č.10/1995

Jednání výboru a red. rady ZAZ

Činnost klubu

V novém roce zahajujeme činnost 1. sérií telepatických experimentů, která začne 5. ledna 96 skončí 26. února 96.

Cyklus přednášek "Alternativní svět" bude pokračovat akcemi zaměřenými na psychotroniku. Každý čtvrtek v Koperníkově 26, Plzeň od 18.30 h.

Služby členům a veřejnosti

Připravuje se vydání triček s emblémem našeho klubu a jednotlivých programů. Sdělte nám svůj případný předběžný zájem.

Korespondence, vzkazy, inzerce

Děkujeme panu Antonínu V. za kopírovací papíry. Pokud můžete, zašlete nám malé obálky, lepenky. Rádi přijmeme Váš dar.

V případě, že v zásilce po Vás bude chybět nějaká část (složenka, tiskopis, průkaz atd.) stalo se tak omylem, který je pochopitelný při velkém množství pošty, kterou vyřizujeme. Prosíme Vás o toleranci a strpení. Po upozornění vše napravíme při zaslání dalšího IB. Byli bychom také rádi, kdybyste nám při takové příležitosti napsali něco o sobě, o svých zájmech a názorech. Bylo by škoda, kdyby naše spolupráce byla vedena jen prostřednictvím zaslaných čl. příspěvků a průkazů. Nebojte se i vznášet požadavky na náš klub - pokud to bude v našich silách, pomůžeme. Zpracováváte-li nějaký příspěvek nebo zabýváte-li se nějakým problémem, můžeme pro Vás udělat kopie článků z našeho archivu, zajímají-li Vás přednášky o anomálních jevech, zašleme jejich seznam. Chybí-li Vám některý IB, nebo byste se chtěli seznámit s obsahem těch IB, které vyšly před Vaším vstupem do KPU, napište si o ně. Všechny IB byly vyrobeny v počtu rovném počtu členů.

V posledním bodu IB informujeme o vstupu nových členů - pouze informativně uvádíme jejich adresy, neboť v případě, že pochází z malých obcí, chráníme jejich soukromí uvedením pouze okresního města. Děkujeme za pochopení.

Vyšel nový časopis Terra X - speciál věnovaný problematice nacistických létajících disků - autor M. Jesenský.

Kontakty

Nárůst členské základny vyžaduje i plnohodnotný klubový život a tedy propojení členů v jednotlivých regionech. Plánujeme ustavení badatelských skupin v několika okresech, situace bude vyžadovat stanovení koordinátora v každém okrese. Jeho jméno a adresu se dozví každý člen zvlášť, stejně jako datum případné ustavující schůzky.

Zvláštní sdělení !

Jak jsme Vás minule informovali, výpad Vl. Lišky proti našemu klubu v Expresu vedl k sestavení dopisu, reagující na tento článek. Dopis však nebyl dosud odeslán, pro stále probíhající diskusi nad jeho obsahem. Nakonec zvítězil názor, že není důstojné vést za takových okolností neplodný spor na stránkách právě tohoto deníku, zvláště, je-li výpad veden takovým demagogickým způsobem.

Aby však nevznikl dojem, který se i v tomto článku dovedně podsouvá, totiž, že si několik jednotlivců vede pod záštitou KPU soukromou válku z úzkých subjektivních pohnutek a tak stále údajně poškozují "jednotnou českou ufologii", je třeba, aby se členové KPU, zvláště nově příchozí, seznámili jak s článkem L. Vydry (není členem KPU) "O ufologii viděné z Expresu" v Magazínu 2000 č. 12-95, tak i s úplnou podstatou věci. Uvádíme proto dopis, určený původně redakci Expresu.

Vážená redakce,

nemíníme zabřednout do neplodných diskusí na téma rozporů v české ufologii. Ovšem způsob, jakým tento problém prezentuje pan Liška ve Vašem listě, je naprosto zkreslený a je v mnohém v rozpou s naším pohledem. Je třeba tento pohled opět připomenout.

Je běžnou demagogickou metodou vydávat odlišné názory a kritiku oponentů za "subjektivní útoky". Je však třeba říci, že skutečné subjektivní pozadí mají reakce pana Lišky na činnost Klubu psychotroniky a UFO.

Byl to totiž právě náš Klub, který jako plzeňská pobočka bývalé Československé archeoastronautické asociace (ČsAAA) kritizoval poměry v této organizaci, kde pan Liška figuroval. Členové klubu poznali vztahy a zákulisí její činnosti, a náš klub přesně jmenoval i nositele některých negativních kroků, které měly na její existenci zkázonosný vliv.

A protože jsme se poučili z činnosti bývalé ČsAAA, nemůžeme zapomenout, jak ČsAAA vlivem špatné organizace, řízení aj. chyb místo, aby soustředila do svého středu všechny zájemce a anomální jevy a místo toho, aby se rozčlenila na názorové proudy vnitřně, dospěla k rozpadu a posléze k atomizaci.

Také prostředky ČsAAA se prohospodařily, aniž na to měly stovky členů jakýkoli vliv.

Časopis této organizace se přivedl k zániku, a dodnes není jasné, kam se podělo předplatné stovek předplatitelů za dva roky. (Pro srovnání : předplatné tohoto časopisu na rok 1991 a 1992 činilo 120 Kč, avšak vyšlo pouze 5 výtisků po 4.50 Kč.)

Je pravda, že to byl právě Klub psychotroniky a UFO, který teprve pod pohrůžkou podání trestního oznámení dosáhl vrácení čtenářům alespoň zlomku zbývající částky.

