Stanovy 

Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

I.  Poslání, úkoly a činnost KPUFO

Článek 1.

Klub psychotroniky a UFO, z.s. (dále jen KPUFO) je dobrovolná, zájmová, nepolitická organizace, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události, ať už se odehrávají v jejich okolí, v ĆR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry života přírody a společnosti, včetně jejich  filozofické  a náboženské interpretace.

KPUFO působí na území České republiky. Jeho sídlem je Plzeň, Borská ul. č. 19.

Článek 2.   Úkoly a cíle

1. Šířit a prohlubovat teoretické a praktické znalosti ve výše zmíněných oblastech a příbuzných oborech pořádáním přednášek, kursů, výstav, exkursí, vzdělávacích i zájmových akcí pro členstvo i veřejnost.

2. Týchž cílů dosahovat publikováním zpráv a informací na internetu, v regionálním i celostátním tisku, v hromadných sdělovacích prostředcích a v ediční činnosti.

3. Shromažďovat, analyzovat a zpracovávat veškerou dokumentaci, poznatky a informace, týkající se zájmových činností KPUFO, a zprostředkovávat je jiným zájemcům a organizacím.

4. Postupně budovat informační banku KPUFO

5. Spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi domácími i zahraničními.

Článek 3.

1. Při plnění svých úkolů se KPUFO řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a Stanovami KPUFO.

2. V činnosti KPUFO se uplatňují zejména princip dobrovolného členství, jednoty zájmů KPUFO se zájmy každého jednotlivého člena a princip zákonnosti.

Článek 4.  Hospodaření KPUFO

1. Hospodaření KPUFO se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a zásadami schválenými Sněmem. Podrobnější úpravy hospodaření může v případě potřeby stanovit výbor KPUFO.

2. KPUFO hradí náklady a výdaje spojené se svou činností z příjmů získaných členskými příspěvky na činnost, dále z příjmů, plynoucích z vlastní činnosti, z výnosu vlastního majetku a z jiných zdrojů, především z dobrovolných příspěvků, subvencí, dotací, darů a odkazů.

II. Členství v KPUFO, práva a povinnosti člena

Článek 5.

1. Řádným členem KPUFO se může stát každý občan České republiky nebo osoba na jejím území přebývající, starší 15 let, pokud souhlasí s jeho posláním a Stanovami a zaváže se aktivně se podílet na úkolech a dodržovat povinnosti, vyplývající z jeho Stanov.

2. Pokud se člen nemůže trvale účastnit činnosti KPUFO, stává se korespondenčním členem.

3. Formu členství si každý volí při vstupu do KPUFO a na počátku každého kalendářního roku. 

4. Na návrh kteréhokoli člena může Sněm udělit kterémukoli občanu ČR i jiného státu čestné členství, jako ocenění zvláštních zásluh při naplňování hlavního poslání KPUFO. Každý člen má také právo veta - vysloví-li se kdokoli z členů KPUFO proti čestnému členství navrženého, nedojde ke jmenování. Čestný člen nemusí platit členské příspěvky. Čestné členství trvá po celou dobu existence KPUFO. Čestné členství je možné odejmout v případě takového narušení etických norem, které by poškodily pověst KPUFO, vedle porušení zákonných ustanovení ČR. Čestné členství může navržený odmítnout, nebo se tohoto členství vzdát.

5. Dokladem členství je průkaz, vydaný výborem, opatřený otiskem razítka KPUFO a podpisem předsedy nebo tajemníka.

Článek 6.

1. Členství v KPUFO vzniká na základě dobrovolného vstupu vyjádřeného vyplněním přihlášky a zaplacením příspěvku na činnost, o jehož výši rozhoduje Sněm.

2. Překážkou členství v KPUFO není politické ani náboženské přesvědčení, pokud není v rozporu se společenskými principy humanity, demokracie a zákony ČR.

3. Výbor KPUFO vede členskou evidenci, a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.

Článek 7.  Základní práva členů

1. Podílet se na řízení KPUFO, spravování jeho záležitostí a kontrole jeho činnosti.

2. Účastnit se činnosti KPUFO a požívat výhody, které KPUFO svým členům poskytuje, zejména bezplatně využívat dokumentaci a archiv KPUFO a přednostně získávat vydané materiály a publikace, na  jejichž edici se KPUFO podílí, bezplatně získávat zprávy KPUFO.

