Sledované problémy  - nálezy materiálů

Zahraniční údaje uvádí zprávy o nálezech rozličných materiálů.

Snad nejznámějším takovým případem je nález v centru agrosymbolu u Grasdorfu (SRN), kde byly 10 dní po objevení (23.7.1991) nalezeny neznámým mužem s minohledačkou zlaté, stříbrné a bronzové desky několik centimetrů pod povrchem. První kovová deska vážila asi 3, 5 kg, byla z bronzu, pokrytá zelenou patinou. Druhá deska byla zlatá a byla nalezena ve středu agrosymbolu. Vážila asi 7,5 kg. Třetí deska byla stříbrná a vážila kolem 5 kg. Na všech deskách byl stejný obraz - tvar agrosymbolu, ve kterém byly desky nalezeny. (1) Všechny údaje i fotografie desek pochází právě od neznámého muže a obchodníků, kteří desky údajně koupili, avšak prý utajují svoji totožnost. Desky, na kterých byl nakreslen celý agrosymbol, byly prý po prodeji rozlámány či roztaveny, a dochovaly se pouze fotografie. Ze skutečnosti, že totožnost nálezce, ani dalších osob - majitelů desek - není známa, a nálezy neprošly žádným podrobným prozkoumáním, vyplývá, že nelze brát vážně hodnověrnost celého případu.

V jakémsi agrosymbolu v Izraeli byla nalezena prý podivná rosolovitá hmota namodralé a nazelenalé barvy, ale nepodařilo se o ní nic zjistit. Údajně však způsobila to, že všichni návštěvníci kruhu během několika hodin onemocněli těžkou virózou. (2)

BLT Research Team (3) se podílel na průzkumu stébel z agrosymbolu v Cherhillu v Anglii ze srpna 1993. Tento agrosymbol vznikl krátce po intenzivním perseitickém meteorickém roji. V agrosymbolu byly na stéblech i v půdě objeveny natavené částečky meteorického železa, jehož fyzikální a chemické vlastnosti ukazovaly, že došlo ke znovuohřátí materiálu v době dopadu do obilí. To mohl údajně způsobit iontový plazmatický vír, tedy mechanismus, o kterém se kdysi uvažovalo jako o původci způsobující vznik agrosymbolů. (4)  

V ČR byly v centru kruhu CC.1995.07.19.CZ.KT - Žichovice nalezeny těsně po objevení úlomky stříbřitého kovu, silně magnetického. Prvotní úvahy, že jde o úlomky některé součástky zemědělského stroje, byly vyloučeny, neboť kov nejevil známky jakékoliv koroze. Podle vyjádření pracovníků, kteří analýzu prováděli, není jasné, čeho byl úlomek součástí, ani proces, kterým prošel. Vzorek zaznamenal silný ohřev a zároveň okamžité zchladnutí. (5) Vzorek prošel i dalšími zkouškami. (6)

Podle zpráv občanů bylo v agrosymbolu CC.1999.06.00.CZ.DC – Krásná Lípa nalezeno velké množství zelené mazlavé kapaliny. Bohužel zprávy došly pozdě a tak je nebylo možné ověřit ani látku prozkoumat. (7)


Odkazy

1.  Litfass, M.: Zlaté desky v trávě. Magazín 2000, č. 8, roč. 1994

2. ji: Poselství piktogramů. Magazín 2000, č. 5, roč. 1998

3. BLT Research Team, http://www.bltresearch.net

4. Levengood, W.C.: Semi-Molten Meteoric Iron Associated with a Crop Formation. Journal of Scientific Exploration, Vol. 9. No. 2, pp 191 – 199, 1995

5. Elektronová energiově disperzní mikroanalýza ukázala, že základní materiál vzorku je tvořen slitinou na bázi železa legované niklem, hliníkem a v menším množství i mědí. Výše zmíněné částice jsou sulfidy manganu a prvků obsažených v matrici. Vzorek je silně magnetický, je dlouhý asi 5 mm a široký asi 3 mm, na jedné straně jakoby uříznutý (?). Na většině povrchu je omezen štěpnými plochami probíhajícími po hranicích zrn. Materiál je tvořen protáhlými krystality asi 0,5 mm širokými a až 3 mm dlouhými. Tato zrna se od sebe snadno oddělují. Na hranicích zrn jsou patrné nedokonale metalicky spojené oblasti a póry. Rovněž se na nich nacházejí částice sekundárních fází. Některá zrna jsou příčně porušena mechanismem transkrystalického štěpení s výraznou říčkovou kresbou. Podle: Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996.

6. Další zkoušky prokázaly, že složení materiálu se přibližuje speciální slitině Al-Ni na odlitky trvalých magnetů ČSN 42 2881, nebo JuND8, GOST 17809-72 (Rusko). Nelze předpokládat, že by se tato slitina vyskytovala v konstrukci zemědělských strojů. Není proto jasné, čeho byl úlomek součástí, a tedy jak se úlomky do centra kruhu dostaly. (Archiv KPU)  

7. Archiv KPU