č.5/1998

Zpráva o činnosti Klubu psychotroniky a UFO

Každý rok naše organizace řeší klíčové otázky, jejichž řešení ovlivňuje chod a fungování po celé následující období.

V roce 1992 jsme uhájili svoji samostatnost po rozpadu Čs. archeoastronautické asociace a zatímco se ostatní kluby a spolky rozpadly, stali jsme se jedinou opravdu fungující organizací tohoto druhu u nás.

V roce 1993 jsme museli čelit snahám přeměnit nás z badatelské organizace na polonáboženskou sektu, vnutit do základů našeho fungování víru místo vědeckých metod.

V roce 1994 náš klub přesáhl hranice našeho regionu a řešili jsme otázku, zda zůstat místním nebo větším celkem. Poté, co se nepodařilo založit celostátní sdružení stávajících klubů, stali jsme se organizací celostátní. Během jednoho roku se počet členů zdvojnásobil a dosáhl 200 členů.

V roce 1995 jsme začali dosahovat prvních úspěchů, klub vešel do širšího povědomí veřejnosti jako uvážlivá a seriózní badatelská organizace. V takových chvílích se objeví snahy o přiživení se na práci druhých, pramenící z touhy po popularitě a z negativních stránek lidské osobnosti. Tyto snahy byl vyřešeny organizačním oddělením, a další fungování klubu si přes snahy o rozbíjení a odporné pomluvy získalo respekt a uznání řady dalších poctivých badatelů. Během následujícího roku 1996 se počet členů oproti roku 1994 ztrojnásobil.

V roce 1997 již nebylo okresu, kde by nebyli členové KPU. Věnovali jsme značné úsilí na propojení jednotlivých členů a začali činit první kroky na založení jednotlivých poboček na území některých okresů.

V tomto roce 1998 docházíme k závěru, že je nutno vedle organizačního upevnění stávajících poboček a vzniku nových také propojit badatele po dalších liniích, zejména programových a zájmových. Doba dětských nemocí již musí skončit. Činnost KPU a jeho jednotlivých složek je nutno dostat na kvalitativně novou, vyšší a odbornou úroveň.

Z těchto požadavků vyplývají nové požadavky v organizační, ale zejména v programové oblasti.

Je nutné vymezit si v zájmové sféře tu oblast, ve které je možno seriózně pracovat a dosahovat jasných a konkrétních výsledků. Činnost je pochopitelně ovlivněna a determinována materiálně technickými možnostmi, a proto hlavní sféra činnosti je v informační a analytické oblasti, myšlenkové kreativitě a vyplňování mezer při hledání hypotéz a interpretaci objevů. V této práci je nutno vycházet z interdisciplinarity anomálních jevů a ze spolupráce a závěrů řady speciálních vědních oborů.

V oblasti sledování jevů UFO a Poltergeist došlo po 8 letech k vytvoření vhodné databáze a k jejímu naplnění na úrovni požadavků, které se podařilo během těchto let vymezit. Ty představují zachycení daného jevu, místa, kde k úkazu došlo a k úloze pozorovatele. Unifikace a propojení databází umožňuje komplexně sledovat na daném území a v daném čase výskyt různých druhů anomálních jevů, jejich pozorovatelů i stanovit badatelský aktiv k jejich následnému sledování či prověření. Doposud zachycené zprávy se v průběhu zpracování dále upřesňují a doplňují, podle všech dostupných údajů, i za pomoci zpětného dotazování pozorovatelů. Byl vytvořen již šestý vzor dotazníku a to za spoluúčasti profesionálních sociologů a psychologů.

Nové i stávající pobočky vedle sběru aktuálních zpráv by měly pomáhat při ověřování a doplňování údajů k již uplynulým případům. Náležitý, i několikaletý odstup pomáhá v ucelení si pohledů, tříbení přístupů a činnost není řešena pod tlakem času. Navíc se tak lze i náležitě naučit správným postupům při dokumentační práci.

