č.3/1997

V dubnu 1997 vznikl nový časopis Fantastická fakta. K otázkám kolem jeho protagonistů odpovídáme, že seskupení zvané Sírius vzniklo z bývalých členů KPU, kterým nevyhovoval v roce 1995 badatelský duch naší organizace, a neuspokojoval jejich úzké zájmy, zaměřené zejména na vlastní zviditelnění a popularitu ve sdělovacích prostředcích. Odchod těchto osob provázely sabotáže, snahy očernit a rozštěpit KPU cestou různých peticí a zákulisních machinací, v jejich držení jsou dodnes některé klubové materiály, včetně osobních věcí dalších členů KPU. Podrobné stanovisko KPU včetně rozboru příčin přinesl časopis ZAZ 4/95 a nebo IB 5/95. Již tehdy bylo stanoveno, že spolupráce s lidmi, jež poškodili KPU, nelze spojovat s členstvím v naší organizaci.

Vznik každého nového časopisu lze přivítat. Je otázka, zda náš trh snese dva časopisy na toto téma. Vzpomeňme na případ časopisu Luna, kdy jeho vydavatelé vybrali předplatné, příspěvky na čtenářskou asociaci a plánované výlety a zmizeli neznámo kde. Zanikl také časopis Univerzum, a ještě před ním nesporně obsahově bohatší a odborně fundovanější časopis Anomal.

Ať již jsou motivy vzniku nového časopisu jakékoli, finanční prospěch nebo ukojení chorobného egoismu některých osob, každý informační zdroj může být přínosem pro badatelskou práci. Nenechte se však zmást bombastickými titulky a nabubřelými frázemi a vězte, že žádný strom neroste do nebe. (Výbor KPU)

 Právě dochází ke zpracování výsledků průzkumů loňských agrosymbolů a ke komplexnímu zmapování problematiky kruhů v trávě. Prosíme, pomozte s průzkumem těchto fenoménů ve Vašem okolí. V případě obrazců v obilí minulých let poskytněte Vaše údaje a vlastní zjištění. Porovnání s našimi poznatky může být velmi užitečné pro celkový pohled na daný jev. Odkoupíme i Vaše fotografie. U kruhů v trávě z uplynulého období zjistěte od místních osob, případně na místě : - dobu, kdy se kruhy začaly objevovat, a zda jsou patrné ještě dnes, - udejte co nejpřesněji místo, zakreslete je do tur. mapy (min. 1:100.000), - popř. další údaje (rozměry, zjištěné anomálie, pozorované anomální jevy v okolí, výpovědi svědků, články z místních novin)

Přátelé, pomozte s průzkumem záhadných fenoménů ve Vašem okolí z minulých let: - v okrese Benešov : kruhy a obrazce v obilí u Benešova, Vlašimi a Čerčan, kruhy v trávě u Nesměřic, Chotyšan, Votic, - v okrese Písek : kruhy v trávě u Mýta, Sepekova, Strážkovic, Štědronína, Mirotic, Velkého Víru, - v okrese Příbram : kruhy v trávě u obce Popelíky, Bytíz, Dolní Hbity, Horní Líšnice, - v okrese Český Krumlov : kruhy v trávě u obce Horní Planá, Velešín, - v okrese Strakonice : kruhy v trávě u Strakonic, Volenic a Vojnic, - v okrese Praha - východ : kruhy v obilí u Říčan, Zelenče, - v okrese Pelhřimov : kruhy v obilí u Lukavce, Nového Rychnova, kruhy v trávě u Čížkova, - v okrese Svitavy : kruhy v trávě u Poličky, - v okrese Trutnov : kruhy v trávě u Meziměstí, Radče, - případně jinde.

Vznikly již nové obrazce v trávě v okrese Česká Lípa a Pardubice - Kunětická hora. Máte-li jakékoli informace o těchto, ale i loňských agrosymbolech, zašlete je do klubového archivu. Děkujeme.

