Knihy a monografie


Informace o výskytu kruhů a obrazců v obilí se k naší  veřejnosti dostávaly před rokem 1989 ve formě spíše méně kvalitních statí a článků v denním tisku a různých periodikách.

V ucelené podobě dosud problematika agrosymbolů zpracována  nebyla. Jedinou monografií, která o tomto tématu dosud v ČR vyšla, je publikace M. Hesemanna (Hesemann, M.: "Poselství z vesmíru." ETNA, Praha, 1993), která si však všímala jen některých stránek tohoto jevu. Po ní následovalo druhé vydání s doplněním o případy v českých zemích. (Hesemann, M. - Tothová, E.: "Záhadné kruhy v obilí." ETNA, Praha, 1996). Skutečným průřezem problematiky byla až práce kolektivu autorů KPU "Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy" (Včelka, Plzeň, 1996), ze které vychází tyto stránky, jsou jejím doplněním, rozvinutím i kritickým překonáním.

O problematice sice vyšlo od roku 1989 mnoho více či méně kvalitních článků a statí v denním tisku, a po prvním objevení kruhů v roce 1993 a 1994 i řada zpráv v regionálních novinách, týkajících se jednotlivých nálezů. Jevy vzniklé v ČR nebyly dosud souborně veřejnosti předloženy. Téma je navíc velmi živé, svým obsahem podléhá neustálým změnám a proto základní prameny práce jsou právě tyto domácí zdroje, jež postihují i vývoj tohoto tématu.

Z publikovaných prací, zabývajících se oblastí agrosymbolů lze  vysledovat dva hlavní přístupy k objasnění jeho podstaty. Za prvé, že jde o důsledek činnosti UFO a tedy i mimozemských civilizací, a za druhé, jako na jev vzniklý přirozenou cestou, zejména recesistickou činností lidí.


Hesemann, M.:

Poselství z vesmíru.

ETNA, Praha, 1993 

Hesemann, M.- Tothová, E.:

Záhadné kruhy v obilí.

ETNA, Praha, 1997

Kol. aut. KPU:

Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy.

Včelka, Plzeň, 1996

Novák, P.:

Vzkazy odnikud.

Laiwa Press, Plzeň, 1996

Kyborg, H.J. - H. Koch: 

Záhadná poselství hvězd

Dialog, Liberec, 1998

Plíšková, A. a kol.: 

Piktogramy v ČR a energetický systém Země. Krásy agrosymbolů na Moravě 2000 - 2006

Vl. nákl., 2006