Zpráva o činnosti a tendencích ve vývoji 

Klubu psychotroniky a UFO (1999)

 

 Od doby, kdy se Klub psychotroniky a UFO (KPU) rozšířil po celé republice, stalo se tradicí seznamovat každého člena jak s děním v této společnosti, tak i předkládat základní materiály a dokumenty, a tím zajistit jak demokratické fungování KPU, tak i utužení kontaktu centra a každého jednotlivého člena.

Příchod nového letopočtu a tisíciletí nás nutí se zamyslit opět nad chodem a fungováním organizace, která dnes je největší a nejschopnější svého druhu v ČR.

Musíme si uvědomit, že od vzniku Klubu psychotroniky a UFO v roce 1991 se proměnila nejen tato organizace, ale především naše společnost jako celek.

Dlouho jsme uvažovali, jak překlenout přerod naší organizace na organizaci nového typu, hodnou nového tisíciletí. Je to výzva nejen pro nás, ale hlavně pro sociology a psychology.

 

Dosavadní organizace

Vzpomeňme, že na počátku století příslušnost k určité organizaci byla vyjádřena mnoha vnějšími viditelnými znaky - uniforma, prapor, části oděvu, odznaky, vedle dalších, méně viditelných - průkazy, legitimace, členské známky atd. Tyto časem ustoupily do pozadí a o to více vystupuje význam komunikace, informovanosti, přístupu k informacím a jejich zpracování, a to i v prostředí naprosto anonymním. To vše znamená pro každého člena nebýt jen bezvýznamným šroubkem v systému, ztratit se v mase, ale aktivní zapojení do činnosti, řízení a spolurozhodování v organizaci, do které nejen svobodně vstoupil, ale s níž jej pojí společné zájmy, záměry a cíle. Hlavním jmenovatelem takových snah je prospěch, užitečnost, sounáležitost, hodnoty a informační atmosféra.

 

Současná situace

Někdy slyšíme hlasy, které litují minulých dob z počátků 90. let, kdy se myšlenkový kvas odrážel do mnoha diskusí, besed, a do vzniku rozličného spektra spolků a organizací.

Není však možné předpokládat, že zde stále platí to, co před lety, kdy KPU vznikl. Vlivem ekonomických problémů se zkomplikovala finanční, pracovní i osobní situace řady z nás a s tím souvisí další problémy časové povahy. Předchozí spolkový život, tak příznačný pro fungování dřívějších organizací ještě před několika lety, už není v plné míře možný.

 

Nové tendence ve vývoji organizací

To, co dříve činilo organizaci organizací - společné schůze, setkávání, společné projednávání otázek a diskuse, formulace závěrů a další formy spolkového života lze dnes realizovat novými formami, které jsou umožněny rozvojem informačních technologií, které zároveň umožní i prvky přímé demokracie v řízení a spravování spolku.

Již dnes funguje elektronické spojení s více jak 100 členy a aktivisty KPU ve všech regionech, kteří jsou operativně, v průměru jednou týdně informováni o dění a badatelské činnosti KPU a žádáni o operativní a rychlou pomoc.

Postupem doby zřejmě dojde k transformaci v organizaci nového typu, odpovídající podmínkám třetího tisíciletí, informační a nanejvýš pluralitní společnosti, ve které řada formálních znaků pro příslušnost k nějakému seskupení lidí pozbude platnosti či důležitosti a ustoupí do pozadí.

Nelze zvrátit dobu, která jde svou cestou, nelze se tvářit, že se nás její výzvy netýkají. Dvakrát nelze vstoupit do téže řeky, pravil před staletími řecký filozof. Lze však jen využít bezezbytku to, co nám tato doba nabízí a to tak, aby se její podmínky obrátily v prospěch nás všech. O to více se to týká nás, organizace, která působí na území celé ČR, má omezené zdroje financí, ale o to více tvůrčího a badatelského potenciálu.

 

Stav KPU

Příslušnost k naší organizaci se dnes vyjadřuje už jen pouze jediným vnějším znakem - průkazem, jehož účinnost je aktivována pouze v klubové databázi po uhrazení členského příspěvku.

Nejsme politickou stranou, charakter naší organizace je jiný. Během vývoje naší organizace jsme museli vyřešit otázku, jak zajistit fungující přechod od skupiny neformální (tj. skupiny několika společných známých) ve skupinu formální, ve které jsou stanovena určitá pravidla a způsob fungování pro další členy. V dalších letech a fázích jsme museli vyřešit otázku, jak ze skupiny relativně malé, ve které se většina členů osobně znala, vytvořit skupinu velkou, ve které se většina členů již osobně nezná. I tuto otázku jsme za přispění mnoha z Vás, díky poctivému a aktivnímu přístupu stovek členů, zvládli.

Nyní jsme stáli před otázkou, v souvislosti s dalším rozšířením naší organizace, vznikem nových klubů a poboček, jak dále uvolnit oficiální vazby naší organizace, zbavit se formálních znaků, a mnoha byrokratických úkonů, které fungování každé organizace provází, včetně vybírání členských příspěvků.