Další Vaši aktivitu v této souvislosti vítáme a budeme rádi, když se do pátrání během letních měsíců zapojíte. V kontaktu s místními občany vystupujte zdvořile a seriózně, zdržte se přehnaných hypotéz, zdůrazněte, že Vám jde o nezaujatý průzkum těchto jevů.  Seznamte obyvatele s existencí KPU a jeho činností. (-cc-)

 Přátelé z okolí Brna : jak bylo oznámeno v tisku (Práce Praha 20.3.97), byl "strašidelný" dům Hynkových v Brně-Dvorskách vybaven geofony. Máte bližší údaje o tomto případu, příp. jsou známy výsledky tohoto měření? (-g-)

 Přátelé ! Pište své názory na nové knihy, články v časopisech a pod. ! (-rr-)

 Děkujeme Vám všem, kdo zasíláte výstřižky z novin a časopisů. Utváření archivu KPU dospělo do stadia, kdy se připravují konkrétní tematické bloky - pyramidy, menhiry atd. (-a-)

 Před časem se psalo o místě v bývalém SSSR, zvaném "emskij treugolnik". Máte nějaké informace o tomto fenoménu, jeho umístění a projevech ? (-u-)

 Do audioarchivu přibylo :

 Makoň Karel : O mystickém významu pohádek (přednáška) (1 x 90 min) (autor byl plzeňským mystikem, autorem knih "Umění následovat Krista", "Odkrytá moudrost starých pravd") aj.

 Knihy na prodej : Rýzl M.: Úvod do parapsychologie (30 Kč), Ceram C.W.: Bohové, hroby a učenci. (vyd. Orbis, vyd. 3, Praha 1975) (50 Kč), Klimuszko A.C.: Mé vidění světa. Parapsychologie v mém životě. (Vzpomínky a zkušenosti polského kněze - jasnovidce) Stannovum Pelhřimov 1991 (40 Kč), Zajdler L.: Atlantida - v mýtech, zeměpise, data a příčiny zkázy. (30 Kč), Zentrich J.: Bylinářská poradna aneb příroda léčí revmatismus. (30 Kč), Vronskij B.: Tajemství tunguzského meteoritu. (30 Kč), Mahéšvarananda P.S. : Skryté síly v člověku. (40 Kč). Sci - fi : Verne J.: Cesta do středu Země. SNDK Praha 1965 (20 Kč), Pludek A. : Hledání antipoda. Parapovídky. MF 1985, (20 Kč), Arkadij a Boris Strugačtí : Je těžké být bohem. Svoboda Praha 1973 (30 Kč), K zaslání je nutno počítat 22 Kč pošt. Pište na adresu red.

 Kdo prodá časopisy Gemma 1994 / 3, 12, 1995 / 6 - 12, 1996 /3 - 12 ? (-kj-)

 Skupina Záblesk (Jaroměř) vydává vlastním nákladem publikaci "Kruhy v obilí ve východočeském regionu". Zájemci si o ni mohou napsat na adresu Zd. Marek, Vestec 43, Jaroměř.

Jaroměř je čtvrtým místem, kde od 7.6.97 ve spolupráci se sk. Záblesk probíhá putovní výstava fotografií anglických agrosymbolů. (-cc-)

 Přátelé, máte-li zkušenosti se speleologií, nebo se jí trvale zabýváte, dejte vědět. Máme v úmyslu provést ověření rozličných zpráv o podzemních prostorech. (-mc-)

Děkujeme za 6. číslo Magazínu Mystery klubu Sedlčany. Podobné občasníky by mohly vycházet u řady poboček. Zamyslete se nad tím ! (-rr-)

 Byl navázán kontakt s organizací "Builders of the Adytum", pořádající korespondenční kursy esoterických učení. Základní informace (v angl.) zašleme za obálku A5 a 10 známek 4,60 Kč, nebo se můžete obrátit přímo na adrese : Adm. B.O.T.A. Europe 12, rue, Fustel de Coulanges, 66000 Perpignan, France.

 Prosíme, zapojte se do úpravy tiskopisů KPU - především dotazníků na pozorování UFO aj. anomálních jevů, kruhů a obrazců v obilí, tak, aby jejich používání bylo v rámci všech poboček a klubů zesouladěno.

 Z JAR nám bylo doručeno první číslo nového mezinárodního časopisu "The X Factor", zaměřeného na problematiku UFO, paranormálních jevů. Adresa mezinárodní redakce je PO box 7691, Charloteswille, VA 22906 - 7691, USA. (-a-)

 Máme v úmyslu zveřejnit v dalších IB soupis rozpracovaných a řešených případů, kterými se sekce a členové KPU zabývají, s uvedením stavu, ve kterém se případy nacházejí, jaké problémy zastavily jejich řešení a pod. Budeme očekávat Vaše náměty a návrhy na řešení. V současné době se uzavírá dílčím závěrem případ "Popravčí louky" u obce Prameny (okr. Cheb). K úplnému uzavření případu chybí podrobné údaje o historii dané lokality, neboť původní obyvatelé byli odsunuti v roce 1945. (-gg-)

