Hypotézy o vzniku, smyslu a původu agrosymbolů

Svou neuvěřitelností se pravda zbavuje možnosti, aby byla poznána

(Herakleitos)


Hypotézy o původu a smyslu agrosymbolů jsou vyslovovány častěji, aniž by k jakýmkoli výzkumům a bádání vůbec došlo. Můžeme je rozdělit na hypotézy, snažící se vysvětlit vznik agrosymbolů, a na hypotézy o jejich smyslu a obsahu.

1. Hypotézy o technologii vzniku agrosymbolů

1. 1. mechanické způsoby

1.1.1. polehlé obilí

Zvláštní způsob polehlého obilí se nejprve snažily vysvětlit názory, že jde o zcela přirozený vliv, který vytváří náhodou kruhový tvar. Tento názor, velmi brzy opuštěný pro svou nesmyslnost, si však našel i po dvaceti letech v ČR své zastánce. (1)

1.1.2. vzdušné víry

Stočení stvolů rostlin do jednoho směru, charakteristického víru, tvořící spirálu, ať už levo- nebo pravotočivou, vedlo k brzkému vysvětelení, že kruhy v obilí vytváří obyčejné vzdušné víry. Tento názor později rozvedl anglický fyzik dr. G. Terrence Meaden ve své knize "The circles efect and its mysteries", London 1984 ("Efekt kruhů a jeho záhady"). Ten vysvětluje existenci agrosymbolů elektrizovanými víry, zejména plazmovými, v nichž určité procento atomů a molekul vzdušné hmoty a vodních par je ionizováno. Vzdušné víry nasávají do sebe prach, unášejí jej s sebou a ten se stává elektricky nabitým. Vzniká tím tak rotující plazma, která způsobuje nejen polehnutí obilí, ale i další elektrostatické úkazy. Ty jsou také odpovědné za zvukové jevy, které jsou způsobeny existencí elektrických nábojů a jejich pohybem.

Japonští vědci v roce 1992 v laboratoři simulovali vzdušné víry a výsledek údajně potvrdil hypotézu - obilné kruhy se poskládaly přesně tak, jak je tomu u obilných kruhů. (2)

1.1.3. vliv zvířat

Mezi další vysvětlení, snažící se o "přirozený" výklad vzniku agrosymbolů, patří názor, že obrazce vytváří dokola pobíhající ježci, jeleni či zajíci.

1.1.4. technické prostředky

Vyskytly se i názory, že obrazce vytváří vrtulníky, ať už klasicky přistávající do obilí, nebo že kruhové obrazce vznikají otáčením rotoru vrtulníku, otočeného hlavou dolů (!). Názor dokládá nejen to, že autor nikdy neletěl ve vrtulníku, ale že nemá ponětí o možnostech tohoto prostředku. Co se týká prvního názoru, kruhy jsou nejrůznějších rozměrů, zatímco rotory vrtulníků nikoli. Na druhé straně, vrtulníky schopné výkrutu sice existují, ale mohou je provádět pouze ve velkých výškách. Výkrut však patří mezi vysoce riskantní akrobatické manévry, které provádí vysoce výkonné vojenské stroje pouze na aerosalónech nebo přímo v bojových operacích. Každopádně se takové stroje v ČR běžně nevyskytují a není předpoklad takových manévrů mimo výcvikové prostory.

Podle teorie Miroslava Kozla (bývalého leteckého technika ze Zlína) těleso padající do atmosféry z kosmu (např. zanikající družice, stupně nosné rakety, meteority aj.) vytváří prstence vzduchu s příměsí spálených kovů a s výskyt statické elektřiny, která při rotaci vyvolávají hvizd. Prstenec v blízkosti země pak středem čerpá vzduch směrem vzhůru, takže stébla zemědělských kultur směřují dovnitř kruhu. (3)

