornostmi. A tak je to i s Kounovskými kamennými řadami. Zajímají nejen historiky a archeology. Před několika lety zde geologové prověřovali hypotézu, že řady naznačují jakési zlomy. O něco dříve se biologové snažili určit jejich stáří na základě pylové analýzy.

• K původu a využití KKŘ dosud nikdo nepřinesl jednoznačné vysvětlení, existuje však několik možných řešení. K jakému se přiklání klub? Podle názvu klubu lze vycházet z toho, že počítáte i s mimozemským původem?

Klub psychotroniky a UFO nepreferuje žádnou hypotézu, to není naše cesta. Naším úkolem a posláním je především sbírat střípky poznání, pravdivé informace, které jednou přispějí k potvrzení nebo vyvrácení některé hypotézy. Zatím není tolik údajů, které by toto udělaly s jakoukoli hypotézou. Preferovat nějakou hypotézu současně znamená jinou podceňovat. A to není naším cílem. Proto je pořád všechno ve hře.

• Zabýváte se otázkou UFO všeobecně, nebo jen v souvislosti s Kounovskými kamennými řadami?

Trochu podivná otázka. UFO je UFO, tedy neidentifikovaný létající objekt, a KKŘ jsou KKŘ. Tyto oblasti jsou u nás odděleny, nejsou tématicky spojeny.

• Myslela jsem v souvislosti s tím, zda mohou mít řady nějakou spojitost s mimozemskou civilizací?

Možná někoho zklamu, ale nevidím žádnou. Je daleko větší záhada, že nechápeme úmysly a pohnutky našich předků - obyčejných pozemšťanů.

• Možná by záhada KKŘ byla už dávno objasněna, kdyby se jimi zabýval nějaký odborný výzkumný tým. Dosud všech po-málo bádání byly spíše projekty nadšenců. Proč myslíte, že se odborná veřejnost nechce KKŘ zabývat?

Všichni známe poučku, že kdo se neumí zeptat, nedozví se nic. A v oblasti megalitických památek se musíme nejprve naučit takové otázky klást. Není to tedy „chtěním" či zájmem. Pokud budeme mít jasnou metodu, kterou bychom se mohli dobrat některých odpovědí, najdou se i odborníci, kteří ji provedou.

• Na jaké otázky je podle vás nutné najít odpovědi, aby bylo možné rozluštit záhadu využití a smyslu KKŘ?

Je to především otázka smyslu, od které se odvíjí vše ostatní - proč právě řady, proč byl použit odlišný materiál kamenů, a geometrické vztahy s okolními lokalitami.

• Jsou předmětem zájmu klubu i jiná místa než KKŘ?

Samozřejmě. Klub psychotroniky a UFO soustřeďuje údaje o všech památkách tohoto typu v ČR, i těch sporných. Organizuje k nim výpravy, prohlídky odborníků, archeologů i nadšenců. Na našem soupisu na internetu (www.kpufo.cz) si zájemce může najít zajímavá místa i ve svém okolí, a třeba je i porovnat s přírodními zvláštnostmi - různými „obětními" kameny, kamennými koulemi apod.

• V dopise obci Kounov, kterým jste představoval klub a jeho záchranné záměry s kamennými řadami, se zmiňujete o podobných kamenných řadách Nečemice a Kluček. Mají podle vás s KKŘ souvislost, kde se dají nalézt a v jakém jsou stavu?

Zatímco na KKŘ je podle poslední statistiky, kterou vytvořili členové Klubu psychotroniky a UFO téměř 1000 kamenů, z kamenných řad u Nečemic (I a II) zůstala jen torza - jedna řada s několika kameny. Z řady u Klučku nezůstalo na místě už nic, kameny jsou shozeny z podobné náhorní plošiny jako na KKŘ ze stráně. Dokumenty a zprávy z poměrně nedávné minulosti - ještě z konce 2. sv. války - hovoří p několika řadách. Po zaměření všech těchto řad se ukázalo, že se všechny sbíhaly do jediného bodu. To ukazuje, že tyto řady, ačkoliv jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů, tvořily ucelený, a to nikoli náhodný systém. Tedy nikoli náhodně rozhozené kameny, ohraničené záhony, jak můžeme občas slyšet.

• Je tedy možné, že všechny tyto řady v dávné minulosti tvořily jeden obrovský celek?

Jestliže jsou zde takové souvislosti, není to možné vyloučit.

• Jsou Kounovské kamenné řady registrovanou památkou?

Ano. Archeologickou památkou jsou už přes 40 let.

• Popište ve stručnosti váš projekt záchrany KKŘ a jeho cíle. Lze na něj získat nějakou státní dotaci?

