Historie


Setkání členů vedení KPUFO a Záře v Chotěboři 22. – 24.09.2006

Datum   Jiné články Fotografie  
22. – 24.09.2006 Vyhodnocení předchozích úkolů z porady v Nečtinech (2003) a v Mělníku (2004 a 2005)

1) Pokračuje sbližování badatelů různých spolků hlavně na společných akcích a badatelských projektech. Tento pozitivní vývoj musí pokračovat i ve směru za hranice k ostatním badatelům v sousedních zemích. Ve všech otázkách je třeba více spolupracovat s odborníky.

2) V oblasti UFO je nutným předpokladem pro výzkum v této oblasti zpracování informací a vytvoření nové databáze. Ta je vytvořena a po testování bude hledat cestu k rozšíření u zahraničních spolků. Nová databáze spojená s mapou je nutným předpokladem pro pátrání po geologických souvislostech UFO (Nečtiny, 2003). Je nutné vytvořit adresář odborných konzultantů. Je na zvážení, zda opětovně vydat novější „Příručku badatele“ pro oblast UFO. Byla dohodnuta širší spolupráce v připravovaném portále, věnovaném záhadným fotografiím.

3) V oblasti agrosymbolů se dosud nepodařilo rozvinout náležitou diskusi nad jejich problémy (znaky agrosymbolů), neuskutečnil se ani žádný seminář na toto téma.

4) Ostatní společné badatelské otázky (projekt Zvíkov, Houska, megality, aj.) je nutné řešit s maximálním přispěním odborné veřejnosti, a iniciovat studenty, pracovníky vysokých škol ke spoluúčasti.

5) Spolupráce mezi spolky probíhá i v rámci sdělovacích prostředků. Pokud jiný spolek může lépe zodpovědět zadané otázky, není problém v předávání kontaktů a výměně údajů s novináři a mezi spolky.

6) Veřejné akce jsou důležité pro seznámení badatelů, navázání kontaktů. Ukazuje se však, že tyto akce mají již stabilní základnu návštěvníků. Není také větší prostor pro hlubší řešení problémů.

7) Spolupráce mezi badateli vede již ke snahám o vytvoření společného svazku českých, slovenských, polských, maďarských, pobaltských a případně dalších badatelů ze zemí EU. Tyto procesy budou podporovány. Je nutné více pozornosti věnovat překladatelské činnosti k zachycení nových myšlenek ze zahraničí.

Závěrem bylo konstatováno, že „záhadologie“ má svoje místo v procesu poznávání světa, aniž by suplovala vědu. Tím, že vyslovuje neobvyklé myšlenky a hypotézy, a propojuje nezvyklé souvislosti, podněcuje ostatní obory k aktivitě a přispívá k rozvoji poznání.

V Chotěboři 24.09.2006

 

 

 
Zdroj KPUFO