1.1.5. záměrné mechanické působení člověka

Se vznikem nového fenoménu se objevili i lidé, vydávající se za jeho výhradní autory. Tak např. Fred Day, anglický důchodce, se "přiznal", že kruhy vyrábí už 47 let, neboť se považuje za umělce a teprve nyní si jeho práce někdo všiml. Velmi známí jsou dva důchodci, Doug Bower a David Chorley, kteří jsou sdělovacími prostředky stále připomínáni. Údajně však vytvořili jen několik málo padělků do roku 1991. Od roku 1992 se hlavními falzifikátory stali Robert Irving a James Schnabel, kteří kromě vytváření padělaných obrazců vypouštěli malé osvětlené balónky jako atrapy UFO. V letech 1992 – 1993 se spojili s dalšími falzifikátory J. Lundbergem a R. Dickinsonem. Brzy vznikla celá síť falšovatelů, rozdělená do týmů, postupující v roce 1994 koordinovaně. R. Irving je údajně autorem CC.1994.08.05.GB - Froxfield (Květina), CC.1994.08.11.GB – Avebury (Pavučina), a CC.1994.07.15.GB - Devizes (Štír), CC.1994.07.15.GB - Wilsford (Štír 2). Dalšími známými falzifikátory jsou Adrian Dexter, Julius Richardson a sdružení UBI, později přejmenované na „The Dodman“ podle svého šnekovitého obrazce.  (4) 

V Německu se za autory kruhů označili dva studenti, stejně jako v Maďarsku.

V ČR se jako první přihlásil k falešnému obrazci M. Dušek z hvězdárny v Úpici (CC.1995.08.20.CZ.TU – Radeč), poté vznikla další skupina padělatelů z okolí hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Je známa i skupina ze Šumperska a k některých obrazcům se na internetu hlásí další padělatelé.   

1.1.6. důsledek přistání UFO

Jde vlastně o prvotní názory, stále se opakující po objevení nových obrazců kdekoli na světě, zejména sdělovacími prostředky. Spojují agrosymboly s přistáním nebo jiným působením UFO.

Závěr

Mechanické způsoby vysvětlující vznik agrosymbolů neobjasňují stěžejní fakt jejich existence - deformaci rostlin a jejich vnitřní struktury. Neodpovídají ani na další anomálie na místech agrosymbolů. Názory opírající se o víry a jiné přirozené vlivy neobstojí zejména v případech, kdy se začínají objevovat složitější geometrické útvary. Také ostré okraje agrosymbolů jsou s těmito názory v rozporu. Podobné názory lze tedy vyloučit - agrosymboly by se navíc vyskytovaly již dříve.

1.2. chemické působení, hnojiva, houby

Profesor Karl Sommer, odborník na výživu rostlin, uvádí, že "v každé zemědělské příručce je uváděna finta, jak nechat na poli vyrůst libovolný obrazec. Na jaře se v žádaném tvaru rozptýlí vysoké dávky dusičnanů. Nadměrně hnojená stébla rostou příliš rychle. Snižuje se tak jejich stabilita a všechna ve stejné výšce jako na povel rychle zahynou." (5) Tento názor však nevysvětluje náhlý vznik agrosymbolu a je proto naprosto nesmyslný. Lze jej pouze aplikovat na některé druhy kruhů v trávě (viz: Jiné obrazce).

V knize J. Fleissiga (6) se uvádí i názor, že kruhy mohou způsobovat houby. Vychází přitom z poznatku, pocházející z amerických a kanadských lesů, kde lesní porost prý má odlišnou barvu, a to na rozsáhlých kruhových plochách. Není však jasné, jak autor mohl tento vcelku přirozený poznatek aplikovat na náhle deformované obilí.

1.3. vliv podloží

Podle dalších názorů se pod zemí mohou skrývat jakési stavby, které zde vytvořily naši předkové. Jejich pozůstatky mohou mít vliv na rostlinstvo, čehož využívá např. letecká archeologie, která registruje rozdíly ve vzrůstu a zbarvení rostlin. To však stejně jako v předchozím oddíle lze částečně aplikovat u kruhů v trávě a nikoli u náhle vzniklých agrosymbolů, které by se tak zde musely vyskytovat stále.

1.4. působení neznámých energií

Podstatou agrosymbolů je údajně podle zjištění badatele Roye Duttona pravidelný matematický zákon, model, na jehož základě jsou vytvořeny všechny obrazce. Navíc se domnívá, že vliv, který obrazce vytváří, přichází z výšky po blíže neurčeném paprsku. Jde prý údajně o nějakou formu elektromagnetické energie nebo o dosud nové formy energie, ve kterých by hrálo výraznou úlohu gravitační záření. Dovolává se informace italského fyzika G.D. Palazziho z Římské univerzity, který uvádí, že existuje možnost brzkého získání mikrovlnného gravitačního záření ze synchrotronu, což je zařízení, které urychluje částice do rychlosti blízké rychlosti světla. (7) Další badatel, Pat Delgado je toho názoru, že obilí je poskládáno vlivem jakési energie, která každé rostlině "nařídí", kam se má položit. (7)

1.5. Agrosymboly jsou spoluvytvářeny psychoenergetickými procesy

V poslední době se prezentuje také názor, že na vznik obilných piktogramů mají vliv i psychoenergetické projevy lidí, popř. zvířat či jiných živých organismů. (10)

Tento názor, i když zní velmi zajímavě, nelze ani nazvat hypotézou, neboť nevyplývá zatím z žádného rozumného předpokladu či objeveného náznaku nějaké souvislosti. Opírá se pouze o názor, že lze předem určitou mentální aktivitou ovlivnit tvar agrosymbolů, které teprve vzniknou.