Řešili jsme před časem způsob zprostředkování údajů z naší databáze všem členům a badatelům. Nejvhodnějším způsobem se nabízí využití Internetu, kde by mohly být přístupné některé údaje členům po přihlášení se určitými vstupními kódy. Předpokládáme, že k vyřešení tohoto úkolu dojde v příštím roce a o způsobu provedení budeme členy informovat.

V oblasti psychotroniky se vytvořily úzce zaměřené skupiny osob – léčitelů a praktiků pro vyhledávání geopatogenních zón, vodních zdrojů apod. Činnost v této oblasti je celostátně ztížena neuceleným přístupem, koncepční neujasněností, neexistencí teoretického zázemí. To v podstatě znemožňuje jakoukoli badatelskou práci v této oblasti, neumožňuje pronikat do podstaty těchto jevů. Situace je ztížena i tím, že jednotlivé osoby, pracující v této oblasti, přistupují k jevům z vlastních, hlavně empirických zdrojů, a jsou k jiným názorům, které se jejich pohledům vymykají, nedůvěřiví. Na hledání podstaty jevů nemají čas ani chuť. Naše organizace nemá k dispozici žádné laboratoře, odborná pracoviště, ve kterých by bylo možno cíleně a tedy vědecky pracovat.

Sféra činnosti naší organizace (a v podstatě všech případných badatelů i organizací) se v podstatě zužuje na několik bodů :

Program Zdraví :

Program Fenomén

Využití jednotlivých psychotronických jevů v jiných oblastech

Program UFO, Poltergeist

Paleokontakt, Megalit

Klíčovým problémem při použití jakékoli psychotronické metody je jednak stanovení si cíle, kterého je možné dosáhnout, ale hlavně způsobu ověření získaných informací. Je třeba mít na paměti, že psychotronická metoda může pomoci ve chvílích, kdy panuje nejistota ve směru dalšího postupu, ale musí být i jistota, že takto získané informace odpovídají skutečnosti. V případech, kdy není možné informace ověřit, nelze s nimi dále manipulovat, zveřejňovat bez tohoto upozornění.

Toto pravidlo např. úzce souvisí s příjmem tzv. kontaktů, poselství, apod. získaných různými mimosmyslovými kanály. Upozorňujeme na to, že je sice nutné tento jev studovat po mnoha stránkách, ale v žádném případě není možné na nich stavět jakékoli další konstrukce.

Je pozoruhodné, že situace, se kterou jsme se v našem klubu vyrovnali již v roce 1993, zachvátila celou “ufologickou” scénu v ČR až nyní, po 5 letech. Vyrojily se celé zástupy “kontaktérů”, kteří diskreditují badatelské hnutí ve všech sdělovacích prostředcích. Smířlivecký postoj k jejich činnosti je neslučitelný s postavením Klubu psychotroniky a UFO.

V KPU vznikla skupina mapující výskyt možných megalitických památek na území ČR. Také údaje z programu Megalit budou v rámci zpřístupněné databáze k dispozici na Internetu. Jejím úkolem je soustřeďovat údaje o jednotlivých případech, vyhledávat další možné lokality, prověřovat některé teorie.

Do programu Paleokontakt logicky spadají všechny ostatní činnosti, spojených s historií, archeologickými otázkami, i průzkum dalších přírodních anomálií.

V obou těchto programech je nutné, ba co víc, je nezbytné spolupracovat s odborníky v archeologii, geodézii, geologii, astronomii apod., a podřizovat se jejich závěrům. Není možné tyto odborníky obcházet nebo jejich činnost jakkoli nahrazovat amatérským nadšením.

Úloha našeho klubu je v této oblasti nezastupitelná v oblasti zprostředkování informací, koordinaci postupu jednotlivých badatelů, umožnění kontaktu badatelů s odborníky z řad klubu nebo s klubem spolupracujících.

