Zásady zpracování osobních údajů

v Klubu psychotroniky a UFO, z.s. v souladu s GDPR

KPUFO považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů v KPUFO (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje KPUFO zpracovává při komunikaci s členy a zájemci o zájmové oblasti KPUFO a při návštěvách internetových stránek provozovaných KPUFO.

Součástí těchto Zásad je také definice, k jakým účelům a jak dlouho KPUFO tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

KPUFO

Za „KPUFO” se v těchto Zásadách označuje Klub psychotroniky a UFO, (KPUFO) z.s., IČO: 45334871, se sídlem Borská 19, Plzeň, CZ 32022.

Zpracovatelem Osobních údajů je KPUFO.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů členů a sympatizantů KPUFO, a návštěvníků internetových stránek provozovaných KPUFO, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči KPUFO.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

KPUFO prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.

Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Předmět činnosti KPUFO

KPUFO) je dobrovolná, zájmová, nepolitická organizace, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události, ať už se odehrávají v jejich okolí, v ĆR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry života přírody a společnosti, včetně jejich filozofické a náboženské interpretace.

Při své činnosti zpracovává osobní údaje pouze svých členů a těch, kteří se v rámci svého zájmu na KPUFO obrátili s informací či dotazem.

KPUFO jako Zpracovatel

KPUFO není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany.

Pověřenec

KPUFO nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u KPUFO vyžadován.

Zpracování osobních údajů v KPUFO

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu.

Osobní údaje KPUFO zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro plnění její činnosti. Jedná se o členy KPUFO a jiné osoby, které se na KPUFO obrátily. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách.

Nejmenší možný rozsah zpracování

KPUFO zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje KPUFO udržuje co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení

KPUFO klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. KPUFO má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. KPUFO také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů.

Osobní data jsou uložena v samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s jinými daty.

KPUFO má osobní údaje provozovány a zpracovávány na fyzicky odděleném interním zařízení, nepropojeném s veřejnou sítí.

Přístup na interní zařízení má jenm Správce GDPR. Z externí sítě přístup na interní zařízení (a tedy k osobním datům) není možný.

Databáze KPUFO je koncipována, navrhována a provozována tak, aby se předcházelo fyzickému zneužití osobních údajů.

K osobním datům má přístup pouze tajemník KPUFO - Správce GDPR, jen v nezbytně dané míře, vhodné pro činnost KPUFO.

KPUFO všechny osobní údaje uchovává na svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území ČR - EU.

Všechny informační systémy a servery jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou KPUFO a to v prostorách KPUFO.

Osobní údaje nejsou poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované. V provedených zálohách (souborech) KPUFO do dat nezasahuje a v případě obnovy osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami.

V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, tak je KPUFO oprávněn obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. KPUFO se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže (případně jinak odstraní) nebo anonymizuje všechna data (osobní údaje), která tam podle těchto Zásad již nemají být dostupná.

Osobní údaje a osobní údaje zpracovávané KPUFO

KPUFO považuje za osobní údaje všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě, a kterou je KPUFO schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým členům a sympatizantům KPUFO zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Osobní údaje získává KPUFO od subjektů těchto údajů. KPUFO zpracovává jen údaje nutné pro poskytnutí náležitých informací.

KPUFO neukládá a nezpracovává nepotřebné informace, například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, ani další údaje ze sociálních sítí.

Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení subjektu, zda je vyplní, a pokud je vyplní, tak dává KPUFO souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétní subjekt.

Přehled Osobních údajů zpracovávaných KPUFO

- jméno, příjmení, titul

- bydliště, PSČ

- e-mail

- telefon

Komunikace mezi KPUFO a subjekty

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním nebo příjmem informací v průběhu styku mezi KPUFO a jinými subjekty.

Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u KPUFO

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Je možný pouze se souhlasem subjektu.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro plnění činnosti KPUFO, a po dobu, kterou trvá zájem subjektu o komunikaci s KPUFO. Uplyne-li tado doba, subjekt požádá o výmaz informací, k čemuž dojde do 30 dnů po podání žádosti. Osobní údaje jsou také vymazány v případě úmrtí subjektu do 30 dnů po podání této informace.

Způsob zpracování osobních údajů

KPUFO zpracovává osobní údaje převážně v elektronické a v tištěné podobě.

Při zpracování osobních údajů má KPUFO stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití.

KPUFO a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Sdělení zasílaná e-mailem

Sdělení KPUFO, zasílaná e-mailem, nemají obchodní charakter.

Sdělení zasíláme na základě projeveného zájmu subjektu o předmět činnosti KPUFO, a to jen do doby, než subjekt vysloví nesouhlas se zasíláním.

V zaslaných sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů u KPUFO

Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže WEDOS svoji totožnost, má následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od KPUFO potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

- Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů - subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude KPUFO zpracovávat nebo zpracovává. Subjekt má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Subjekt je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm KPUFO zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede KPUFO bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané organizační a technické možnosti. Žádost lze učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaným na adresu sídla KPUFO.

- Právo na výmaz - subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud KPUFO neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. KPUFO provede výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na KPUFO písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem, zaslaným na adresu sídla KPUFO.

- Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaným na adresu sídla KPUFO.

- Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování - subjekt údajů má právo na oznámení ze strany KPUFO v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude subjekt informován.

- Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit na základě písemnou nebo e-mailovou zprávou.

- Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování - subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. KPUFO prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

- Právo obrátit se na KPUFO a právo obrátit se na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů - každý subjekt údajů, který se domnívá, že KPUFO zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na KPUFO a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.

Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Klub psychotroniky a UFO, z.s. (KPUFO) ® * Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 45334871 * E-mail: kpufo@kpufo.cz 

Zveřejnění a účinnost Zásad

Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách KPUFO. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách zveřejněny včetně historie změn. Účinnost těchto zásad je od 25. 5. 2018.