Názor je však principiálně nedokazatelný. Znamenal by provést psychologický průzkum u stovek a tisíců lidí, pohybujících se v lokalitě vzniku agrosymbolů a zjistit jejich dispozice či způsoby možného vlivu psychického prožívání na vznik této přírodní anomálie. Jak takové dispozice zjistit u přítomných, v přírodě volně se pohybujících zvířat, je záhadou.

Ovšem předpokládat, že obyvatelé, žijící v okolí výskytu agrosymbolů mají psychické prožívání odlišné od ostatní lidské populace v republice či ve světě, je naprosto nesmyslné.

1.6. Agrosymboly jsou produktem nové energetické sítě Země

Uvádí se, že planeta Země je protkána sítí, kterou vede jistá běžně nevnímatelná energie, která se navenek projevuje jednak magnetickými anomáliemi, a podle dalších názorů i různými proniky cizích substancí a objektů (UFO) i bytostí a to za zatím nezjistitelných podmínek. O poznání a popsání této sítě v planetárním měřítku se pokusili ruští vědci při vytvoření ikosaedro - dodekaedrické soustavy Země (IDSZ), jednak Američan Sanderson.

V místním měřítku lze zachytit tuto síť jako linie "ley-lines" a sledováním těchto linií a sil v nich soustředěných se zabývala geomantie a čínské učení o dračích žilách. Průsečíky těchto sil se údajně pokoušeli naši předkové využívat, např. zasazením menhiru do silového proudu, popř. postavením jiných staveb (kromlechy, svatyně atd.). Tato místa dále využívali křesťané, kteří na nich postavili své chrámy, kostely a kaple a tak lze i dnes vedení této energie dešifrovat. Udává se, že demaskujícím znakem je zasvěcení kultovních staveb, zejména těm světcům, jejichž atributem je drak (sv. Jiří, sv. Markéta, sv. Michal). Určité body byly během významných dnů, k tomu určených, posilovány dalšími mentálními praktikami (slavnosti ve dnech slunovratu, aj.). Zemskou či vesmírnou energii, koncentrovanou na určitých místech by zde bylo možno čerpat či jinak využívat, což umožňovalo kněžím konat zdánlivě nadpřirozené činy.

Jak udávají zahraniční zdroje (7) kruhy a obrazce v obilí jsou umístěny na "paprskových čarách" vycházející z těchto svatyň.

Bylo proto zjišťováno i zasvěcení kaplí, kostelů a chrámů v okolí výskytu agrosymbolů v ČR a jejich zasvěcení porovnáváno s jinými lokalitami. (8)

Energetická síť linií "ley-lines" je však naší civilizační činností a samotnou výstavbou, včetně zrušením mnoha kultovních staveb velmi porušena. Nedochází ani k obnovení slunovratových ani jiných rituálů k mentálnímu posilování této sítě.

Lze se tedy domnívat, že agrosymboly by mohly být produktem této energetické sítě a způsobem jejího projevu. Naznačovaly by tomu i přítomné magnetické anomálie, které však po několika málo hodinách mizí. (9)

Slabinou této hypotézy je nemožnost zjistit u všech agrosymbolů jejich přesné zařazení do sítě - mnoho kultovních aj. staveb bylo zničeno, mnohé pravěké svatyně dosud nebyly archeologicky zjištěny. Dalším problémem je otázka, proč jsou dosud agrosymboly tak místně omezeny na jižní Anglii a nyní na ČR. Lze se jen optimisticky domnívat, že obnova této energetické sítě vyjde právě z těchto míst a bude se postupně rozšiřovat po celé zeměkouli.

Podle názoru z publikace (7) působí inteligentní síla shora na zemské energie a vytvoří vzor, podle kterého se pak poskládají obilná stébla. Teprve pak jakási podzemní síla spustí tento proces.

