Zpráva o o programovém zaměření a dalším směřování 

Klubu psychotroniky a UFO, o.s. (2009)

KPUFO vyrostl jako malá skupinka zájemců o tajemno a anomální jevy. Postupně se rozrostl do gigantické organizace a mnoha lidem nejde na rozum, jak je něco takového možné. 

KPUFO přežil řadu odstředivých vlivů, snah o rozbití, neustále čelí různým nevraživým útokům. 

Musí řešit komplex problémů : 

- jak zesouladit různé názory mnoha set členů v jediné organizaci 

- jak si zachovat seriózní pověst a váhu

- jak zajistit směřování k badatelské činnosti 

- jak zachovat organizační rámec KPUFO 

KPUFO musí mít takové mechanismy, které zajistí tyto úkoly v harmonické součinnosti. Není to jednoduché. 

1) Nesmí omezovat vyjádření názorů svých členů. To však neznamená, že k různým názorům musí ostatní, kteří s nimi nesouhlasí, mlčet. To předpokládá posilovat mechanismy vnitřní diskuse. Problémem není ani tak vznik názoru nebo diskuse, ale mnohdy netolerantní přístup, vyjádřený postojem – Pokud zde vznikl TENTO názor, v takové organizaci já nemohu setrvat. Dále, že vyjádření nějakého názoru likviduje nějakou organizační jednotu. 

2) KPUFO musí být zároveň jak bankou informací a bezednou studnicí zkušeností, kontaktů, možností, tak i garantem kvality a serióznosti těchto zdrojů. K tomu si musí zachovat kritický přístup ke všemu, co k nám přichází. Nadále proto platí, že navenek za KPUFO hovoří vybraní členové (výbor, komunikační manažer), což však nikoho v jeho názorech neomezuje. 

3) KPUFO musí vždy podporovat konkrétní, hmatatelné výsledky činnosti svých členů. Nesmí brzdit iniciativu kohokoli. 

4) Organizační rámec nesmí být samoúčelný, ale musí především sloužit všem členům. KPUFO nesmí být místem pro ukájení velikášských choutek kohokoli. Často lze slyšet, že organizace se „přežily“, že dotyčný preferuje „svobodnou cestu“, členství by jej „omezovalo“, atd. Rád by však čerpal ze společného zdroje. Ve svém okolí však jako by neviděl, že různé o.s. jsou schopné zablokovat i velikou stavbu, nebo je členem sdružení nájemníků, atd. Organizační rámec KPUFO slouží pouze k udržení chodu a fungování o.s., aniž by jakkoli omezoval své členy a nutil je ke zbytečným úkonům. Na druhé straně nikomu nesmí vadit vytváření dalších struktur uvnitř KPUFO, zaměřené na badatelskou činnost. 

Jak lze vidět, tyto požadavky nejsou v nijakém rozporu.

Musíme si uvědomit, kdo jsou naši členové, jaké jsou jejich zájmy a potřeby a podle toho i korigovat metody činnosti naší organizace. To, že jsme došli až sem, je výsledek i takovýchto úvah a neustálých analýz situace, která nás za 18 let provázela. 

Oblasti našeho zájmu strhávají na sebe nejvíce energii těch lidí, kteří se nemohou stát vědci, ale chtějí objevovat nové. Proto je mezi lidmi, kteří se zabývají záhadami, tak mnoho umělců, novinářů, učitelů i dalších příslušníků inteligence, ale tak málo vědců. 

Co to znamená pro nás? Neznamená to být ve vleku sdělovacích prostředků a poslušně reagovat na kdejaký nesmysl, ale sami vyhledávat nové otázky k řešení. 

Je tu i ještě jeden faktor - je spojen s využitím volného času. Je známé, že člověk je nucen nějak strukturovat svůj volný čas. Je nucen něčím se zabývat. Často takovou roli vyplní paravědecká učení. Tím se vysvětluje zájem o ufologii a psychotroniku v naší zemi na konci 60. a 80. let, až do poloviny let devadesátých, když se mnoho lidí začalo zabývat problematikou anomálních jevů a nevyjasněnými otázkami. Prudké omezení volného času v honbě za živobytím zhruba od poloviny 90. let prakticky ničí seriózní ufologii i psychotroniku. V další etapě se ufologií a anomálními jevy více zabývají důchodci nebo učitelé se studenty. To jsou lidé, kteří mohou strukturovat svůj volný čas. Tak se nevědecké a paravědecké učení staly nástrojem hry na vědu širokých vrstev. 