 Kdo zná původ a zdroj legendy o blanických rytířích, vyslovené jakýmsi mnichem ve středověku ? Pište na adresu red. (-hs-)

 Postup při průzkumu agrosymbolů

Dozvíte-li se o výskytu kruhů a obrazců v obilí (přímo, ze styku s lidmi, nebo třeba i z místního tisku) uvědomte neprodleně členy Klubu psychotroniky a UFO na níže uvedených telefonních číslech. Uvědomění prosím neodkládejte, významně tím přispějete k včasnému zachycení potřebných informací. Telefonicky prosím sdělte :

1. Místo - obec, u které k objevu došlo

2. podrobný popis cesty, komunikace k obrazci, orientační body v okolí

3. datum, hodina objevení

4. tvar obrazce, základní rozměry, druh plodiny

5. Vaše jméno, adresu, tel. spojení, jak jste se o výskytu dozvěděli. Pochopitelně uvítáme i další poznatky, zejména údaje o pravosti.

Pak se rozhodne, která naše skupina provede podrobný průzkum. Pochopitelně Vás tím nijak neomezujeme a pokud bude obrazec ve Vaší blízkosti, proveďte prvotní průzkum. Pokud se z jakýchkoli důvodů skupina nedostaví včas (doprava, složení skupiny atd.) je nutné, abyste nejzákladnější informace zajistili co nejdříve Vy. Cestovné, popř. další výdaje Vám oproti zaslaným dokladům uhradíme. Nespoléhejte se na zprávy, že obrazce už zkoumali "nějací odborníci". U kruhů se vyskytuje řada hochštaplerů a samozvaných expertů, kterým jde jen o to, jak by demonstrovali vlastní hranou důležitost, bez jakéhokoliv přínosu pro skutečnou badatelskou činnost.

1. Místo obrazce zakreslete do podrobné mapy (min. turistické 1 : 100.000, nakreslete plánek okolí - vzdálenosti, směry k okraji pole, k ohybu cesty, atd.

2. změřte všechny rozměry obrazce (průměr : sever - jih, východ - západ, vychýlení středu, délka, šířka obdélníků, vzdálenosti jednotlivých kruhů od sebe, atd. )

3. foto : mimo obrazec - (z výšky, ze vzdálenosti, u okraje) uvnitř (okraje, střed, detaily), totéž i videokamerou, pokud ji vlastníte.

4. nejdůležitější je zjištění pravosti obrazce : v kterémkoli místě musí být ohnuté a deformované rostliny, u obilí ohnutí těsně u kořene. To lze zjistit i poté, co přes obrazec přešla řada osob. Na důkaz odeberte tyto stébla (ze středu - 1, okrajů na svět. stranách - min. 4, mezi středem a okrajem - min. 2), tak, aby z každého místa bylo možno získat min 50 zrn ke zkoušce klíčivosti. Rostliny zajistěte celé (od kořene po klasy). Ke zjištění pravosti se nedejte zmást prohlášeními jiných osob v tom či onom smyslu ! Zajistěte i 50 zrn z jiných míst pole (min 100 m od obrazce).

5. Dále zjistěte : kdy a kým byl obrazec objeven, za jakých okolností, zda si někdo z okolí nevšiml něčeho zvláštního či jiného anomálního úkazu (včetně jména a adresy svědka).

6. Další zkoušky závisí na Vašich možnostech a vybavení : buzola (magnetické anomálie), dozimetr (radiační úroveň v obrazci a okolí), magnetofon s dyn./krystal. mikrofonem (zvukové nahrávky u země v obrazci i mimo), atd.

Poznatky podrobně zaznamenejte a bezodkladně zašlete na naši adresu. Poštovné Vám uhradíme obratem. Chcete-li ustavit vlastní výjezdní skupinu, či se podrobněji podílet na průzkumu obrazců, uvědomte nás o tom. Vybavíme Vás potřebnými tiskopisy a dokumenty k průzkumu.

Z výsledků průzkumu předchozích let vznikla publikace kolektivu autorů KPU "Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy". Svou činností se můžete stát spoluautory jejích doplňků, které budou vycházet každý rok.

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Klub psychotroniky a UFO, KPU, Borská 19 (Hotel  Victoria), Plzeň 320 22, tel: 019/274356 (i fax) - Šafařík L., 019/524605 (zázn.), 019/551325 (zam.) - Jehlička M., 019/62528 - Šašek M., 019/529222 - Novotný J. IČO : 45334871