Zpráva o působení a dalším směřování

Klubu psychotroniky a UFO, o.s. (2013)  Kdo sleduje vývoj naší organizace ví, jak je složité skloubit zájmy jednotlivých členů, poskytnout jim služby, které jim nedává žádný jiný spolek, spolu se zajištěním kvalitní náplně jejich volného času, s povinnostmi, které je nutné naplňovat.

V minulých letech jsme analyzovali stav celé záhadologické scény, její vazby na celospolečenské podmínky, spolu s možnostmi, které v tom může náš spolek sehrát. Předpověděli jsme, že dojde k decentralizaci a prohloubení diskuse, neboť to je to, po čem lidé stále více volají.

Krize v záhadologii?

Je možné, že krize v záhadologii některé z nás demoralizuje a nebo může dojít i k záhadologickému „vyhoření“.

Ano, je pravda, že je krize – a ta se kryje s krizí ekonomickou a ta se odráží ve všech oblastech, naši nevyjímaje. Lidé nemají tolik peněz na cesty, knihy, časopisy, nemají tolik času na zábavu, vzdělání, musí řešit existenční a finanční problémy, věnovat se rodinám.

Je to fakt a s tím těžko něco uděláme. Je také fakt, že to vše má vliv i na laciné nesmysly, vznik poptávky na rychlá a snadná řešení otázek, neschopnost pohroužit se do studia problémů, nebo si třeba jen ověřovat informace. To vyvolává i tu záplavu nesmyslů, hloupostí, i vyložených lží a podvodů.

Záhadologie

je zkrátka individuální záležitost - badatel bádá a přemýšlí a potom jde se svým názorem, výzkumem, prací na trh. V záhadologii se změnila doba a lidé. A my se s tím musíme vyrovnat.

Není naší chybou, že veřejnost je znechucená politikou, ekonomickou situací atd. atp. a obrací se k méně hmatatelným tématům, hromadně řečeno esoterice, kterou shledává lákavou a zajímavou.

Diskuse v české záhadologii se tak pohybuje v povážlivě falešném světě. Jedni šíří nadšení z kdejakého nesmyslu a velká část zájemců tomu podléhá.

Je asi logické, že mnoho našich zájemců o záhady propadá klamům a sebeklamům, a brání se kritickým pohledům a tedy pravé podstatě badatelské činnosti – řešení záhad bez ohledu na příznivost výsledku pro záhadologii. 

Takže v ČR vznikly dva tábory - jeden hystericky obhajuje každou záhadu, druhý svým střízlivým postojem dostává nálepku skeptiků a sisyfovců. 

Je nesmírně znepokojující, kolik lidí dokáže ignorovat nejen fakta, ale i obhajovat do nebe volající nesmysly a dávno odhalené podvody.

KPUFO se léta snaží vést lidi ke kritickému myšlení na základě faktů.

Jak řekl jeden americký senátor: "Máte právo na vlastní názor, nikoliv však na vlastní fakta." Co si myslet o reakcích diskutujícího, který napíše: "Já ty fakta respektovat nebudu, protože mám na věc vlastní názor."

Léta přežívá přesvědčení, že záhadologie snese všechno, že je v ní vlastně všechno dovoleno. Že záhady zůstávají záhadami na všechny časy a že snahy o jejich vysvětlení je něco nepatřičného.

K propadu lidí do těchto klamů přispívají nejen tzv. záhadomilové a obchodníci se záhadami.

Je to stále trvající falešná benevolence a nechuť vcházet do diskusí pro obhajování našich pohledů. Pokud publikujeme a prezentujeme záhady bez kritické reflexe a úctě k faktům, k pravdě se nedopracujeme. Budeme stále začínat od počátku, vývoj nepovede k ničemu. Tak to vypadá v řadě záhadologických oblastí.

Zavedené tištěné časopisy a komerční servery, jehož prvotním zájmem je vydělávat peníze, a v neposlední řadě také bulvární média, prostě jen manipulují lidi emocionálními, povrchními texty. O řešení záhad nemají zájem.

