č.5/1997

 Vážení členové,

blíží se k závěru další rok naší existence a je nutné opět ujasnit společné cíle i úkoly. Počet členů dosáhl již dávno stupně, kdy již není možné organizovat celostátní zasedání členů jako vrcholného orgánu KPU k řešení úkolů. Tento úkol musí zatím nahradit tento bulletin. V něm si vymezíme hlavní úkoly a směry činnosti pro další rok.

Zpráva o činnosti a úkolech KPU

KPU je badatelská organizace, která má za cíl vytvoření týmu opravdových odborníků na rozličné oblasti anomálních jevů. K tomu vytváří své informační zdroje, které jsou základem pro jakoukoli badatelskou činnost.

Badatelské oblasti jsou velmi rozmanité a nebudeme jejich šíři stavět jakékoli mantinely. Přesto základem činnosti budou i nadále anomální atmosférické jevy (UFO), jevy psychotronické povahy, nevyjasněné otázky historické minulosti ČR a světa a přírodní anomálie.

Klub psychotroniky a UFO má dnes přes 640 členů a nechceme z něj ustanovit pevnou organizaci, ale spíše volné sdružení podobně smýšlejících lidí, badatelů a zájemců o anomální jevy. Již dnes vznikají pobočky, kluby a kroužky v jednotlivých okresech. Jejich členové by měli mít nejen takové zájmy, aby svou činností pokryly hlavní zájmové oblasti klubu, ale aby dobře znali situaci ve svém okolí a měli vytvořenou důvěru i široké vztahy s veřejností, tak, aby se včas dozvídaly o anomálních jevech včas a bez prodlení.

Výbor KPU bude zajišťovat soustřeďování informací a jejich distribuci jednotlivým badatelům, koordinaci jejich úsilí a zprostředkování kontaktů se zahraničím a odborníky. Kompetence ústředí se stále více bude zužovat na informační a koordinační činnost, badatelská a výzkumná činnost by měla přecházet na místní pobočky a odborné sekce. Určité otázky budou sledovány celostátně, (UFO, spontánní psychotronické fenomény - zjevení, poltergeist a pod., kruhy a obrazce v obilí a trávě, megalitické památky a stavby), šetření místních anomálií či nevyjasněných otázek historie, archeologie apod., léčitelské fenomény, atd., by mělo postupně přejít do sféry okresních kroužků podle zájmu a zaměření členů.

Na konci minulého roku jsme se rozhodli soustředit úsilí na šest problémů.

1. podařilo se vytvořit katalog megalitických památek v ČR, objevit i několik nových sporných lokalit, rozbíhá se ověřování a geologický průzkum. Program přispěl i k vydání CD-ROM o megalitických památkách.

2. dosud se nepodařilo odhalit podstatu tzv. "karlovarských kruhů" a za celý rok se nepodařilo iniciovat setkání objevitele s proutkaři

3. úkol na vytvoření přehledné struktury "setkání blízkého druhu" zatím zůstává v rámci úvah. Vedle toho však započalo zpracování komplexní databáze všech anomálních jevů (UFO, poltergeist, agrosymboly).

4. telepatické experimenty pokračovaly v rámci Plzně. Jejich výsledky nepřinesly objevení nových médií

5. pokračovalo komplexní sledování agrosymbolů, zejména za pomoci řady nových badatelských skupin a poboček po celé ČR.

6. připravuje se komplexní zpráva k problematice kruhů v trávě, byly ověřeny některé staré a objeveny nové lokality

Děkujeme všem, kdo klubu při řešení těchto otázek pomohl radou, zkušeností či cennými údaji. Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo i nadále.

Řešení nových otázek a problémů v celostátním měřítku si vyžádalo i nový přístup k fungování celé organizace. Je nutné, aby v každém okrese byli 2 - 3 členové, mající aktuální kontakt nejen s ústředím, ale také vazby na skupiny v sousedních okresech v rámci bývalých krajů. Měli by být schopni přijímat informace ze svého okolí a také by měli být schopni poskytnout novým zájemcům základní informace o našem klubu. Dosud jsme se na řadu z Vás obraceli náhodně či podle momentální potřeby. Nechceme však nikoho zvlášť zatěžovat a obtěžovat s otázkami, které stojí mimo konkrétní zájem. Chcete-li v této oblasti pomoci a být tak lépe a častěji informováni, zvažte tuto formu spolupráce a dejte vědět o svých možnostech.

