Kde začít ? Není žádný začátek.

Začněte kdekoli, zastavte se u toho, co vás nejdříve zláká. A pracujte !

Pomalu vniknete do celku. Metoda se zrodí podle toho, jaký bude váš zájem, jednotlivé složky, které váš zrak při prvním pohledu odděluje, aby je mohl rozebrat, se zase spojí a povstane z nich celek

August Rodin


Úvod

Podivuhodné obrazce se objevují na polích různých zemí světa už téměř tři desetiletí. Kruhy, ovály, obdélníky a jiné geometrické tvary v nesčetných kombinacích, vytvořené změnami zemědělského porostu dosáhly značné složitosti a od první chvíle vyvolaly řadu otázek: co znamenají ? Odkud pochází a jak vznikají ? Obsahují nějaké sdělení nebo snad poselství ? A kdo je vlastně jejich tvůrcem?

Problematika agrosymbolů (kruhů v obilí, obilných piktogramů,  atd.) se stala brzy velmi populární. Sdělovací prostředky využily nebývalé a dosud neobjasněné povahy tohoto jevu a zprávy o kruzích v obilí oběhly celý svět. Napomohly tomu jak různé více či méně fantastické domněnky, ale zejména vehementní spojování této problematiky s fenoménem UFO.

Ke zvýšené pozornosti veřejnosti přispěl i ten fakt, že kruhy a  obrazce v obilí jsou jasným anomálním jevem, dosud v minulosti nepozorovaným, k němuž má přístup nikoli jen úzký okruh pozorovatelů či specialistů po omezenou a krátkou dobu, ale prakticky každý, kdo o to projeví zájem.

Informace o výskytu kruhů a obrazců v obilí se k naší  veřejnosti dostávaly před rokem 1989 ve formě spíše méně kvalitních statí a článků v denním tisku a různých periodikách.

V ucelené podobě dosud problematika agrosymbolů zpracována  nebyla. Jedinou monografií, která o tomto tématu dosud v ČR vyšla, je publikace M. Hesemanna (Hesemann, M.: "Poselství z vesmíru." ETNA, Praha, 1993), která si však všímala jen některých stránek tohoto jevu. Po ní následovalo druhé vydání s doplněním o případy v českých zemích. (Hesemann, M. - Tothová, E.: "Záhadné kruhy v obilí." ETNA, Praha, 1996). Skutečným průřezem problematiky byla až práce kolektivu autorů KPU "Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy" (Včelka, Plzeň, 1996), ze které vychází tyto stránky, jsou jejím doplněním, rozvinutím i kritickým překonáním.

O problematice sice vyšlo od roku 1989 mnoho více či méně kvalitních článků a statí v denním tisku, a po prvním objevení kruhů v roce 1993 a 1994 i řada zpráv v regionálních novinách, týkajících se jednotlivých nálezů. Jevy vzniklé v ČR nebyly dosud souborně veřejnosti předloženy. Téma je navíc velmi živé, svým obsahem podléhá neustálým změnám a proto základní prameny práce jsou právě tyto domácí zdroje, jež postihují i vývoj tohoto tématu.

Z publikovaných prací, zabývajících se oblastí agrosymbolů lze  vysledovat dva hlavní přístupy k objasnění jeho podstaty. Za prvé, že jde o důsledek činnosti UFO a tedy i mimozemských civilizací, a za druhé, jako na jev vzniklý přirozenou cestou, zejména recesistickou činností lidí.

Autoři si proto všímali spíše těch zdrojů (vedle vlastních  poznatků a materiálů z badatelské činnosti Klubu psychotroniky a UFO), které se pokoušely přistupovat k problematice z netradičních směrů a hledaly dosud opomíjené souvislosti.

Touto prací bylo sledováno několik cílů. Bylo jednak potřeba  soustředit roztříštěné informace z mnoha zdrojů, zejména z hromadných sdělovacích prostředků, dále poznatků, pocházejících od různých badatelů a v neposlední řadě i ze soustředěného průzkumu těchto jevů Klubem psychotroniky a UFO. V práci je předložen čtenářům a zejména dalším badatelům přehled o dosud vzniklých agrosymbolech v ČR, podává souhrn dosavadních názorů a hypotéz na tento problém a pokouší se o rozbor některých jejich stránek. Dále částečně rozpracovává klíčové momenty týkající se přístupu badatelů i veřejnosti.

Potřeba takového souhrnu údajů a soustředění názorů vyplynula  zejména od doby prvního objevení agrosymbolů v ČR v roce 1994. Od té doby je otázka agrosymbolů široce diskutována na veřejnosti a dosud není ujednocen pohled na jejich podstatné stránky. Tím, že se dosud nepodařilo vymezit tuto problematiku jako oblast vědeckého zájmu, vedou se stále spory o jejich pravost či zaměnitelnost a dokonce i o legitimitu jejich zkoumání.

Předkládaná práce je výsledkem badatelské činnosti, kterou  prováděli a dosud provádějí členové Klubu psychotroniky a UFO od roku 1993 za pomoci řady spolupracovníků a příznivců, dále analýzy dostupné literatury a soustředěním vlastních úvah a názorů na tento problém.

Tato práce si neklade za cíl zcela objasnit a s konečnou  platností vyřešit otázku agrosymbolů. Představuje pouze souhrn údajů, názorů i hypotéz, i pokus o jejich ověření v rámci možností. Přináší výsledky dílčích průzkumů, poznatky některých disciplín a může představovat základ pro případný pozdější výzkum.