Sledované problémy - biologický

Biologické změny rostlin jsou stěžejními a nejdůležitějšími příznaky pravosti agrosymbolů.

Prvním sledovaným znakem byla deformace - ohnutí obilných stébel. Deformace ukazovala, že křehké a tenké stvoly nebyly poškozeny mechanicky, ale byly ovlivněny jiným způsobem.

U obilnin jsou stvoly ohnuty ihned nad kořínkem a dále rostou vodorovně ohnuté o 90 - 135 stupňů. (viz obr. 1). U některých agrosymbolů byla navíc stébla stočena v ohybu ve své ose do spirály o půl až jednu otáčku.

U vojtěšky jsou stonky ohnuty na dvou místech - u kořene a asi v jedné třetině výšky. Polehlá vojtěška má přitom mnohem tenčí stébla.

U kukuřice stvoly také nebývají přelámány a ohyb stvolu bývá těsně u země tak, že horní polovina kořínků je ulámaná.

Zatím není znám způsob, jakým je možno takto ohýbat rostliny, navíc selektivně na určitých místech.

Přirozené samovolné ohnutí rostlin může být způsobeno jejím vlastním pohybem. Tento pohyb rostlin - tropismus - je způsoben vnějším podnětem. V případě působení zemské gravitace jde o tzv. geotropismus. Lodyha rostliny jeví geotropismus záporný, tzn. že roste proti směru zemské gravitace a v případě změny směru se opět začne v tomto směru otáčet. Naproti tomu kořen rostliny jeví kladný geotropismus, neboť roste ve směru působení zemské tíže. Jiný pohyb - fototropismus - se projevuje tím, že nadzemní část rostliny se obrací směrem ke světelnému zdroji, tzn., že se ohýbá ke světlu.

Z uvedeného vyplývá, že každá jednotlivá rostlina má regulační systém, který zajišťuje, aby rostla proti směru gravitačního pole Země. Řídící systém, který toto zajišťuje, pracuje se vstupní informací o směru gravitačního pole. Tato vstupní informace vyvolá patřičnou reakci organismu rostliny. Proto rostlina roste (i na svažitém terénu) tak, že lodyha směřuje proti směru a kořen ve směru gravitace Země.

Jedna z hypotéz proto vysvětlovala ohnutí rostlin v agrosymbolu tak, že došlo v řídícím systému rostliny k přijetí dezinformace o změně gravitačního pole, směřující kolmo na směr původního, rovnoběžně s povrchem Země. Rostlina se tak samovolně, bez působení vnější mechanické síly ohnula. Nemuselo proto dojít k jejímu zlomení a rostlina poté pokračuje ve svém přirozeném vývoji. Tato hypotéza padla, neboť na agrosymbolech, nalezených dlouho po jejich vzniku se ukázalo, že informace o zemském gravitačním poli se nezměnila, neboť rostliny se záhy opět začínají napřimovat vzhůru. Vliv, který agrosymbol vytvořil, byl jednorázový a pokud nedošlo k dalším zásahům (pošlapání, atd.) rostliny se opět v souladu se zemskou gravitací vztyčují.

Deformace ohnutím stébel bylo dlouho považováno za stěžejní kritérium pravosti agrosymbolů. Je ovšem nutné vzít v úvahu pošlapání obilí zvědavci ještě před příchodem badatelů. Je-li nějaký kruh navštíven až poté, co přes něj přešly stovky lidí, nelze zde hledat pozůstatky ohnutých stébel. Ty lze však nalézt na každém poli, i mimo jakýkoliv obrazec. Ohnutá stébla vznikají bočním vyrašením ze zrna přes nerovnost půdy.

Ohnutí a deformace stébel bude zřejmě závislé

-        na stupni zralosti, růstovém stadiu rostlin (agrosymboly vznikají v zeleném, zralém i přezrálém obilí) 

-        na různých druzích plodin, různých odrůdách

-        na sklonu terénu 

-        na počasí, teplotě a vlhkosti vzduchu, atd.