Je zřejmé, že v programu Paleokontakt je velmi neúčelné pátrat po pozůstatcích archeoastronautických návštěv v ČR. Ucelená koncepce zde chybí a otázky se řeší spíše nárazově, případ od případu. Daleko účelnější je hledání záhadných míst a nevyjasněných otázek v rámci okresů, které se k nim vztahují, včetně sledování anomálních jevů v průběhu času. Právě v této oblasti je možné aktivizovat místní kluby a kroužky, působící v rámci jednotlivých okresů, jejichž členové znají nejlépe své okolí a mohou nejschůdněji získat potřebné informace od starousedlíků, z místních kronik a archivů, a to dříve, než upadnou do zapomenutí nebo se ztratí.

Možné směry pátrání se rýsují v oblasti hledání linií ley-lines, po esoterické symbolice v církevních aj. památkách, jejich umístění a architektuře, heraldice, vyhledávat pozůstatky dávného osídlení, pátrat po činnosti tajných nacistických továren na našem území, atd., atp.

V oblasti průzkumu agrosymbolů se ukázalo za 5 let, jaké problémy zde vystupují. Územní rozsah a četnost výskytů každé léto ukazuje, že mezí amatérského průzkumu bylo dosaženo. Ke skutečně vědeckému zkoumání různých projevů a průvodních okolností kolem agrosymbolů není možné objektivně získat potřebné informace z několika důvodů :

Avšak díky spolupráci s odborníky je možno určité dílčí zkoušky a testy provádět na odborných pracovištích a na vysoce odborné a profesionální úrovni.

Každý člen by tak proto měl zvládnout základní pravidla pro získání potřebných údajů z průzkumu agrosymbolů a na vyžádání je splnit na co nejlepší úrovni. Budeme dbát na to, aby se tato pravidla dostala ke každému členu, i k širší veřejnosti.

Také údaje z průzkumu agrosymbolů v ČR budou k dispozici na internetu. Je nutné říci, že to byla právě tato oblast, která zapříčinila naši expanzi po celé ČR a je také zkušebním kamenem, při kterém se ukazuje kvalita, schopnost fungování a reakce celé naší organizace.

Z problémů, které se v uplynulých letech vyskytly, i ze zkušeností sekce Crop circles, vyplývají následující úkoly, jejichž splnění ovlivní příznivě i fungování KPU v dalších oblastech :

Budeme nadále vydávat časopis ZAZ. Bude odrážet názory klubu a přinášet i nadále původní, dosud nikde publikované zprávy a údaje. Velmi výrazným kontaktním článkem mezi členy se stal Informační bulletin, který i v příštím roce bude vycházet jednou za 2 měsíce.

S pochopením a podporou se setkaly návrhy na pravidla poskytování informací a vztahy KPU v této oblasti. Je jasné, že v této činnosti vycházíme z autorského zákona, jehož pravidel budeme dbát a respektovat jeho nařízení. Totéž budeme tvrdě vyžadovat i od ostatních.  

Delší dobu trvalo zpracování nových členských průkazů. Jejich zhotovení je u konce. Zdržení zapříčinila koncepční neujasněnost – jak zajistit způsob kontroly ? To se vyřešilo až nyní, kdy se ujasňuje úloha naší organizace jako badatelské, která bude vycházet vstříc svým členům zejména v oblasti informační a koordinační. Řada údajů, které se podařilo shromáždit díky úsilí mnoha osob, se zpřístupní na internetu, ovšem pouze na vstupní heslo, složené z několika kódů, mj. i z osobního čísla, které dostane každý člen na počátku každého roku až poté, co uhradí čl. příspěvek. Bez tohoto hesla, bez správného kódu, pro každý rok jiného, nebudou i v písemném styku zásilky vyřizovány zdarma, a to až poté, co budou uspokojeni členové KPU, tedy nikoli přednostně. Pochopte Vy všichni, kteří jste naši organizaci tvořili a tvoříte, že se dočkáváte výsledků až po určité době. Vězte však, že vybudovat stabilní, seriózní badatelskou organizaci a její databanku se neobešlo bez potíží a problémů, ale zejména potřebného času. Proto chceme právě Vás, členy KPU, kteří jste naši organizaci věrni a neopustili jste ji přes různé pomlouvačné kampaně a problémy, maximálně zvýhodnit.