Co to znamená pro naši činnost? Vše, co děláme a čím se zabýváme, musíme zpracovávat na úrovni, musíme požadovat seriózní přístup a používání odborných metod k jejich zkoumání. To ocení především mladí, a je nutné zapojit studenty do zpracovávání prací k našim oblastem a jejich snahy s našimi vhodně propojit. 

I tuto okolnost musíme brát v úvahu. 

Naopak tlak na životní podmínky, společenské jevy, které navenek nelze nijak ovlivnit, jsou faktorem, který vyvolává v řadách zájemců o anomální jevy odklon od badatelské činnosti a spíše tendence k filozofování, až k pojetí jakéhosi svérázného náboženství. Je to v krajních mezích pojetí ufománie a dalších směrů, konspiračních teorií apod. Takové tendence pak ve výsledku k nijaké badatelské činnosti nesměřují, neboť – na jedné straně – nelze pochopit výšiny nadpozemských záměrů, a na druhé straně – všechno je utajeno. 

KPUFO si vytklo za cíl být názorovým garantem v oblasti anomálních jevů a tak zahrnuje celou širokou škálu anomálních jevů a dalších záhadných oblastí. Ale i v této oblasti vývoj postupuje kupředu a vznikají nové a další směry. Musíme držet ruku na tepu doby, nesmíme zaostat v postihnutí jakékoliv oblasti, neboť i zde platí, že kdo chvíli stál, ten stojí opodál. Znamená to sledovat vývojové trendy, vznik nových názorových skupin a myšlenkových směrů. I když se časem třeba ukáže, že šlo o slepé uličky, naším účelem není vše shazovat, ale pochopit jejich podstatu a najít v těchto směrech to pozitivní, co pomůže dalšímu rozvoji KPUFO a jeho členů. Musíme zkrátka hledat mezery v činnosti jiných badatelských směrů a vyplňovat je. 

Před časem se odborníci i média rozplývala nad tím, jak jediná idea dokázala na internetu sjednotit řadu lidí a nasměrovat je k akci. Z této zkušenosti se musíme poučit i my. 

Další negativní tendencí v zavedených organizacích je zbytnění neformálních vazeb a vztahů. Jsme rádi, když v rámci KPUFO vznikla řada nových přátelství, manželství, děti. Přesto v takových situacích mohou vzniknout vazby, které brání přijetí nových členů. Ti se cítí v atmosféře zavedených vazeb nejistí a činí jim potíže do pevných osobních vazeb proniknout a po čase odcházejí. To se může stát osudné pro takové spolky – namísto progresu se utvrzují ve svých pravdách, zahnívají na svém písečku, až je výpadek či jediná porucha dané vazby úplně rozloží. Proto stále musíme vtahovat mezi sebe nové lidi, mladé badatele. 

Musíme neustále analyzovat tyto pohyby, zájmy a potřeby lidí a hledat možné směry k našemu prospěchu. 

A jaké to jsou ? Především:

– být garantem některých činností a směrů, ve kterých jsme si aktivitou a badatelským úsilím vydobyli stěžejní postavení. Jsou to kruhy a obrazce v obilí, registrace a ochrana megalitických památek, posuzování záhadných fotografií, vyřešení a registrace místních, regionálních záhad, 

- být zárukou pro přehled o některých specifických problémech a směrech, zejména v oblasti psychotroniky a české psychotroniky a léčitelství, historických a přírodních záhad a anomálií, 

- je nutné posílit naši účast v oblasti UFO a souvisejících oblastí, sledování jeho domácích i zahraničních souvislostí 

- je třeba registrovat vývoj v dalších oblastech a různé názorové směry v oblastech výzkumu vesmíru, kosmonautiky, ale i astrologie, magie apod. 

Podívejme se na některé otázky podrobněji a bez příkras: 

V psychotronice je situace taková, že už nikdo kromě nás (SBP) vědeckou psychotroniku nedělá. Řada osob svými knihami, články atd. spíše psychotroniku zaplevelují nesmysly a komerčními deformacemi. Naše kritické pozice k takovým snahám nebudou populární a nebude ani snaha tyto činnosti pochopit, natož je hlouběji studovat. 
Podobná situace je v aplikacích psychotroniky. 

