V táborské výstavní síni poprvé UFO ?

Velmi přitažlivá výstava proběhla v květnu v táborském infocentru. Klub psychotroniky a UFO tady s odborem kultury MěÚ uspořádal výstavu dokumentů, nazvanou POZDRAV Z VESMÍRU? (Původně bez otazníku, pak s otazníkem na konci názvu.) 

Na fotografiích a záznamech byly vystavovány různé tvary tzv. piktogramů, čili kruhy a obrazce v obilí, jak bylo také uvedeno v podnázvu. Roztodivné až ornamentální tvary, objevující se v přírodě, dávají podnět k dohadům o jejich vzniku, zda je vytvořila sama příroda nebo myslící bytosti a odkud. Buď jsou to znamení nebo zprávy jiných myslících bytostí než z naší planety nebo může jít o podvržené lidské dílo. Na vernisáži se v diskusi s pořadateli výstavy probíraly různé teorie včetně vtipálků, kteří tyto úkazy uměle vytvářejí v obilním porostu, ale odborníci zjistili, že kolínka stébel nejsou zlomená jako při mechanickém "zdupání", nýbrž ohnutá a hmyz, který zde utkvěl, je vysušen a jakoby spálen, ovšem nikoli ohněm. Pokud by vše nasvědčovalo na ultrazvuk, není vyloučena ani teorie vytváření obrazců z družic pomocí počítače a určitých vlnových délek. Jak ale potom vysvětlit smysl některých obrázků jako jsou na našem snímku, kde se kdosi snaží naznačit změny v sluneční soustavě .a zní to jako varování pro lidstvo? (Chybí zde očividně nejdůležitější planeta.) 

Pořádající vystavovatelé shromáždili materiály nejen z naší republiky, ale i z ciziny, např. z Anglie. Fotografie od nás pocházejí ze všech míst, kde se piktogramy vyskytly. Největší lokalita bylo Sušicko, dále Klatovsko. Na náš dotaz odpověděli, že tak zvané agrosymboly se objevily v obcích Kojenec, Žihobce, Strašice, Rozsedly, Tlustec (s oněmi ohnutými kolínky), Podmokly, Sušice, Žichovice, Nepomuk, Nemilkov (s největším piktogramem o rozloze 100 m, kde šlo o spojené kruhy) a a v řadě dalších. Na otázku, zda tyto úkazy vznikly ve dne nebo v noci, odpověděli:

"V drtivé většině případů na území naší republiky vznikly obrazce převážně v noci nebo byly objeveny v časných ranních hodinách, z čehož se tedy dá usoudit, že vznikly přes noc. Výjimkou je kruh, který vznikl u obce Podmokly, který měl napřed pouhých 6 metrů, když byl objeven jedním náhodným svědkem, který tomu nevěnoval nijakou pozornost - on tam chodil pozorovat na posed nějaká zvířátka, ale když se na tohle to místo vrátil ještě téhož dne o něco později, tak zjistil, ze tento piktogram byl podstatně větši. Měl tuším 19 metrů (v průměru). Takže to je jediný zdokumentovaný případ, kdy víme, že se piktogram rozšířil nebo vznikl vlastně za denního světla."

Jak řekli členové Klubu psychotroniky a UFO Marek Jehlička a Martin Šašek, nechtěli by v žádném případě být spojováni s projektem Záře. Nejde tam jen o rozdílný přístup k věci, ale i o odlišný způsob práce včetně dokumentace.

Co tvoří záhadné obrazce v obilí?

O záhadách agrosymbolů vyprávěl při vernisáži výstavy Marek Jedlička. Výstava fotografických dokumentů o nerozluštitelných jevech

V posledních letech se stále častěji setkáváme s informacemi o výskytu obrazců tvořených polehlým obilím. U nás se touto problematikou zabývá skupina lidí organizovaných v Klubu psychotroniky a UFO, který má své centrum v Plzni.

Jeho členové nejenže od roku 1994 registrují a studují výskyt těchto obrazců na území naší republiky, ale disponují i rozsáhlými dokladovými materiály ze zahraničí. Nejen co do počtu, ale i do složitosti tvarů je výskyt obrazců nejčastěji zaznamenáván v Anglii.
Dokumenty v podobě leteckých fotografií nyní plzeňský klub vystavuje v Galerii Tábor. Jak při vernisáži výstavy řekl zástupce zmíněného klubu Marek Jehlička, neexistuje zatím žádná teorie, která by výskyt těchto tzv. agrosymbolů vysvětlovala. 

Členové klubu odmítají teorie o působení vzdušných vírů, dopadu meteoritů, či že by dokonce šlo o působení mimozemských civilizací. Ve svých domněnkách, vycházejících z několikaletého studia těchto jevů, se spíše přiklánějí k tomu, že obrazce vytváří určitá skupina lidí, disponujících dosud veřejnosti neznámými technickými prostředky.

Ať již jsou naše představy jakékoliv, výstava, nabízející rozsáhlý faktografický materiál o záhadných jevech, určitě stojí za zhlédnutí. 

Text a foto Jára NOVOTNÝ