Sledované problémy  - chemické složení půdy

Zahraniční zkušenosti ze zkoumání půdních vzorků popsané v publikaci (1) uvádí, že u jednoho vzorku byl obsah důležitých výživných látek (nitrátů, fosfátů a síry) snížen o 50 % ve srovnání s kontrolním vzorkem, zatímco zde byl přebytek kobaltu, uhlíku, molybdenu, titanu, plutonia a zinku. I když je zde problematická otázka nálezu plutonia (!), které je transuranem a v přírodě se běžně nevyskytuje, závěr zní, že "jakýsi silný, intenzivní a rychlý žár denaturoval půdu a zničil přirozené prvky." V dalších zkoumaných vzorcích bylo objeveno celkem třináct radioaktivních izotopů, které se jinak v přírodě nevyskytují. Navíc všechny vznikají pouze tehdy, když je půda ozařována jádry deuteria, což prý je typické pro působení mikrovln. (1)

V létě roku 1992 zkoumal agrosymboly tzv. projekt Argus, který měl mj. provádět gama spektroskopii půdy k zjišťování radioaktivních izotopů s krátkým poločasem rozpadu, a dále zjišťovat magnetické změny  v půdě, při využití různých elektromagnetických půdních detektorů. Žádné anomálie nebyly zjištěny. (2)

V roce 1998 zahraniční badatelé zjistili, že v obrazcích a jejich bezprostředním okolí byla půda abnormálně vyschlá, a vůbec všeobecný úbytek vody z půdy. Pokud by tedy byly agrosymboly vytvářeny za spolupůsobení tepelného vlivu, vypařování vody z  půdy by zabránilo tomu, aby se obilí působením tepla nevzňalo. Obilí z agrosymbolů vlivem takového napaření údajně vydává zřetelný západ připomínající pach sladu.    

Tuto hypotézu ověřoval badatel Freddy Silva, který vycházel z toho, že úbytek vody by měl ukázat i změny v rozložení tepla. Za pomoci infračervené fotografie se údajně podařilo tyto změny zachytit (3), i když výsledky se zdají být z důvodu značného časového odstupu měření od vzniku agrosymbolu problematické. Teplotní změny mohly být způsobeny i svitem Slunce a oblačností.  

Pro chemický rozbor půdy z agrosymbolů nebyly dosud soustředěny v ČR takové prostředky, aby byla zaznamenána jakákoli neobvyklá zjištění. Všechny hodnoty se vždy pohybovaly v mezích normálních hodnot.

Pouze v půdě z agrosymbolu (CC.1994.08.22.CZ.RO - Strašice) nebyly zjištěny organické látky, půda v tomto kruhu byla bez bioorganických částic - mikroorganismy, viriony, bakterie chyběly, (4) z čehož by vyplývalo, (pokud by se taková zjištění opakovala), že vliv, vytvářející agrosymboly, způsobuje krátkodobou sterilitu půdy. Informace ze zahraničí v podobném duchu však chybějí, a je otázkou, zda se tam podobné zkoušky prováděly.

Tento poznatek vedl k rozšíření zkoumaných otázek také na oblast entomologie.  

Zajímavý poznatek, který zřejmě souvisí s chemickým složením půdy v místě výskytu agrosymbolu, se objevil při jejich dlouhodobém sledování v ČR. Ukázalo se, že místa, kde se některé agrosymboly vyskytovaly, lze spolehlivě určit s odstupem i několika měsíců, neboť porost se významně odlišuje od okolí – odlišnou barvou, prorůstáním plevele apod. Fakt, že se tak děje i po obvyklých zemědělských pracích (orbě, apod.), ukazuje na skutečně závažné a trvalejší změny v půdě. (5)         


Odkazy:

1. Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993, s.  64  

2.  Chorost, M., Project Argus, report from MUFON UFO Journal, 304, roč. 1993, http://hackjaponaise.cosm.co.jp/archives/textphilez_alien/argus.report.txt

3. vot: Obilí ohýbají mikrovlny. Magazín 2000, č. 10, roč. 1998

4. Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996

5. Archiv KPU