1.7. Agrosymboly vznikají jako důsledek zkoušek s bezdrátovým přenosem energie po jakémsi mikrovlnném paprsku

Podle zjištěných faktů a možných souvislostí se lze domnívat, že agrosymboly vytváří jednak nějaká určitá rozumná síla, ovšem ta není tak úplně nezávislá na jiných přírodních procesech.

Při uvědomění si faktu, že agrosymboly vznikají už od roku 1972 v jižní Anglii, je nemyslitelné, že by různé agentury ovládající řadu průzkumných prostředků jimi nezjišťovaly původ a vznik obrazců. Ať už máme na mysli NASA, CIA, ministerstva obrany velmocí, atd., musíme konstatovat, že při úrovni družicových průzkumných prostředků není problémem, při zaměření na určitou oblast, zjišťovat hodnost vojáka, nebo i přečíst titulky novin. Zdá se proto nemožné, že by se tyto a podobné instituce od 70. let 20. století nepokoušely zjišťovat původ a vznik agrosymbolů, zvláště, když se objevují ve stejných lokalitách každé léto rok co rok. Pokud tedy vznik agrosymbolů je provázen např. vyzařováním v jakékoli části spektra, popř. se projevuje jinak (magnetické anomálie) a koneckonců představuje i opticky značně rozměrnou oblast, musely tyto družicové průzkumné prostředky jejich vznik zaznamenat. Proč dosud nedošlo k odhalení jejich podstaty, je otázkou. Nabízí se tak názor, který se již vyskytl a jež získává stále více přívrženců. Jde o hypotézu, že vznik agrosymbolů je důsledkem zkoušek dálkového přenosu energie, např. za pomoci mikrovlnného paprsku. Agrosymboly by byly vytvářeny paprskem, přenášeným za pomoci družicových systémů, čemuž by odpovídalo i umístění obrazců převážně na jižních svazích terénu. Původcem těchto zkoušek jsou však nejvyšší místa mocenské hierarchie a tak je původ agrosymbolů dokonale utajen.

Proti této hypotéze se obvykle uvádí, že vznikají na nových místech agrosymboly stále od počátku - kruhy, kruhy do kříže, atd., zatímco jinde už vznikají složité obrazce. Tak např. v jižní Anglii vznikají stále složitější a komplikovanější obrazce, ve střední Evropě či jinde ve světě vznikají zpočátku opět nejprostší kruhy. Dá se však namítnout, že každé nové místo, lokalita či oblast nebo celý stát se musí co nejpřesněji proměřit a proto do pořádného zaměření vznikají obrazce od nejjednodušších tvarů ke složitějším.

Klíčovým problémem v případě onoho budoucího přenosu této energie bude zřejmě přesnost paprsku a jeho zaměření na přijímací zařízení, které nebude mít zřejmě velké rozměry. Paprsek tak musí být velmi přesný. Je také pravděpodobné, že toto zařízení bude mobilní a bude tak možno energii přenášet do různých oblastí podle potřeby. Dalším důvodem pro přesnost zaměření bude obtížnost přenosu v případě hustého osídlení našeho světadílu. To zapříčiňuje rok co rok narůstající geometrickou složitost obrazců, která může být prostředkem k prověření přesnosti paprsku a odrážet stupeň geodetického proměření zaměřované oblasti.

Inspirace tvůrců může přitom pocházet z nejrůznějších zdrojů (geometrie, archeologické památky různých kultur, ale třeba i obrázkové knihy - viz 11), jež pozdější badatelé interpretují následně jako sdělení za pomocí starých jazyků nebo původních, prehistorických výrazových prostředků.

Danou hypotézu bychom mohli doplnit názorem, že tyto zkoušky jsou závislé na dalších vlivech. Také přenos této energie a její uplatnění nemusí být zcela nezávislé na přírodních procesech a tak jej nelze provádět bez splnění určitých podmínek. I skutečnost, že vliv paprsku je selektivní, tzn. že zatímco obilí na lánech je deformováno, plevel rostoucí mezi klasy zůstává neporušen (viz Sledované problémy), podporuje tuto tezi. Zejména souvislosti v místech výskytu mohou iniciovat myšlenku, že zkoušky nelze provádět kdekoli. Ať už půjde o složení podloží nebo v případě, že se prokáže souvislost rozmístění agrosymbolů s průběhem linií tellurických proudů (či linií ley-lines, geoanomálních zón) mohlo by to znamenat, že již došlo k objevu a exaktnímu proměření energie z energetické sítě Země autory agrosymbolů (ať už jde o kohokoli) a k využití jejich vlivů, a vznik agrosymbolů je průběhem této energie podmíněn. 