3. Účastnit se jednání a rozhodování prostřednictvím svých volených zástupců

4. Volit a být volen do orgánů KPUFO.

5. Předkládat návrhy na zlepšení a rozvoj činnosti, obracet se s podněty, připomínkami či stížnostmi týkající se činnosti KPUFO k orgánům a organizačním útvarům KPUFO a být o jejich vyřízení informován.

6. Být seznámen s výsledky hospodaření KPUFO.

7. Účastnit se práce některé sekce nebo pobočky KPUFO.

Článek 8.  Základní povinnosti členů

1. Dodržovat Stanovy KPUFO a řídit se rozhodnutím Sněmu

2. Zaplatit příspěvky na činnost KPUFO v minimální výši a termínu daném Stanovami a Sněmem

3. Podílet se svou činností na plnění základního poslání KPUFO  a jeho úkolů.

Článek 9.  Zánik členství

1. Členství v KPUFO zaniká z následujících příčin:

a) vystoupením člena na základě jeho písemného podání a to ke dni doručení tohoto podání výboru KPUFO.

b) Vyloučením pro hrubé porušení Stanov KPUFO. O vyloučení rozhoduje Sněm

c) Nezaplacením příspěvků na činnost KPUFO ve stanovené výši a lhůtě (tolerované prodlení 2 měsíce).

d) Úmrtím člena.

Článek 10.   Příspěvky na činnost

1. Každý řádný člen je povinen přispívat na činnost KPUFO jednou ročně částkou, jejíž minimální výši určuje Sněm. Za zvláštní zásluhy o činnost KPUFO může výbor částku kterémukoliv členovi individuálně snížit. Výše příspěvku korespondenčních a čestných členů je dobrovolná. 

2. Příspěvky se hradí na základě složenky, jejíž splatnost je 60 dní po obdržení.

 

III. Organizace a řízení

Článek 11.

1. KPUFO vytváří tyto orgány a organizační složky

a) sněm                                        b) výbor                         c) revizor    

d) sekce                                        e) pobočky                                       

Článek 12.  Sněm

1. Nejvyšším orgánem KPUFO je Sněm, na níž členové uplatňují své právo podílet se na řízení KPUFO, na spravování jejich záležitostí a kontrole jeho činnosti.

2. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a organizace KPUFO.

4. Sněm se schází nejméně jednou za rok a svolává ho výbor KPUFO. Jinak musí být Sněm svolán vždy, žádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných členů, a to nejpozději do 3 měsíců od doručení požadavku, nebo na základě požadavku revizora.

5. Právo zúčastnit se Sněmu mají všichni řádní členové, kteří o době a místě zasedání musí být vyrozuměni výborem.

6. Jednání Sněmu řídí předseda nebo jím pověřený zástupce - člen výboru.

7. Do vyhrazené pravomoci Sněmu patří :

a) přijímat a měnit Stanovy před jejich předložením příslušným správním orgánům.

b) volit a odvolávat předsedu KPUFO, členy výboru a revizora a vedoucí sekcí KPUFO   

c) projednávat a schvalovat plány činnosti KPUFO a zásadní otázky naplňování poslání KPUFO.

d) projednávat a schvalovat zprávy výboru a revizora a vedoucích sekcí o jejich činnosti  za  období od minulého Sněmu.

e) schvalovat program a rozpočet KPUFO, zásady a zaměření hospodaření, roční účetní uzávěrku a rozhodovat o užití zisku nebo o úhradě případné finanční ztráty.

f) ustanovovat odborné komise a sekce

g) rozhodovat a řešit veškeré spory uvnitř KPUFO

h) rozhodovat o odvoláních proti usnesením výboru nebo revizora

i) rozhodovat o změně výšky příspěvků na činnost KPUFO

j) rozhodovat o zániku KPUFO a o tom, jak bude naloženo s jeho majetkem po jeho zániku.

k) bere na vědomí vznik poboček KPUFO.

8. Sněm je schopný se platně usnášet, jestliže jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech řádných členů. Sněm rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy KPUFO. Způsob hlasování určuje Sněm.

