č.12/1996

 

 Vážení přátelé,

končí další rok působení Klubu psychotroniky a UFO. Aby činnost mohla být i v následujícím roce úspěšná tak, jako dosud, je potřebné se stále aktivněji podílet na badatelské činnosti, seriózním přístupem zvyšovat jeho váhu v očích veřejnosti.

Obracíme se na všechny členy KPU, pobočky, spolupracující kluby a kroužky i na některé z Vás, kteří jste s námi byli dříve v kontaktu a z nejrůznějších důvodů jste se odmlčeli. Nezapomínejte na náš klub, informujte nás o dění ve Vaší obci, zaznamenejte anomální jevy od svých blízkých a přátel, seznamte další zájemce s činnosti našeho klubu, s naším časopisem a dalšími tiskovinami. S velkým nárůstem členské základny probíhala a dále probíhá snaha o zakládání nových kroužků a poboček, čímž se radikálně mění postavení plzeňského klubu na koordinační a informační centrum.

Klub psychotroniky a UFO vyhlásil před několika měsíci témata ke zpracování studií k rozličným otázkám anomálních jevů i k dalším problémům. Máme radost, že došlo k dovršení mnohaleté práce badatelů z Valašského Meziříčí týkající se problematiky ley-lines a rozpracování této problematiky na ČR. (Informace o práci "Cestou zářivého Apollóna" přináší ZAZ 5/96 - z technických důvodů ZAZ vyjde v prvních týdnech r. 1997). Kromě toho budeme dále koordinovat spolupráci badatelů v těchto otázkách :

1. vytvoření katalogu megalitických památek v ČR

2. zjištění podstaty nálezů tzv. "karlovarských kruhů" ing. Baumgartla

3. vytvoření přehledné struktury a uceleného přístupu k tzv. "setkáním blízkého druhu"

4. pokračování telepatických experimentů ze začátku roku 1996

5. komplexní sledování agrosymbolů v ČR a zjišťování jejich souvislostí

6. podrobné prozkoumání problematiky kruhů v trávě

 Pro členy a příznivce KPU z Plzně a okolí oznamujeme, že od nového roku se kvalitativně mění struktura a organizace pravidelných čtvrtečních setkání s cílem maximálně se otevřít veřejnosti a ukázat plzeňským občanům podstatu činnosti organizace, která sdružuje přes 600 badatelů v ČR a udržuje rozsáhlé kontakty se zahraničím. Výborové schůze budou od 18. hodin, od 18,30 hod. budou probíhat besedy, porady, přednášky (i pro veřejnost), promítání filmů, prodej literatury i burza záhadologické literatury. Na setkání budou zváni hosté i odpůrci tak, aby mohla být naše problematika konfrontována s širokou škálou názorů. Doufáme, že to přinese nové impulsy a obohacení naší činnosti.

Také my se budeme snažit, aby organizace přispívala k rozvoji každého člena. Budou vydávány seznamy literatury k tématům, o která si napíšete, budete seznamováni se stavem bádání v jednotlivých dílčích otázkách, je možnost přehrát si některé pořady z audio nebo videoarchivu. Pokračuje vydávání ZAZ s původními názory, výsledky pátrání i hypotézami, informační bulletin bude i nadále sloužit organizačním potřebám.

 K roku 1997 navrhujeme ke schválení návrh na udělení čestného členství Klubu psychotroniky a UFO tomuto občanu ČR :

Ing. František Toth,

autor řady statí s archeoastronautickou tematikou v časopise Čtení 1978 - 1987, se specializací na oblast střední Ameriky

 Dosud bylo uděleno čestné členství KPU těmto občanům ČR

PhDr. Anna Raupachová (léčitelka, mystik), doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc., (první prezident ČsAAA), František Paneš (autor knihy Gaia a dalších publikací), Ing. Ivan Mackerle (badatel), Květa Koutná - Justová (účastník telepatických experimentů), Václav Chovít (kronikář - Sušice), Zdeněk Šmíd (spisovatel), Jan Vlasák (proutkař, organizátor prvních proutkařských kursů v ČSSR)

Výbor KPU

Připravované akce v Plzni, Koperníkova 26 :

28.1.1997 - 18. hod. Duchovní a duševní význam pohádek - o kořenech, symbolice, poselství a moudrosti skryté v klasických pohádkách - A. Fiurášek

únor 97 : beseda s Libuší Nielsen (autorkou knihy "Parapsychologie")

 Jedna z debat na zasedání KPU (Plzeň) byla věnována homeopatii. Má někdo z členů osobní zkušenosti s jejím použitím ? Existují hodnověrné údaje o pokusech s homeopatickými léky na pacientech neovlivněných placebo-efektem (děti, zvířata, a pod.)? Máte-li takové zdroje, dejte vědět. (-am-)

 Děkujeme paní B. za poskytnutí několika exemplářů tzv. "obroušených kamenů" z nemilkovského obrazce. Kameny budou podrobeny odbornému průzkumu. (-cc-)

 Zdravíme členy nového klubu u Slaného. Prvotní problémy chápeme a doufáme, že se je podaří vzájemnou spoluprací překonat. (-v-)

 Kdo přeloží a simultánně nadabuje německé diskusní pořady o únosech do UFO, autentické vyšetřování případů, a pod., ať zašle videokazetu. Pořady trvají přes 3 hod. (-a-)

 Před časem se objevila v tisku zpráva, že na zřícenině rabštejnského hradu (okr. Plzeň-sever) byla viděna podivná postava. Má-li některý z členů bližší informace či kontakt na svědky, ať dá zprávu KPU. Děkujeme. (-gg-)

 Kdo může zaslat výstřižky z Mladého světa ze seriálu Na stopě tajemných zvířat (části 1 - 19, 21, 23 - 25, 28), dejte vědět red. IB. (-mj-)

 Členové z okr. Chrudim : dočetl jsem se o těchto záhadách z Vašeho okolí : štola bez účelu u Litošic, balvan u Zdichovic otesaný do tvaru sloupu, ale nedodělaný, Honešice - balvan s důlkem do tvaru bosé nohy, vrch Strážník u Zdechovic - jeskyně z pravěku. Kdo ví bližší informace, zná tyto lokality nebo se chce ujmout bližšího průzkumu, dejte mi vědět přes redakci IB. (-mk-)

 Kdo má fotografii nebo videozáznam z vytváření mandaly čtyřmi tibetskými mnichy na Pražském hradě letos v létě, dejte vědět red. (-f-)

 Prodám knihu : Hošek : Země bohů a lidí - pohledy do řeckého dávnověku (40 Kč). (-is- : pište na adresu red.)

 Podle učení husitů mělo být vyvoleno 5 měst. Ví někdo bližší údaje o tomto učení a zejména symbolice, která s tím souvisí ? (-mb-)

 Vaše příspěvky pro ZAZ i pro elektronický Zpravodaj KPU uvítáme na disketě, nejlépe v text. editoru T 602.

 Kdo má přístup k Internetu, může si prohlédnout oficiální Akta X na www.thex-files.com.(-a-)