č.5/1995

Jednání výboru a redakční rady ZAZ

Dne 11.5.1995 se konalo zasedání rozšířeného výboru klubu a rozhodlo o konání a přípravě výročního zasedání KPU, které se bude konat dne 5.11.95 v Plzni, Koperníkově ul. 26 od 18. hodin s tímto programem :

 1. zpráva o stavu klubu
 2. zpráva o hospodaření
 3. zpráva revizní komise
 4. zprávy vedoucích sekcí o stavu a úkolech do dalšího období
 5. projednání a schválení úprav stanov
 6. diskuse
 7. volby výboru, revizní komise a předsedy klubu
 8. usnesení

Dále se uvažuje o zasedání korespondenčních členů zvlášť v Čechách a zvlášť na Moravě, v některých zvláště jak jsme psali v IB 4/95. Pokud by se někteří z Vás chtěli podílet na přípravě, organizaci a programu takových setkání, urychleně napište.

Návrh na složení výboru

Předseda : ing. Pavel Kalina

Tajemník : dr. L.Šafařík

Hospodář : Věra Drobečková

Vedoucí sekcí :

UFO centrum : Karel Houška

Alt.med.: Eva Suttnerová

Zdraví : ing. Hana Vinšová Léč.poradna : Josef Huňát

Circle : Martin Čechura

Kryptozoologie:Marek Jehlička

Paleokontakt: Martin Šašek

Poltergeist : L. Šafařík

Revizní komise : dr. Anna Raupachová (předseda), Renata Valentová, Ing.Rudolf Tesař,CSc.

Správní rada Nadace na rozvoj odkazu dr.L.Součka (NROLS) = výbor KPU

Statutární zástupce NROLS: ing. P. Kalina, zástupce : L. Šafařík

Vedoucí redaktor ZAZ : Věra Drobečková, redakční rada ZAZ = výbor KPU

Výbor přijal návrh na zahájení pravidelných relací na 40. kanále vysílaček CB každý pátek od 19.- 20. hodin. Úvodní relaci - výzvu zašleme na vyžádání na mg. kazetě. Zahájení bude 19.10. 1995 na všech kanálech.

Výbor dále jednal o návrhu J.K. uspořádat celorepublikovou konferenci o UFO (IB 4/95).

Výbor dále projednal složení aktivu podpůrných programů (dopravy, videodokumentace, archivu, laboratoře, léčitelské a psychotronické poradny, sítě CB spojení).

Výbor uložil vedoucím sekcí zhotovit seznam videopořadů

Díky p. Pavlu K. máme záznam z TV Nova o jeho pozorování UFO dne 16. 1.1995. Podrobný záznam bude v ZAZ 2/95.

Činnost klubu

20.5.95 - účast na přednášce Dr. Ed. Tomáše (Lucerna, Praha 14.00)

16.5.1995 - beseda o léčitelství v Mě knihovně Plzeň

27.5.95 - cesta na místa kounovských a nečemických řad, seznámení nových členů s lokalitou

15.6.95 - přednáška o léčitelsví v České unii neslyšících (Plzeň, Vyšehradská 2) od 17.00 hod.

Služby členům a veřejnosti

Do klubového audioarchivu přibylo :

Seznam audiopořadů (k 1.5.95 - 34 mg.kazet) zašleme za obálku se známkou.

K dispozici je konečně seznam našich archivních materiálů časopiseckých aj. článků a statí k 1.3.1995 - 1010 titulů. Cena 15 Kč + 10 Kč pošt.

Jednáme dále o získání cizojazyčných materiálů a překladech stávajících. Navrhujeme vyzkoušet následující systém: Nejprve by bylo třeba zjistit, kdo z členů KPU :

 1. vlastní některý cizí časopis staršího data
 2. dostává některý časopis pravidelně
 3. příležitostně se dostane k některému cizímu časopisu

ad.a,b) Pro ty, kteří by se chtěli podílet na příjmu informací z časopisů a na jejich překladu, vyhotovil by se tento přehled (např.): časopis "OVNI", jazyk:fr., majitel: YX, pořiz. cena: 300,-Kč, počet vydání : 6, cena 1 výtisku: 5O Kč, účast na překladu a využití: pan XY, p.YZ,,p.AB,p.BC.(tj. celkem 4 + 1(majitel). tj. každý by uhradil majiteli 6o Kč/ročně + kopírování a pošt. nebo : čas."UFO magazyn" č.2-94,polsky, majitel XY, poř.cena : žádná, cena pro účastníka : pouze kopírování a pošt. ad c) nejschůdnější cesta je opět využití Inf.bulletinu - pokud se někdo z Vás dostane k zahr, časopisu nebo materiálu, napište do IB: "Mám ten a ten výtisk toho a toho časopisu, stál mě ... Kč(popř. nestál mě nic), s obsahem (nejdůležitější statě), Kdo chce kopie těchto článků, popř. celého časopisu, ať zašle ... Kč (tj. část pořiz.ceny, kopírování a pošt.,) popř. článek o .... mám přeložený, překlad stojí.... Kč." Někdy může být v celém výtisku zajímavá jen jediná stať, jindy jde o monotematické číslo, atd. Majitel by měl stručně uvést i obsah některých čísel, což je pochopitelně opět práce navíc. Měla bý být možnost získat jak celá čísla, tak i jednotlivé statě.