Článek 13. Výbor KPUFO

1. Výbor KPUFO je statutárním a výkonným orgánem KPUFO, který v období mezi jednotlivými Sněmy řídí činnost KPUFO a zajišťuje plnění usnesení, přijatých Sněmem.

2. Výbor se skládá z: předsedy, tajemníka, hospodáře a vedoucích sekcí. Tajemníka a hospodáře si volí ze svého středu.

3. KPUFO při jednání se státními orgány nebo při jednáních hospodářsko-právních nebo pracovně-právních, zastupuje předseda KPUFO spolu s pověřeným členem výboru.

4. Výbor podává zprávy o své činnosti Sněmu a odpovídá mu za svou činnost.

5. Výbor:

a) sestavuje plán vlastní činnosti 

b) zpracovává účetní uzávěrku

c) hodnotí výsledky činnosti KPUFO a předkládá je Sněmu ke schválení s případnými návrhy opatření

d) projednává zprávy revizora, schvaluje a zajišťuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků

e) rozhoduje o záležitostech KPUFO, které nejsou vyhrazeny Sněmu, v naléhavých případech může rozhodovat i o těchto záležitostech, avšak všechna takto učiněná opatření musí být schválena nejbližším Sněmem, jinak pozbývají platnosti.

f) zajišťuje, aby byly v činnosti KPUFO dodržovány obecně platné právní předpisy a Stanovy KPUFO.

g) ručí za informace o jednotlivých organizačních prvcích (sekcích a pobočkách) a všechna data o členech

h) ručí za to, že poskytnuté informace od členů, sekcí a poboček, budou využity ve prospěch KPUFO a nebudou zneužity k získání výhod či obohacení třetích osob

ch) rozvíjí kontakty a zajišťuje spolupráci s osobami a organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.

i) informuje členskou základnu o činnosti KPUFO.

6. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor se usnáší většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek 14.  Předseda

1. Předseda:

a) řídí běžnou činnost KPUFO, jednotlivé sekce a pobočky řídí  prostřednictvím jejich vedoucích

b) svolává schůze výboru a řídí jeho jednání

c) jedná jménem KPUFO a zastupuje ho, písemnosti o právních úkonech, jimiž KPUFO nabývá práv nebo povinností, podepisuje spolu s ním další, pověřený člen výboru.

2. Předseda za svou činnost odpovídá Sněmu členů a výboru.

3. Předsedu v čase jeho nepřítomnosti zastupuje tajemník, popř. další člen výboru

Článek 15.  Tajemník

1. Tajemník zajišťuje organizačně technické podmínky činnosti KPUFO a jeho výboru, koordinuje činnost jednotlivých orgánů a organizačních složek. Spolu s předsedou dbá na to, aby se činnost KPUFO vyvíjela v rámci obecně závazných právních předpisů a Stanov.

Článek 16.  Revizor

1. Revizor je fyzická osoba, který působí jako kontrolní orgán KPUFO. Je nezávislý na výboru, nesmí být jeho členem. Za svou  činnost odpovídá pouze Sněmu.

2. Pro zasedání Sněmu vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

3. Revizor má právo zúčastnit se jednání výboru s právem poradního hlasu.

4. Revizor je oprávněn a povinen prověřovat:

a) finanční hospodaření KPUFO, hospodárné využívání finančních prostředků a pečování o jeho majetek

b) dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a usnesení Sněmu ve veškeré činnosti KPUFO.

c) je oprávněn požadovat od orgánů a organizačních složek KPUFO bezodkladné projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů KPUFO a požadovat k nim příslušné vysvětlení.

5. Každý člen má právo obrátit se na revizora ve všech věcech, týkajících se KPUFO a jeho členů. Revizor je povinen věc prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích svých zjištění.

6. Revizor je volen Sněmem vždy na jednoleté funkční období.

Článek 17.   Sekce

1. Počet sekcí se řídí zájmem členů KPUFO o jednotlivé badatelské obory. Jejich vznik zakládá výbor, právě tak je může i rušit. Toto rozhodnutí schvaluje Sněm. Tematický plán činnosti ustanovené sekce musí vycházet z hlavního poslání KPUFO.