Nelze se proto divit, že KPU ztratil důvěru v činitele této organizace.

Praktiky v bývalé ČsAAA nám také ukázaly, čeho se v naší organizaci vyvarovat. Nikdo nám nemůže říci, že jsme prohospodařili něčí prostředky, nikdo nás nemůže osočit, že jsme ztratili něčí materiály, či dokonce je použili k vlastnímu, osobnímu prospěchu.

Zbývají proto jen nařčení, která se naprosto nezakládají na pravdě, ale která pramení ze snah "vyřídit si účty" s těmi, kteří se nedali zmást sliby a mnohomluvnými rétorickými cvičeními.

Tyto popsané metody činnosti se staly terčem kritiky nejen od nás, jak se snaží pan Liška prezentovat, ale i od dalších kolegů. Právě ke KPU se soustřeďovaly dopisy těch, kteří měli s pražským vedením ČsAAA a posléze s projektem Záře negativní zkušenosti. A tak zatímco členové projektu Záře vychvalovali svoji činnost ve vlastních článcích a prohlašovali se za jediné pravé představitele české ufologie, skutečnost byla poněkud odlišná.

Nebyl to jen Západočeský archeoastronautický zpravodaj, na jehož stránkách čtenáři vyjadřovali i kritické názory na poměry v české ufologii, i způsoby, jakým se záhadologové prezentují. Není třeba připomínat článek "Projekt Záře už nehlásí" v Magazínu 2000 č. 7/94.

To je tedy hlavní důvod, proč s určitými lidmi nespolupracujeme - ztráta důvěry.

Tak se na př. stávalo, že publikační činnost jednoho člena vedení ČsAAA nebyla v rozporu s činností této organizace, zatímco přednášková činnost druhého člena už ano, zatímco kniha jednoho člena měla širokou publicitu, kniha druhého ležela dlouho ve skladech.

ČsAAA pomohla některým lidem ke zviditelnění, a poté, co tuto úlohu splnila, dospěla k organizačnímu, finančnímu, ale i morálnímu a etickému krachu a v podstatě se nechala zaniknout. Dnes se však roní krokodýlí slzy za spolupráci a jednotu, a přitom dodnes sklízíme plody nedůvěry, které byly kdysi zasety. Proč se o jednotu neusilovalo v dobách, kdy pro ni byly nejlepší podmínky? A spolupráce, jak ukazují zkušenosti některých kolegů, si pražští ufologové pletou s jednosměrnou silnicí. O takovou spolupráci nestojíme.

Chápeme, že by bylo příjemné se opět prohlásit za jediné představitele české ufologie, vystupovat pod různými funkcemi, celostátními projekty, atd., ale dnes už to není možné. Zbývají tedy jen snahy hodit jedovatou slinu na naši organizaci, vyhlásit zásadové jednání, vyplývající z přímých zkušeností za "nesmyslnou nevraživost".

Pravý důvod je ten, že KPU sílí a dnes má své členy v každém okrese a začíná vytvářet v jednotlivých regionech samostatné badatelské skupiny.

Článek ve Vašem listě, stejně jako předchozí podobné články zaměřené proti otevřené výměně názorů na stránkách našeho časopisu (Liška V. : "Projekt Záře v merku tajných služeb ?" Effect Int., nebo "V rukou tajné služby?" Expres 18.1.1994) ostře kontrastuje s vyhlášením, že "nikdy jsme se nesnížili k tomu, abychom plzeňské kolegy nějak veřejně denunciovali". Diví se snad ještě některý z čtenářů našim postojům, když se právě zde vydává černé za bílé ?

Můžeme to jen pochopit jako nelibost pana Lišky, že si někdo stále dovoluje vyjadřovat odlišný názor, než jaký byl a je pražskými záhadology veřejnosti předkládán.

A o co vlastně v jednom z vydání našeho časopisu šlo ? Jeden z čtenářů kritizoval způsob, jakým projekt Záře "vyřešil" záhadu tzv. světelných kolotočů, i to, že se jednotlivé případy objevení UFO prezentují jako "aféry". Oba články pro Vaši informaci přikládáme.

Kde je tedy psáno, aby všechno, co pochází od samozvaných "odborníků na UFO" bylo hájeno - z jakési solidarity ? V této oblasti nikdo nemá patent na pravdu - tedy ani představitelé celostátních projektů. Ovšem nejdůležitější je otevřená výměna názorů, nad kterou se není třeba znepokojovat. My mnohost názorů vítáme a budeme dělat vše, aby se šířila a nikoli potlačovala. Pokud tedy něco skutečně snižuje váhu této problematiky, není to kritika, ale chybné a neuvážené kroky kohokoli - ať už si dá jakoukoli nálepku.

Za Klub psychotroniky a UFO

Plzeň 30.11.1995

Ing. P. Kalina, dr. L. Šafařík, J. Novotný, M. Šašek

Tento dopis ukazuje, že náš postoj vyplývá nejen ze zkušeností vlastních, ale i dalších osob. Právě proto, že cítíme odpovědnost pramenící z těchto (bohužel trpkých) zkušeností, budeme i nadále hájit zájmy jak všech členů našeho klubu a jeho dobrou pověst, ale i dalších poctivých badatelů.

Považujeme tím tuto záležitost za uzavřenou. Budou-li proti KPU i nadále vedeny takové demagogické útoky, nedopustíme, aby zůstaly bez náležité odpovědi.

Výbor KPU