Korespondence, vzkazy, inzerce

Kdo by mohl prodat knihu "Kdo byl kdo" od Ludvíka Součka (I. díl). Pište na adresu KPU.

Kdo by mohl sehnat zdarma mapu celé republiky v měřítku 1:25.000 nebo 1:50.000 ? (KPU)

Díky paní Věře V. a panu Josefu K. za pomoc KPU.

Kdo má natočen seriál pořadů "Magickou krajinou" ? (KPU)

Kdo může poskytnout kopie článků o anom. jevech z časopisů "Dobrý večer" a "Večerník Praha"? (KPU)

Na Vaše dotazy ohledně příspěvků do naší nadace upřesňujeme, že je lze zaslat složenkou typu A z kteréholi pošty. (NROLS)

Ing. V. Ch. vyzývá k zamyšlení nad tím, zda by KPU nemohl vyvinout iniciativu s cílem vytvořit v ČR vědecko-výzkumnou základnu na výzkum psychotronických fenoménů.

Prodám Magazín 2000/2/95 za 2O Kč(10 Kč + 10Kč pošt.) Pište na adresu redakce.-vd- (Díky panu F. za časopis Luna (IB 3/95).

Odpovídáme na dotazy ohledně adresy Ericha von Danikena : Basterstrasse 1, Feldbrunnen 4532, Schweitz. (KPU)

Rychlý a kvalitní překlad z němčiny do češtiny nebo slovenštiny nabízí paní Iveta Blažová. Ráda by překládala knihy, uvítá dlouhodobou spolupráci. Pište na adresu: Prešov, Karpatská 12, Slovenská rep., 080 01.

Knihy, audiokazety a videokazety o anomálních jevech nabízí pan Ant. Foglar, Fibichova 770, 360 17, Karlovy Vary.

Nabídky, inzerce i žádosti zůstávají v platnosti, dokud nebude v IB oznámeno, že došlo k vyřešení či splnění úkolu.(KPU)

Seriál o nevyřešených případech FBI, včetně vyšetřování případů UFO "Akta X", uvádí TV Nova každý pátek pozdě večer. První pořad byl 26.5.1995 ve 22.00 hod.

Oznamujte nám včas změnu své adresy, abychom nepřicházeli o prostředky zbytečnými výdaji za opakované zásilky.

Oznamovaný pořad "Co létalo nad Třebíčí" na ČT 2 byl přesunut na 16.6.1995.

Kdo má nahrány pořady z radia Frekvence 1, věnované psychotronice, léčitelství a UFO, jmenovitě pořad z 27.4.95 (kruhy v obilí), kde vystupovali R. Nový aj, dejte nám vědět.

Pokud některé námi nahrané kazety jsou u Vás nevnímatelné, upozorněte nás na to. Zkusíme provést nahrávku na jiném magnetofonu. Zasílejte také pokud možno nové audiokazety.

Rozdíl mezi členstvím řádným a korespondenčním je v tom, že kor. člen se nemůže plně a pravidelně účastnit klubové činnosti a je v kontaktu s ostatními členy pouze korespondenčně. Jeho čl. příspěvek je poloviční - na zabezpečení tohoto styku. Podle návrhu nových stanov má na zasedání členů pouze poradní hlas. Řádným členem se stává poté, co se zapojí do činnosti klubu přímo nebo do některé pobočky klubu mimo Plzeň (případně si ji vytvoří z min. 3 kor. členů). Pobočka pak odvádí čl. příspěvek Klubu dále jako za kor. členy, zbytek čl. příspěvku je jim k dispozici na vl. činnost (případně si jej může zvýšit).

Kontakty

Členové, kteří se chtějí seznámit s dalšími členy ve svém městě či regionu, a měli by zájem ustavit kroužek-pobočku KPU v okolí svého bydliště, mohou si napsat o adresy do KPU.

KPU jedná o uzavření dvoustranných smluv o spolupráci s jihočeským klubem a UFO centrem Košice. Se severočeským klubem Univerzum byla již smlouva uzavřena.