Zpráva o stavu Klubu psychotroniky a UFO, o.s.  

a dalších úkolech (2007)

Rok 2006 znamenal pro Klub psychotroniky a UFO nový rozvoj a završení některých procesů, od kterých je nutné přistoupit k novým otázkám řešícím jeho další rozvoj. 

Během již šestnáctiletého vývoje KPUFO a sledování trendů v hnutí, zabývající se anomálními a záhadnými jevy si KPUFO vybral roli banky informací, sloužící svým rozvojem jak svým členům, tak i širší badatelské veřejnosti. 

KPUFO byl od počátku budován jako početná organizace, mající své zástupce ve všech regionech ČR, aby v případě výskytu jakéhokoliv problému mohl být tento řešen se znalostí místních podmínek. 

Činnost KPUFO má proto dvě roviny 

- místní, regionální 

- tématicky odbornou, danou sekcemi

1) Členové KPUFO v jednotlivých okresech mají své mediální a organizační zázemí podpořené vlastními internetovými stránkami, na kterých je soupis regionálních zajímavostí - případů anomálních jevů, přírodních zvláštností a historických otázek, dále informace o vlastní činnosti a vyjádření stanovisek k místním otázkám z oblasti záhadologie, které byly nějakým způsobem medializovány. 

Z okresních internetových stránek jednotlivé regiony vytvořily malé sešity zajímavostí, které využily pro prezentaci poboček na veřejnosti. Některé okresy se toho ujaly velmi dobře (např. Šumava, Pelhřimov, Rokycany, Česká Lípa, aj.)

Je třeba říci, že činnost místních klubů a kroužků bude vždy taková, jakou si jí sami členové utvoří. Nikdo jiný nebude tuto činnost jinde pro někoho organizovat. Nikdo také nikoho nenutí k neplodnému schůzování. Přesto existuje řada skupinek, využívajících činnost členů v různých kulturních domech, čajoven, apod. k setkáním a besedám. 

2) Činnost sekcí 

Sekce KPUFO nejsou pevně organizačně a personálně ustaveny, jako spíše zaměřeny tématicky. Členové se vyjadřují a pomáhají v mezích svých zájmů a informace se tak zařazují do příslušné sekce. 

Úžeji vymezené sekce však dosahují větší akceschopnosti. Tak došlo k ustavení sekce Megalit, který 2 x ročně vydává vlastní zpravodaj, podala návrh projektu na záchranu kounovských kamenných řad, vyvolala jednání o ochraně kamenného kruhu u Cehnic a podala podnět k památkové ochraně lokalit u Horního Metelska. Tyto akce měly jednoznačný úspěch. Letos byl podán další návrh na ochranu tzv. ringvalů.

V roce 2004 do KPUFO vstoupilo Sdružení badatelů v psychotronice a stalo se tak její sekcí. Uspořádalo řadu seminářů a setkání, a přineslo s sebou svůj časopis Cesty psychotroniky. 

Další sekce jsou soustřeďovány kolem jednotlivých tématických internetových stránek. KPUFO uvedlo za dobu své existence na veřejnost řadu projektů: 

Dále jsou rozpracované projekty 

Problémem naší činnosti není ani tak badatelskou činnost provádět, jako již zjištěné a soustředěné údaje zpracovat. A dále - je nutné vytvořit takový systém předávání zpracovaných informací k dalšímu využití, který by nebyl závislý na osobních vazbách a stycích někoho s někým, ale byl by přístupný všem členům. A zároveň je potřebné si stanovit takový badatelský úkol a směr, který by vedl k nějakému konkrétnímu a hmatatelnému výsledku. 

K tomu vede celá naše činnost. Nic neutajujeme, maximum informací je na našich okresních webových stránkách, specializovaných stránkách, a pro členy KPUFO je tu elektronický archiv na heslo. 

Stále přetrvává úkol k uvedení do provozu 

Podmínky činnosti a seberealizace členů 

Naším záměrem vždy bylo soustředit informace k rozličným badatelským otázkám, sledovat vývoj a mít přehled o stavu bádání, aby nově příchozí badatelé mohli navázat na vykonanou práci a nemuseli procházet stejnou cestu znovu. Pro členy je proto k dispozici přístup k internímu úložišti dat, možnost čerpat z klubového archivu. 

Soustředěním informací na internetu nebudou omezeni členové, kteří tento přístup zatím nemají. Musí se však o tento přístup snažit. Každý může požádat o výpisy problémů, článků z internetu, o kterýkoli materiál z archivu k zadanému problému, i o CD s našimi stránkami, a za režijní poplatek (kopírování, poštovné) je dostane. 

Vedle úkolů, které máme před sebou, musíme naplnit i individuální potřeby svých členů, jejichž zájmy jsou pro organizaci prvořadé. Jsme rádi, když každý z našich členů udělá pro společnou věc byť jen malý krůček, který mu dovoluje složitá situace, daná společenskými podmínkami, rodinnými i profesními povinnostmi. Řady nových členů k nám přichází s různými představami, vzděláním, ale i vlastními, mnohdy velmi zkreslenými představami o naší činnosti. Tito noví členové musí být vybaveni rychlým uvedením do problémů, cestou různých badatelských příruček a pokynů. 

Každý člen musí v naší organizaci najít nejen společnou atmosféru a kolektiv podobně smýšlejících kolegů a přátel, ale i místo pro své zájmy a seberealizaci. Podíl na vytváření různých projektů, jejichž seznam zde uvádíme a není ani zdaleka konečný, vedle průzkumů a mapování záhad svého okresu, může být způsobem, jak zapojit stovky individuálních členů do badatelské činnosti, jak i nově příchozím členům okamžitě nabídnout sféru činnosti, která by vyhovovala různému osobnímu i badatelskému zaměření členů.