2. V čele sekce je vedoucí sekce volený Sněmem. Je zároveň členem výboru. Za svoji činnost odpovídá Sněmu a výboru.

3. Vedoucí sekce má tyto práva a povinnosti:

a) řídit a rozvíjet činnost sekce podle Stanov

b) projednávat s výborem zaměření sekce a informovat ho o výsledcích její činnosti

c) svolávat nejméně jednou měsíčně zasedání nebo jinou akci své sekce, projednávat zde zaměření činnosti, informovat o výsledcích činnosti a dále vyvíjet badatelskou aj. činnost.

d) řídit se rozhodnutím výboru a Sněmem.

Článek 18.   Pobočky

1. Pobočky KPUFO vznikají na území ČR tam, kde se pro jejich zřízení vysloví minimálně 3 členové. Každá pobočka je součástí KPUFO. Vznik i zánik pobočky bere na  vědomí výbor. Plán činnosti pobočky musí vycházet z hlavního poslání KPUFO. 

2. V čele pobočky je předseda, volený jejími členy. Za svoji činnost odpovídá pobočce a výboru, jehož jednání se může zúčastnit s právem poradního hlasu. Předseda pobočky má práva a povinnosti totožná s vedoucím sekce.

3. Pobočka zaniká, klesne-li počet jejich členů pod 3 členy.

4. Zaměření činnosti pobočky, úkoly a způsoby práce si rozhodují členové pobočky a její volené orgány.

5. Pobočka může mít vlastní název, doplněný názvem Klub psychotroniky a UFO v kombinacích: „Název – KPUFO okres“ nebo „Název – Pobočka KPUFO“ nebo jen „KPUFO okres“

6. Pobočky mají povinnost poskytovat úplné a pravdivé informace o své činnosti výboru, který je archivuje a využívá pouze s vědomím a svolením původců a autorů a v souladu s normami autorského zákona.

Článek 19. Interní tiskoviny

1. O průběhu, způsobech a výsledcích badatelské činnosti se členové vzájemně informují cestou besed, diskusí, setkání apod. K tomu využívají interních tiskovin.

2. O korespondenci a informacích důležitých pro fungování KPUFO je povinen informovat výbor každého člena cestou informačního bulletinu a to minimálně jednou za 10 týdnů.

3. Každý člen má právo využívat informačního bulletinu k oznámením, vzkazům, inzerci a k vnitroklubovému zveřejnění jakýchkoli informací organizačního charakteru.

4. Vlastní interní tiskovinu může vydávat každá sekce nebo pobočka, a to se souhlasem výboru.

 
Článek 20.  Vztahy mezi sekcemi, pobočkami a výborem

1. Výbor dohlíží na činnost sekcí a poboček, aby tyto ve své činnosti dodržovaly obecně závazné právní předpisy a naplňovaly hlavní poslání KPUFO.

2. Sekce a pobočky jsou oprávněny účastnit se veškeré činnosti  KPUFO  a v rámci možností se podílet na finančním a materiálním zajištění své činnosti.

3. Sekce a pobočky navzájem spolupracují.

 

IV. Činnost členů

Článek 21. Podmínky a zásady činnosti

1.  V KPUFO lze působit

a. badatelskou činností při průzkumu rozličných anomálních jevů a sporných událostí cestou osobních šetření, výjezdů, expedic apod.

b. dokumentární prací při sběru informací o anomálních jevech

c. publikační a osvětovou činností při rozšiřování informací mezi veřejností

d. soukromým studiem literatury a materiálů, archivační činnosti, návštěvou přednášek, kursů aj. akcí podle vlastního výběru

e. způsoby činnosti nejsou vyčerpávající. Pro členství v KPUFO není překážkou zájem o jakékoli oblasti činnosti, týkající se anomálních jevů, ani použití rozličných metod.

f. členství v KPUFO nelze ztotožňovat s nutností účastnit se klubových akcí a činnosti pobočky v daném regionu.

g. každý člen si vybírá způsob své činnosti podle vlastního zájmu a podmínek. Nikdo nesmí být k ničemu nucen.