Úkoly pro všechny členy :

Úkoly pro kontaktní osoby okresu, výbory poboček

Na příští období navrhujeme nezvýšený členský příspěvek v jednotné výši 150 Kč pro každého člena. Je tomu tak díky pomoci mnoha z Vás - děkujeme všem, kdo zasíláte různé dary, prosíme, pokračujte tak i nadále. Tenčí se naše zásoby obálek a kanc. papíru - pokud můžete, urychleně zašlete. Členský příspěvek Klubu psychotroniky a UFO zasílají všichni členové složenkou C na adresu Klubu a to nejpozději do konce letošního roku.

Také Informační bulletin dostává každý člen od centra. Tím se zajišťuje, aby nebyl přerušen kontakt s členem, který se náhle a z různých důvodů nemůže účastnit činnosti své pobočky. Pobočka, působící v určitém okrese, získá tak dotaci podle počtu členů, bez ohledu na to, zda se členové účastní činnosti přímo, nebo zprostředkovaně.

Z dosavadního fungování KPU a jeho několika poboček se ukázalo, že nejvhodnější, nejsnáze kontrolovatelné i spravovatelné je vytvoření takového způsobu, ve kterém existuje na jedné straně určitá centralizace – evidence členů, vyřízení přihlášek a čl. příspěvku, a s tím spojených správních řízení a jednání se státními aj. institucemi, včetně vytvoření centrálního adresáře a banky informací, a na straně druhé značná autonomie poboček, týkající se hlavně obsahového zaměření vlastní činnosti.

Každý zájemce o členství se proto musí obrátit na plzeňský výbor KPU, odtud obdrží přihlášku a po jejím vyplnění a uhrazení čl. příspěvku se stává členem KPU. Není možné se pouze přihlásit k zaběhnuté pobočce a spoléhat na to, že výbor pobočky se bude starat o příjem nových členů. Používání jiných přihlášek, než těch s razítkem KPU a adresou Plzeň, Borská 19, 320 16 je nepřípustné. Pokud by se kdekoli vyskytly a nekontrolovaně se šířily, otevřela by se možnost jejich zneužití.

Na výbor KPU se také obracejí zájemci o kontakty na jednotlivé pobočky a kluby v místech. Z důvodu ochrany soukromí a údajů členů poboček a kontaktních osob postupujeme v těchto případech tak, že kontakt na člena KPU poskytneme pouze se svolením dané osoby a to zcela výjimečně. Obvyklým bude způsob, kdy noví členové KPU budou předáváni pobočkám, kteří způsob jejich zapojení budou řešit společně s nimi.

Tyto a další otázky organizačního charakteru navrhujeme soustředit do zvláštního Organizačního řádu KPU, který by přehledně a srozumitelně upřesňoval a konkretizoval požadavky Stanov. Chápejte tato pravidla nikoli jako diktát, ale jako nezbytné a konkrétní údaje, usnadňující nutnou činnost, která stojí na několika jednotlivcích, kteří mají také své osobní povinnosti i zájmy v oblasti zajímavější a pestřejší badatelské práce.

Návrh na složení výboru

Předseda : Ing. Pavel Kalina * Tajemník : Dr. Luboš Šafařík * Hospodář : Věra Drobečková * Mluvčí : Marek Jehlička

Vedoucí sekcí :

Revizní komise:

PhDr. Anna Raupachová (předseda), JUDr. A. Šrámková

Napište Vaše připomínky a návrhy k těmto otázkám.

Organizační řád Klubu psychotroniky a UFO (návrh některých oddílů)

Symbolika KPU

Symbolika KPU je dána znakem KPU. Vedle této symboliky je možno využít vlastní dodatečné symboliky, která je v pravomoci jednotlivých organizačních složek (sekcí, poboček).

Členství, činnost členů

V KPU se soustřeďují všichni ti, kteří se zajímají o anomální jevy, záhadné a tajemné události, sporné a nevysvětlené úkazy, ať už se odehrávají v jejich okrese, v ĆR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry života přírody a společnosti.