2. Hypotézy o smyslu agrosymbolů

 Obecně se uvádí, že kruhy a obrazce v obilí - agrosymboly - jsou poselstvím, nositelem jakéhosi sdělení, přicházející k lidstvu od jakési cizí inteligence, zejména mimozemského původu.

 V tomto smyslu se také hledá vysvětlení a rozluštění případného poselství. Usuzuje se, co nám vlastně chce (mimozemská) cizí inteligence sdělit. Jako vždy v podobných případech jde o vlastní sebereflexi člověka a lidstva jako celku. Uvažuje se, že obsahem sdělení je varování zaměřené na mírové soužití lidstva, ekologické otázky a problémy s tím spojené, zejména problematiku jaderných zkoušek. Je však otázkou, proč by cizí inteligence upozorňovala tímto způsobem na to, co si lidstvo stejně uvědomuje.

 Podle teorie J. Kocha a H.J. Kyborga agrosymboly obsahují sdělení cizí inteligence, včetně klíče k dešifrování tohoto poselství. První kruhy a obrazce prý ukazovaly jednoduché prvky, v pozdějších a složitějších obrazcích autoři odhalili astronomická sdělení. Vrcholem poselství je prý agrosymbol CC.1991.07.17.GB – Barbury Castle („Matka piktogramů“), který ukazuje, odkud sdělení pochází. Jde prý o hvězdu HD 42807 v souhvězdí Orionu, v centru tzv. Zimního šestiúhelníku, která má stejné charakteristiky se Sluncem, je vzdálená 58,7 světelných let, a podle vyluštění předchozích agrosymbolů má prý 2 planety pozemského typu. (4)   

 Další názor vychází ze souvislosti s pozorováním UFO a jeho interpretace jako objektů mimozemského původu. Podle této hypotézy jsou agrosymboly upozorněním na návrat mimozemských bytostí, zejména těch, kteří zde již působili v dávné minulosti a ovlivnili staré kultury (Sumer, atd.) jehož podobné výrazové prostředky údajně v agrosymbolech používají.

 Podle názoru Z. Sitchina tyto bytosti pocházejí z hypotetické planety, nazývané Nibiru a obíhající kolem Slunce po výstřední dráze jednou za 3 600 let. Výrazovým prostředkem k předání tohoto poselství se údajně používá symbolů neolitických či paleolitických kultur, symbolů přírodních národů (např. Indiánů kmene Hopi), starých kultur či zaniklých etnik (Sumerů, Keltů, Germánů či Indů), náboženských symbolů (buddhismu, hinduismu, a pod.), či symbolů pocházející z esoterických zdrojů (alchymie, astrologie nebo magie).

 Vychází se rovněž z myšlenky, že prvotní tvary agrosymbolů (kruh, spirála) jsou základními archetypy, dané podle názoru švýcarského psychologa C. G. Junga lidskému podvědomí jako znak celistvosti a vývoje. Agrosymboly jsou proto jakýmsi signálem, pomyslným návratem k těmto prvotním znakům lidského chápání a mají ukazovat na přicházející proces převratných změn, jež mají brzy nastat.

 Kombinací těchto základních názorů na smysl agrosymbolů může být uvedeno velké množství. Tak např. mimozemské inteligence prý tak komunikují nejen s lidstvem, ale i s celou planetou. Obrazce mohou být důkazem existence starého neverbálního jazyka Tifinag, vykazují podobnost s obrazci na planině Nazca v Peru, atd.

 Naproti těmto názorům stojí ta skutečnost, že agrosymbolům dosud nikdo nerozumí, dosud nebyl rozluštěn jejich obsah a smysl. To může být podkladem pro tvrzení, že jde o komunikaci mimo nás, komunikaci, která není člověku určena. Obrazce mohou být vedlejším produktem nějakého jiného, sekundárního znaku jistých odlišných procesů, normálně nepozorovaných.

 Agrosymboly tak mohou vznikat jako důsledek působení vesmírného všeobsahujícího informačního pole - jako Bůh - vševědoucího a všudypřítomného.

