Vymezení problému

Od prvních zpráv se hovořilo o kruzích v obilí (crop circles, Kornkreise), a tento název se také nejvíce vžil, neboť to byly právě tyto tvary, které se na obilných lánech zpočátku objevovaly. Přesto, že postupně začaly vznikat i v kombinaci s jinými geometrickými tvary, zůstaly kruhy základem všech obrazců.

Statě a materiály v tisku však neobjasnily úplně podstatu  tohoto jevu, zejména to, jak jsou obrazce utvořeny. V článcích i u fotografií se hovořilo o "polehlém" obilí, a tak brzy vznikl dojem, že jde o mechanické poškození rostlin. Teprve později bylo uvedeno, že geometrické tvary na polích jsou vytvořeny zvláštně deformovanými rostlinami. Tento fakt je klíčový jak k pochopení podstaty těchto jevů, tak je i závažným prvkem ke zjištění pravosti jednotlivých případů. Dosud však tento podstatný fakt nebyl plně u veřejnosti pochopen.

S postupným vzrůstem složitosti těchto tvarů a jejich kombinace  vznikla posléze myšlenka, že jde o jakýsi svérázný druh zápisu, poselství, atd. za pomoci těchto složitých tvarů. Vzniklo a začalo se používat označení "obilný piktogram" nebo jen "piktogram" - tj. grafický, zpravidla obrázkový znak označující pojem nezávisle na tom, jak se pojmenovává. ("gramma" - řec. záznam, nakreslený, zapsaný). S prvním výskytem složitějších tvarů se vyskytly i pojmy, které vyjadřovaly podobnost tvarů na př. s hmyzem ("insektogramy") nebo delfíny ("delfínogramy").

Pojem "piktogram" však souvisí přímo s jednou interpretací  těchto fenoménů - sdělení určité zprávy, poselství, tj. že jsou zápisem nějakého sdělení, konkrétní informace. To se však dosud nepodařilo prokázat a použití tohoto termínu by omezovalo hledání podstaty jevu v dalších oblastech. Proto je třeba najít jiný termín, který by jednak vystihl vnější jevovou stránku, a jednak i otevřel možnosti při hledání pravého významu tohoto fenoménu. Daleko lépe tomuto požadavku odpovídá termín "agrosymbol". V něm slovo symbol (z řeckého slova "symbolon" tj. směs nebo sloveso smísit) vyjadřuje něco podstatného z toho, co zastupuje, co symbolizuje. Užívá se pro to, aby zastoupilo a vyjádřilo podstatu věcí, jež nelze (nebo jen velmi obtížně) vyjádřit verbálně. První část tohoto složeného slova pochází z řeckého "agros" (pole).

Lze proto přistoupit ke stanovení definice agrosymbolů :

"Agrosymboly jsou kruhy, mezikruží, ovály, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné geometrické obrazce a jejich nesčetné kombinace ("symboly") na polích a zemědělských plochách ("agro"), které jsou vytvořeny polehlými zemědělskými plodinami, přičemž toto polehnutí nebylo způsobeno jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud neznámým vlivem."   

Někdy se v této souvislosti připomínají i jiné kruhy a tvary v  jiných materiálech - sněhu, ledu, písku, atd. Jde však o materiál, ve kterém lze udělat cokoli i normální běžnou činností člověka. Vznikají však kromě obilovin (pšenice, ječmeni, ovsu, žitu) i v kukuřici, řepce, vojtěšce, údajně i v dalších kulturách - rýži, hořčici, cukrové řepě, tabáku, atd. Vzhledem k tomu, že se dosud autoři nemohli seznámit s těmito plodinami a jejich deformacemi, stávají se předmětem tohoto průzkumu pouze ty agrosymboly, které vznikly na území České republiky a byly vytvořeny v obilí, vojtěšce nebo v kukuřici. Obrazce v nezemědělských porostech (traviny) a obrazce vytvořené v jiných materiálech a jiným způsobem jsou předmětem zvláštního oddílu (viz Jiné obrazce).