V KPU lze působit

Způsoby činnosti nejsou vyčerpávající. Pro členství v KPU není překážkou zájem o jakékoli oblasti činnosti, týkající se anomálních jevů, ani použití rozličných metod.

Členství v KPU nelze ztotožňovat s nutností účastnit se klubových akcí a činnosti pobočky v daném regionu.

Každý člen si vybírá způsob své činnosti podle vlastního zájmu a podmínek. Nikdo nesmí být k ničemu nucen.

Jestliže někdo zpracovává jakýkoli námět, otázku, problém, provádí badatelskou práci apod., KPU mu přeje úspěch a těší se na publikování výsledků. KPU nezasahuje do jeho činnosti, nečiní si nárok na kontrolu práce svých členů.

KPU soustřeďuje informace o anomálních jevech jak v ČR, tak i na celém světě. K tomu dospívá jak vlastní badatelskou činností, navazováním potřebných kontaktů, rozsáhlou archivační a dokumentační činností a vytvářením odpovídajícího zázemí pro tuto činnost.

Tyto informace jsou k dispozici pro badatelskou činnost všech členů.

Pokud člen i nečlen KPU požádá o materiály nebo jinou pomoc KPU, písemně se zaváže, že při publikování výsledků práce uvede, odkud materiály získal, případně se jinak po dohodě s výborem KPU zmíní o naší organizaci. Totéž platí, použije-li kdokoli materiály nebo informaci, ke kterým se dostal díky svému styku s KPU. Tento požadavek je záležitostí elementární slušnosti, vedle bezpodmínečného dodržení požadavků autorského zákona.

Pokud byl člen i nečlen KPU pověřen Klubem ke zpracování zprávy, článku, publikace popř. k průzkumu určitého problému, a byly mu k tomu poskytnuty materiály KPU, je povinen výsledky své práce konzultovat s výborem KPU. Je nepřípustné a morálně neodpustitelné, aby si výsledky práce ostatních přivlastnil.

Pokud je člen pověřen výborem KPU k šetření a zpracování nějakého případu, s výsledky šetření seznamuje průběžně výbor KPU. Po konzultaci s ním se řeší další otázky, zejména kolem publikování případu.

Jestliže kdokoli provádí šetření a zpracování čehokoli, k čemuž se dostal díky informacím KPU, je opět elementární slušností toto sdělit výboru KPU.

KPU je tu od toho, aby badatelům pomáhal. Je však nepřípustné, aby kdokoli využíval KPU, tedy výsledků práce mnoha členů, k snadnému čerpání informací a nepřiznal alespoň své zdroje a nebo snad navíc výsledky svého působení před KPU utajoval.

Vztahy mezi jednotlivými členy uvnitř KPU musí být rovnoprávné, přímé a čestné.

Čestné členství

Návrh na udělení čestného členství může podat každý člen KPU.

Čestný člen neplatí členské příspěvky. Toto členství trvá po celou dobu existence KPU.

Čestné členství je možné odejmout v případě takového narušení etických norem, které by poškodily pověst KPU, vedle porušení zákonných ustanovení ČR.

Pobočky KPU

Každá pobočka je součástí KPU.

Zaměření její činnosti, úkoly a způsoby práce si rozhodují členové pobočky a její volené orgány.

Pobočka může mít vlastní název, doplněný názvem Klubu psychotroniky a UFO v kombinacích : “Název – KPU okres” nebo “Název – Pobočka KPU” nebo jen “KPU okres”

Za informace o jednotlivých organizačních prvcích (sekcích a pobočkách) a všechna data o členech KPU ručí výbor KPU.

Pobočky mají povinnost poskytovat úplné a pravdivé informace o své činnosti výboru KPU, který je archivuje a využívá pouze s vědomím a svolením původců a autorů a v souladu s normami autorského zákona.

Výbor KPU zaručuje, že poskytnuté informace nebudou zneužity k získání výhod či obohacení.

Interní tiskoviny

O průběhu, způsobech a výsledcích badatelské činnosti se členové KPU vzájemně informují cestou besed, diskusí, setkání apod. K tomu využívají interních tiskovin.