Z toho vyplývá, že vliv, vytvářející kruhy může způsobit za nepříznivých podmínek i polámání stébel. Pokud agrosymbol vzniká během několika málo sekund (25 - 30), tlak, který ohýbá rostliny v nepříznivém postavení, směru a v určitém růstovém stadiu může způsobit jejich zlomení.  (1)

Jiné zprávy uvádí, že obilí, které rostlo mimo agrosymbol, přesazené dovnitř obrazce se během několika dní ohýbá podobně jako rostliny v kruhu ve směru jejich polehnutí. Vzhledem k tomu, co je o agrosymbolech známo, není to možno považovat za věrohodné. Je také otázkou, jak to bylo prověřeno, neboť se agrosymboly stávají velmi navštěvovanými místy a podobný experiment nemohl být jen tak nerušeně sledován.

Pozoruhodné je také zjištění, pocházející z mnoha lokalit. Ačkoli obilí je v agrosymbolech polehlé a deformované, přítomný plevel - bodlák, černobýl apod., deformovaný a polehlý není. To vedlo k myšlence, že vliv, vytvářející agrosymboly je selektivní a působí pouze na určité rostliny.

Vedle obvyklých deformací byly zjištěny v agrosymbolech v ČR přímo viditelné příčné prasklinky na kolínkách. Příčinou těchto prasklin může být jen velmi rychlá dehydratace. 

Mezi další zjištění patří míra deformace rostlin na rozdílném tvaru terénu. Zdá se, že zatímco na svažitém terénu nebyly deformace tak zřetelné, v agrosymbolech umístěných na rovině byly deformace největší. Bude úkolem dalších let sledovat, zda je rozložení deformací rostlin v útvaru rovnoměrné, nebo zda jsou v některých místech deformace zřetelnější.

Další biologické změny je nutné hledat v hlubších úrovních.

V roce 1992 vznikl projekt Argus, který se zaměřil mj. na průzkum klasů z agrosymbolů. Na projektu spolupracovaly týmy fyziků, biologů a jiných specialistů. Někteří z nich si mysleli, že jsou svědky lidské činnosti, nebo činnosti neznámých přírodních sil.

Projekt Argus vznikl ve spolupráci Severoamerického kruhu („North American Circle“ - NAC) a Centra pro výzkum kruhů („The Centre for Crop Circle Studies“ - CCCS). CCCS bylo založeno v roce 1990 ve Velké Británii, aby vedlo vědecký průzkum agrosymbolů. NAC bylo založeno o rok později v USA se stejným účelem.

Projekt Argus měl v biologické oblasti tyto výzkumné úlohy:

-          pozorování buněk zničených rostlin elektronovým mikroskopem na zjištění deformací, ať už působením teploty nebo jiných faktorů

-          průzkum DNA rostlin na zjištění jejich případných změn.

-          zkoumání růstu rostlin vypěstovaných ze semen rostlin z polehlých ploch

V projektu Argus byly objeveny rozličné nesrovnalosti při mikroskopickém porovnávání rostlin z agrosymbolu a rostlin mimo něj. Dále byly zjištěny změny vnitrobuněčné struktury rostlin z agrosymbolu a změny v buněčné stěně a v semenech rostlin z agrosymbolů. Z výsledků však není celkem jisté, že by rostliny uvnitř agrosymbolu utrpěly šok z prudké změny teploty, nebo z nějaké jiné změny životních podmínek. Nebyly zjištěny ani změny ve struktuře DNA rostlin z agrosymbolu. (2)

Podle zjištění výzkumného týmu BTL Research (3) z USA dochází na rostlinách z agrosymbolů k abnormálnímu zvětšení otvorů v buněčné stěně membrány. To je způsobeno pravděpodobně vlivem velmi rychlého přísunu tepla. Teplo způsobí expanzi cytoplazmy, rozšíření a protažení celulózových mikrofibril (mikrovláken v buněčné stěně) a tedy vzrůst průměrů otvorů v buněčné stěně. Otvory se po vystavení takovým množstvím tepla a po expanzi cytoplasmy už nemohou vrátit do původního stavu.