 Také všichni živí tvorové, včetně rostlin a živočichů, i veškerá neživá příroda, tj. celá naše planeta tvoří jakési kolektivní vědomí, tvoří inteligentní organismus. Teorie "GAIA - Matka Země" (Gaia - název bohyně Země v řecké mytologii), předpokládá, že k lidské civilizaci promlouvá celistvý organismus Země prostřednictvím piktogramů na polích, které jsou vytvářeny odspodu. Podle této teorie naši předkové uměli s "Matkou Zemí" hovořit na př. pomocí vztyčování megalitů a dalších megalitických a kultovních staveb. Proto se také tyto obrazce objevují poblíž prehistorických svatyň. Podle tohoto názoru mohou být UFO nebo další provázející jevy sekundárním znakem při tomto vytváření.

 Podobně obrazce na polích interpretují Indiáni kmene Hopi. Ti považují obrazce v obilí nikoli jako písmo nebo značky. Tvrdí, že se tyto agrosymboly obrací přímo na vědomí člověka. Jsou tedy symboly v pravém slova smyslu. Indiáni prý při pohledu na fotografie agrosymbolů sdělili: „Matka (tak Indiáni nazývají Zemi) má vážné potíže. Matka pláče. Může za to náš bratr (lidstvo). Matka už nenechává padat sníh na vrcholky hor. Ten již nemůže tát a stékat do řek. Z ní bereme její krev (naftu). Její plíce (listy) uvadají v každém městě tohoto světa."

Přes řadu hypotéz obsah a smysl agrosymbolů nebyl dosud odhalen. Ani jediná hypotéza dosud nepostihuje všechny stránky tohoto jevu v plném rozsahu. To může jen být důvodem pro další, ještě podrobnější a důslednější průzkum agrosymbolů a všech jeho znaků a souvislostí.


Odkazy

1) "Polehlé obilí je v celé republice, a že zrovna v západních Čechách je do kruhu, o to se někdo stará," řekl Ing. Bohuslav Maleček, ředitel plzeňského planetária, viz: Janková, K.: Jsou kruhy v obilí jen okurkovou záhadou? Práce, 16.8.1995

2) Vonderka, F.: Poselství z vesmíru nebo podvod? Expres č.8, roč. 1994

3) -ri-: Zbláznilo se obilí z raket? Zápisník, roč. 1994

4) Koch, J. – Kyborg, H.J.: Záhadná poselství hvězd. Dialog, Liberec, 1997. Obr.: místo, odkud údajně pochází sdělení agrosymbolů - hvězda HD 42 807. (s.190)

5) -kre-: Kruhy v žitném poli. Zápisník, roč. 1992

6) Fleissig, J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha, 1996

7) Heseman, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993

(8) Jak se ukázalo už u prvního obrazce - kolineckého kruhu - je tento umístěn na spojnici mezi dvěma kostely (v Kolinci a Mlázovech) a leží přímo v místě zlatého řezu této přímky (viz: CC.1994.07.30.CZ.KT - Kolinec). Pokud by se prokázala podobná souvislost i u ostatních agrosymbolů a ty by byly rozmístěny na spojnicích křesťanských chrámů a kaplí, popř. mezi místy, která jsou známa jako pravěká sídliště, znamenalo by to, že rozmístění není náhodné a místa výskytu agrosymbolů tvoří jakýsi vnitřní systém. Faktem, který podporuje tuto myšlenku je skutečnost, že ze 14 agrosymbolů v roce 1994 je možno vytvořit 4 přímky, z nichž každá propojí min. 3 body. Pravděpodobnost propojení takového počtu bodů přímkami, je přesně 1,1%.

9) Zřetelnou souvislost ukazuje i agrosymbol u Slaného v okrese Kladno (CC.1994.09.30.CZ.KD - Netovice), ve tvaru kruhu, ze kterého vystupoval dvojitý kanál ukončený rovnoramenným trojúhelníkem. Tato šipka směřovala přímo na kapli, která měla být zmenšenou kopií tzv. Božího hrobu v Jeruzalémě. Tu zde vystavěl v 18. století hrabě Martinic, známý člen zednářských aj. okultních organizací, v jejichž učení by se poznatky o energetické síti mohly vyskytovat.

10) -on-: Piktogramy nadále záhadou. Plz. deník, 18.8.1995

11) V roce 1987 vydal britský výtvarník Patrick Woodrow knihu "The Second Earth, v jejímž závěru předkládá vzory obrázkových piktogramů od nejjednodušších po nejsložitější. (obr.) Woodrow, P.: The Second Earth. Dragon, London, 1987.