O korespondenci a informacích důležitých pro fungování KPU je povinen informovat výbor každého člena cestou informačního bulletinu a to minimálně jednou za 10 týdnů.

Každý člen má právo využívat inf. bulletinu k oznámením, vzkazům, inzerci a k vnitroklubovému zveřejnění jakýchkoli informací organizačního charakteru.

Vztahy s veřejností

KPU může spolupracovat s jakýmikoliv orgány, institucemi a organizacemi, zůstává však za všech okolností nezávislou organizací.

Každý člen odpovídá za to, aby svým vystupováním, jednáním, i odbornou erudicí zvyšoval seriózní pověst KPU.

K prohlášení jménem KPU je zmocněn výborem trvale pouze mluvčí KPU.

V určitých případech může být k prohlášení pro tisk pověřen písemně výborem kterýkoli člen KPU.

Při prohlášení pro tisk, ke kterému nebyl člen písemně pověřen výborem, se daná osoba může i nemusí přihlásit ke své příslušnosti ke KPU.

Konkrétní prohlášení však člen KPU pronáší za svou osobu. Ručí za to, že publikovaná informace a názor nevyzní ve smyslu ztotožnění osobního názoru s míněním celé organizace. KPU neupírá nikomu právo na jeho vlastní názor. Nesmí však být názor jedince ztotožněn s názorem celé organizace.

Ve styku s pracovníky sdělovacích prostředků je nutné zajistit kontrolu poskytnutých údajů ještě před uveřejněním – autorizací rozhovorů apod. Protože to však v různých kratších projevech a situacích není možné, a je třeba počítat i s neseriózním přístupem některých novinářů, při osobním prohlášení je nutno zdůraznit, že názor je pouze osobním, soukromým názorem.

V případě, že dojde ke zkreslení, ba i k záměrnému překroucení smyslu výpovědi, je věcí daného člena, aby zjednal nápravu formou tiskové opravy. O případu informuje výbor KPU.

Poškození KPU

Je nepřípustné, aby kdokoli z KPU spolupracoval s osobami, institucemi a seskupeními, které poškodily KPU (zcizily jeho majetek, nebo se jinak obohatily na jeho úkor, ohrozily jeho pověst, nebo jinak narušily činnost kterékoli jeho organizační složky).

Každý člen KPU je povinen o případech poškození KPU neprodleně informovat výbor, který individuálně prošetří každý případ a přijme opatření na nápravu daného stavu.


 Vyšel nový časopis ZAZ č. 4. Přináší zprávu o pádu ledové koule na Plzeňsku, dále velmi zajímavou práci “Květoslav Minařík - mystik nebo psychotik ?”, nové poznatky z oblasti Horního Metelska “Tajemné Sedmihoří”, ohlasy na téma “Poučení z vesmíru”, výsledky pátrání po letních případech UFO na Sedlčansku, další pokračování seriálu “Bohové nebe a Země” a řadu kratších zpráv a postřehů. Předplatné časopisu ZAZ na rok 1999 je 140 Kč. Předplatné je možno uhradit na stejné složence jako čl. příspěvek KPU na stejný rok – 150 Kč.

 Začal vycházet nový časopis Fakta X, jehož mutaci v naprosto nezměněné podobě dostáváme z JAR již druhý rok.

Členové Fantastic Fact Clubu se letos za svůj 300 Kč čl. příspěvek dočkali zatím pouze jediného bulletinu o velikosti 3 listů A4.

Na internetu doporučujeme diskusi "Occamova břitva", na téma "skepse a alt. medicína, zejména homeopatie. Rubriku spravují lidé z okruhu Sisyfos. Nemáte-li se možnost s nimi seznámit, napište, o jaké texty byste měli zájem, a zašlete disketu a známky na zpáteční poštovné.

Společnost Jimaz vydává multimedidální CD ROM “Záhady a tajemství”. Šest kapitol obsahuje 3 hodiny mluveného slova, přes tisíc obrázků a fotografií.