V léčitelství se trvale snaží působit ČePeS, ale i jejich snahy o legislativní zakotvení trvají už léta bez výrazného výsledku. V praxi trvá nadále chaos a libovůle, který už nikdo není schopen zesouladit, natož jakkoli ovlivnit. Naší úlohou by mělo být sledování tohoto stavu, registrace progresivních metod a osob se zvláštními schopnostmi, a podpora všeho, co by uchránilo pacienty před podvodníky. 

V oblasti anomálních psychických zážitků je naše trvalá deviza, ve které jsme schopni účinně řešit většinu problémů, se kterými se na nás lidé obrací. Začalo vytváření týmu, který by takové případy zachycoval a řešil. (Poltergeist) 

Podobný tým plánujeme vytvořit i pro posuzování případů UFO a AAJ. Nejdále zatím dospěla skupila posuzující záhadné fotografie, jejichž stránky patří k nejnavštěvovanějším. 

V oblasti agrosymbolů rovněž naše snahy o racionální přístup a určování pravosti nejsou nijak populární, a ani nelze čekat získání masové podpory. Tu získávají opět nesmysly a spíše rádoby filozofické pseudoúvahy nad skutečnou badatelskou činností. Velmi podnětnou byla práce polských badatelů „Kruhy v obilí – fenomén mimo logiku“, který vycházel v ZaZu, a kromě celkového stavu bádání postihl vývoj sledování agrosymbolů v Polsku. Podobná práce, zaměřená na ČR by byla velmi potřebná. 

V historických záhadách jsme postihli velmi diskutované oblasti – záhady nacistické okupace, historii templářů a záhadné vynálezy. Opět šlo o to, poskytnout základní přehled o těchto tématech. Bude na dalších badatelích, jak budou v těchto otázkách dále postupovat. 

Totéž platí pro oblast kryptozoologie. Náš přehled je opět neucelenější, s jakým se lze vůbec setkat. 

Značné renomé jsme si vydobyli v oblasti registrace a ochrany megalitických památek. Opět náš přehled je nejucelenější a konkrétní hmatatelné výsledky naší činnosti oceňuje řada návštěvníků kounovských řad. Budeme podporovat vše, co pomůže ochraně a propagaci těchto památek. Opět musíme mít na paměti, že se nutně budeme střetávat s komerčně a určitě populárnějším směrem, vést se na zajímavé vlně cestou opět nějakých pseudoúvah a snah o zavedení problematiky megalitů mimo jejich historický a faktický rámec do jakési pokřivené pseudopsychotroniky a pseudofilozofie. 

Ale to není všechno. Stejně tak, jak musíme registrovat nové směry a názory v našich zájmových oblastech, tak i musíme sledovat cesty, metody, jak vůbec v tomto systému působit. Je to opět problém využití všech možností, které nám dávají informační technologie. 

Závěr 

V hlasech kritiků se občas objevuje, že záhadologie je prý „dobrý byznys“. Je možné, že se takové názory opírají o činnosti některých zahraničních badatelů, o čemž nemáme přesné informace. Je však třeba sdělit, že komerční činnost v našem o.s., je naprosto okrajová záležitost, daná tím, že pouze několik našich členů píše články a popř. knihy, pořádá sporadicky i přednášky. Není to nijak v rozporu s naší činností a rozhodně to je jejich soukromá záležitost, a nikoli jejich hlavní zdroj příjmů. Někteří tak činí i bez nároků na honorář. Proto kvalitní publikační činnost našich členů vítáme a pokud můžeme, takové snahy podporujeme. Naši členové přitom nezapomínají na zdroje svých informací a uvádí nás ve svých knihách a článcích. 

Je však třeba sdělit, že hlavní dělící rovinou mezi poctivou badatelskou činností a podvodnou manipulací je právě přístup ke komerčnímu využití – či spíše zneužití – našich zájmových oblastí. 

Každý z nás musí umět využít možností, které mu jsou poskytnuty. Nejen si stěžovat, že věci a bádání nejdou tak rychle, jak bychom si přáli, ale využít všech nástrojů, které jsou k dispozici. 

Náš KPUFO bude vždy silný silou a schopnostmi svých členů. Poskytuje každému řadu možností k bádání, sebevzdělání, informační základnu, zprostředkování všeho, co ke své činnosti potřebuje. Poskytuje každému volnost k bádání v jakékoliv otázce. Za tuto bezbřehou volnost a možnosti KPUFO však vyžaduje od každého člena určitou loajalitu, pocit sounáležitosti a zpětnou vazbu při řešení otázek, týkajících se všech. 

V Praze dne 12.9.2009