Příslušnost ke klubu by se měla stát příslušností vnitřního pochopení, sounáležitosti zájmové, etické a vyjádřené ve schopnosti společné akce.

Je to přihlášení se k programu, určité kolektivní smlouvě, vyjádřené programovým prohlášením, tedy i přeměna pevné organizace na hnutí. Příslušnost, která nemá za cíl organizaci atomizovat, ale stmelovat ji vnitřně.

V žádném případě to neznamená odstranění mnohosti názorů na jednotlivé otázky, na podstatu a příčiny anomálních jevů, nebo zamezení hledání rozličných cest k metodice jejich zkoumání, ale stanovení a přihlášení se k určitému společnému přístupu, daném pověstí a dosavadní erudicí KPU, získané během uplynulých let badatelské praxe.

Bohužel, v této fázi ještě nejsme.

Ještě nefungují pobočky KPU ve všech okresech ČR, ještě není většina členů zapojena do účasti na informačních technologiích dneška, ještě nefunguje plně bezchybný informační tok názorů, hodnot a diskusí od centra ke každému členu KPU a od členů do centra.

Řada členů je izolovaná místně i informačně, ať už z nedostatku času, osobních a pracovních problémů, což jsou podmínky, které těžko změní, a tak pravidelný kontakt je záležitostí centra KPU a jeho informačního bulletinu. I v dalším roce tedy zachováváme dosavadní stav, ve kterém je nutný pravidelný písemný styk se všemi členy, fungování řady badatelských programů řízených centrálně a tedy si vyžadující jak řízení určité (nikoli nezanedbatelné) agendy, tak i spravování určité části finančních prostředků. Členský příspěvek KPU na rok 2000 zůstává v původní, nezměněné výši - 150 Kč.

Dalším kontaktem by mohl být pro členy časopis ZAZ, jejíž odběr je dobrovolný. Často docházejí do KPU dotazy na rozličné problémy anomálních jevů, žádosti o stanoviska KPU k některým otázkám, apod. Mnohé takové problémy ale již v ZAZ dávno odezněly. Na takové dotazy nelze nic jiného odpovědět, že ZAZ je základním informačním zdrojem KPU, ve kterém se nejen odráží stav bádání v jednotlivých oblastech, úvahy a diskuse, ale i komentáře na aktuální události. Řada dlouholetých odběratelů potvrzuje, že časopis ZAZ je jednak kronikou klubu, zrcadlem dění i trvalým zdrojem poznatků a inspirace.

Do budoucnosti proto přemýšlíme o tom, že ZAZ bude od roku 2001 dodáván každému členu KPU automaticky. Tím se také změní struktura čl. příspěvku ve prospěch informačního toku, přičemž členové KPU budou i nadále dostávat vnitřní informace, týkající se chodu a zaměření organizace.

Situace v regionech

Každá organizace je silná silou svých členů. Jsme rádi, že se podařilo vytvořit pobočky a badatelské kroužky v mnoha okresech ČR. Plzeňské centrum KPU si nečiní nárok na určující postavení, zůstává však koncepčním, informačním a koordinujícím jádrem organizace. Je jasné, že odstředivé tendence budou pokračovat, že vzniklé kluby a regionální kroužky budou sílit a převezmou značné části badatelských programů.

Často se někteří členové dotazují, jaké společné akce bude KPU pořádat, jaké besedy a přednášky připravuje atd. Zkušenosti jiných spolků podobného charakteru u nás, snažících se o organizaci vystoupení, výletů na záhadná místa, atd., jsou zaměřena jednak na získání finančních prostředků a jak máme ověřeno, účast a zájem lidí je mizivý.

Navíc, organizaci podobných akcí dnes přebírají specializované agentury, které disponují potřebnými prostory, pracovníky, zajišťující takové akce ve své pracovní náplni, reklamními aj. prostředky. Nabídka těchto akcí je dnes velmi široká a to i v jednotlivých regionech.

Akce tohoto charakteru, a vůbec veškerá spolková činnost, musí být proto organizována v místech - za přispění poboček, ve spolupráci s místními agenturami. Je na každém členovi, jak se k nabídce, kterou mu tyto agentury nabízí, postaví. To už však nijak nezatíží chod našich struktur. Jediné, co lze od členů očekávat, je zpětný informační tok o kvalitě a obsahu programů, na který musí badatelské kruhy klubu reagovat a vyhodnocovat.

Jedině regionální kroužky a pobočky mohou nyní realizovat bezprostřední a nejčastější styky členů, kontakty s lidmi a jisté formy klasického spolkového života. Zajistí to tak jejich posílení, nezatíží to významně časové nebo finanční podmínky účastníků.

Dosud jsme udělali i mnohé pro to, aby se badatelé z regionů osobně poznali, navázali zájmové, ale i osobní a přátelské kontakty a v této činnosti budeme pokračovat.

 

Stav badatelských programů

V programech UFO a Poltergeist jsme si v minulých letech stanovili úkol zpřístupnit členům databáze jednotlivých případů. Tento úkol bude splněn na počátku roku 2000 na internetových stránkách KPU.