Záchrana v podstatě předpokládá, že budou plněny povinnosti, které vyplývají ze zákona. To znamená, že ačkoli zde památková ochrana má již 40 let působit, nedělo se tak. Na místě probíhala nešetrná lesní těžba, která způsobila devastaci některých řad. Projekt počítá s postupným odlesněním řad, zpevněním srázů, vybudováním vyhlídkových plošinek a oplocení. Samozřejmě i náležitou propagaci této památky, která, pokud by byla např. v Anglii, by byla centrem cestovního ruchu oblasti a přinášela by místní veřejnosti řadu pracovních příležitostí.

• Kamenné řady jsou na pozemcích Lesů ČR. Myslíte, že se k nim chovají macešsky, nebo mají snahu o záchranu? Jaké máte k Lesům ČR požadavky?

Máme jen takové požadavky, které vlastníku památky ukládá zákon. Není jen chybou Lesů ČR, že situace došla tak daleko. Před lety panovalo přesvědčení, že co je všech, není vlastně nikoho, nyní platí, že co se dá zpeněžit, tak se zpeněžit musí. A tak se existence této památky přehlížela. Z kamenů, které jsou zde možná tisíce let, nikdo žádný viditelný prospěch neviděl. Ignorování historických kořenů se ovšem nikdy nevyplácí. Přes kameny jezdily bagry a alfou a omegou bylo lesní hospodářství. Ze to může být i jinak, je otázkou prozíravosti a moudrosti.

• Osobně mám ráda KKŘ pro jejich klidnou atmosféru uprostřed lesů. Záchraně řad velmi fandím, ovšem oplocení a vyhlídky, které jsou součástí projektu, na mě působí jako vetřelec, který by ze záhadného místa udělal „Disneyland".

Ano, ovšem musíme si uvědomit, že bez toho za několik desítek let nezůstane vůbec nic. Pokud by např. v Anglii na počátku 20. století neoplotili pár povalených kamenů, a jeřábem je neustavili na sebe, dnes bychom nevěděli, co je nebo byl Stonehenge. Podívejte se na letecké foto - hlavní silnice vede jen několik málo metrů od vnějšího valu, a úrodná nížina v okolí poskytuje řadu možností v zemědělství. Kameny by jistě brzy ustoupily, systematicky rozbíjeny zemědělci, kterým by překážely v orbě. Myslíte si, že to nehrozilo? Ale ano! Místo toho tu máme světoznámou památku, známou i z pohlednic.

• Hodně se stav řad zhoršuje?

Stačí se podívat, co zbylo z prvních řad napravo od cesty v okolí Pegasu. Před 10 lety tam byl les a řady. Díky hluboké orbě je tam dnes mýtina a kameny nikde. V nejlepším případě možná zatlačeny traktorem do země. A stromy v podstatě na celé ploše KKŘ dorůstají do těžní velikosti. l kdybychom nechali vše být, vyvrácené stromy, které přímo vyrůstají v řadách vedle kamenů, je vyvrátí z lůžek. Ne. Řady se musejí odlesnit, šetrně zpracovat, nevytrhávat pařezy.

• Jakou energii podle Vás KKŘ vydávají? V Mutějovicích funguje středisko Junáka a někteří jeho členové včetně hlavního vedoucího na KKŘ každý rok přespávají. Nikdy ale nevydrží až do rána, protože je v noci budí nepříjemný stísněný pocit. Podobně se při návštěvách řad cítí spousta lidí.

O jakou energii jde, nikdo neví. l když takový neklid může být dílem náhody i sugesce, jisté je, že důvod, pro který bylo na náhorní plošinu Rovina dopraveno tisíce křemenců, tedy jiného materiálu, než který je v nejbližším okolí k dispozici, musel být skutečně závažný.

• Lidé by jistě uvítali nějakou expozici, např. v Kounově, věnovanou KKŘ, na níž by se dozvěděli alespoň základní informace o lokalitě. Nemáte v plánu spolupracovat i na takovémto projektu?

To bychom rádi udělali. To ovšem předpokládá finanční spoluúčast těch, kteří budou mít v místě ze zvýšeného turistického ruchu nesporný prospěch.

• Jak významné jsou ve vašich očích KKŘ pro naši republiku a i ve světovém měřítku?

Jde nesporně o zajímavou památku, která nemá ve střední Evropě obdoby. Její příbuzní ve Francii, Anglii i jinde jsou centrem turistického ruchu i bádání odborníků. Chovat se k nim tak jako dosud, je trestuhodná nedbalost a barbarství. 

Markéta Polívková

Raport. Týdeník pro Rakovnicko a Novostrašecko. 28.2.2006