K tomuto závěru se dospělo poté, co byly vzorky vystaveny působení tepelného toku prostřednictvím mikrovlnné energie za pomoci 600 W komerční mikrovlnné trouby. Průměr otvorů byl ovlivněn tím samým způsobem jako v agrosymbolech.

Ukázalo se, že podobné změny na rostlinách z agrosymbolu lze vytvořit během 25 – 30 s při vynaložené energii, odpovídající asi 2,5 krát většímu tepelnému toku, než ze Slunce. (hodnota 0,107 J/cm2/s-1 .) (4)

Při zkoumání stonků vojtěšky z polehlé a nepolehlé části agrosymbolu v ČR (CC.1994.09.03.CZ.NA – Vestec), které provedlo pracoviště genetiky rostlin firmy MIPO ve Dvoře Králové n.L., bylo zjištěno, že vzorek z polehlé části pole se lišil od vzorku z nepolehlé části pole tím, že mu chyběla zcela dřeňová část a stonek byl dutý. Vymizení dřeně nemohlo být mechanického původu. Podle názoru zpracovatele vymizení dřeně způsobilo lokální a krátkodobé zvýšení elektromagnetického pole. (5)

Tato expertiza ukazuje, že za vymizením dřeně stojí rovněž tepelné změny, neboť právě dřeň má vysoký obsah vody.

Další informace o zkoumání vzorků rostlin jsou nepřesné a zmatené. Podle M. Hesemanna analýza vzorků rostlin v zahraničí údajně ukázala, že "struktura obilí ze středu kruhu vypadala podobně jako struktura, kterou nacházíme v krvi našich pacientů." (6) To je předkládáno jako důkaz působení jakési intenzivní energie. Bohužel se neuvádí, jaké pacienty má autor expertizy na mysli, ani v čem spočívá podobnost oněch struktur.

Podle článku (7) se německá organizace CENAP (Centrales Erfarschungsnetz aussergewohnlicher Himmelsphanomene) zaměřila na sledování růstu polehlých rostlin a zjistila, že zmenšení růstu obilných stébel uvnitř agrosymbolů je zhruba pouhé 2 %, za 106 dnů měření tato odchylka činila pouhých 20 mm. V komentáři se dodává, že jde o minimální odchylku a považuje se za důkaz toho, že fenomén síly či energie vytvářející agrosymboly nemá na růst rostlin prakticky žádný vliv.

Mezi další kritérium pravosti agrosymbolů se uvádí jakýsi bílý voskový povlak na spodní straně dozrávajícího obilí. Ten prý padělatelé při výrobě kruhu setřou, což je znakem falešnosti kruhu. (8) I tato metoda by mohla mít význam pouze v případě nálezu čerstvého obrazce, dosud nikým nenavštíveného, což je pro badatele minimum případů. Navíc nebylo dosud prokázáno, že se tento údajný povlak netvoří vlivem přirozených biologických procesů i na mechanicky položeném obilí během několika nočních hodin, za přispění vlivu snížené teploty, vlhkosti vzduchu apod.   

Podle původních předpokladů by se blíže neurčený vliv, poškozující rostliny, měl projevit i na jejích zrnech. Na tuto otázku by měly odpovědět zkoušky klíčivosti.

