Zpráva o působení a dalším směřování

Klubu psychotroniky a UFO, o.s. (2010)

Loňské připomenutí a důraz na diskusi se ukázalo jako nanejvýš aktuální. 

Nastala opět doba, kdy je proti KPUFO vedená zákulisní, skrytá, ale mnohdy i zjevná informační válka.

Příčiny tohoto stavu pocházejí z loňské „špionománie“. Impulsem k tomu jakoby byly loňské události kolem založení nového webu Exopolitika a tzv. Projektu Alfa. 

I když se to vůbec původně netýkalo KPUFO, stalo se to záminkou pro pomluvy celé ufologie a racionální záhadologie, která zaujímá kritické a uvážlivé postoje. Věc došla tak daleko, že nyní každý, kdo nechce akceptovat všelijaké nesmysly, reprezentované tzv. exopolitikou, je označený za "agenta STB" atd.

Je třeba dodat, že KPUFO i Záře, ale i ostatní spolky jsou navzájem personálně propojené a i když formálně neexistuje jednotná organizace, spolupráce funguje ke spokojenosti všech.

Problém nastal až po této události. Je třeba říci, že to nezpůsobilo vůbec žádný odliv členů z KPUFO, i když některé hlasy tvrdí opak. 

Spíše to znamenalo konstituování bloku různých, dosud izolovaných a skrytých odpůrců i z dřívější doby, a nyní soustřeďovaných kolem exopolitiky. Všimněme si však, že ti, kteří se skutečně zabývají nějakou otázkou anomálních jevů, se tato otázka vůbec nedotkla. Ví, že ti, kdo křičí o špionech, nikdy nic kloudného nevytvořili. 

KPUFO dráždi též své odpůrce svou silou, možnostmi, i službami, které členům za minimální členský příspěvek poskytuje.

KPUFO přitom nebyla nikdy koncipována jako jednolitý spolek s jednotnou myšlenkou, ale jako široký názorový proud, poskytující svým členům hlavně informační servis a služby k další badatelské činnosti. Poskytuje informace, ale také je od členů a příznivců sbírá, soustřeďuje a zpracovává pro další využití. Nikdy nepředpisovalo svým členům, jaké postoje a názory mají zastávat. Vyžadovalo však vždy slušný přístup a dodržování pravidel, nutných k jeho bezproblémovému chodu. Je jako veřejná knihovna, která také musí mít své registrované čtenáře, kteří také mohou mít různé názory a pohnutky, proč do knihovny chodí a ta je nezkoumá. Musí však dodržovat návštěvní řád a přispívat na její činnost. Tak je tomu i u nás. Kdo nechce taková pravidla respektovat, do takové knihovny prostě nemá přístup. 

Musíme však stále sledovat trendy v pohybech a zájmech lidí a podle toho korigovat směřování a řízení naší organizace. 

Všimněme si, jak i vůbec diskuse nad anomálními otázkami pod vlivem těchto negativních pohybů poklesla. I to bude mít dopad na naši činnost. Diskuse nad některými otázkami už není mnohdy možná. K takové diskusi totiž chybí argumenty a proto se oponenti uchylují k pomluvám a zákulisní šeptandě. Všímejme si také agresivity v diskusích, která v poslední době nebývale vzrostla. 

V poslední době jako by se protrhla stavidla, a všechno zaplavilo moře nesmyslů. 

Vznik nových názorových směrů vždy vítáme, pokud přináší nové, zajímavé informace, náměty k řešení. 

Bohužel, to, co se nyní šíří, není ani názorový směr a už vůbec ne nový. Jde o tak chaotickou směsici všeho se vším, a bez jakéhokoli náznaku originality. 

Jeho vznik však uvítali mnozí, kterým jakoby vadilo střízlivé posouzení faktů, a kteří jakoby do této chvíle byli něčím brzděni. 

Záhadologie se stala za 20 let nejen oblastí pro vyplnění volného času a svéráznou hrou na vědu určité vrstvy lidí, ale vstoupila mnohdy i do světonázorové oblasti osobní filozofie mnoha osob. Už to pak není oblast hledání a pátrání, ale úzce střežená sféra, kde již zpochybňující otázky a vůbec další hledání je považováno, když už ne jako urážlivé, tak alespoň jako nepatřičné. To už ostře naráží na badatelský charakter spolků a plodí to proti nim i agresivní reakce, kterých jsme i nyní svědky. 
Co z toho vyplývá pro nás ? 

Stále přetrvává a sílí trend na rozvolnění vztahů v klasických organizacích. I když ty neztratily svou váhu, dnes jde především o názorové členství, o příslušnost k různým názorovým směrům. 

KPUFO toto všechno poskytuje. Představuje široký směr zájmů, v nichž je společná serióznost, důraz na konkrétní badatelskou činnost. Nenutí nikoho být či nebýt v jiných organizacích, nenutí nikoho k žádným přestupům, nebo zastávat ty či ony názory. Klade však důraz na konkrétní otázky, řešení praktických úkolů na poli anomálních a záhadných jevů. 

Nově příchozí členové mnohdy neznají základy námi zkoumaných jevů a otázek. Toho využívají různí fantasmagoristé, kteří svou nevědomostí svádí řady lidí na scestí, k slepým uličkám. Proto stále musíme apelovat na návrat ke kořenům, k původním informacím a zdrojům. 

Směry našeho působení jsou známy. Budeme podporovat vše, co povede k jejich naplnění. Budeme podporovat širokou diskusi k veškeré problematice, neboť se křísí dávno překonané teze a nekritické, stále se opakující nesmysly. 

V Praze dne 6.11.2010