Také ke každému programu je nutné organizační propojení zainteresovaných členů všemi dostupnými prostředky. Neplodné schůzování již není účelné v dobách nového století, a využití informačních technologií je nutné vyžadovat. Nesmí nikoho již napříště překvapovat, pokud se budou různá jednání, porady, konat za pomoci internetu. Také veškeré dokumenty klubu budou i nadále zveřejňovány elektronicky a uloženy na intranetu. Bude na každém, jak se s výzvou, která nám doba a technika přináší, vyrovná, zda tyto zdroje bude umět a také chtít vyhledávat. Není povinností výboru nebo jakéhokoli orgánu KPUFO, aby řešil něčí neschopnost při přístupu k IT, kromě nově příchozích. Je na každém, jak možnosti, které KPUFO nabízí, využije.

Samozřejmě, že naplnění úkolů velmi pomáhá, pokud se spolupracovníci osobně znají. Budeme proto organizovat jak setkání členů jednotlivých okresů, tak i spolupracovníků na tématických úkolech. 

Vedle regionálních poboček máme své členy i v zahraničí. Jejich úkolem bude prezentovat své zájmy a soustřeďovat kolem sebe krajany - zájemce o anomální jevy. Vítáme rozvíjení KPUFO v SR, které má již 40 potenciálních zájemců.

Spolupráce s dalšími organizacemi 

V průběhu roku 2002 KPUFO podal návrh na způsob komunikace a rovnoprávné spolupráce všech záhadologických spolků. Ty však byly odmítnuty, což pro KPUFO znamenalo další budování a posilování vlastní organizace. 

Vztahy s projektem Záře byly po mnoha letech normalizovány. Probíhá výměna údajů k případům UFO, a společné konzultace k dalším otázkám. Společný postup probíhá při vytvoření stránek věnovaných únosům do UFO, i při vytvoření dvou verzí rukověti pro badatele UFO. 

S Badatelským centrem Statenice (BCS) probíhá výměna údajů a konzultace k různým otázkám, společně provozujeme stránky o historii a jejich archiv je na našem úložném prostoru.

S Fantastic Fact Club (FFC) probíhá dobrá spolupráce při výměně údajů i myšlenek. 

S klubem Záblesk probíhá po krátkém nedorozumění v roce 2001 normální kontakty. 

S Českou psychoenergetickou společností probíhá pouze výměna materiálů. Naše kritická stanoviska k jejich činnosti nebyly přijaty dobře. Naše návrhy na zlepšení spolupráce nejsou projednávány.

Vztahy se zahraničím se dobře rozvinuly díky iniciativě pobaltských ufologů, se kterými jsme se podíleli na založení Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů v roce 2006. Jejich web je umístěn právě na našich stránkách. Trvalé kontakty a spolupráce (jejíž plody lze sledovat např. v časopise ZaZ, CP, nebo na internetu) fungují s lotyšským UFOLATS, běloruským UFOCOM, polskými Nautilus a dalšími regionálními kluby, ukrajinským UFODOC, slovenským KPUFO-SK, bulharskými a rumunskými ufology, ruskými badateli od St. Peterburku po Jakutsko, organizací Kosmopoisk, aj. 

Pro systematickou korespondenci se zahraničními badatelskými organizacemi a osobnostmi jsme pověřili členy, kteří dobře ovládají daný jazyk. Spolupráce mezi různými zahraničními organizacemi je založena na osobních stycích jednotlivých badatelů, ale už docházíme do stadia, že pokud člen badatelské organizace z jedné země navštíví druhou zemi naší asociace, třeba jen v rámci dovolené nebo služební cesty, snaží se o kontakt s místními badateli. To tu před založením VEAS nebylo a styky se tak stávají častějšími a plodnějšími. 

Problém je, jaké badatelské problémy bude nutné konzultovat, neboť platí, že kdo se neumí správně zeptat, nedozví se nic. Je proto nutné dále vyhledávat členy, kteří by se zahraniční korespondencí chtěli zabývat. Kontakty se zahraničím urychlí i překlady našich internetových stránek a materiálů na nich. 

Úkoly do následujícího období 

Směry a koncepce činnosti KPUFO jsou dané a není na nich co měnit. Snad jen to, že je potřeba zvýšit odbornost v posuzování všech otázek, snažit se o kontakty s odborníky. Musíme se maximálně snažit o to, aby v činnosti převládly praktické a konkrétní pochody, a z činnosti vycházely hmatatelné výsledky práce. 

Budování naší organizace vedle informační banky a služeb musí zahrnovat další početní růst i výchovu a posilování schopností stávajících členů. 

Naši organizaci není možné budovat shora jakýmikoli "hurá-akcemi". K posílení organizace musí všichni členové zdola pozitivně přispět propagací při získání nových členů, nikoli ovšem plošně, ale s rozmyslem a důrazem na znalost, zájmy a možnosti nově příchozích, a to zejména ze svého bezprostředního okolí. Tak vytvářet kolem sebe kroužky a zárodky nových klubů. 

Z naší činnosti nebude nikdy plynout finanční prospěch, ani sláva. Vše děláme pro vlastní sebezdokonalení, pro radost a potěšení sobě i druhých. Podle toho musíme přistupovat ke každé otázce - od organizační až po naplnění všech obsahových cílů naší organizace.

V Praze dne 8.9.2007