To vede k tomu, že mnohé lidi kritické hodnocení záhad vůbec nezajímá a zjevně používají záhady k předem dané zaujatosti a vytvořenému světonázoru.

Jenže to opravdu podporovat nebudeme.

V referátu minulé schůze byly podrobně rozebrány příčiny a etapy krize, ale byly tam i ukázány cesty, jak se s krizí vyrovnat. Je to

-      širší komunikace mezi námi

-      získávání přemýšlivých lidí

-      využití každého nástroje pro propagaci (soc. sítě)

-      širší diskuse

-      v poslední době je to i snaha o získání dětí a mládeže (Badatelský kroužek).

Naše úloha je poskytovat

-                 Vzdělání a informace v našich zájmových oblastech

-                 Zajímavé a plodné trávení volného času

-                 informovanost o určitých otázkách obecného zájmu

-                 obecně prospěšnou činnost

Konstatovali jsme také, že vývoj v informační oblasti je pro nás určující.

-                 rozpoznali jsme včas význam IT, internetu i sociálních sítí pro naše cíle

-                 sociální sítě jsme využili pro propagaci, diskusi, organizování akcí i nábor nových členů

Nyní nastala chvíle, kdy je potřeba toto všechno skloubit.

Došlo k podstatnému rozvolnění vztahů a uvolnění vazeb, které tvoří klasické spolky. Nejsme přitom ani politická strana ani spolek, spoléhající se na dotace. Zájmy našich členů a příznivců jsou úplně někde jinde.

Přesto organizace musí dále fungovat, a tedy vyžaduje nutné úpravy.

Sociální sítě

dnes tvoří významnou součást života lidí. Na Facebooku a Twitteru jsou napojeny milióny lidí, existující organizace, spolky, i politici. Díky Facebooku jde i cesta druhou stranou – došlo k založení politických stran a hnutí, organizují se mítinky, sdružení, zájmové spolky. Citáty politiků z Facebooku jsou schopny vyvolat diplomatické rozepře.    

Na Facebooku jsme od roku 2009.

Byli jsme to my, kdo tam zakládal první skupiny, zaměřené na UFO a záhadologii. Dnes mají stovky a stovky členů.

FB je dnes místem, kde dochází k rychlému rozšíření informací o našich aktivitách, článcích, je výkladní skříní našich aktivit. Díky tomu se přesunula na FB většina našich diskusí, a podařilo se nám i zorganizovat přes naše skupiny několik badatelských akcí kolem záhad, megalitů i agrosymbolů, a to navíc velmi rychle.  

Víme, že v širokých řadách zájemců snadněji najdeme odborné cesty k řešení problémů, a také nepřeberné množství zkušeností a vědomostí.

V dalším období proto budeme více využívat výhod těchto skupin, kterými jsou

-          rychlost akcí

-          množství zájemců

-          otevřená diskuse směřující a sloužící našim, tj. badatelským zájmům.

FB však způsobuje i komplikace.

Sociální sítě se brání jakémukoli utužení stávajících spolků. Proto musíme pracovat projektovým způsobem na určitých tématech, s širším okruhem zájemců, tj.  

-                 korespondečními členy

-                 členy facebookových skupin

a to bez nutnosti jakýchkoli závazků, jen s dobrovolnými příspěvky na určené projekty a provoz.

Lidé na FB jsou do jisté míry odhaleni. Jsou zřetelné jejich zájmy i spjatost s určitými spolky a skupinami, do jisté míry i politické zaměření. Vzniká tak problém, jak zajistit svobodu slova u lidí, spjatých s určitými spolky.  

Dochází tak i ke vzniku konfliktů díky i politickým aj. antipatiím, které se tak přenáší i do nepolitických spolků, i záhadologických. 

Řešení

Musí být zajištěna kontinuita a zabezpečena vysoká úroveň informovanosti a poskytování služeb.

To musí řešit tým lidí, odpovědných vůči celku, a neohrožených před množstvím nestálých, neznalých a nevyspělých osob.

