Sledované problémy  - reakce lidí

Od počátku vzniku kruhů a později agrosymbolů se popisoval nepříznivý vliv těchto míst na psychické prožívání přítomných osob, stejně i na jejich zdravotní stav.

Jedna zpráva dokonce uvádí, že z letadla Royal Air Force vypadl člen posádky, právě v době, kdy prolétal nad kruhy ve Winterbournu. (1). Nejčastěji se udává u návštěvníků i badatelů lehká bolest hlavy, závratě, nevolnost. Tyto obtíže však mohly být způsobeny psychickou reakcí na neznámý jev a nelze tedy podceňovat sugestivní vliv při návštěvě zejména první takové lokality v životě člověka.

Je přirozené, že na existenci agrosymbolů a jeho případný vliv může reagovat každý lidský organismus individuálně. Přesto jsou pocity návštěvníků agrosymbolů spíše negativní, a to tím více, čím je daný organismus oslabenější určitou chorobou či jinými fyziologickými obtížemi. Např. reakce pětadvacetiletého O. Stummera, trpícího vadnou funkcí neurovegetativního systému se prý komplikovaly tím více, čím blížeji se přibližoval k agrosymbolu. Podlamovaly se mu kolena, začal se mu zmenšovat zorný úhel, zešedlo nebe, slyšel šumění krve v uších, zatočila se mu hlava, v zátylku cítil nepříjemný tlak, prudce mu bušilo srdce. Jeho stav se ještě zhoršil, když do kruhu vstoupil. Při návratu do auta pocítil úder do zátylku, podobnou jako po úderu elektrickým proudem a pociťoval potíže jako při poruše krevního oběhu. Jeho společnici se točila hlava. Průzkum, který údajně provedla lékařka Diana Cliftová, prokázal, že 16 % zkušebních návštěvníků, kteří pociťovali fyzické nebo psychické změny, popisovali zvonění v uších. (2)

Také na místech agrosymbolů v ČR náhodní návštěvníci i další přítomné osoby vypověděly, že je v kruzích provázely lehké závratě, v několika případech nastaly i mdloby. Náhodní návštěvníci pociťovali těžknutí končetin, malátnost. Přesto členové výjezdní skupiny, navštěvující řadu agrosymbolů (a některé z nich i velmi často během několika dnů) kromě lehkých závratí na některých místech nepociťovali nic zvláštního, ani nezaregistrovali změnu svého zdravotního stavu.

I když nelze u řady senzitivních osob vyloučit vliv sugesce a případného podvědomého strachu či obav z neznámého jevu, reakce osob se do určité míry shodovala. Pocity přítomných osob naznačovaly, jako by se potíže soustřeďovaly kolem krevního oběhu. Několik měření přítomné lékařky prokázalo u pokusných osob pokles krevního, zejména diastolického tlaku. Z toho vyplývá, že krev je zadržována v periferiích, dochází tím k nedokrvení mozku a tedy i k uvedeným potížím - závratím, mdlobám a nevolnosti některých osob. Krevní tlak je však hodnota velmi proměnlivá a závislá jak na psychickém stavu, tak i na dalších vlivech, ať už atmosférickém tlaku, výkonnosti srdce, odporu periferních cév a vlastně i na celkovém zdravotním stavu.

Příčina toho, proč by k uvedeným změnám docházelo právě na místě agrosymbolu, je neznámá. Lze pouze vyslovit domněnku, že zde může mít na organismus vliv případné změny různých fyzikálních polí, což je nutné dále prověřit.

K objektivnímu posouzení reakce člověka na jev agrosymbolu by bylo potřeba měřit průběh změn krevního tlaku a dalších fyziologicky měřitelných veličin dané osoby v průběhu 24 hodin, uvnitř agrosymbolu i mimo něj, i v průběhu několika dní.


Odkazy

1. ta: Kdo koho chytá v žitě? Zápisník, č. 12, roč. 1993

2. Krassa, P. – Habeck, R.: Záhady nad záhady. Dialog, Liberec, 1995