Těžiště badatelské práce se však přesouvá do regionů a do kompetence jednotlivých badatelských skupin. Již dnes je každý případ, nahlášený do centra KPU, předáván k vyřešení místním kroužkům. Na centru zůstává zpracování informací a řešení speciálních problémů.

V programu Megalit bude rovněž album megalitických památek přístupné na internetu. Pracovní a neustále doplňovaná verze je již od poloviny roku 1999 v provozu, k dispozici bude i CD pro členy i veřejnost. K jejímu zhotovení bude potřeba ještě mnoha cest a badatelské práce, kde opět mohou významně přispět místní kluby.

V rámci průzkumu agrosymbolů pokračuje sběr a zpracování informací z minulých sezón do databáze, která bude rovněž přístupná od roku 2000 na internetu, spolu s připravovaným albem a CD pro členy i veřejnost. Sezóna 1999 byla plně ve znamení operativních průzkumů a včasných zajištění potřebných informací a to díky rozvětvené síti členů a spolupracovníků KPU a moderním informačním technologiím.

V oblasti psychotroniky a alternativní medicíny není stanoven celostátní badatelský úkol. Pokračuje využívání psychotronických metod v rámci jiných programů. KPU plánuje ve spolupráci s dalšími organizacemi se podílet na zpracování koncepce a některých dílčích problémů psychotronických jevů, provedení průřezu některými metodami a úkazy. Na internetových stránkách KPU bude od roku 2000 seznam a přehled alternativních léčebných metod, plánujeme i zveřejnění seznamu léčitelů.

V programu Fenomén pokračuje sledování anomálních lidských schopností i událostí, nespadajících pod jiné programy, a to případ od případu.

V programu Paleokontakt nadále chybí ucelená koncepce, i když se s postupným rozšiřováním klubu a jeho poboček obrací pozornost na místní zajímavosti, historické a přírodní anomálie. Také v této oblasti bude centrum poskytovat náměty místním badatelům k řešení.

V rámci řešení jednotlivých otázek se ukazuje potřebný syntetizující přístup. Při plném vyšetření dílčích problémů nelze dnes jednoznačně stanovit, zda problém spadá pouze pod jediný program, ale řada otázek souvisí i s dalšími oblastmi anomálních jevů.

Děkujeme všem, kdo poskytli KPU materiální či finanční pomoc, prosíme, pokud můžete, podporujte klub i nadále.

V minulém Informačním bulletinu a časopisu ZAZ jste dostali složenku na uhrazení čl. příspěvku KPU na rok 2000 (150 Kč) a na předplatné časopisu ZAZ 2000 (také 150 Kč). Obě částky můžete spojit na jednu složenku, bez ohledu na předepsanou adresu (KPU nebo vyd. Včelka), případně na zadní straně složenky zatrhněte, čeho se platba týká. Platbu prosím neodkládejte, jde o stěžejní zdroj příjmů. Děkujeme.

 

Úkoly do dalšího období :

centrum

·         pro zajištění chodu programů poskytovat materiály, mapy, tiskopisy, a metodické pokyny a návody pro provádění badatelské činnosti i v těch nejtěžších amatérských podmínkách

·         propojit badatele v rámci okresů, vytvářet nové kroužky a badatelské skupiny

·         rozšiřovat elektronické spojení centra s maximem členů a spolupracovníků KPU

·         propagovat myšlenky vzniklé na půdě KPU na internetových stránkách

·         seznamovat badatele z různých okresů v rámci jednotlivých programů

všichni členové

·         poskytnout na sebe telefonní spojení pro operativní styk s centrem

·         pomozte s rozšířením povědomosti o KPU na veřejnosti, získávejte další členy.

·         poskytnout neprodleně každou informaci o výskytu anomálního jevu centru, to rozhodne, kdo provede průzkum nebo jak bude záležitost řešena

·         včas uhradit členský příspěvek na rok 2000, podporovat KPU ve všech směrech

pobočky

·         vytvářet mobilní, plně vybavené badatelské skupiny s akčním rádiem na území okresu, schopných reagovat v reálném čase a provádět průzkum

·         rozšiřovat povědomost o KPU v místních sdělovacích prostředcích

 

Klub psychotroniky a UFO podle Vašich doporučení navrhuje jmenovat čestnými členy KPU tyto občany ČR :

·         PhDr. Zdeňka Rejdáka, zakladatele psychotroniky, autora mnoha publikací a odborných prací

·         JUDr. Eduarda Tomáše, autora knih o józe, mystice a duchovním vzestupu člověka

·         Stanislava Karbana, člena KPU Louny od roku 1992, badatele, autora článků v ZAZ o tunguzském meteoritu, UFO aj. - in memoriam.

 

Připomínáme, že při jmenování čestných členů má každý člen právo veta - pokud jediný člen nebude souhlasit s některým předloženým návrhem, nedojde ke jmenování.

Děkujeme všem za pomoc a podporu. Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků a krásný vstup do nového roku - 2000.

Výbor KPU

Informační bulletin 5 / 99