Nastává tedy doba k nutnému opatření při vývoji našeho hnutí

-                 většina očekává informace, služby a zajímavé trávení volného času.

-                 nechce se nijak vázat a plnit povinnosti, vyplývající z členství

-                 řídící a rozhodovací pravomoci musí být soustředěny do menšího počtu osob.

Jak toho dosáhnout?

Zjednodušení všech oficiálních procedur, odbourání oficiálních povinností na minimum. Soustředění administrativních úkonů v jedno. 

Vzhledem k tomu, že nelze oddělit archivy ČsAAA a to se v podstatě kryje se zájmy a zaměřením s KPUFO, včetně členů, je výhodné oboje sloučit jako další sekci KPUFO.

Celých 24 let se nezvyšoval čl. příspěvek z původních 120 Kč/ročně, tj. směšných 10 Kč/měsíc. Přivedlo to do KPUFO řady členů, což je pozitivní. KPUFO se jim snažilo vždy poskytnout maximum, ať už formou archivních aj. materiálů, nebo řešením jejich problémů, poskytováním knih a časopisů, apod.

Změnou podmínek, zejména rozvojem IT, se situace změnila – řadu služeb jsme schopni vykonávat i bez ohledu na množství finančních prostředků.

Zato evidence a účetnictví, které registrace množství příspěvků vyžaduje, způsobuje nebývalou administrativní zátěž na členy výboru a to každý měsíc.

Je tedy nutné přistoupit na

-          zvýšení čl. příspěvku na 1000 Kč/rok pro řádné členy KPUFO/ČsAAA dohromady

-          pro korespondeční a FB členy je příspěvek dobrovolný

přičemž

-          ti, co přispějí jakoukoliv částkou od 120-999 Kč, – mají vstup do archivu KPUFO/ČsAAA, tedy stejné výhody jako dříve řádní členové

-          při příspěvku 1000 Kč/rok - řádní členové – mají v ceně jak členství v KPUFO, tak i v ČsAAA, vstupy do archivu KPUFO/ČsAAA, a zároveň vstup do placených sekcí ZaZ a Cesty psychotroniky

-          příspěvek řádných členů lze předat i v nepeněžní formě (knihy, materiál, služby), o uznání jeho výše rozhoduje výbor

 Ale copak se v záhadologii nic neděje ?

Kde se vzaly všechny ty knihy, množství článků na našich 8 webech, které přibývají téměř každý den? Za rok přibyly desítky zápisů v Albu megalitů, v Přehledu agrosymbolů. Přibyly desítky článků na webech 78 okresních poboček.

Co se týká veřejných akcí, doba masových akcí je pryč. Ale i tak je někdy problém najít mezi akcemi kolegů volné místo pro další akci.

I tyto akce se musí připravit a přednášky a prezentace nespadnou z nebes – někdo musí vše nastudovat, napsat, a vše uspořádat a pak přednést. Je to málo? Ne, není. 

Jak si vlastně to bádání lidé představují? Ano, rozumíme takovým steskům: pokud nenacházíme v programech akcí příspěvky, které nekorespondují s naším zájmem, máme dojem, že se nic neděje.

Je možná potřeba si udělat inventuru toho, co se u nás děje, vzít si mnohdy tak snadno přehlédnutelné informační sdělení, zasílané každému každých pár dní. Ani ty nepadají z nebes, ale stojí za nimi také dopisy a náměty spousty kolegů.

Pozorujeme, že množství zpráv se snadno přehlédne a tak začínáme dělat inventuru – co se podařilo a co stále na řešení čeká.

Není však možné všechno nechat na jiných – každý musí začít u sebe – projít  staré zprávy a ptát se, co se s danou otázkou stalo a jak byla řešena.

Sami se také starejte o sféru svých zájmů, vyhledávejte ve svém okolí přemýšlivé lidi, nové, mladé badatele.

Jen v tom může být naše cesta a rozvoj našeho hnutí.

V Praze dne 8.11.2014