První pokus s obilkami z agrosymbolů v ČR byl uskutečněn v roce 1995 Klubem psychotroniky a UFO. Šlo o celkem 13 vzorků ze 7 formací vzniklých v letech 1994 – 95. Délka stonků (koleoptile a primární lístek) u 13 zkoumaných vzorků dosahovala průměrně jen 59,35 % oproti kontrolním vzorkům. Délka seminálních kořínků dosahovala jen 64,68 % délky kontrolního vzorku. Metodika provedení pokusu i jeho vyhodnocení bylo bohužel jen v amatérských podmínkách nestandardní a pro další závěry je nelze použít. (9)

Avšak ani standardní zkoušky klíčivosti podle předepsaných norem neřeší otázku, zda rozdílné výsledky hodnot vzorků z polehlých a nepolehlých částí agrosymbolu byly způsobeny vlivem, vytvářejícím skutečný agrosymbol a nebo jde o přirozený stav.

Klíčení může být totiž ovlivněno i obecnými podmínkami, za nichž se semena vyvíjela na mateřské rostlině. Účinná může být i délka dne nebo vodní stres a kvalita slunečního záření. Není totiž úplně jisté, zda předčasné vysušení semen a tedy i vznik rozdílných růstových hodnot, nemůže být způsobeno i vlivem předčasného mechanického poškození porostu – tedy prostým sešlapáním. Navíc obsah vody v obilkách se výrazně mění i v průběhu denní doby na nijak nepoškozených rostlinách, v závislosti na mnoha faktorech, především na počasí, atmosférické vlhkosti, atd. V běžném zemědělském provozu se zjišťuje několikrát denně za pomoci rychlé metody, která spočívá v odebrání určitého množství obilek, jejich rozmixování a následném změření jejich vlhkosti.


Odkazy

 1.  Kol.aut.: Několik poznámek k "pravosti" a "falešnosti" agrosymbolů. ZAZ č. 4, roč. 1999

 2. Chorost, M., Project Argus, report from MUFON UFO Journal 304, 1993, http://hackjaponaise.cosm.co.jp/archives/textphilez_alien/argus.report.txt

 3.  BLT Research Team, Inc., nazvaný podle počátečních písmen svých členů (John A. Burke, Dr. W. C. Levengood a Nancy Talbott). http://www.bltresearch.net

 4.  Levengood, W. C.: Anatomical Anomalies in Crop Formation Plants, Physiologia Plantarum 92, roč. 1994, s. 356 - 363

 5. "V porovnání se stejně starým vzorkem z nepolehlé části pole je nejvýznamnější úplná absence dřeňové části stonku. Dřeň tvoří nejvnitřnější část stonku a je složena z tenkostěnných parenchymatických buněk s vysokým obsahem vody a nepatrným obsahem sušiny. U vzorku z polehlého kruhu dřeňová část zcela chybí a stonek se zdá být dutý. Ostatní vnější pletiva, pokožka, primární kůra, cévní svazky nejsou drasticky poškozeny a nevykazují ani známky drastického vysušení. Příčina destrukce dřeňové části stonku nemůže být mechanického původu. Hypotetickou příčinou by mohlo být lokální a krátkodobé zvýšení elektromagnetického pole. Tuto hypotézu je nutno experimentálně ověřit." RNDr. Olga Jandurová, CSc. (podle: Petera, M.: Kruhy, UFO a tušení souvislostí. Expres, 31.10.1994)

 6. Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993, s. 62 

 7. Liška, V.: Záhadné piktogramy. Ahoj, č. 12, roč. 1995

 8. Taylor, B.: Léto kruhů už začalo! Magazín 2000, č. 5, roč. 1998

 9. Pokus byl proveden zhruba 3 - 4 měsíce po vzniku agrosymbolů u pšeničných zrn ze 3 míst: uvnitř polehlé plochy, ze stejného pole mimo ni a z jiného pole mimo oblast kruhů. Bylo vybráno 50 zrn, umístěny v Petriho miskách o průměru 9 cm, zalité 10 ml horkou vodou, desinfikovány horkou vodou. Po 10 dnech byly vyhodnoceny růstové parametry s uvedenými výsledky. Viz.: Kol. aut. KPU: Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996