Historie jevu - tvary agrosymbolů

Tvar agrosymbolů je vytvořen položenými rostlinami, které jsou  poskládány do spirály. Ty se odvíjí od středu kruhu k okrajům, a to buď ve směru (vpravo) nebo proti směru pohybu hodinových ručiček (vlevo). V případě obdélníků jsou rostliny poskládány v jednom směru, stejně tak i u prstenců.  

Prvotním a základním tvarem agrosymbolů je kruh. Avšak jen  zřídka jde o přesný geometrický tvar kruhu, daleko častěji se vyskytuje spíše více či méně zploštělý ovál. Zajímavé srovnání rozměrově téměř shodných obrazců (CC.95.07.18.ČR.KT - Sušice a CC.95.08.08.ČR.DO - Podhájí I.) ukazuje obr. Zatímco sušický kruh, umístěný na svahu, byl téměř pravidelným kruhem (průměr ve všech směrech 20,4 m), kruh na téměř vodorovném podkladě u Podhájí byl zploštěn ve směru sever - jih o 1,6 m.

Základní tvary agrosymbolů v ČR se neodlišovaly příliš od tvarů  a obrazců vzniklých jak v jiných zemích, tak zejména na místě jejich prvotního výskytu, v jižní Anglii. Jednoduché kruhy, centrální kruhy s malými do kříže, kruhy s prstenci, dvojice kruhů. Daleko dříve ve srovnání s jinými lokalitami se objevily i první první dvoj- a trojčinky, i další obrazce. Zatímco v roce 1994 v ČR převládaly ojedinělé kruhy, v roce 1995 se objevovaly dvojice kruhů, zpravidla rozdílných velikostí. Už v roce 1994 se objevily kruhy do kříže, prstence, i první spojená trojice kruhů. V obou sezónách se objevily šipky. Složitost obrazců rok od roku dále narůstala - počtem i kombinací tvarů. 

Významné body ve vývoji jednotlivých tvarů agrosymbolů  ukazují tabulky jejich výskytu ve světě. Popis agrosymbolů v ČR ukazují  tabulky výskytu po jednotlivých letech.

I když bylo na téma smyslu obrazců vyslovena řada hypotéz,  dosud nebyl odhalen. Možné hypotézy o jejich obsahu i poslání ukazuje závěrečný oddíl.