2. Podmínky a zásady činnosti

a. KPUFO soustřeďuje informace o anomálních jevech jak v ČR, tak i na celém světě. K tomu dospívá jak vlastní badatelskou činností, navazováním potřebných kontaktů, rozsáhlou archivační a dokumentační činností a vytvářením odpovídajícího zázemí pro tuto činnost. Tyto informace jsou k dispozici pro badatelskou činnost všech členů.

b. Jestliže člen zpracovává jakýkoli námět, otázku, problém, provádí badatelskou práci apod., KPUFO nezasahuje do jeho činnosti, nečiní si nárok na kontrolu práce svých členů.

c. Pokud člen požádá o materiály nebo jinou pomoc KPUFO, písemně se zaváže, že při publikování výsledků práce uvede, odkud materiály získal, případně se jinak po dohodě s výborem o KPUFO zmíní, popř. kompenzuje vzniklé náklady.

d. Pokud byl člen pověřen KPUFO ke zpracování zprávy, článku, publikace popř. k průzkumu určitého problému, a byly mu k tomu poskytnuty materiály KPUFO, je povinen s výsledky bádání seznamovat průběžně výbor, který s ním se řeší další otázky, zejména publikování případu. Je nepřípustné, aby si výsledky práce ostatních přivlastnil.

e. nečlenovi KPUFO jsou materiály poskytnuty pouze po dohodě s výborem o podmínkách a kompenzaci jejich použití, vedle bezpodmínečného dodržení požadavků autorského zákona.

g. KPUFO je povinen badatelům pomáhat. Je však nepřípustné, aby kdokoli využíval KPUFO, tedy výsledků práce mnoha členů, k snadnému čerpání informací a nepřiznal alespoň své zdroje a nebo snad navíc výsledky svého působení před KPUFO utajoval.

h. Vztahy mezi jednotlivými členy uvnitř KPUFO musí být rovnoprávné, přímé a čestné.

Článek 22. Vztahy s veřejností

1. KPUFO může spolupracovat s jakýmikoliv orgány, institucemi a organizacemi, zůstává však za všech okolností nezávislou organizací.

2. KPUFO může být jako právnická osoba členem jiných sdružení, pokud to stanovy těchto sdružení umožňují a pokud tak rozhodne Sněm.

3. Každý člen odpovídá za to, aby svým vystupováním, jednáním, i odbornou erudicí zvyšoval seriózní pověst KPUFO.

4. K prohlášení jménem KPUFO je zmocněn trvale pouze výbor.

5. V určitých případech může být k prohlášení pro sdělovací prostředky pověřen písemně výborem kterýkoli člen KPUFO.

6. Při prohlášení pro sdělovací prostředky, ke kterému nebyl člen písemně pověřen výborem, se člen nehlásí ke své příslušnosti ke KPUFO. KPUFO neupírá nikomu právo na vlastní názor. Nesmí však být názor jedince ztotožněn s názorem celé organizace.

7. Ve styku s pracovníky sdělovacích prostředků je nutné zajistit kontrolu poskytnutých údajů ještě před uveřejněním – autorizací rozhovorů apod.

8. V případě, že dojde ke zkreslení, ba i k záměrnému překroucení smyslu výpovědi, je věcí daného člena, aby zjednal nápravu formou tiskové opravy. O případu informuje výbor.

Článek 23. Poškození KPUFO

1. Je nepřípustné, aby kterýkoli člen KPUFO spolupracoval s osobami, institucemi a seskupeními, které poškodily KPUFO (zcizily jeho majetek, nebo se jinak obohatily na jeho úkor, ohrozily jeho pověst, nebo jinak narušily činnost kterékoli jeho organizační složky).

2. Každý člen je povinen o případech poškození KPUFO neprodleně informovat výbor.

3. Výbor přijme opatření na nápravu daného stavu, především do individuálního prošetření případu Sněmem, pozastaví tomu, kdo poškodil KPUFO, členství. 

 

V. Závěrečná ustanovení

Článek 24.   Zánik KPUFO

1. O zániku KPUFO rozhoduje Sněm tehdy, vysloví-li se pro likvidaci 3/4 všech řádných členů. Pro případ likvidace musí být ustanovena likvidační komise, která rozhodne o majetku KPUFO.

2. Při likvidaci musí být v prvé řadě uspokojeny veškeré závazky KPUFO. Sněm schválí,  jak  bude  naloženo  s  jeho majetkem.

 Schváleno v Plzni dne 7.11.2015