Vedle toho je nutné věnovat pozornost i vlastní propagaci a prezentaci těch myšlenek, které nás spojují. Připravujeme vydání nových průkazů, které by měly vyřešit dosavadní problémy. Je třeba si uvědomit, že jde o problémy růstu. I nadále budeme vydávat IB, který každý člen dostává zdarma. Opustili jsme měsíční vydávání, a přešli na 2 měsíční interval. V průběhu roku jsme oslovili s nabídkou o spolupráci další stovky osob. Zasílejte proto urychleně fotografie 3 x 4 cm s napsanými jmény a rod. čísly na zadní straně, aby vyřízení bylo v souladu s přechodem na novou databázi.

Od nového roku bude mít KPU k dispozici i svůj vlastní elektronický zpravodaj, jehož zkušební provoz jsme již zahájili. Jeho součástí bude 1) trvalá složka : základní informace o KPU, Stanovy, seznam dosavadních řešených problémů, a 2) složka proměnlivá - Informační bulletiny od r. 1998, ZAZ od r. 1998, popř. další články, ohlasy a náměty. V něm budou uvedeny i fotografie a materiály, které z technologických důvodů nemohly být zveřejněny v ZAZ. Adresa je http://plzen.eunet.cz/kpufo. Děkujeme firmě EUNET za umožnění těchto služeb.

V hospodářské oblasti je nutno zvýšit čl. příspěvek na 150 Kč. Projevil se zde nárůst všech cen a zejména poštovného. Chceme i nadále udržovat pravidelný kontakt se všemi členy a kopírovací služby, kancelářské potřeby, vedle rozličných kontaktů s nečleny a zahraničím vyžaduje dodatečné náklady. Chceme i pomoci vznikajícím pobočkám, které hradí další náklady na nájemné místností, výjezdy za případy apod. Proto navrhujeme, aby členové takových poboček hradili pouze 100 Kč. Příslušnost k takové pobočce neznamená ovšem pravidelnou účast na společných setkáních, dojíždění do okresních měst a pod., neboť někde na to nejsou podmínky a způsobovalo by to ještě další časové i finanční zatížení, ale pravidelný, minimálně telefonický kontakt s výborem pobočky a pomoc podle svých možností a zájmu - radou, zkušenostmi, zprostředkováním kontaktů, informacemi o dění ve svém okolí apod. Vedoucí poboček proto nahlásí jmenovitě seznam takových členů do 1.12.1997.

Návrh na usnesení :

Členové - berou na vědomí : - zprávu o činnosti - ukládá :

- všem členům

a) vyhledávat a zajišťovat informace o základních směrech činnosti KPU - anomální atmosférické jevy (UFO), agrosymboly v obilí a trávě, dále anomální jevy psychotronické povahy a neprodleně o nich informovat centrální databanku KPU.

b) pomoci podle svých možností v případě řešení konkrétních otázek odborným sekcím, a dalším členům KPU

- výboru

a) v reálném čase předávat přijaté zprávy místním badatelům k šetření, rychleji koordinovat úsilí všech složek

b) trvale zajišťovat informovanost veřejnosti o KPU, cestou elektronického zpravodaje, publikační činností v regionálním a celostátním tisku a v ediční činnosti.

c) provést výměnu průkazů KPU s platností od roku 1998

d) zpracovat databanku a archivní materiály tak, aby mohly být k dispozici k dalšímu bádání členů KPU. Zároveň zajistit, aby nedocházelo k jejich zneužití.

