Stručná historie česko-slovenské ufologie a záhadologie


Vývoj v SR 1990 - 2000

1990

– vznik UFO centrum Košice

Informace 01 Foto 01 Logo UFO centrum Košice
členovia UFO centra v Košiciach sa podielajú na vzniku Československej archeoastronautickej asociácie (ČsAAA)      
1992 Koncom roka 1992 – na Slovensku začal vychádzať časopis UFO magazín (vyd. Alex, Nitra, šéfredaktor Sándor Puzstay) v spolupráci s maďarským UFO magazínom. V jeho činnosti bolo veľa problémov, zákrut i slepých uličiek. Jeho vychádzanie vždy ovplyvňovalo ufologické dianie, v pozitívnom i negatívnom zmysle.      UFO magazín (SR)
- vznikajú kluby po celom Slovensku. S blížicim sa rozpadom federácie došlo vplyvom vnútorných problémov aj k rozpade ČsAAA.     
1993  - po rozdelení Československa v roku 1993 prebralo koordináciu činnosti UFO centrum v Košiciach. Po vzore ČsAAA vyhlásilo celoslovenský projekt tzv. Trójsky kôň     Jedna z publikácií UFO centra Košice
– vzniká UFO klub Hyperion (predseda dr. L. Valenčík      
1994 - vzniká Slovenská Asociácia UFO klubov. Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 16 klubov a boli rozpracované základné črty organizácie. Koncom roku na stretnutie v Kráľovskom Chlmci boli prizvaní aj predstavitelia dvoch vtedy najväčších a najaktívnejších klubov: UFO Centra Košice a UFO klubu Hyperion. Zúčastnil sa aj Gábor Tarcali, predseda Maďarského zväzu UFO bádateľov. Svojim príspevkom síce vniesol viacero podnetných prvkov, ale predstavitelia vyššie zmienených dvoch klubov sa postavili do pozície pozorovateľov, čím doviedli celé snaženie do slepej uličky.      
1995 - 1996 - odtrhnutie sa UFO klubu Hyperion od celého ufologického hnutia, čo vyvrcholilo premenovaním sa na dnešný názov Klub Hyperion.       Lubomír Valenčík (Hyperion)
1996 - UFO centrum Košice zaniklo. Prispel k tomu aj vývoj v UFO magazíne, ktorý nekriticky prejímal cudzie (najma maďarské) materiály, ktoré boli klubom Hyperion oprávnene označené za ubohé.       
polovica roku 1996 - vznikla potreba koordinovať prácu jednotlivých bádateľov a klubov a táto snaha vyvrcholila v rozhodnutie založiť novú organizáciu - Asociáciu UFO bádateľov (AUFOB).     Logo AUFOB
1997 do konca roku 1997 - prebiehali jednania so zástupcami niektorých klubov, ktoré napomohli k vykryštalizovaniu formy a činnosti asociácie. Po celý rok bola činnosť prezentovaná na internete a v UFO magazíne.      
1998 Začiatok roku 1998 - začali postupne jednotlivé kluby, aj jednotlivci vstupovať do asociácie. Činnosť AUFOB sa však plne nerozbehla, regionálne kluby sa počali rozpadať. To bol aj koniec AUFOB, ktorá existovala už len virtuálne na internete a od roku 2002 o nej niet žiadnych správ.       
2000 Roku 2000 prebral UFO magazín vydavatelstvo Interkosmos a do redakčnej rady sa dostalo niekoľko bádateľov aj z ČR (M. Karlík, M. Gryc, aj.), šéfredaktorom sa stal J. Mečiar. Začalo sa s otiskovaním prací slovenských aj českých autorov. (Gryc, Wojnar, Jesenský, aj.)      Miloš Jesenský

Zpět