Směry a koncepce činnosti Klubu psychotroniky a UFO, z.s.

 2. kruhy a obrazce v obilí - agrosymboly (program Crop circles)

 

Hypotézy o smyslu agrosymbolů

 

Agrosymboly - jsou poselstvím, nositelem jakéhosi sdělení, přicházející k lidstvu od jakési cizí inteligence, zejména mimozemského původu.

Agrosymboly jsou upozorněním na návrat mimozemských bytostí, zejména těch, kteří zde již působili v dávné minulosti a ovlivnili staré kultury (Sumer, atd.) jehož podobné výrazové prostředky údajně v agrosymbolech používají.

Prvotní tvary agrosymbolů (kruh, spirála) jsou základními archetypy, dané podle názoru švýcarského psychologa C. G. Junga lidskému podvědomí jako znak celistvosti a vývoje. Agrosymboly jsou proto jakýmsi signálem, pomyslným návratem k těmto prvotním znakům lidského chápání a mají ukazovat na přicházející proces převratných změn, jež mají brzy nastat.

Agrosymboly jsou  způsobem komunikace nejen s lidstvem, ale i s celou planetou. Obrazce mohou být důkazem existence starého neverbálního jazyka Tifinag, vykazují podobnost s obrazci na planině Nazca v Peru, atd.

Agrosymbolům dosud nikdo nerozumí, dosud nebyl rozluštěn jejich obsah a smysl. To může být podkladem pro tvrzení, že jde o komunikaci mimo nás, komunikaci, která není člověku určena. Obrazce mohou být vedlejším produktem nějakého jiného, sekundárního znaku jistých odlišných procesů, normálně nepozorovaných.

Agrosymboly tak mohou vznikat jako důsledek působení vesmírného všeobsahujícího informačního pole - jako Bůh - vševědoucího a všudypřítomného.

Agrosymboly se obrací přímo na vědomí člověka. Jsou tedy symboly v pravém slova smyslu.

K lidské civilizaci promlouvá celistvý organismus Země prostřednictvím piktogramů na polích, které jsou vytvářeny odspodu. Podle této teorie naši předkové uměli s "Matkou Zemí" hovořit na př. pomocí vztyčování megalitů a dalších megalitických a kultovních staveb. Proto se také tyto obrazce objevují poblíž prehistorických svatyň. Podle tohoto názoru mohou být UFO nebo další provázející jevy sekundárním znakem při tomto vytváření.

  Přes řadu hypotéz obsah a smysl agrosymbolů nebyl dosud odhalen. Ani jediná hypotéza dosud neobsahuje a nepostihuje všechny stránky tohoto jevu v plném rozsahu. To může jen být důvodem pro další, ještě podrobnější a důslednější průzkum agrosymbolů a všech jeho znaků a souvislostí.

 

 Směr působení KPU

-         včasné zjištění a zadokumentování každého případu výskytu kruhů a obrazců v obilí v ČR

-         ověřování, provádění zkoušek, testů, a  průzkum anomálií

-         hledání souvislostí vzniku obrazců

a) archeologické, historické - osídlení, památky, historické záznamy

b) geologické - zvláštnosti podloží, a jeho možný vliv

c) biologické, botanické, - sledování, rostlin, apod.

d) mytologické - pověsti a legendy lokality

e) religiózní - souvislosti s kultovními místy, svatyněmi apod.  

-         ověřování hypotéz na vznik a smysl obrazců, hledat vlastní vysvětlení a hypotézy o podstatě a vnitřním smyslu obrazců