- vedoucím poboček, přípravným výborům

a) nahlásit seznam členů poboček a každé 4 měsíce aktualizovat stav s centrálním seznamem

navrhuje :

- složení výboru : Ing. Pavel Kalina (předseda), dr. Luboš Šafařík (tajemník), Věra Drobečková (hospodář), Martin Šašek (ved. sekce CC), Jaromír Novotný (ved. sekce UFO), ing. Milan Nebehay (ved. sekce Megalit), Martin Čechura (ved. sekce Fenomén), Marcela Sedláčková (ved. sekce Poltergeist), Václav Mareš (ved. sekce Paleokontakt), Josef Huňát (ved. sekce Zdraví), Marek Jehlička (mluvčí)

- revizní komise : PhDr. Anna Raupachová, Věra Krausová, Ing. Martin Šneberger.

- jmenování čestného členství KPU

Josef Vorel (in memoriam), bývalý ředitel muzea v Mariánské Týnici, sběratel pověstí a historie Mladoticka

Členský příspěvek na rok 1998 - 150 Kč, členové fungujících poboček 100 Kč.

Své náměty, návrhy a připomínky, i vyjádření ke složení výboru zasílejte v nejkratším možném čase. Další dokumenty k Vašemu vyjádření budou následovat příště. V IB 1/98 budou oznámeny výsledky, doplňky a úpravy, vzniklé z Vašeho hlasování.


 Vážení přátelé,

před časem jsme se na některé z Vás obrátili s prosbou o pomoc při včasném zajištění informací o kruzích a obrazcích v obilí. V každém okrese byly osloveny 1 - 3 osoby a v každém kraji byla takto vytvořena telefonická síť.

Protože se tato forma spolupráce velice osvědčila, děkujeme Vám všem, kdo jste se na ní podíleli. Byli bychom rádi, kdyby tato síť zůstala i nadále v činnosti. Vy, kteří jste v ní byli zařazeni, napište, máte-li vůči svému zařazení výhrady, dejte nám vědět, došlo-li k přečíslování či jiným změnám. Na Vašem zařazení netrváme, ale budeme rádi, když nám v této oblasti pomůžete. Omlouváme se, že došlo k tomuto vytvoření bez předchozí konzultace s Vámi, bylo to zapříčiněno tlakem času před sezónou agrosymbolů. Pokud byste se i Vy ostatní chtěli do této sítě zapojit, napište. Uveďte své telefonické či faxové číslo, popř. e-mail. Ostatní účastníci sítě v kraji budou mít k dispozici pouze tyto údaje, nikoli adresy. Byli bychom rádi, kdybyste se touto formou v rámci této sítě seznámili a založili vzájemnou spolupráci vytvořením nových vazeb mezi sebou. Opravené dopisy s uvedením této sítě budou zasílány pouze účastníkům k 1. 12. 1997.

Dodatečné informace k výskytu letošních agrosymbolů zasílejte na adresu KPU. Děkujeme.

 Výstava leteckých fotografií agrosymbolů, pořízených skupinou Václava Cihly za svých každoročních cest do Anglie, bude pokračovat po ČR. Dosud byla uvedena v plzeňském hotelu Victoria, galerii Šiwa na klatovském náměstí, táborském infocentru a jaroměřském muzeu. Děkujeme tímto panu Vladimíru Šedivému, majiteli hotelu Victoria, Mgr. Wachtlové z Klatov, paní Stránské z Tábora, členům KPU a kolegům z jednotlivých regionů.

Inovovaná výstava, doplněná o fotografie letošní cesty skupiny pana Cihly, i z cesty členů výpravy s Magazínem 2000, bude předvedena v Jáchymově od 5.11.1997, poté v Chebu a na dalších místech, a zřejmě i v Rakousku.

 Odběratelé ZAZ ! Letos vyšly 3 čísla. Pokud jste je nedostali, napište a zašlete kopii útržku složenky o uhrazení předplatného. I když je možné, že se ZAZ ztratí vinou pošty (je to rarita a ta přitahuje nenechavé lidi), je možné, že dojde k chybě i u nás. S kopií Vašeho dokladu se nám bude hledat lépe. Děkujeme za pochopení. Budeme také rádi, když ZAZ ukážete přátelům a známým a získáte tak jeho další odběratele.

 KPU Šumava připravuje k vydání vlastní ročenku, ve které bude přehled letošních agrosymbolů. Cena 20 Kč. Zájemci o ně, pište na adresu KPU.