Sledované problémy - magnetické anomálie

Podle publikovaných údajů ze zahraničních zdrojů (1), na obilí působily vysokofrekvenční elektromagnetické vlny ve spodní části gigahertzového pásma. Ty údajně mohly vybudit elektrony v atomech půdy a rostlin na vyšší energetickou hladinu. Vyrovnáním energetické hladiny pak vznikají právě ty anomálie, které se v agrosymbolech projevují.

 V podstatě první a nejjednodušší zkoušky prvních návštěvníků agrosymbolů v ČR byly prováděny pomocí kompasu. I tato jednoduchá měření prokázala výskyt magnetických anomálií, které se projevily u několika agrosymbolů. (2) I když obyčejný kompas či buzola nepředstavuje záruky přesného měření, a to i v případě stabilního zařízení, přesto i tak se vyskytly lokality, kde i tímto způsobem byly zaznamenány zajímavé anomálie. (3) 

Charakter změn však ukazuje, že je zapotřebí daleko citlivějších a jemnějších přístrojů. Jejich nedostatek však v některých případech nahradily reakce některých elektronických přístrojů náhodných návštěvníků nebo členů badatelských skupin. Expozimetry, automatické fotoaparáty, diktafony a pod. nefungovaly správně, případně vykazovaly poruchy. I když se nezjistily příčiny poruch a také se stávalo, že přístroje mimo lokalitu fungovaly normálně, lze se domnívat, že byly způsobeny vlivy změněného magnetického pole nebo zvýšenou úrovní statické elektřiny.

V další fázi se zkoušelo z míst agrosymbolů vysílat nebo přijímat rádiové přenosy za pomoci malých vysílaček v pásmu CB. Některé publikované zprávy hovořily o lepších podmínkách pro příjem a vysílání uvnitř agrosymbolů než mimo ně, avšak tyto údaje byly několikrát ověřeny s negativním výsledkem. To však neznamená, že předchozí zkoušky neodpovídají skutečnosti. Anomálie se mohou projevovat např. jen v určitých periodách, či intervalech po vzniku agrosymbolu, a tak ačkoli jedna skupina určité údaje zjistí, jiná skupina s odstupem několika hodin či dnů může dojít k naprosto odlišným výsledkům. Je možné, že anomálie postupně po několika hodinách či dnech mizí a vše se vrací do normálních hodnot. Tato možnost může platit i u dalších anomálií.

Magnetické anomálie, případně poruchy elektrických přístrojů ukazují na jednu z podstatných průvodních stránek existence agrosymbolů, což ještě více zdůrazňuje nutnost soustavného sledování jednotlivých případů agrosymbolů po delší dobu.

Měření za použití přesnějších přístrojů (magnetometrů), v závislosti na stavu geomagnetického pole v dané lokalitě, by měla být prováděna v určité časové posloupnosti (po určitém počtu hodin) v různých směrech od středu obrazců v různě zvolených vzdálenostech, aby bylo možno u každého agrosymbolu zhotovit z provedených měření prostorově časový model a tyto modely vzájemně s ostatními měřeními porovnávat.


Odkazy 

1. Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993

2. V agrosymbolu CC.1994.08.08.CZ.KT – Žihobce docházelo k prudkým výkyvům elektrostatického pole a k výchylce kompasu o 24 stupňů. Výchylky kompasu se projevily u CC.1995.07.19.CZ.KT – Žichovice o 5 stupňů, v CC.1994.09.03.CZ.NA – Vestec o 15 stupňů, apod. (Podle: Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996)

3. V agrosymbolu CC.1995.07.18.CZ.KT – Sušice bylo měření v agrosymbolu provedeno pouze několik hodin po jeho objevení. Zde byla výchylka magnetického pole nejzřetelnější a její změny byly sledovány po dobu několika dní v odstupu po 24 hodinách. Výchylka magnetického pole se zde projevovala pouze ve výseči kruhu od středu k západním okraji. Anomálie vychylovala střelku kompasu od severu ke středu kruhu (tj. na východ), a to tím více k při postupu k západu, přičemž největší výchylku vykazovala na okraji kruhu - 90 stupňů. Při překročení hranice kruhu se vrátila na původní směr.   (Podle: Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996)

V agrosymbolu CC.1996.07.30.CZ.TP – Bystřany dvě nezávislé skupiny badatelů (KPU a Sírius) v rozmezí 24 hodin zakreslily ramena agrosymbolu nikoli přímá, ale s odchylkou 16 stupňů, podle údajů kompasu, kterým bylo měřeno uvnitř agrosymbolu. Jak se později ukázalo na leteckých fotografiích, ramena byla do pravého úhlu. (Podle: Kol. aut.: Co se děje u bystřanského piktogramu. ZAZ, č.1, roč. 1998)